.

Uchwała  Nr 213/XXIX/2014

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 17 czerwca 2014 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm. ), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 95/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29  października 2008 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni, zmieniona uchwałą Nr 110/XV/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28  sierpnia 2012 r.

 

§ 3.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 

                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                  mgr Agnieszka HarazińskaZałącznik do Uchwały
 Nr 213/XXIX/2014
Rady Gminy w Dzierzążni
z dnia 17 czerwca 2014 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERZĄŻNI

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni zwany dalej „GOPS” jest

jednostką organizacyjną gminy i działa na podstawie:

 

a)      uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 17/III/90 z dnia 12.07.1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni,

b)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn.  zm.),

c)      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.),

d)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz.885 z późn. zm.)

e)      ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz.330 z późn. zm.),

f)       ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.),

g)      niniejszego Statutu.

2. Terenem działania GOPS jest Gmina Dzierzążnia.

3. Siedziba GOPS mieści się w Dzierzążni nr 28

4. Formą organizacyjno – prawną funkcjonowania GOPS jest jednostka budżetowa.

5. GOPS nie posiada osobowości prawnej.

6. Organem nadzorującym działalność GOPS jest Wójt Gminy Dzierzążnia.

7. GOPS używa następującej pieczęci:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w DZIERZĄŻNI

09 – 164 Dzierzążnia, pow. płoński

woj. mazowieckie

tel. 0-23 661-59-04

NIP 567-15-41-487, Regon 130004477

 

Rozdział 2.

Cele i zakres działania

 

§ 2

1.       GOPS prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz społeczności samorządowej Gminy Dzierzążnia mające na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem.

2.       Zakres działania GOPS określają: ustawy i akty wykonawcze do ustaw, uchwały Rady Gminy w Dzierzążni oraz Zarządzenia Wójta Gminy Dzierzążnia.

3.       GOPS realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w ust.2 niniejszego paragrafu.

 

§ 3.

Do podstawowego zakresu działania Ośrodka w szczególności należy:

1.      wykonywanie zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Dzierzążnia wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2.      prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych,

3.      wykonywanie zadań należących do właściwości gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4.      prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,

5.      zadania wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

6.      prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie objętym ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

7.      zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego,

8.      zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

9.      zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy,

10.   zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1995r. – Prawo energetyczne  dodatek energetyczny,

11.  zadania wynikające z ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

12.  zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

13.   inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa.

 

§ 4.

1.      GOPS realizując zadania wskazane w § 2 współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2.       Współpraca wskazana w ust. 1 odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

3.      Realizując współpracę wskazaną w ust.1 GOPS w miarę potrzeb i możliwości pełni rolę koordynatora rozwiązywania kwestii społecznych, przy poszanowaniu zasad wskazanych w ust.2.

 

Rozdział 3.

Zarządzanie i struktura organizacyjna

 

§ 5.

1.      GOPS zarządza i kieruje jednoosobowo Kierownik.

2.      Podczas nieobecności Kierownika jego obowiązki przejmuje inna przez niego upoważniona osoba.

3.      Kierownik zarządza GOPS i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Dzierzążnia pełnomocnictwa.

4.      Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Dzierzążnia.

5.      Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika jest Wójt Gminy Dzierzążnia.

6.      Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników GOPS. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa.

7.      Kierownik i pracownicy zatrudnieni w GOPS powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych oraz innych odpowiednich aktów prawnych.

8.      Kierownik składa Radzie Gminy Dzierzążnia coroczne sprawozdanie z działalności GOPS i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

9.      Kierownik zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej  poprzez  wydawanie stosownych zarządzeń.

10.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań stanowisk jednoosobowych i wieloosobowych oraz tryb pracy GOPS określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika GOPS.

11.  Kierownik ustala zasady wynagradzania i nagradzania pracowników w formie

Regulaminu wynagradzania.

12.  Kierownik wydaje decyzje administracyjne, w zakresie zadań GOPS, na podstawie        upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Dzierzążnia.

 

§ 6.

Nadzór nad realizacją przez GOPS zadań z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego  sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

 

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa Ośrodka.

 

§ 7.

1.      GOPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o       finansach publicznych i o rachunkowości pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Dzierzążnia.

2.      Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki zatwierdzony przez Wójta Gminy Dzierzążnia.

3.      Odpowiedzialność za gospodarkę finansową GOPS ponosi kierownik.

4.      Obsługę finansowo- księgową i administracyjną Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Dzierzążni na mocy porozumienia.

5.      GOPS posiada własne rachunki bankowe.

6.      Obsługę kasową, prawną i informatyczną prowadzi Urząd Gminy w Dzierzążni na mocy porozumienia.

7.      GOPS może realizować projekty współfinansowane z funduszu Unii Europejskiej, Budżetu Państwa a także ze środków własnych.

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 8.

1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni uchwala Rada Gminy w Dzierzążni

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa ogólnie obowiązujące.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 12:57:09
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-08 08:48:56
  • Liczba odsłon: 1480
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267094]

przewiń do góry