Zobacz podgałęzie

Protokół z XIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 07 maja 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.       Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.

3.       Interpelacje i zapytania.

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.       Podjęcie Uchwały Nr 95/XIII/2012 w sprawie   wygaszenia mandatu Sołtysa wsi Cumino     i zarządzenia wyborów nowego Sołtysa.

6.       Podjęcie Uchwały Nr 96/XIII/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

7.       Podjęcie Uchwały Nr 97/XIII/2012 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny   nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo- Nowe Gumino”.

8.       Podjęcie Uchwały Nr 98/XIII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

9.       Podjęcie Uchwały Nr 99/XIII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

10. Podjęcie Uchwały Nr 100/XIII/2012   w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

11. Podjęcie Uchwały Nr 101/XIII/2012 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dzierzążnia   na lata 2012 -2020”.

12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Dzierzążnia.

13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki    i opieki nad dzieckiem   i rodziną za I-XII 2011 rok.

14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Ad pkt 1

             Obrady rozpoczęły się o godzinie 09.00 a zakończyły o godzinie 11.00.

            Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XIII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego,   Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, pracownika GOPS- Panią Katarzynę Włodarską, Panią Dyrektor SP w Nowych Kucicach Bożenę Nowakowską, sołtysów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do   protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nie zgłosili żadnych uwag odnośnie przedstawionego porządku obrad.

 

       Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem z XII Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji    i zapytała , czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła     z wnioskiem

     o przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało   15 radnych obecnych na sali.   Protokół z XII   Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

        Ad pkt 3

                        W tym punkcie nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

           Ad pkt 4

                      W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym   tj. 7 marca 2012 roku   do 7 maja 2012 roku. W okresie sprawozdawczym na bieżąco realizowane są zadania administracyjne wynikające między innymi z budżetu gminy na 2012 rok..

W miesiącu marcu zostały rozstrzygnięte przetargi na zadania inwestycyjne:

-         dwie drogi: Nowe Kucice 1151 mb oraz Sarnowo-Góry 706 mb łącznie, wykona firma PRD – Płock za sumę 652 966 zł brutto,

-         plac przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni 1151 m ² wykona firma „WAPNOPOL” za kwotę 54 751zł brutto,

-         została podpisana umowa na wykonanie map do celów projektowych na drogi: w Wierzbicy Pańskiej, Nowej Dzierzążni i Kadłubowie,

-         została uporządkowana dokumentacja na przebudowę drogi we Wilamowicach na odcinku 1216 mb,   na innym zostały podpisane akty notarialne na przejęcie i zamianę działek na poszerzenie drogi.

- 25 kwietnia br. zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego 4 wnioski na dofinansowanie zakupu sprzętu p/pożarowego dla jednostek OSP z terenu gminy

  ( Kadłubowo, Podmarszczyn, Wierzbica Pańska, Starczewo Wielkie)

- w miesiącu kwietniu dokonano komisyjnego przeglądu i oceny strat w uprawach polowych spowodowanych falą mrozów występujących w okresie zimowym.

Łącznie zostało złożonych ponad 150 wniosków. Ostateczna ocena strat zostanie oszacowana do końca maja 2012 roku.

 

           Ad pkt 5

             W tym punkcie Pan Wójt omówił U chwałę Nr 95/XIII/2012 w sprawie   wygaszenia mandatu Sołtysa wsi Cumino     i zarządzenia wyborów nowego Sołtysa.

W związku z nagłą śmiercią Sołtysa wsi Cumino , Pana Lecha Piechny, Rada Gminy
w Dzierzążni   jest organem władczym do podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia nowego Sołtysa wsi Cumino. Uwag nie zgłoszono więc Pani Harazińska odczytała Uchwałę

Nr 95/XIII/2012 w sprawie   wygaszenia mandatu Sołtysa wsi Cumino i zarządzenia wyborów nowego Sołtysa. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Następnie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 96/XIII/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia. Poinformował,

że Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przedłożył w dniu    26 marca

2012 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 01 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku. Po przeprowadzonej analizie powyższego wniosku stwierdzono, że został on opracowany zgodnie z przepisami ustawy

  z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 123, poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Opracowano kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociągów znajdujących się na terenie gminy  

  tj. Nowe Sarnowo i Kucice) z której wynika, że osiągane przychody własne z tytułu produkcji i sprzedaży wody pokrywają koszty eksploatacji i prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i urządzeń wodnych. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody

i zmniejszenia ilości awarii, należy zwiększyć koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń wodociągowych. Biorąc powyższe po uwagę zasadne jest podwyższenie stawki

  o 5 groszy za 1 m 3 wytworzonej i dostarczonej wody przy czym a bonament za wodomierz   pozostaje na poziomie ubiegłego roku. Uwag do tej uchwały nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca RG odczytała treść uchwały. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 96/XIII/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            W tym punkcie Pan Wójt omówił   Uchwałę Nr 97/XIII/2012 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny   nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo- Nowe Gumino”.

Pan Wójt wyjaśnił, że w   celu uregulowania własności gruntów pod   inwestycję zachodzi konieczność    przejęcia na własność   w drodze umowy darowizny   na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych   nieruchomości gruntowych położonych we wsi   Nowe Sarnowo oraz Nowe Gumino. Trzech rolników nie wyraża zgody na przekazanie swoich gruntów, reszta wyraziła zgodę i dla tych działek sporządzimy dokumentację

            Pani radna Braulińska- Korycka zapytała o zasadność podejmowania tej uchwały, jeśli wszyscy rolnicy nie wyrazili zgody. Na ile stanowczy byli rolnicy w swojej decyzji i czy jest nadzieja, że w przyszłości przekażą jednak swoje działki. Przypomniała, że jest specustawa pozwalająca na przejęcie gruntów bez zgody właścicieli. Pani radna zapytała, czy projekt budowy drogi obejmuje całość, czy tylko część gdzie rolnicy przekażą swoje działki pod drogę.

Pan Wójt odpowiedział, że rolnicy, którzy nie wyrażają zgody na przekazanie działek mają je usytuowane obok siebie. Na razie zrobimy dokumentację na ten odcinek drogi, na który możemy. Więcej uwag nie zgłoszono i Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 97/XIII/2012 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny   nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo- Nowe Gumino”. Głosowało 15 radnych obecnych na sali- 14 radnych było za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwałę   Nr 97/XIII/2012 przyjęto zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8,9

            Pan Wójt omówił dwie uchwały: Uchwałę Nr 98/XIII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 oraz Uchwałę Nr 99/XIII/2012

w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

  Pan Wójt wyjaśnił, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2012 – 2015    dokonano zmian: w załączniku Nr 1 – zmiana WPF – zwiększono dochody bieżące o kwotę 354 262,46 zł natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 323 966 zł.

Wydatki natomiast zwiększono o kwotę 481 746,46 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 328 258,45 zł (z czego wynagrodzenia i składki od     nich naliczane o kwotę 248 653,28 zł ),

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 145 034 zł.

  Wprowadzono również nadwyżkę budżetową oraz wolne środki w wysokości 861 430 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego kredytu w 2012 roku, w wysokości 355 000 zł oraz na inwestycje, wykazane w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 dokonano zmian w nakładach finansowych i limitach wydatków na przedsięwzięcia do inwestycji:

-           „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo – Nowe Kucice” zmniejszono o kwotę 97 000 zł.- wynika to z wartości poprzetargowej inwestycji,

-         „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino” –zwiększenie nakładów finansowych roku bieżącego o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji,

-         Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice”- zwiększenie nakładów finansowych roku bieżącego o kwotę 236 034 zł..

W uchwale dotyczącej zmiany uchwały budżetowej   zmieniono: w dochodach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne – dochody zmniejszono o kwotę 323 966 zł wprowadzone na etapie planowania budżetu, jako środki od Wojewody.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- rozdział 75616   wpływy z podatku rolnego - zwiększono o kwotę 50 000 zł,

- rozdział 75621 udziały gmin w   podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały zmniejszono o kwotę 31 355 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów

  Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012r.

Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej

jednostek samorządu terytorialnego – subwencję oświatową zwiększono o kwotę 23 892 zł   na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 r.

Dział 852 Pomoc społeczna - dokonano   zmian na podstawie pisma MUW Warszawa Nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 02.04.2012r.:

-         rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększono o kwotę 26 000 zł,

-         rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zmniejszono o kwotę 500 zł,

-         rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

           i rentowe –zwiększono o kwotę 1 000 zł,

-         rozdział 85216 zasiłki stałe – zmniejszono o kwotę 15 000 zł,

-         rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono o kwotę 100 zł.

  Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wprowadzono dotację w wysokości 27 068 zł   na podstawie pisma MUW Warszawa Nr FIN – I.3111.8.2012.854 z dnia 02.04.2012r.

Plan dochodów po zmianach wynosić będzie 11 408 226,46 zł.

  W wydatkach:

-           w załączniku inwestycyjnym w wykazie przedsięwzięć w WPF dokonano zmian

  w wydatkach o kwotę 145 034 zł.:

  rozdział 60016

-         „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo –Nowe Kucice”– zmniejszono o kwotę 97 000 zł. – wynika to z wartości poprzetargowej inwestycji,

-         „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino” – zwiększono wartość inwestycji o kwotę 6 000 zł,

-         „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice” – środki w wysokości 323 966 zł planowane w budżecie jako dotacja od Wojewody zmniejszono – zastępując wkładem własnym do wartości całkowitej inwestycji na kwotę 560 000 zł.  

Dział 010, rozdział 01030 Zwiększono wpływy na rzecz izb rolniczych,    z uzyskanych wpływów podatku rolnego o kwotę 1 000 zł. – z uwagi na zwiększone dochody podatku rolnego osób fizycznych.

Dział 750, rozdział 75023 zmniejszono środki na poz. zakup materiałów    i wyposażenia, celem przesunięcia do działu 010 oraz 900. W tym samym dziale wyodrębniono środki na remont placu przed budynkiem Urzędu Gminy, na kwotę 64 000zł..

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17 125zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi- wprowadzono niewykorzystane środki z roku ubiegłego,   do wydatków p.alkoholowych w wysokości 1 075zł. w stosunku do uzyskanych dochodów.

Dział 852 Pomoc społeczna dokonano   zmian na podstawie pisma MUW Warszawa Nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 02.04.2012r:

-         rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększono świadczenia społeczne o kwotę 26 000 zł,

-         rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zmniejszono składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 500 zł,

-         rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –zwiększono świadczenia społeczne o kwotę 1 000zł,

-         rozdział 85216 zasiłki stałe – zmniejszono świadczenia społeczne o kwotę 15 000zł,

-         rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 100 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wprowadzoną dotację w wysokości 27 068zł    przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wprowadzono 20% własnych środków (6 767zł), w stosunku do uzyskanej dotacji.

Dział 900, rozdział 90095 zwiększono środki o kwotę 4 000zł. z przeznaczeniem na opłatę schroniskową i odławianie   bezdomnych zwierząt.

      Wydatki po zmianach   wynoszą 11 914 656,46 zł.

Pani radna Braulińska- Korycka zapytała, dlaczego w załączniku Nr 7 umieszczono

  dotację w wysokości 125 500 zł.   Pani Skarbnik wyjaśniła, że na etapie planowania

  budżetu mieliśmy dwie inwestycje. Teraz będziemy się ubiegać o środki na drogę

w miejscowości Sarnowo-Góry. Jest ona ujęta w budżecie i dlatego jest ujęta

w załączniku.

Więcej pytań nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 98/XIII/2012

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015. Głosowało

  15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona

  załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca RG odczytała   Uchwałę Nr 99/XIII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

    Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

     i stanowi ona załącznik do protokołu.

     

Ad pkt 10

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w marcu wpłynęła skarga na działalność wójta złożona przez mieszkańca Nowej Dzierzążni Pana Gerarda S. Pani Przewodnicząca powiedziała, że wystosowała pismo do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej aby ta na posiedzeniu podjęła stanowisko w tej sprawie. Posiedzenie KR odbyło się i podjęto uchwałę o bezzasadności skargi na działalność wójta- 3 osoby były za, jedna osoba nie głosowała. Na posiedzeniu członkowie KR mieli możliwość zapoznania się z całą dokumentacją sprawy.

Rada Gminy na dzisiejszej sesji poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów ma uznać skargę za zasadną lub bezzasadną.

            Następnie głos zabrała Pani przewodnicząca KR Wiesława Jankowska. Wyjaśniła, że komisja rewizyjna zebrała się na posiedzeniu, aby rozpatrzeć zasadność skargi na działalność wójta. Jako przewodnicząca miała zastrzeżenia, co do sposobu przeprowadzenia tej sprawy, gdyż po raz pierwszy zetknęła się z taką sprawą. Na posiedzeniu nie było radcy prawnego. Dodała, że wójt uznał za żenujące jej zachowanie na posiedzeniu, tzn. nie branie udziału w głosowaniu, chociaż pobrała dietę. Miała prawo nie głosować a dietę wzięła za czynny   udział posiedzeniu.

Pani Jankowska stwierdziła, że według niej skarga na wójta jest jak najbardziej zasadna.

SKO dwukrotnie uchyliło decyzję wójta i skierowało do ponownego rozpatrzenia. Ostatecznie wójt wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności.   Każda decyzja w sprawie Pana S. była wydawana w ostatnim dopuszczalnym terminie. Decyzję korzystną dla Pana S. można było wydać od razu, wtedy zakład by funkcjonował a podatki z działalności zasiliłyby budżet gminy.

Pani radna Braulińska- Korycka powiedziała, że ani w k. p. a. ani w ustawie o samorządach nie ma określonej procedury rozpatrywania skargi na wójta. Radni wezmą na siebie odpowiedzialność za uznanie skargi na wójta za bezzasadną. Wójt wydawał decyzję odmowną a na końcu pozytywną. Według SKO sprawa powinna być rozpatrywana   na korzyść wnioskodawcy, jeśli stan faktyczny za tym przemawia. Nie wiadomo, co zrobi

  Pan S.- utracił możliwość dofinansowania unijnego i może wystąpić przeciw gminie na drogę sądową o odszkodowanie.

            Następnie głos zabrała Pani mecenas Daniela Nastaszyc.   Wyjaśniła, że radca prawny nie nie ma prawa i nie może ingerować merytorycznie w podjęcie decyzji dotyczącej skargi na wójta a przepisy nie określają procedury rozpatrywania skarg. Jest to zadanie ustawowe przypisane komisji rewizyjnej. Przewodniczący RG przekazuje sprawę do rozpatrzenia komisji rewizyjnej a ta wypracowane przez siebie stanowisko przedstawia Radzie Gminy która podejmuje uchwałę. Aby ubiegać się o odszkodowanie musiałaby być stwierdzona nieważność decyzji wójta w sprawie, a tak się nie stało. Przepisy k. p. a. określają przebieg postępowania administracyjnego i było ono prowadzone należycie, bez uchybień. Wójt w takich sprawach wydaje decyzje opierając się na decyzji urbanisty.

            Pan Wójt powiedział, że rozpatrywana sprawa trwa od czerwca 2011 roku i nie było przerwy w jej prowadzeniu. Wyjaśnił, że nie było jego zamiarem wstrzymywać decyzji zezwalającej na otwarcie zakładu. Działał według prawa. Przez 13 lat nie naginał prawa w przeciwieństwie do pań radnych, które swego czasu przygotowywały uchwały z naruszeniem prawa i zwoływały sesje nadzwyczajne, co niosło za sobą niepotrzebne koszty. Pan Wójt dodał, że pani radna Braulińska- Korycka też naciąga prawo mając meldunek na terenie naszej gminy a mieszkając w Płońsku. Dodał, że nie miał na celu dokuczyć Panu S., ostatecznie podjął decyzję opierając się na sugestiach SKO. Nie można zarzucić opieszałości w załatwianiu spraw. W sierpniu SKO uchyliło decyzję wójta ze względu na brak dokumentów, jakie powinien dostarczyć wnioskodawca- brakujące dokumenty dostarczono w listopadzie. W grudniu wójt wydaje kolejną decyzję, którą w marcu uchyla SKO dając sugestię, że można wyjść poza trzykrotność działki i wziąć pod uwagę działalność prowadzoną w   sąsiedniej wsi. Pan urbanista kierując się przepisami nie podpisał się pod decyzją wójta nie chcąc ryzykować utraty uprawnień. Napisał jedynie notatkę służbową, a wójt odpowiedzialność za wydanie pozytywnej opinii wziął na siebie zaznaczając, że kierował się sugestiami SKO mimo braku podstaw prawnych do jej wydania. Wójt podkreślił, że nie prowadzi w ten sposób prywatnych wojen. Pan S. wiedząc, że sprawa nie jest jeszcze zakończona złożył skargę na działalność wójta. Gdyby w sierpniu wójt wydał pozytywną opinię odnośnie sprawy pana S. to wszystkie podobne sprawy wpływające do gminy trzeba by było rozpatrzeć pozytywnie.

            Pani radna Jankowska powiedziała, że radni nie mają dokumentów, więc trudno im dyskutować na temat sprawy. Dodała, że na posiedzeniu komisji pan urbanista powiedział, że nie zatrudniają go inne urzędy bo nie jest elastyczny a być może inny urbanista wskazałby inne możliwości rozwiązania tej sprawy.

            Pani Zarzycka- inspektor ds. gospodarki komunalnej, zamówień publicznych i planowania przestrzennego prowadząca sprawę pana S.   powiedziała, że urbanista musi przestrzegać zapisów studium, gdyż gmina nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jest to osoba wykwalifikowana kierująca się przepisami   przy podejmowaniu decyzji. Dodała, że nasza gmina ma charakter typowo rolniczy o czym pan S. był od początku informowany i miał   świadomość trudności swojej sprawy. Ona sama jak tez urbanista muszą bezwzględnie przy podejmowaniu decyzji przestrzegać prawa.

            Pani radna Braulińska- Korycka złożyła wniosek formalny o dopuszczenie do głosu ojca pana S. Dodała również, że radni uważający skargę za bezzasadną stawiają się ponad SKO.

            Pani Przewodnicząca zarządziła glosowanie nad wnioskiem formalnym złożonym przez radną. Głosowało 15 radnych obecnych na sali: 12 zagłosowało za, 1 osoba się wstrzymała, 2 osoby nie glosowały.

            W związku z tym głos zabrał pan Grzegorz S., który stwierdził, że gmina od początku utrudniała jego synowi otrzymanie pozytywnej decyzji. Wójt mataczy a wszyscy go słuchają. Skoro SKO uchyliło decyzje wójta to znaczy, że decyzje te były niesłuszne. Zapytał, czemu wójt karze jego syna, który stracił dotację, poniósł koszty a dzięki jego działalności ludzie znaleźliby zatrudnienie. Dodał, że wójt nie mówi wszystkiego a przedstawił tylko wygodne dla siebie fragmenty z decyzji SKO a nie całość. Na koniec dodał, że działania wójta uważa za podłość wobec osoby jego syna.

            Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 100/XIII/2012   w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Siedmioro radnych głosowało za podjęciem uchwały, pięcioro przeciw, troje wstrzymało się od głosu. Uchwała   Nr 100/XIII/2012 została podjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

            Pan Wójt omówił   Uchwałę Nr 101/XIII/2012 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dzierzążnia   na lata 2012 -2020”. Poinformował, że Gmina Dzierzążnia planuje realizację inwestycji pn: „Remont nawierzchni placu przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni”   w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wykonanie w/w zadania jest zasadne   i potrzebne dla mieszkańców Gminy Dzierzążnia, którzy korzystają i będą korzystać   z placu. Obecny stan nawierzchni placu nie jest przystosowany i nie spełnia swojej funkcji. Pan Wójt dodał, że powyższe zadanie jest kolejną inwestycją planowaną do realizacji w 2012 r. z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i przewidzianych do realizacji związanej z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne a w szczególności poprzez odnawianie lub budowę parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego. Podjęcie powyższej Uchwały jest konieczne w celu uzupełnienia wniosku   o dofinansowanie   w ramach     Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata    2007 – 2013       w ramach Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze.            Niezbędny okazał się Plan Odnowy Miejscowości. Jest to dokument określający rys historyczny, stan istniejący oraz plany rozwoju dla wsi Dzierzążnia. Dokument ten powstał   w wyniku inicjatywy mieszkańców którzy uczestniczyli w tworzeniu zapisów zawartych w Planie oraz określili główne zadania mające wpływ na podniesienie warunków życia i pracy mieszkańców wsi. Plan Odnowy Miejscowości zawiera wykaz zadań planowanych do realizacji w obrębie wsi Dzierzążnia,   8 letni horyzont czasowy, oraz planowane kierunki rozwoju wraz   z metodami ich wdrażania.

            Pani radna Braulińska- Korycka stwierdziła, że nie widziała tego planu a chciałaby się z nim zapoznać. Pani Przewodnicząca RG wyjaśniła, że dokument ten jest obszerny i dlatego nie było sensu go kserować. Jest jednak dostępny i można się z nim zapoznać. Jest on podpięty pod wniosek bo taki jest wymóg formalny.

Więcej uwag nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała treść   Uchwały Nr 101/XIII/2012

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dzierzążnia   na lata 2012 -2020”. Gło sowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

  i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

            W tym punkcie Pani Katarzyna Włodarska- pracownik GOPS przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Dzierzążnia. Wyjaśniła, że nowelizacja z 2011 roku ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej   ( Dz. U. Z 2009 r.

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ) wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie przez gminy, powiaty i samorząd województwa oceny zasobów pomocy społecznej , która będzie przedstawiona odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmików województwa. Ocena ta wraz z rekomendacjami będzie podstawą planowania budżetu na następny rok. Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpi od 2012 roku dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej.

Pani Włodarska wyjaśniła, że zgodnie z art. 16 a gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena ta obejmuje osoby

  i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. Ocena ta wraz z rekomendacją jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Radni   nie zgłosili pytań odnośnie przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej.

 

Ad pkt 13

                 Następnie Pani Katarzyna Włodarska   omówiła sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i opieki nad dzieckiem    i rodziną   za   I   -XII   2011 rok . Pomoc dziecku i rodzinie jest zadaniem własnym samorządu gminnego. W takim rozumieniu, jakie przedstawia na temat owej pomocy ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., nr 64, poz. 593 z późn. zm.), obszar pomocy zawęża się do wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

W polityce społecznej kwestie rodziny i dziecka traktowane są z wielką uwagą. Dzieje się tak, gdyż rodziny i dzieci wymagają szczególnej troski i ochrony. Działalność na rzecz rodzin z terenu Gminy Dzierzążnia koncentruje się na wyrównywaniu pomiędzy nimi nieuzasadnionych i niezawinionych różnic socjalnych , tworzeniu im równych szans oraz asekurowaniu w obliczu ryzyka życiowego. Wspieranie rodzin w realizacji jej funkcji wychowawczych , opiekuńczych i socjalnych. Natomiast działania podejmowane na rzecz dzieci z terenu Gminy Dzierzążnia mają na celu ochronę ich praw, wyrównywanie ich szans życiowych poprzez ułatwianie dostępu do edukacji , służby zdrowia i wypoczynku oraz zapewnienie im ochrony w obliczu zagrożeń. Gminny Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2015 dla Gminy Dzierzążnia został przyjęty Uchwałą

nr 20/ III /2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29.12.2010 roku.

  Pani Włodarska nie omawiała   szczegółowo sposobu r ealizacji zadań realizowanych przez pracowników GOPS na rzecz dziecka i rodziny zawartych w programie za   okres I – XII 2011 rok , gdyż radni mieli możliwość zapoznania się z tym sprawozdaniem na posiedzeniach komisji.

 

Ad pkt 14

            W dalszej części posiedzenia Pani Włodarska przedstawiła sprawozdanie

      z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Dnia 25 maja 2011 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Dzierzążnia , na podstawie Uchwały Nr 19/III/2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania , został powołany Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Dzierzążnia.     

            Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego , jako zadania własnego gminy , wynika z Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 125,

poz. 842).      Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie gminy Dzierzążnia.     

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

- Zespołu Szkół w Dzierzążni,

- Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach,

- Wydziału   Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Płońsku,

-   Sądu Rejonowego w Płońsku,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

- Referat ds. Oświaty.

            Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionej uchwały, Zarządzenia Wójta Gminy Dzierzążnia, porozumień zawartych między Wójtem Gminy Dzierzążnia , a podmiotami , których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

            Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni. Głównym celem działalności ZI jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenia jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych

w przemoc w rodzinie.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

-         Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

-         Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

-         Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

-         Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

-         Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z zawartymi porozumieniami, wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, dlatego też porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach zespołu wytypowanych przedstawicieli.

            W 2011roku posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zostały zwołane trzykrotnie (zgodnie z ustawą posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące). Na pierwszym posiedzeniu został wybrany przewodniczący Zespołu Małgorzata Rudzińska- przedstawiciel GOPS Dzierzążnia, zastępca przewodniczącego Zespołu Bożena Nowakowska - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach oraz sekretarz Zespołu Katarzyna Włodarska- przedstawiciel GOPS Dzierzążnia. Podczas posiedzeń Zespołu omawiano problemy zjawiska przemocy w rodzinie występujące

w jednostkach reprezentowanych przez członków Zespołu, podejmowano działania wynikające z procedury „Niebieskiej Karty”, ustalono plan działań w indywidualnym przypadku , poruszano sprawy różne dotyczące działalności Zespołu oraz problemu przemocy na terenie Dzierzążnia. Jedno spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach procedury „ Niebieska Karta”. Z przebiegu spotkań zespołu interdyscyplinarnego   wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet – szybki i pełny przepływ informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się i wykluczających się wzajemnie. W trakcie naszych spotkań mogliśmy zapoznać się z procedurami poszczególnych instytucji. Myślę, że w przyszłości uda nam się wypracować taki sposób współdziałania aby szybciej ale

 w zgodzie z porządkiem prawnym rozwiązywać sytuacje gdzie występuje przemoc. 

Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.

 

Ad pkt 15

            Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.

Pan Wójt poinformował o bezpłatnych badaniach mammograficznych dla mieszkanek gminy Dzierzążnia przeprowadzanych w Płońsku- darmowy dojazd zapewnia gmina. Poprosił o rozpropagowanie   informacji o badaniach na wsiach sołtysów i radnych.

Pani Harazińska zaapelowała do Komisji Rewizyjnej o opracowanie wniosku do RIO

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2011.

 

Ad pkt 16

            Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała   za przybycie i zamknęła obrady XIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

     Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

           

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-03 11:05:19
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 11:05:19
  • Liczba odsłon: 910
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269917]

przewiń do góry