Zobacz podgałęzie

Protokół z III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 21 stycznia 2003 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy

Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.00 , a zakończyły o godzinie 14.00. Na stan 15 radnych, obecni byli wszyscy według listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu. Przewodnicząca powitała wszystkich radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy i inne osoby biorące udział w obradach, a następnie otworzyła obrady III Sesji Rady Gminy. Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała Radę, że zapoznała się z treścią protokołu z poprzedniej II Sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg sesji, a następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie go bez odczytywania. Rada powyższy wniosek przyjęła jednogłośnie. Protokół z II Sesji Rady Gminy został przyjęty w całości bez odczytywania. Jednogłośnie również radni przyjęli otrzymany wcześniej w zawiadomieniach porządek obrad. Stanowi on załącznik do protokołu.

Zgodnie z 4 punktem porządku obrad poprosiła Wójta Gminy o złożenie informacji z działalności międzysesyjnej.

Ad pkt 4 Informacja z działalności międzysesyjnej dotyczyła wykonania
następujących zadań w przeciągu miesiąca działalności od poprzedniej sesji:
S przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich ( od 10.01 do 28.01
2003 roku). Wybrano do chwili obecnej 21 Sołtysów ( 20 z poprzedniej
kadencji i l Sołtysa nowego w Kadłubowie),

  • przygotowano wniosek o dofinansowanie drogi Sadkowo-Wierzbica Pańska na odcinku 3000 mb (droga żwirowa, którą należy okopać rowami; odbyło się zebranie wiejskie w celu wyrażenia zgody przez czterech rolników na rozpoczęcie robót na ich gruntach  i przeznaczenie ich na cele drogowe),
  • przygotowano również wniosek o pozyskanie środków finansowych z funduszy SAPARD na budowę drogi Podrnarszczyn-Kucice. Dotychczas wykonano l ,5 km drogi, a dokumentację wykonano na 3 km drogi, przeprowadzono również rozmowy ze Starostwem o położenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej w Nowym Guminie. Jest to droga żwirowa , zmodernizować ją można w ramach porozumienia pomiędzy Starostwem a Gminą - czyli wspólne finansowanie albo z wniosku Starostwa po otrzymaniu dotacji z funduszu SAPARD w ramach złożonego wniosku przez Starostwo,
  • opracowanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie chodnika przez wieś Dzierzążnia przedłuża się ze względu dokonanie uzgodnienia z poszczególnymi właścicielami działek przylegających do miejsc, gdzie będzie prowadzony chodnik ( 90 właścicieli) i na tym etapie jest projektant czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, funkcjonowanie Urzędu Gminy przebiega prawidłowo; jest odpowiednia organizacja pracy i załatwianie interesantów.

Ad pkt 5 Przed przystąpieniem do podjęcia Uchwały Nr 21/111/2003
Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w
Kadłubowie, Przewodnicząca potwierdziła, że wszyscy radni otrzymali
materiały na sesję, w których znajduje się projekt powyższej uchwały wraz z
uzasadnieniem. Wójt Gminy zabierając głos podkreślił, że rodzice dzieci na
zebraniu zorganizowanym w tej sprawie wyrazili jednogłośnie zgodę na
likwidację powyższej placówki. De facto szkoła już od 01 września 2002 roku
nie funkcjonuje, gdyż rodzice swoje dzieci przenieśli do Szkoły Podstawowej w
Dzierzążni. Pozostawienie tej szkoły w chwili obecnej jest nieekonomiczne i nie
ma racji bytu. Bardzo widoczne jest występowanie niżu demograficznego. Radni w tym temacie nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 21/111/2003 i poddała go pod głosowanie. Uchwała Nr 21/111/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubowie została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 6 W tym miejscu zabrał głos Wójt Gminy, który wyjaśnił, że
poprzednia uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportu
posiadała błędne zapisy odnośnie tonażu poszczególnych pojazdów zawartych w
załącznikach Nr 1-4 do ustawy z dnia 30 października 2002 roku o zmianie
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U.Nr 200, póz. 1683 z 2002 roku), gdyż wzorowano się na przepisach
poprzedniej uchwały z 2001 roku.

Nadmienił, że wszystkie komisje analizowały przedłożony projekt zmiany poprzedniej uchwały z dnia 19 grudnia 2002 roku odnośnie tych właśnie zapisów, gdyż w pozostałej części uchwała jest prawidłowa. Po wyjaśnieniach Wójta radni nie wnieśli żadnych uwag, Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 22/111/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/11/2002 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok i poddała go pod głosowanie. Rada powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 Zanim przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie
zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony
środowiska, Wójt zabierając głos wyjaśnił, że zachodzi taka konieczność
ponieważ nie został jeszcze przyjęty budżet na 2003 rok i termin obliguje do
przyjęcia powyższej uchwały. Radni nie wnieśli żadnych pytań.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 23/111/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków z gminnego funduszu i poddała go pod głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr 23/111/2003. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 i 9 Podjęcie Uchwały Nr 24/111/2003 i Nr 25/111/2003 Rady
Gminy w Dzierzążni obligują znowelizowane przepisy ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz.U.Nr 147, póz. 1231 z 2002 roku z póź.zm.).
Uchwała Nr 24/111/2003 dotyczy zasad usytuowania na terenie gminy
Dzierzążnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zmiana art.
12 ustawy unieważnia poprzednią uchwałę, która określała oprócz zasad
również warunki sprzedaży, które znajdują się obecnie w przepisach ustawy.
Uchwała Nr 25/111/2003 podlega zmianie w związku z art. 12 ust l cytowanej
powyżej ustawy poprzez dopisanie w tytule uchwały jak i w § l zapisu Jak i w
miejscach sprzedaży".

Radni do powyższych projektów uchwał nie wnieśli żadnych uwag. Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 24/111/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierzążnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i poddała ją pod głosowanie. Radni uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Następnie odczytała Uchwałę Nr 25/111/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/111/93 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 lipca 1993 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Dzierzążnia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i poddała ją pod głosowanie. Radni uchwałę przyjęli jednogłośnie. Obydwie uchwały stanowią załączniki do protokołu.

 

Ad pkt 10 Zanim przystąpiono do podjęcia Uchwały Nr 26/111/2003 Rady
Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy
Dzierzążnia, Przewodnicząca wyjaśniła, że uzasadnienie tej uchwały wskazuje
na jej podjęcie, gdyż zostały spełnione przesłanki wskazane przez ustawę o
samorządzie gminnym zawarte w art. 35 tejże ustawy. Radni nie wnieśli
żadnych uwag do projektu statutu. Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr
26/111/2003 i poddała ją pod głosowanie. Rada powyższą uchwałę przyjęła
jednogłośnie. Stanowi ona wraz ze Statutem Sołectw załącznik do protokołu.

Ad pkt 1l Przewodnicząca przystępując do głosowania nad przyjęciem
Uchwały Nr 27/111/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany składu
osobowego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej wyjaśniła, że zachodzi
konieczność dokonania tych zmian, ze względu na to, że skład tej komisji
wchodzili radni poprzedniej kadencji, których należy zastąpić radnymi obecnej
kadencji - aby komisja miała możliwości prawidłowego funkcjonowania. Radni
nie wnieśli żadnych zmian do projektu uchwały; Przewodnicząca odczytała
zatem Uchwałę Nr 27/111/2003 i poddała ją pod głosowanie. Rada uchwałę
podjęła jednogłośnie, stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 12 W tym miejscu zabrała głos Przewodnicząca Rady, która odczytała stanowisko w sprawie zakończenia negocjacji z Unią Europejską Rady Powiatu Płońskiego podjęte na obradach w dniu 30 grudnia 2002 roku. Treść stanowiska w załączeniu do protokołu.

Następnie głos zabrał radny Marszał Stanisław, który zwrócił się do Wójta z zapytaniem, czy w budżecie gminy przewidziane są podwyżki dla pracowników Urzędu Gminy.

Jako pierwsza zabrała głos Skarbnik Gminy, która wyjaśniła, że obligatoryjnie w projekcie budżetu na 2003 rok jest naliczona podwyżka 4% oraz 3% nagród z funduszu płac, tj. razem 7%. Wójt zabierając głos potwierdził, że jeżeli zostanie przyjęty budżet gminy, pracownicy otrzymają podwyższenie wynagrodzenia, ponieważ nie było żadnych podwyżek od 2001 roku. Nadmienił, że podwyżki będą zróżnicowane w zależności od wykonywanej pracy zgodnie z tabelą wynagrodzeń

Innych pytań i uwag radni nie wnieśli.

Przewodnicząca zamknęła obrady III Sesji Rady Gminy.

Protokółowała

Barbara

Wicińska-Misiowiec

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-23 11:01:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-23 11:01:22
  • Liczba odsłon: 1112
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276890]

przewiń do góry