Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ z  XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 29 grudnia 2021 roku

 

Obrady XXX Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 26 listopada 2021 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10:00, a zakończyły  o godzinie 13:00.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – Pani Joanna Opolska-Lisińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni – Pani Beata Garlej, Radca Prawny – Pani Daniela Nastaszyc, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Pani Paulina Traczyk.

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 15 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

Ad 1.  Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest   15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, następnie odczytał porządek obrad i wobec braku uwag przeszedł do jego realizacji

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 216/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia Uchwały  Nr 194/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu
 6. Podjęcie Uchwały Nr 217/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 7. Podjęcie Uchwały Nr 218/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 8. Podjęcie Uchwały Nr 219/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 9. Autopoprawka Wójta  Gminy do Uchwały Nr 220/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 10. Podjęcie Uchwały Nr 220/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 11. Autopoprawka Wójta  Gminy do Uchwały Nr 221/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2022
 12. Podjęcie Uchwały Nr 221/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2022
 13. Podjęcie Uchwały Nr 222/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2022
 14. Podjęcie Uchwały Nr 223/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2022
 15. Podjęcie Uchwały Nr 224/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2022
 16. Podjęcie Uchwały Nr 225/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2022
 17. Podjęcie Uchwały Nr 226/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022
 18. Podjęcie Uchwały Nr 227/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok na terenie Gminy Dzierzążnia
 19. Podjęcie Uchwały Nr 228/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok na terenie gminy Dzierzążnia
 20. Podjęcie Uchwały Nr 229/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za  pobyt  w  Klubie  „Senior +” w Podmarszczynie
 21. Podjęcie Uchwały Nr 230/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych
 22. Podjęcie Uchwały Nr 231/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniająca Uchwałę  Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze    i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 23. Podjęcie Uchwały Nr 232/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia na rok 2022, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane
 24. Podjęcie Uchwały Nr 233/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzążnia na lata 2021-2025
 25.  Podjęcie Uchwały Nr 234/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały  nr 114/XIV/2020  Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w Gminie Dzierzążnia pod nazwą Klub „ Senior + ”
 26. Podjęcie Uchwały Nr 235/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia
 27. Podjęcie Uchwały Nr 236/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy  w Dzierzążni
 28. Wolne wnioski i informacje
 29.  Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał  się z protokołem XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2021 roku. Radni przyjęli protokół z XXIX Sesji jednogłośnie.

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

 

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono    w urzędzie:

 

 • W dniu 2 grudnia Wójt Gminy uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez firmę Konsultacje Energetyczne z Płocka, której tematem było poszukiwanie oszczędności w montażu  i eksploatowaniu oświetlenia ulicznego,
 • W dniu 3 grudnia Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Płońsk z Prezesem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, którego tematem było omówienie działalności Związku i propozycji realizacji rozgrywek piłki nożnej,
 • W dniu 6 grudnia Wójt Gminy uczestniczył w przekazaniu samochodu do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku,
 • W dniu 8 grudnia odbył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z terenu Gminy Dzierzążnia, jedyną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej   z Płońska za kwotę 700 tys. zł,
 • 9 grudnia w Urzędzie Gminy w Dzierzążni odbyło się szkolenie w zakresie pozyskiwania środków na realizację zadań proekologicznych w ramach programu ,,Czyste Powietrze”,
 • W dniu 11 grudnia Wójt Gminy uczestniczył w przekazaniu nowo zakupionego sprzętu strażackiego dla OSP Kucice i Podmarszczy. Sprzęt został zakupiony przy współudziale budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
 • W dniu 14 grudnia Wójt Gminy uczestniczył w okazaniu granic działek przejmowanych pod przebudowę drogi w Korytowie,
 • W dniu 14 grudnia w Klubie Seniora w Podmarszczynie odbyła się wigilia, w której uczestniczyli Seniorzy z klubu, członkowie stowarzyszenia Amicus oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej  im. W. Chotomskiej z Nowych Kucic,
 • 17 grudnia zostało uruchomione ogrzewanie w świetlicy w Dzierzążni,
 • W dniu 15 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne Zarządu Gminnego ZOSP RP,
 • W dniu 17 grudnia Wójt Gminy uczestniczył w jasełkach w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni,
 • W dniu 18 grudnia Wójt Gminy uczestniczył w podsumowaniu projektu Mobilna Kawiarenka realizowanego przez Stowarzyszenie Amicus,
 • Rozstrzygnięty został przetarg na ubezpieczenie majątku Gminy i jednostek organizacyjnych  na lata 2022-2024, ofertę złożyło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW” za kwotę 139 899 tys. zł za trzy lata,
 • Rozstrzygnięte zostały zapytania ofertowe na dostawę oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny na potrzeby autobusów szkolnych, samochodów strażackich i samochodów służbowych. Dostawę oleju opałowego od 1 stycznia 2022 roku będzie realizowała firma z Wyszkowa, a tankowanie autobusów i samochodów strażackich odbywać się będzie na stacji AMIC w Dzierzążni.

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 216/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia Uchwały  Nr 194/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

 

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki Pismem Nr DT.7011.18.2021 z dnia 16.06.2021 r. Starosta Płoński wystąpił o  udzielenie pomocy finansowej w 2021 r. na dofinansowanie realizacji zadania  p.n.: Remont drogi powiatowej Nr 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów”, na odcinku od km 8 +100 do km 9 + 300 o długości 1 200 mb, przez miejscowość Kucice, który przebiega przez teren Gminy Dzierzążnia w kwocie 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W związku z wnioskiem wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji inwestycji  do 31.05.2022 roku i wyrażeniu zgody przez Powiat na przedłużony termin realizacji, zadanie nie zostanie wykonane   w 2021 roku. Środki zabezpieczone na ten cel w planie budżetu nie będą wykorzystane w 2021 roku.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 216/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia Uchwały Nr 194/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 217/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował, że w związku ze zmianami ustawowymi, kwotą wynikającą z przetargu za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych tereny gminy Dzierzążnia w 2022 roku zachodzi konieczność ustalenia wyższych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi celem zbilansowania systemu. W wyniku ogłoszone przetargu zgłosiła się tylko jedna firma zajmująca się odbiorem odpadów komunalnych – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku na kwotę 700 tys. zł.

Na dzień 20 grudnia 2021r. dokonano analizy złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy, ilości ton zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy w 2021 roku w poszczególnych miesiącach oraz kwoty podanej przez Wykonawcę w związku z rozstrzygnięciem przetargu na „Świadczenie usługi  w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.”,w wyniku czego ustalono:

 

Ilość deklaracji złożonych urzędzie gminy to 1198, ilość osób z deklaracji to 3073 osób.

Osoby kompostujące bioodpady (płacące 19,00 zł) – 836 deklaracji = 2562 osoby

Osoby, które nie kompostują bioodpadów (płacące podstawową stawkę 20,00 zł) – 362 deklaracji = 511 osób

Proponowana stawka podstawowa za odpady komunalne na rok 2022, dla osób, które segregują odpady to 23,00 zł od osoby, podwyższona stawka za odpady komunalne, jeżeli osoba nie segreguje odpadów - 46,00 zł, zwolnienie z części opłaty, jeśli ktoś posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady  to 1,00 zł (wówczas do zapłaty będzie 22,00 zł od osoby).

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 217/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 218/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

 

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz wyjaśniła, na czym polegają zmiany. 

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej  na 2021 rok dokonane:

- Zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 6 grudnia 2021 roku,

- Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 grudnia 2021 roku,

- Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 219/XXX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

W dochodach  dokonuje się zmian:

 1. Wprowadzono przyznaną kwotę 300 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia  w wodę do realizacji w latach 2021-2023; kwotę 2 164 841,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji do realizacji w latach 2021-2024.
 2. Wprowadzono środki otrzymane w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 90 000,00 zł
 3. Wprowadzono wpływy z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej od OSP Wierzbica Pańska – 5 000,00 zł
 4. Skorygowano planowane dochody bieżące i dochody majątkowe dostosowując do ich wykonania,  zgodnie z zmianami zawartymi w uchwale budżetowej.
 5. Wprowadzono  środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę - jednorazowego dodatku do wynagrodzenia  dla asystenta rodziny.

Dochody po zmianach ustalono w kwocie  22 242 950,00 zł

w tym dochody bieżące stanowią 18 454 512,17 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 903 192,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7 000,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 3 509 694,16 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 457 600,00 zł

- subwencja ogólna – 6 482 132,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6 552 494,01 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 3 788 437,83 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 52 500,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 3 735 637,83 zł

Wydatki

Wydatki w WPF skorygowano zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i załącznikiem nr 2  do uchwały.

W załączniku nr 2 w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie pn. „Wykonanie sieci wodociągowej    w gminie Dzierzążnia” w kwocie 300 000,00 zł i zadania pn. „Wykonanie kanalizacji w gminie Dzierzążnia” w kwocie 2 164 841,00zł. Dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach: limit na rok 2021–     3 587 835,34 zł, limit na 2022 rok – 1 237 671,00 zł, limit na 2023 rok -360 000,00 zł, limit na 2024 rok – 180 000,00 zł.

Wydatki po zmianach stanowią kwotę 22 512 239,00  zł, z tego:

Wydatki bieżące – 18 355 147,29 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym  na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 7 808 219,55 zł,  na obsługę długu 15 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią  4 157 091,71zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje   i zakupy inwestycyjne – 155 000,00 zł

Przychody i rozchody

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie  269 289,00 zł  który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości  240 000,00 zł i spłaty z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 289,00 zł.
 2.  Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 245 000,00zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 514 289,00 zł i rozchody w kwocie  245 000,00 zł.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - wstrzymuje się
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 218/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że na rok 2022 w budżecie jest około 0,5 mln mniej finduszy, niż zaplanowano, dlatego wystąpiono z autopoprawką. Koszt 3 zadań   z programu Polski Ład to około 5 mln zł. Została uruchomiona następna transza Polskiego Ładu,   na które trzeba złożyć wnioski. Jako Gmina po PGR można złożyć również 5 wniosków. Od czasu otrzymania promesy do przetargu jest czas 6 miesięcy.

 Następnie głos zabrała Radna – Pani Janina Siedlecka, która zaznaczyła, że podczas dofinansowania MIAS powinno brać się pod uwagę wszystkie 15 okręgów i sprawiedliwie planować zadania. Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że zwykle nabór wniosków na MIASY miał miejsce w grudniu i poinformował, że jeżeli będzie taka możliwość, to Gmina złożyć wniosek na 5 zadań.

Radny – Pan Radosław Pawlak zwrócił się z pytaniem kiedy będzie wykonywany chodnik oraz droga Gumowo-Korzybie, ponieważ jest to najkrótsza droga do Baboszewa. Wójt Gminy odpowiedział,    że chodnik był remontowany w innej części, gdzie była duża potrzeba remontu. Wójt Gminy zaznaczył, że w ciągu roku pojawia się również wiele nieplanowanych wydatków bieżących, w 2021 roku był to remont garażu OSP Dzierzążnia oraz wchody przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni. Jest wiele innych wydatków, a na terenie Gminy jest  wiele dróg asfaltowych.

 głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który poinformował, że są pieniądze z Polskiego ładu na wodociągi i zaznaczył, że Stacja uzdatniania Wody wymaga dużego nakładu finansowego. Dodał, że jest ¾ mieszkańców zaopatrywanych jest  w wodę z tej stacji. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny dodał, że nie jest do końca zadowolony  z planowanego budżetu na 2022 rok, ponieważ środki powinny być rozdzielone sprawiedliwie. Dodał,                    że remont 2-3 dróg w jednym okręgu jest bezsensowne. Radna – Pani Iwona Kawecka oznajmiła, że nie jest przeciwna innych inwestycji, ale mieszkańcy zgłaszają do niej różne pomysły np. lampy, które później nie są realizowane. Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że firmy nie są w stanie realizować zadań w terminie, dlatego nie może podać ostatecznego terminu założenia lampy.

 

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 219/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 22 242 950,00 ., zaś plan wydatków  22 512 239,00 zł. Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

W dziale 400 zmniejszono planowane wpływy z tytułu usług o kwotę 3 000,00 zł

W dziale 700, rozdział 70005 - zwiększono planowane wpływy z tytułu najmu o  kwotę 9 000,00 zł

W dziale 754, rozdział 75412 -  wprowadzono wpływy z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej od OSP Wierzbica Pańska – 5 000,00 zł

W dziale 756, rozdział 75615 – zmniejszono planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości   o kwotę 20 000,00 zł, zwiększono wpływy z tytułu podatku rolnego o kwotę 2 391,00 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o 100,00 zł.

 W dziale 756, rozdział 75616 – zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości  o kwotę 25 000,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 18 000,00, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 22 000,00 zł, zmniejszono wpływy z tytułu podatku rolnego  o kwotę 45 000,00 zł.

W dziale 756, rozdział 75618 – zwiększono planowane wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 3 000,00 zł   i z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 2 300,00 zł, zmniejszono planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 336,47 zł, i wpływy z różnych dochodów o kwotę 25 000,00 zł.

W dziale 758, rozdział 75814 - zmniejszono planowane wpływy z pozostałych odsetek o 1 000,00 zł, rozdział 75816 wprowadzono środki otrzymane w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”  w kwocie 90 000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Dzierzążni 60 000,00 zł i Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach 30 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wpływy z różnych dochodów i opłat w łącznej kwocie 5 419,00 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział  85195 zwiększa się środki otrzymane w drodze refundacji  na przewóz osób na szczepienia w kwocie 74,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 – zwiększa się wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4 000,00 zł.

W dziale 853 wprowadza się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających  z odrębnych ustaw w kwocie 1 500,00 zł

W dziale 900 zmniejsza się wpływy z różnych opłat o kwotę 900,00 zł, zwiększa się wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat o łączną kwotę 3 100,00 zł.

 W dziale 921 – zmniejszono planowane wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 000,00 zł.

Dochody majątkowe

W dziale 010 w związku z nie wykonaniem  dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych  zmniejsza się plan z tego tytułu o kwotę 10 000,00 zł

W dziale 700  Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 §0770  w związku z nie wykonaniem  dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych  zmniejsza się plan z tego tytułu o kwotę 55 100,00 zł

W dziale 758  Różne rozliczenia, rozdział 75802 §6280 wprowadza się pismem nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021r. przyznaną kwotę 300 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej,    z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę    do realizacji w latach 2021-2023; wprowadza się pismem nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r. przyznaną kwotę 2 164 841,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem   na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji do realizacji w latach 2021-2024.

 

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 22 242 950,00 zł w tym dochody bieżące stanowią 18 454 512,17 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 3 788 437,83 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 8 426,00 zł.

W dziale 020 Leśnictwo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 500,00 zł,

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 zmniejsza się planowane wydatki o 150 000,00 zł, rozdział 60016  dokonuje się przesunięć między paragrafami i zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 17 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty    5 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przesunięć między działami i  paragrafami i zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13 799,31 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonuje się przesunięć między działami i  paragrafami i zwiększa się planowane wydatki o kwotę 32 212,40 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia -dokonuje się przesunięć między działami i  paragrafami i zmniejsza   się planowane wydatki o kwotę 799,47 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadza się środki na wypłatę  jednorazowego dodatku do wynagrodzenie  dla asystenta rodziny.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przesunięć między działami    i  paragrafami i zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 500,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonuje się przesunięć między paragrafami   i zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1500,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się zadania inwestycyjne: wykonanie kanalizacji  w Gminie Dzierzążnia i wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierzążnia do realizacji w latach 2021-2024 W 2021 roku wprowadzono kwotę 1 659 670,00 zł.

W dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 368,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 22 512 239,00 zł w tym wydatki bieżące stanowią 18 355 147,29 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 4 157 091,71  zł.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - wstrzymuje się
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - wstrzymuje się
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 219/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9. Autopoprawka Wójta Gminy do Uchwały Nr 220/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny przedstawił istotne zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Uwzględniając wnioski zawarte w protokołach z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy  w Dzierzążni proponuję dokonać zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dzierzążnia  na lata 2022 – 2029.

W załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rok 2022 -   W wierszu 1- dochody ogółem: jest 15 062 600,00      winno być 16 452 600,00

kolumna 1.1 dochody bieżące: jest 14 677 358,00      winno być 14 727 358,00

kolumna 1.1.5. pozostałe dochody bieżące, w tym: jest 3 888 456,00 winno być 3 938 456,00

kolumna 1.2 dochody majątkowe, w tym:  jest 385 242,00      winno być 1 725 242,00

kolumna 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje jest 0,00 winno być 1 340 000,00

W wierszu 2 wydatki ogółem : jest 15 562 600,00     winno być 17 257 771,00

kolumna 2.1 wydatki bieżące; jest 14 659 000,00  winno być 14 689 000,00

kolumna 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; jest 7 827 885,00  winno być 7 807 885,00

kolumna 2.2 Wydatki majątkowe, w tym: jest 906 600,00  winno być 2 568 771,00

kolumna 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,  w tym: jest 906 600,00  winno być 2 568 771,00

kolumna 3 wynik budżetu:   jest -500 000,00     winno być -805 171,00

kolumna 4 przychody budżetu;  jest 745 000,00     winno być 1 050 171,00

kolumna 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: w tym: jest  0,00     winno być 805 171,00

kolumna 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu: jest  0,00     winno być 805 171,00

kolumna 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: jest 18 358,00 winno być 38 358,00

W związku z rezygnacją z kredytu finansującego deficyt w 2022 roku, zmianie uległy zapisy  z w kol.5, kol5.1, kol.6 w latach 2023-2026 o projektowane raty kredytu tj. o kwotę 125 000,00 oraz zapisy w dochodach w wydatkach w tych latach.

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

- wydatki bieżące

W kolumnie l.p. wiersz 1.3.1.1 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na  terenie gminy Dzierzążnia - łączne nakłady finansowe: było 660 000,00  winno być 710 000,00:  limit 2022 - było 660 000,00  winno być 710 000,00

- wydatki majątkowe

W kolumnie l.p.

wiersz 1.3.2.1 Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo  limit 2022 - było 130 000,00  jest 30 000,00; limit 2023 -  było 50 000,00  jest 150 000,00

wiersz 1.3.2.3 Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice: limit 2022 – było 80 000,00  winno być 50 000,00; limit 2023 -  było 50 000,00  jest 80 000,00

wiersz 1.3.2.4 Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo-Pobodze:  limit 2022 - finansowe było 30 000,00  winno być 10 000,00; limit 2023 -  było 70 000,00  jest 90 000,00

wiersz 1.3.2.5 Budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin:  limit 2022 - było 40 000,00  winno być 10 000,00; limit 2023 -  było 0,00  jest 30 000,00

Dodano wiersze:

wiersz 1.3.2.9 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierzążnia - poprawa jakości życia mieszkańców wsi, okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 80 000 zł,  limit 2022 – 40 000,00 limit 2023 - 40 000,00;  limit zobowiązań 80 000,00

wiersz 1.3.2.10 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierzążnia - okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 4 000 000,00 zł; limit 2022 – 1 000 000,00 limit 2023 – 3 000 000,00;  limit zobowiązań 4 000 000,00

wiersz 1.3.2.11 Wykonanie  kanalizacji w Gminie Dzierzążnia, okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 2 164 841,00 zł; limit 2022 – 205 171,00; limit 2023-400 000,00 limit zobowiązań 605 171,00

wiersz 1.3.2.12 Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierzążnia, okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł; limit 2022 – 100 000,00 limit 2022 – 100 000,00   limit zobowiązań 200 000,00

Pozostałe kolumny i wiersze nie ulegają zmianie.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku (0) głosów „przeciwnych” oraz braku (0) głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Autopoprawkę Wójta Gminy do Uchwały Nr 220/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 10. Podjęcie Uchwały Nr 220/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

 

W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny,  który odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła w formie prezentacji Wieloletnią Prognozę Finansową. Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dzierzążnia została opracowana na lata 2022 – 2029. Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła plan dochodów oraz wydatków :

DOCHODY

Dochody zaplanowano w kwocie 16 452 600,00 zł

z czego: - dochody bieżące –        14 727 358,00 zł

               - dochody majątkowe –    1 725 242,00 zł 

w tym: dochody ze sprzedaży majątku – 385 092,00 zł

Dochody bieżące planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów   oraz wskaźników inflacji, publikowanych przez GUS.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2029 w dochodach majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia. Do 2022 roku włączono do sprzedaży nieruchomości, które  nie zostały sprzedane w drodze przetargu w 2021 roku.

Rok 2022– sprzedaż mienia – 385 092

 • nieruchomość  zabudowana  dz. nr.11/1 o pow.0.67  ha  położona we wsi Błomino Gumowskie   w wysokości – 27 600,00 zł
 • nieruchomość  niezabudowana  dz. nr.13/2 o pow.0.45  ha  położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 24 400,00 zł
 • nieruchomość  zabudowana  dz. nr.13/3 o pow.0.16  ha  położona we wsi Błomino Gumowskie                            w wysokości – 9 900,00 zł
 • nieruchomość  niezabudowana  dz. nr.26/2 o pow.0.16  ha  położona we wsi Błomino Gumowskie                          w wysokości – 25 500,00 zł
 • nieruchomość  zabudowana  dz. nr. 169/15 o pow. 0.74 ha  położona we wsi Nowe Kucice                     w wysokości – 63 414,00 zł
 • nieruchomość  niezabudowana  dz. nr. 169/13 o pow. 0.11 ha  położona we wsi  Nowe Kucice              w wysokości –  7 508,00 zł
 • nieruchomość  niezabudowana  dz. nr. 169/14 o pow. 0.05 ha  położona we wsi   Nowe Kucice       w wysokości –  3 791,00 zł
 •  nieruchomość  zabudowana  dz. nr.12  o pow. 2.36   ha  położona we wsi  Cumino                          w wysokości –  150 000,00 zł
 • nieruchomość zabudowana dz.nr.161/1 o pow. 0,04 ha położona we wsi Dzierzążnia                         w wysokości – 24 426,00 zł
 • nieruchomość zabudowana dz.nr.161/2 o pow. 0,29 ha położona we wsi Dzierzążnia                         w wysokości – 48 553,00 zł

2023r  -  20 000,00 zł - nieruchomość  zabudowana  dz. nr. 97/2 o pow. 0.15 ha  położona we wsi Starczewo Wielkie  w wysokości –    20 000,00 zł

2024-  150 000,00 zł - nieruchomość  zabudowana  dz. nr. 254 o pow. 0.26 ha  położona we wsi   Dzierzążnia  w wysokości –  150 000,00 zł

2025r  - 150 000,00 zł - nieruchomość  zabudowana  dz. nr. 64 o pow. 1.18 ha  położona we wsi  Siekluki   w  wysokości –  150 000,00 zł

2026r – 41 704,00 zł - nieruchomość niezabudowana  dz.nr.38 o pow.1.19 ha położona we wsi Pomianowo  w wysokości - 20 852,00 zł, nieruchomość niezabudowana  dz.nr.37/3  o pow.1.00 ha położona we wsi Pomianowo   w wysokości - 20 852,00 zł

Na lata 2026 – 2029 nie planowano  majątku gminnego do sprzedaży. 

WYDATKI

Wydatki zaplanowano na kwotę 17 257 771,00 zł z czego: - wydatki bieżące  14 689 000,00 zł

w tym:

 • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -   7 807 885,00 zł
 • wydatki związane z funkcjonowaniem JST” –      3 328 527,00 zł
 • dotacje na zadania bieżące – 110 000,00 zł
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 422 588,00 zł
 • wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów  20 000,00 zł

    - wydatki majątkowe – 2 568 771,00 zł

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - wstrzymuje się
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - wstrzymuje się
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - wstrzymuje się
 8. Pawlak Radosław         - wstrzymuje się
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - wstrzymuje się
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - wstrzymuje się

 

Przy 9 głosach „za”, braku (0) głosów „przeciwnych” oraz 6 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 220/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9. Autopoprawka Wójta Gminy do Uchwały Nr 221/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2022

 

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz poinformowała, że w projekcie uchwały budżetu gminy na 2022 rok przedłożonym Szanownej Radzie Gminy proponuje się następujące zmiany:

 

Dochody:

Określone w projekcie budżetu uchwały budżetowej dochody ogółem proponuje się zwiększyć o kwotę 1 390 000,00 zł.

Proponowana kwota zwiększenia wynika ze:

 • zwiększenia dochodów własnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi    w kwocie 50 000,00 zł,
 •  wprowadzenia dochodów majątkowych z tytułu otrzymania promesy na realizację zadań  w ramach programu ”Polski Ład” do realizacji w latach 2022-2024 na zadania:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierzążnia – 40 000,00 zł

- Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierzążnia- 840 000,00 zł

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierzążnia – 3 600 000,00 zł

W 2022 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu stanowić będą kwotę 1 340 000,00 zł.

Po zmianie dochody gminy stanowić będą kwotę 16 452 600,00 zł z tego:

 • dochody bieżące – 14 727 358,00 zł
 • dochody majątkowe – 1 725 242,00 zł

Wydatki:

Określone w projekcie budżetu uchwały budżetowej wydatki ogółem proponuje się zwiększyć o kwotę 1 695 171,00 zł

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków budżetu gminy obejmują:

 • dział 010 - wprowadzenia  w wydatkach majątkowych na realizację zadań zaplanowanych w 2021 roku w ramach otrzymanych  środków na zadania :
 •  

- na wykonanie kanalizacji w Gminie Dzierzążnia – 205 171,00 zł.

 • dział 600 - zmniejszenia o kwotę 180 000,00 zł planowanych wydatków na inwestycje drogowe   w celu zabezpieczenia wkładu własnego na inwestycje z programu „Polski Ład”.

W trakcie roku budżetowego 2022 po rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych środkina budowę dróg zostaną zwiększone.

 • dział 700 - wprowadzenia  w wydatkach majątkowych na realizację zadań w ramach programu ”Polski Ład” do realizacji w latach 2022-2024 na zadania - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierzążnia – 1 000 000,00 zł z czego wkład własny stanowi 100 000,00 zł.
 • dział 801 - wprowadzenia  w wydatkach majątkowych na realizację zadań w ramach programu ”Polski Ład” do realizacji w latach 2022-2024 na zadania - Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierzążnia- 500 000,00 zł, z czego wkład własny stanowi 80 000,00 zł; zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł planowanych wydatków na wynagrodzenia w celu zabezpieczenia wkładu własnego na inwestycje z programu „Polski Ład”
 • dział 900 - wprowadzenia  w wydatkach majątkowych na realizację zadań w ramach programu ”Polski Ład” do realizacji w latach 2022-2024 na zadania - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierzążnia – 40 000,00 zł z czego wkład stanowi 20 000,00 zł; zwiększenia dochodów własnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   w kwocie 50 000,00 zł.

Po zmianie wydatki gminy stanowić będą kwotę 17 257 771,00 zł z tego:

 • wydatki bieżące – 14 689 000,00 zł
 • wydatki majątkowe – 2 568 771,00 zł

Przychody i rozchody

Proponuje się zrezygnowanie z kredytu i zwiększenie planowanych przychodów budżetu gminy  o kwotę 805 171,00 zł ujęte w § 905 - niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

 1. Zmianie ulegają załączniki do uchwały budżetowej:

- dochodów – załącznik nr 1,

- wydatków – załącznik nr 2,

- wydatków majątkowych – załącznik nr 3,

- przychodów i rozchodów – załącznik nr 4,

- dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik nr 11.

 

Po uwzględnieniu proponowanych zmian planowane na 2022 rok :

- dochody budżetu gminy stanowić będą kwotę16 452 600,00 zł,

- wydatki budżetu gminy stanowić będą kwotę 17 257 771,00 zł,

- deficyt budżetu gminy wyniesie 805 171,00 zł,

- przychody stanowić będą kwotę1 050 171,00 zł,

- rozchody stanowić będą kwotę245 000,00 zł,

- dochody majątkowe stanowić będą kwotę1 725 242,00 zł,

- wydatki majątkowe stanowić będą kwotę2 568 771,00 zł.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku (0) głosów „przeciwnych” oraz braku (0) głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Autopoprawkę Wójta Gminy do Uchwały Nr 221/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2022.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 12. Podjęcie Uchwały Nr 221/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2022

 

W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok. Poinformowała, że budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Budżet Gminy Dzierzążnia na 2022 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 16 452 600,00 zł  w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -    3 241 269,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - 3 004 150,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 2 823 487,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy -  16 434,00 zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

     – 1 672 371,00 zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

    – 9 417,00 zł

- dochody majątkowe – 1 725 242,00 zł

- pozostałe dochody – 3 938 456,00 zł.

Wielkość niektórych dochodów takich jak: udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozowane wielkości subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i własne ujęto  w projekcie budżetu na 2022 rok zgodnie z otrzymanymi informacjami od poszczególnych dysponentów.

Wydatki majątkowe stanowią 14,88 % wydatków ogółem. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych nastąpi w trakcie roku budżetowego.

Po stronie wydatków ujęte zostały zadania własne i zadania zlecone. Wielkości przyjęte do projektu budżetu na 2022 rok mogą w trakcie roku ulec zmianie w zależności od możliwości otrzymania dodatkowych w szczególności dotacji na realizację zadań bieżących oraz majątkowych. Pozycje wydatków mogą także ulec zmianie ze względu na wzrost inflacji.

Największe działy wydatków bieżących to:

 • pomoc społeczna i rodzina – 4 128 800,00 zł
 • oświata – 6 115 978,00 zł
 • administracja – 2 540 558,00 zł
 • transport i łączność – 127 000,00 zł
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 156 500,00 zł
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  1 033 000,00 zł w tym: gospodarka odpadami – 800 000, 00 zł; oświetlenie dróg – 140 000,00 zł)
 • pozostałe działy  (sport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka przestrzenna, kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego, rolnictwo, leśnictwo, ochrona zdrowia) –  437 164,00 zł
 • obsługa długu (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) – 20 000,00 zł
 • rezerwa ogólna i celowa  -  130 000,00 zł.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.                                                                        

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - wstrzymuje się
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - wstrzymuje się
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - wstrzymuje się
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - wstrzymuje się
 12. Sepetowski Dariusz      - wstrzymuje się
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - wstrzymuje się

 

Przy 9 głosach „za”, braku (0) głosów „przeciwnych” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 221/XXX/2021  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2022.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

W tym miejscu prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę 20 minut.

 

Ad 13. Podjęcie Uchwały Nr 222/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2022

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Wiesława Jankowska przedstawiła plan pracy Komisji  Rewizyjnej na rok 2022.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 222/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2022.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 14. Podjęcie Uchwały Nr 223/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2022

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – Pan Ryszard Piórkowski przedstawił plan pracy Komisji  Budżetowo-Gospodarczej na rok 2022.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 223/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2022.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 15. Podjęcie Uchwały Nr 224/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2022

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – Pan Radosław Pawlak przedstawił plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2022.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 224/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej   i Ochrony Środowiska na rok 2022.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 16. Podjęcie Uchwały Nr 225/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2022

 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury – Pani Iwona Kawecka przedstawiła plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2022.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 225/XXX/2021  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2022.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 17. Podjęcie Uchwały Nr 226/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pan Mariusz Wróblewski przedstawił plan pracy Komisji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 226/XXX/2021  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 18. Podjęcie Uchwały Nr 227/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022   rok na terenie Gminy Dzierzążnia

 

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok na terenie Gminy Dzierzążnia.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 227/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok na terenie Gminy Dzierzążnia.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 19. Podjęcie Uchwały Nr 228/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok na terenie gminy Dzierzążnia

 

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok na terenie gminy Dzierzążnia.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 228/XXX/2021  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok na terenie gminy Dzierzążnia.

 

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 20. Podjęcie Uchwały Nr 229/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za  pobyt  w  Klubie  „Senior +” w Podmarszczynie

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska poinformowała, że uchwałą Nr 114/XIV/2020     z dnia 28 lutego 2020 roku Rada Gminy w  Dzierzążni utworzyła ośrodek wsparcia Klub „Senior +”  w Podmarszczynie. Zgodnie z ustanowionym programem wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020( t.j. M.P z 2018r. poz.228 ) i jego kontynuacją( Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r.  w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 M.P. 2021 poz.10 klub „Senior +”) Kluby Seniora są ośrodkami wsparcia , o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Klub „Senior +” jest klubem samopomocy. Zasady funkcjonowania ośrodków wsparcia oraz tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez ośrodki są określone w ustawie o pomocy społecznej (m.in. art. 106 dotyczący przyznania świadczeń).

            Kryteria uczestnictwa seniorów oraz zakres działania ośrodków wsparcia określa jednostka samorządu , która jest beneficjentem Programu. Jednostka samorządu określa wysokość odpłatności,  a także kryteria odpłatności seniorów za pobyt w ośrodkach wsparcia na podstawie art.97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 229/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za  pobyt  w  Klubie  „Senior +” w Podmarszczynie.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 21. Podjęcie Uchwały Nr 230/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział  w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych

Wójt Gminy Dzierzążnia poinformował, że zgodnie z uchwałą Nr 237/XXXV/2018 Rady Gminy  w Dzierzążni z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego  za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Dzierzążnia aktualnie stawka ta wynosi odpowiednio 9 zł i 3 zł.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Dzierzążni na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 roku, jednogłośnie zatwierdził wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Dzierzążni  w sprawie podniesienia stawki ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych  na 12 zł i za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym na 3 zł. Zgodnie z obowiązującą ustawą  o ochronie przeciwpożarowej członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę przysługuje ekwiwalent który nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS i jest wypłacany z budżetu gminy. Ekwiwalent stanowi równoważnik wkładu wniesionego na rzecz ochrony przeciwpożarowej przez Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej. Wzrost stawki spowoduje większą mobilizację do udziału w akcjach ratowniczych.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 230/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział  w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 22. Podjęcie Uchwały Nr 231/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniająca Uchwałę Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia   od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska poinformowała, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia  za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku zachodzi konieczność ustalenia minimalnej stawki godzinowej w wysokości 19,70 zł.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 231/XXX/2021  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 23. Podjęcie Uchwały Nr 232/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia na rok 2022, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

 

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki omówił projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia na rok 2022, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form  i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

Kwota planu dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli na 2022 r. dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni wynosi 13 100,00 zł, zaś dla Szkoły Podstawowej  im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach wynosi 9 600,00 zł.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 232/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia na rok 2022, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu

Ad 24. Podjęcie Uchwały Nr 233/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzążnia na lata 2021-2025

 

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzążnia na lata 2021-2025.

Następnie głos zabrała Radna – Pani Iwona Kawecka, która zwróciła się z pytaniem jaka jest kwota czynszu w tych budynkach? Wójt Gminy odpowiedział, że kwoty uzależnione są od stanu mieszkania.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 233/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzążnia na lata 2021-2025.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu

 

Ad 25. Podjęcie Uchwały Nr 234/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały  nr 114/XIV/2020  Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w Gminie Dzierzążnia pod nazwą Klub „ Senior + ”

 

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska poinformowała, że godnie z ustanowionym programem wieloletnim „Senior +” na lata 2015-2020 (t.j. M.P. z 2018r. poz.228 ) i jego kontynuacją (Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 M.P. 2021 poz.10 klub „Senior +”)  są ośrodkami wsparcia,  o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Dzienny Dom „ Senior +” jest dziennym domem pomocy, natomiast Klub „Senior+” jest klubem samopomocy.  Zasady funkcjonowania ośrodków wsparcia oraz tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez ośrodki  są określone w ustawie o pomocy społecznej (m.in. art. 106 dotyczący przyznania świadczeń).

                Kryteria uczestnictwa seniorów oraz zakres działania ośrodków wsparcia określa jednostka samorządu , która jest beneficjentem Programu. Jednostka samorządu określa wysokość odpłatności,  a także kryteria odpłatności seniorów za pobyt w ośrodkach wsparcia na podstawie art.97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

                Z uwagi na konieczność ustanowienia zasad odpłatności konieczna jest zmiana uchwały  nr 114/XIV/2020 Rady Gminy w  Dzierzążni z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w Gminie Dzierzążnia pod nazwą Klub „Senior +” .

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 234/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni sprawie zmiany uchwały nr 114/XIV/2020  Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w Gminie Dzierzążnia pod nazwą Klub „ Senior + ”.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu

 

Ad 26. Podjęcie Uchwały Nr 235/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia

Sekretarz Gminy – Pani Monika Konczewska poinformowała, że ustawa z 17 września 2021 r.  o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) wprowadza zmiany w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych dotyczących minimalnego wynagrodzenia m.in. wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Na podstawie znowelizowanych przepisów minimalne wynagrodzenie wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w rozporządzeniu Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960). Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi sumę maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku m.in. wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) także kwoty dodatku specjalnego, który zgodnie z ww. rozporządzeniem wynosi 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Aktualne wynagrodzenie Wójta Gminy jest niższe od minimalnego wynagrodzenia obliczonego na podstawie znowelizowanych przepisów, dlatego zachodzi konieczność podwyższenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dzierzążnia, a ustalona kwota wynagrodzenia mieści się w granicach określonych ww. przepisami.

Minimalne wynagrodzenie wójta nie może być niższe niż 13.936,00 zł czyli 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego w przepisach ustawy.

Ustalono miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Dzierzążnia w następujący sposób:

 1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 8.500,00 złotych brutto
 2. dodatek funkcyjny w kwocie - 2.500,00 złotych brutto
 3. dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 3.300,00 złotych brutto

Wójtowi przysługuje również dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego   w kwocie - 1.700,00 złotych brutto.

Następnie głos zabrała Radna – Pani Janina Siedlecka, która zwróciła się z pytaniem o ile % wzrosło wynagrodzenie Wójta Gminy? Sekretarz Gminy – Pani Monika Konczewska odpowiedziała,  że niespełna 32 %. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny zaznaczył, że jest  to odpowiedzialne stanowisko i musi być odpowiednio wynagrodzone.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 235/XXX/2021  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu

 

Ad 27. Podjęcie Uchwały Nr 236/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy  w Dzierzążni

 

Sekretarz Gminy – Pani Monika Konczewska poinformowała, że zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r.,1372 z późn. zm.) na zasadach ustalonych przez Radę Gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Rada przy ustalaniu wysokości diet bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Zasady ustalania diet dla radnych Rady Gminy w Dzierzążni określały uchwały Nr 5/II/2018 Rady Gminy  w Dzierzążni z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy; Nr 6/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy; Uchwała Nr 7/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

Ustalono  miesięczną dietę przysługującą radnemu za udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji  w zależności od pełnionej funkcji:

 

 1. dla Przewodniczącego Rady w wysokości                     - 1.500,00 złotych miesięcznie
 2. dla Wiceprzewodniczącego Rady w wysokości             -   800,00 złotych miesięcznie
 3. dla Przewodniczącego Komisji                                     -   400,00 złotych za posiedzenie
 4. dla Członka Komisji                                                     -   350,00 złotych za posiedzenie

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 236/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy  w Dzierzążni.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu

 

Ad 28. Wolne wnioski i informacje

Wobec braku wolnych wniosków i informacji przystąpiono do dalszej części obrad.

 

Ad 29. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXX sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 13:00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

 

Protokołowała:                                                           

Paulina Ryglewicz

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-05 12:24:54
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-11 13:29:19
 • Liczba odsłon: 309
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1896687]

przewiń do góry