OGŁOSZENIE- PONOWNE

 

Wójt Gminy Dzierzążnia, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia   zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Na zakup oleju napędowego dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich Gminy Dzierzążnia w 2020 roku   o wartości   poniżej 30 000 euro

1.          Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2020 roku

2.          Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28,   09-164 Dzierzążnia

3.          Forma składania ofert:

a)       Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28,  09-164 Dzierzążnia

b)       Faxem na numer   23 661 59 04 wew. 39.

c)       W wersji elektronicznej na e-mail : sekretariat@dzierzaznia.pl    lub   fundusze@dzierzaznia.pl

4.          Termin realizacji zamówienia: od 15 stycznia 2020r.   do 31 grudnia   2020r.

5.          Warunki udziału w postępowaniu:

A.     Oświadczenie, o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

  1. Oświadczenie, że zdeklarowana w niniejszym formularzu ofertowym cena netto producenta jednego litra oleju napędowego została podana przez nas z wiarygodnego           i niezależnego źródła i jest obowiązującą ceną na dzień ……………………………….. i została opublikowana na stronie internetowej następującego Producenta (nazwa producenta) …………………………………………,
  2. Oświadczenie, że zarówno wybrany przez nas Producent oleju napędowego na podstawie cenników, którego będziemy określać cenę netto Producenta 1 litra oleju opałowego w dniu dostawy przedmiotu zamówienia oraz stały upust będą nie zmienne w trakcie realizacji umowy zawartej w sprawie niniejszego zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są :

1)       Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi,

2)       Zaświadczenie o wpisie do CIDG lub inny dokument potwierdzający działalność gospodarczą,.

3)       Zaświadczenie podmiotu do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane paliwa odpowiadają określonym normom ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U z 2015r, poz. 1680),

4)       Oświadczenie,   o miejscu zakupu   (tankowania)   przedmiotu zamówienia będzie odbywać się z zastosowaniem dystrybutorów, które będą zaopatrzone w legalizowane urządzenia wydawcze.

5)       Projekt umowy zaakceptowany przez wykonawcę

6.          Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:   CENA   100%

7.   Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem   o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

·          administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dzierzążnia, Dzierzążnia 28,                            09-164 Dzierzążnia, dane kontaktowe tel. 23/6615904, 23/661592

·          Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;

·          odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r.  poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

·          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

·          obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu     o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

·          w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

·          posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * ;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

·          nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .

 

9.          Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: https://ugdzierzaznia.bip.org.pl/

10.     Inne postanowienia: .........................................................................................................

 


załączniki:

1. projekt umowy - projekt_umowy.......doc

2. formularz ofertowy usługi - formularz_ofertowy_uslugi.............doc

3. załącznik nr 3 - zbiorcze zestawienie zakupu paliwa -  zalacznik_nr_3_do_umowy_naped_zbiorcze_zestawienie__zakupu_paliwa................doc


 

                                                                                                         Wójt Gminy

  mgr inż. Adam Sobiecki

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-30 10:18:42
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-30 10:22:28
  • Liczba odsłon: 877
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277056]

przewiń do góry