Zobacz podgałęzie

Protokół z XV  sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 31 maja 2016 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.      Otwarcie XV Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie  Uchwały Nr 100/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

6.      Podjęcie  Uchwały Nr 101/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baboszewo na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Mystkowo- Cywiny Wojskie–Bożewo w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

7.      Podjęcie  Uchwały Nr 102/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzążnia  w latach 2016-2020.

8.      Podjęcie  Uchwały Nr 103/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia                       na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowe położone                                  w miejscowości Gumowo.

9.      Podjęcie  Uchwały Nr 104/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowe w związku

z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo”.

10. Podjęcie  Uchwały Nr 105/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w związku z planowaną inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo”.

11. Podjęcie  Uchwały Nr 106/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w miejscowości Kucice.

12. Podjęcie  Uchwały Nr 107/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

13. Podjęcie  Uchwały Nr 108/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

        

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10 .00 a zakończyły o godzinie 12.00.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady XV sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką, Panią mecenas Danielę Nastaszyc, dyrektorów szkół, przedstawicieli mediów, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.

            Pan Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek Wójta Gminy o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu szkoleniowego kwotą 1000 zł dla uczniów z klas mundurowych uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 1 pochodzących z Gminy Dzierzążnia.

Pan Przewodniczący odczytał nowy porządek obrad który radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami.

 

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XIV sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 13  radnych obecnych na sali.  Protokół z XIV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  13 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej w okresie od   26 kwietnia 2016 r. do 31 maja.

            W okresie od 26 kwietnia 2016 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

- W dniu 4 maja  2016 roku został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Nowe Kucice – Nowe Gumino. Wpłynęło pięć ofert, najtańszą ofertę złożyła firma WAPNOPOL Adam Nowakowski z Glinojecka za kwotę 333 512,38 złotych. Prace mają być rozpoczęte  1 lipca a zakończone do końca września.

- W dniu 9 maja 2016 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w 2016 roku realizacji zadań publicznych na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dzierzążnia z programem profilaktyki uzależnień. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Na Rzecz Wiejskich Dzieci i Osób w Podeszłym Wieku z Warszawy  ul. Spiska 14/21. Za kwotę 15 tys. złotych 15 dzieci w dniach 28 czerwiec -11 lipiec wyjedzie na wypoczynek letni w Zakopanym.

 Po stronie organizatora będzie zabezpieczenie transportu, opieki, atrakcji, wyżywienia i noclegów. Powyższe Stowarzyszenie w poprzednich latach organizowało już dla Gminy Dzierzążnia wypoczynek dla dzieci z terenu gminy Dzierzążnia.

-  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni przyjmuje wnioski i wydaje decyzje o wsparcie rodziny w ramach programu 500+ . W dniu 18 maja 2016 roku do Urzędu Gminy w Dzierzążni przyjechał dyrektor delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie w celu zasięgnięcia opinii oraz udzielania informacji w sprawie realizacji programu 500+.

- Trwają prace w związki z pozyskaniem i uregulowaniem własności gruntów pod drogi gminne w miejscowościach Nowe Kucice, Gumowo, Nowe Sarnowo. 

-  Przeprowadzono żwirowanie dróg gminnych gruntowych. Jak wiemy potrzeby żwirowania są bardzo duże jednak musieliśmy ograniczyć do tych odcinków dróg nie utwardzonych na których dosypanie żwiru było konieczne.

- 19 maja 2016 roku został przeprowadzony odbiór drogi gminnej w miejscowości  Nowe Kucice. Prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym co potwierdził inspektor nadzoru.

- Do Urzędu Gminy wpłynęło pismo informujące, że gmina Dzierzążnia została zakwalifikowana  do dofinansowania w/w drogi w ramach Programu Przebudowy Dróg tzw. schetynówek, dofinansowanie będzie wynosić 50% wartości inwestycji.

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Wójt omówił  Uchwałę Nr 100/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przedłożył 8 kwietnia 2016 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Opracowano kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociągów znajdujących się na terenie gminy tj. Nowe Sarnowo  i Kucice) z której wynika, że osiągane przychody własne z tytułu produkcji i sprzedaży wody pokrywają koszty eksploatacji i prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i urządzeń wodnych. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody i zmniejszenia ilości awarii, należy zwiększyć koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń wodociągowych. Biorąc powyższe po uwagę zasadne jest podwyższenie stawki o 3 grosze za 1 m3 wytworzonej i dostarczonej wody. Abonament za wodomierz  pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

           Pytań do przedstawionej uchwały nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 100/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia. Głosowało 13 radnych- 11 zagłosowało za przyjęciem uchwały, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwałę przyjęto większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 6

           Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 101/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baboszewo na dofinansowanie zadania

 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Mystkowo-Cywiny Wojskie–Bożewo w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

            Zadanie pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Mystkowo – Cywiny Wojskie – Bożewo” jest przeznaczone  do realizacji w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.  Gmina Baboszewo dostała dofinansowanie                        w ramach w/w programu. Pomoc finansowa pozwoli na realizację w/w  zadania inwestycyjnego przez Gminę Baboszewo przy współudziale Gminy Dzierzążnia. Szczegółowe warunki udzielenia oraz rozliczenia dotacji celowej określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Dzierzążnia a Gminą Baboszewo zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Radni nie mieli pytań do przedstawionej uchwały. Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 101/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baboszewo na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Mystkowo- Cywiny Wojskie– Bożewo w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

           Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 102/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzążnia w latach 2016-2020. Powstał nowy program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dzierzążnia w latach 2016 – 2020. Program stanowi  załącznik do niniejszej uchwały. Zmieniono status części mieszkań z mieszkań służbowych na lokale socjalne i gminne. Pozwoli to na przydział mieszkań potrzebującym osobom. Tam, gdzie zachodzi potrzeba lokale są remontowane.

Pytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 102/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzążnia  w latach 2016-2020.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            Pan Wójt przedstawił  Uchwałę Nr 103/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia   na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowe położone  w miejscowości Gumowo.

Właściciele gruntów wymienieni w załączniku do uchwały przekażą nieodpłatnie swoje nieruchomości z przeznaczeniem  na wyznaczenie przejścia do przystanku autobusowego

w miejscowości Gumowo.

       Pytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 103/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia   na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowe położone  w miejscowości Gumowo.

           Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9                                            

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 104/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowe w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo”.

Właściciele gruntów wymienieni w załączniku do uchwały przekażą nieodpłatnie swoje nieruchomości z przeznaczeniem  pod inwestycję gminną pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej   w miejscowości Nowe Sarnowo”.

Pytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 104/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowe w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo”.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

           Pan Wójt omówił  Uchwałę Nr 105/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w związku z planowaną inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo”. Wójt Gminy Dzierzążnia realizuje  inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Nowe Sarnowo”.  W celu uregulowania własności gruntów pod tę inwestycję zachodzi konieczność  zamiany   na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych  nieruchomości gruntowych położonych we wsi Nowe Sarnowo  przedstawionych w załączniku powyższej uchwały .

Pytań nie zgłoszono.   Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 105/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w związku   z planowaną inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo”.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

           Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 106/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w miejscowości Kucice.

 Wójt Gminy Dzierzążnia  na wniosek Spółki Agrarnej Plon sp. z.o.o z siedzibą

w Zakroczymiu wydzielił działki gruntu w celu uregulowania przebiegu drogi gminnej i własności gruntów pod  drogą. Zachodzi  konieczność  zamiany  wydzielonych  nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kucice,  przedstawionych w załączniku do powyższej uchwały. Zamiana  gruntów niezbędna jest do  poprawy infrastruktury dróg gminnych .

   Pytań nie zgłoszono. Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 106/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia  w miejscowości Kucice.

Głosowało 13 radnych- 11 zagłosowało za przyjęciem uchwały, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwałę przyjęto większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

           W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę 107/XV2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu szkoleniowego kwotą 1000 zł dla uczniów z klas mundurowych uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 1 pochodzących z Gminy Dzierzążnia.

Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę 107/XV2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13, 14

           Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 108/XV/2016 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 109/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

  W dochodach dokonano następujących zmian:

1. Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność – wprowadzono dochody z tytułu odszkodowania na rzecz gminy za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego przez Operatora Gazociagów Przemysłowych GAZ – SYSTEM S.A. w Warszawie w wysokości 25 962,13 zł.

2.Transport i łączność, Drogi publiczne gminne-  wprowadzono do budżetu dochody z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzoną wiatę przystankową  w wysokości 400 zł.

3.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  Zarządzanie kryzysowe – zmniejszono dochody o kwotę 6 313 zł na podstawie pisma jednostki wdrażającej;.

4. Oświata i wychowanie:

-  Szkoły podstawowe wprowadzono do budżetu dochody z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej

w Kucicach w kwocie  12 690,31 zł  oraz dotację celową w kwocie

 10 152 zł;

-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wprowadzono dotację celową w wysokości 132 890 zł;

-  Gimnazja - wprowadzono dotację celową w wysokości 12 500 zł.

5.Pomoc społeczna-  zwiększono dotację o kwotę 78 zł :

- Świadczenia wychowawcze – zwiększono o kwotę 1 853 570 zł           (przeniesienie z innego rozdziału );

- Pozostała działalność – zmniejszono dotację ze świadczeń wychowawczych – przeniesiono do nowo utworzonego rozdziału. W tym samym rozdziale wprowadzono dotację w wysokości 78 zł na podstawie decyzji MUW.

Dochody po zmianie wynoszą 13 989 291,91zł. 

Wydatki:

W wydatkach majątkowych dokonano następujących  zmian:

1.       Rolnictwo i łowiectwo,  Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem inwestorskim na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Siekluki na kwotę 5 000 zł.

2.       Transport i łączność,  drogi publiczne gminne – 

- W wyniku zakończonego przetargu na przebudowę drogi gminnej Nowe Kucice – Nowe Gumino – zmniejszono o kwotę 70 000 zł;

- Zwiększono zadanie jednoroczne „Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej   w miejscowości Korytowo - Kucice o długości 1000 m  o kwotę 5 000 zł;

-  Zwiększono również zadanie wieloletnie pn „Przebudowa drogi gminnej

   w miejscowości Nowe Sarnowo – etap I ” o kwotę 20 000 zł;

- Zwiększono środki na przebudowę drogi Nowe Sarnowo – Etap II o kwotę

    15 000 zł;

- Zwiększono zadanie inwestycyjne „Wykonanie map podziałowych na drogę

   w miejscowości Kucice” na kwotę 3 000 zł;

- Zwiększono zadanie inwestycyjne „Wykonanie map podziałowych na drogę

    w miejscowości Gumowo „na kwotę 2 000 zł;

         W wydatkach majątkowych zaplanowano również „Modernizację budynku

          gminnego w Kucicach” na kwotę 15 000 zł.

3.      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zmniejszono wydatki majątkowe  o kwotę 7 891 zł „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie gminy”.

 4. Oświata i wychowanie, Gimnazja-  zaplanowano wydatek majątkowy

   na kwotę   5 500zł na  „Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia sekretariatu

   w Gimnazjum”.

W wydatkach bieżących dokonano zmian:

1.  Transport i łączność - zmniejszono o kwotę 5000 zł  różne opłaty i składki, zwiększając

    inne brakujące paragrafy.

2. Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono środki na zakup energii o kwotę 10 000 zł.

3.  Administracja publiczna,  urzędy gmin- zwiększono wynagrodzenia osobowe

    pracowników z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe oraz zwiększono środki

    na materiały i szkolenia.

4. Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 169 232,31zł.

    -  Szkoły podstawowe – zwiększono o kwotę 22 842,31 zł- wprowadzoną dotację 

        przeznaczono na zakup pomocy naukowych oraz odszkodowanie na zakup

        materiałów;

    - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zwiększono o kwotę

     132 890 zł   wprowadzoną dotację przeznaczono na zakup materiałów oraz pomocy

     dydaktycznych;

    -  Gimnazja- zwiększono o kwotę 13 666,18 zł - wprowadzoną dotację 

       przeznaczono  na zakup   pomocy dydaktycznych oraz dokonano przesunięć

       między paragrafami;

    -  Licea ogólnokształcące – zwiększono o kwotę 1000 zł z  przeznaczeniem

         na dotację   dla Powiatu  Płońskiego (dla Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku);

      - Stołówki szkolne – zmniejszono o kwotę 1 166,18 zł;

    - Realizacja zadań wymagających stosowania  specjalnej organizacji ……… - 

       dokonano przesunięć między paragrafami;

 5. Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 78 zł:

      -  Placówki opiekuńczo wychowawcze – zwiększono o kwotę 500 zł;

      -  Domy Pomocy Społecznej – zwiększono o kwotę  4000 zł;

       - Świadczenia wychowawcze – przeniesiono z rozdziału 85295 środki z programu

             500+ w wysokości 1853 570 zł;

       - Zasiłki stałe – zmniejszono o kwotę 2 100 zł;

       - Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono o kwotę 2 100 zł;

        - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – zmniejszono o kwotę 2 200 zł;

    - Pozostała działalność – dokonano przesunięć między paragrafami, środki

    z programu 500+ przeniesiono do rozdziału 85211 oraz wprowadzoną dotację

      w kwocie 78 zł przeznaczono na kartę dużej rodziny.

 6.  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  Domy i ośrodki kultury, świetlice

    i kluby – zwiększono o kwotę 1 687 zł z przeznaczeniem na zakup energii

     w świetlicach wiejskich.

Wydatki  po zmianie wynoszą 14 643 083,91 zł.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych uchwał. Pan Przewodniczący RG odczytał

 Uchwałę Nr 108/XV/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

           Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 109/XV/2016 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

           Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 12 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 15

           W tym punkcie Pan Przewodniczący RG odczytał pismo, jakie wpłynęło do niego od radnej Pani Katarzyny Piłkowskiej. Pani radna zwróciła się z prośbą o nagrywanie posiedzeń komisji i sesji i publikowanie ich w formie plików audio dla mieszkańców gminy.

           Odczytał też pismo jakie wpłynęło od członków OSP w Kucicach w sprawie dofinansowania zakupu strażackiego dla ich jednostki.

           Pan Wójt poinformował, że droga powiatowa od cmentarza do kościoła w Skołatowie została przeprojektowana. Nie ma zgody na usunięcie rosnących tam kasztanów, w związku z tym powstanie droga tej samej szerokości, jaka jest do tej pory.  Zostaną zbudowane dwie zatoczki, żeby samochody mogły się swobodnie wyminąć.

           Przy budowie drogi powiatowej do Kucic rolnicy mają zastrzeżenia co do wielkości ziemi, jaką wyznaczają geodeci pod tę inwestycję. Pan Wójt zaproponował zwołanie zebrania w tej sprawie.

           Pan Wójt zaprosił też na Mazowieckie Dni Rolnictwa w Poświętnem w dniach 11 i 12 czerwca. Po raz pierwszy Gmina Dzierzążnia będzie brała czynny udział w tym święcie. Zakupiono namiot z logo gminy w którym będą dyżurować pracownicy Urzędu Gminy w Dzierzążni.

           Pan radny Radosław Pawlak zapytał, do kiedy będzie czynna apteka w Dzierzążni oraz kiedy będą montowane lampy oświetleniowe zasilane energią słoneczną.

           Pan Wójt odpowiedział, że apteka na razie działa. Jest osoba, która chce przejąć aptekę, ale postanowienia w tej sprawie nie zapadły. Odnośnie lamp solarnych, to jest duży koszt montażu takich lamp i na razie nie będą one montowane.

 

Ad pkt 16

    Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XV sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

       Jolanta Gzylewska

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-15 12:10:35
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 12:10:56
  • Liczba odsłon: 938
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181275]

przewiń do góry