Dzierzążnia,  dnia  27 lipca 2017r.

   PP.6733.6.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego w  sprawie  wydania
decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257)  w związku   z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca  2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U.     z  2017r.,  poz. 1073),   zawiadamiam,  że  w dniu  20  lipca 2017r.,  wpłynął   wniosek  i  na  żądanie  inwestora: 

ENERGA – OPERATOR  S.A. w  Gdańsku,   80-557  Gdańsk,  ul. Marynarki  Polskiej 130,   w imieniu której występuje  pełnomocnik   upoważniony do występowania  w  imieniu Wnioskodawcy:    Zbigniew  Kraśniewski,  działający  w  imieniu  firmy LIL Lilianna  Kraśniewska,  09-100 Płońsk,   ul. Szczęśliwa  11,

 

zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu  publicznego, pn.:  

 

budowie linii napowietrznej niskiego napięcia w  miejscowości  WILAMOWICE.

 

Lokalizacja  inwestycji:  

działki  nr:   6  obręb 0031   WILAMOWICE,    gm. Dzierzążnia.           

          

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa sięza dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w  Dzierzążni,  pokój nr 20,    w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - piątek   w godz. 8.00 – 16.00,   tel.  23 661-59-09-02  lub  04.


Wójt Gminy

mgr inż. Witold Pająk


Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni

     - w siedzibie Urzędu Gminy  (obok  pok. Nr 20)

       oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Sołtys wsi  WILAMOWICE  -  (z  prośbą o poinformowanie mieszkańców sołectwa              

      w  sposób  zwyczajowo przyjęty),

3.  Właściciel  gruntu,  po  których będzie przebiegać  projektowana   linia   - wg  wykazu 

     znajdującego się  w  aktach  sprawy,

4.  A/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-27 08:49:09
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-27 08:49:09
  • Liczba odsłon: 880
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272404]

przewiń do góry