Zobacz podgałęzie
 

Protokół z VI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni 1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 5. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

 6. Podjęcie Uchwały Nr 40/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na rok 2010.

 7. Podjęcie Uchwały Nr 41/VI/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

 8. Podjęcie Uchwały Nr 42/VI/2011 w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

 9. Podjęcie Uchwały Nr 43/VI/2011 w sprawie zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

 10. Podjęcie Uchwały Nr 44/VI/2011 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

 11. Podjęcie Uchwały Nr 45/VI/2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych – Sołtysów.

 12. Podjęcie Uchwały Nr 46/VI/2011 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia.

 13. Podjęcie Uchwały Nr 47/VI/2011 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 300342W w miejscowości Rakowo”.

 14. Podjęcie Uchwały Nr 48/VI/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Płońsk z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej.

 15. Podjęcie Uchwały Nr 49/VI/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 16. Podjęcie Uchwały Nr 50/VI/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

 17. Wolne wnioski i zapytania.

 18. Uczczenie beatyfikacji Jana Pawła II.

 19. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy w Dzierzążni.                                                                     

Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 a zakończyły o godzinie 15.00. Pani Przewodnicząca otworzyła obrady VI Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni- Panią Agnieszkę Latoszek- Skierkowską, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni- Pana Franciszka Goszczyńskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach- Panią Bożenę Nowakowską, Kierownika USC_ Panią Bożennę Markowska, Kierownika GBP- Panią Jolantę Gzylewską, przedstawicielkę, Płońszczaka” oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecnych było 14 według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawo władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad VI sesji Rady Gminy. Następnie poprosiła radnych o zgodę zamianę w porządku obrad punktów 15 i 16 zamiany kolejności omawiania uchwał dokonano bez głosowania.

Ad pkt 2

Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z V Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Protokół z V Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad pkt 3

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

Ad pkt 4

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym od dnia 15 marca 2011 roku do 28 kwietnia 2011 roku Poinformował zebranych, że w okresie sprawozdawczym na bieżąco realizowane były zadania administracyjne.

Realizowane są też prace dotyczące przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r.

W dniu 4 kwietnia 2011 roku został przeprowadzony przetarg na przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych w Wierzbicy Szlacheckiej 1136 mb i w Błominie Gumowskim 432 mb. Przetarg wygrała firma PRDM w Płońsku za ogólną kwotę brutto 747 894zł.

Prace zostaną wykonane do 15 lipca 2011 roku

Obecnie trwają prace geodezyjne dotyczące wydzielenia działek niezbędnych do poszerzenia dróg w trakcie ich planowanej odbudowy,

Trwają też prace dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach indywidualnych w latach 2011-2012.

Zakończono czynności administracyjne dotyczące zmian w strukturze Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w ramach SG ZOZ Dzierzążnia, Ośrodek Zdrowia w Nowych Kucicach został przekształcony w Filię Ośrodka Zdrowia w Dzierzążni. Decyzja jest prawomocna.

Ad pkt 5

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił w skrócie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2010 rok.

Wyjaśnił, że rok 2010 kończący ostatnią kadencję Rady Gminy był pod każdym względem a w szczególności pod względem inwestycyjnym korzystniejszy dla Gminy od poprzednich. Harmonogram prac inwestycyjnych realizowany był zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy i Czteroletnim Planem Inwestycyjnym.

Budżet Gminy na 2010 rok przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 163/XXXI/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku korygowany kolejnymi zmianami na koniec 2010 roku ukształtował się na poziomie planowanych dochodów 10 804 210 złotych i planowanych wydatków 12 721 084 złotych.

Różnica w planie dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków w kwocie 1 516 874 zł. oraz zaciągniętego kredytu na przebudowę drogi w miejscowości Gumowo w wysokości 400 tys. złotych.

Wynik budżetowy za rok 2010 zamknął się w formie wolnych środków w kwocie 887 358 zł.

Dochody jak i wydatki ujęte w sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok zostały pozytywnie ocenione przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Dzierzążni.

Poszczególne składniki dochodów przedstawiają się następująco:

- subwencja ogółem – 44,15%

- dotacje ogółem – 32,74%

- dochody własne – 23,11%

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 10 967 172 zł co stanowi 101,50 % planu dochodów w tym dochody majątkowe stanowią 18% a dochody bieżące 82%.

W stosunku do roku 2009 wykonanie dochodów wzrosło o 1 212 162 zł co stanowi 112,42% :

- w tym subwencja ogółem – 112 014 zł

- z tego subwencja oświatowa – 224 031 zł

- z tego subwencja ogólna – 336 045 zł

Subwencje ogółem zrealizowano w kwocie 4 842 064 zł.

Dotacje zrealizowano kwocie 3 590 087 zł co stanowi 32,74% budżetu w stosunku do 2009 wzrost o 1 193 819 zł, tj. o 149,82%.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 2 535 020 zł w stosunku do roku 2009 wzrost o 130 330 zł, tj. 105,42%.

Z dotacji największą pozycję stanowią zadania w zakresie opieki społecznej realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 351 470 zł

- na stypendia ogólne dla uczniów 56 669 zł,

- w ramach Proakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 35 000 zł.

Odrębną pozycję stanowią dotacje inwestycyjne

 • Dz. 10 Stanowiące refundację wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z roku 2009 w wysokości 872 452 zł w ramach działania. „Podstawowe usługi dla ludności” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

 • 336 993 zł. na budowę świetlicy wiejskiej i utworzenie placu przy kościele w Guminie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW”

 • Dz. 600 na inwestycje drogowe otrzymaliśmy w formie dotacji

  w ramach TFOGR na przebudowę drogi w miejscowości Kadłubowo

  30 000 zł oraz w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę drogi Gumowo

  393 552 zł.

 • Ponadto w ramach PROW – działanie Odbudowa i rozwój wsi podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim województwa Mazowieckiego na utwardzenie placu przy kościele parafialnym w Skołatowie. Refundacja wydatków tej inwestycji w kwocie 175 503 zł nastąpi w roku 2011.

Łącznie na inwestycje otrzymaliśmy w formie dotacji z różnych programów 1 632 997 zł, w tym:

  Dz. 10 – 1 209 445 zł

Dz. 600 – 433 552 zł

W stosunku do roku 2009 (661 000 zł.) wzrost 971 997 zł

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego 448 619,94 zł

Najpoważniejsze kwoty dochodów to :

- podatek rolny osób fizycznych – 417 110 zł,

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 90 799 zł,

- podatek od nieruchomości osób prawnych – 535 616 zł,

- udział w podatku dochodowym dla osób fizycznych – 549 695 zł,

- sprzedaż działek – 353 300 zł.

Dochody własne 2 535 020 zł stanowią 107,26% planowanych – 2 363 338 zł na rok 2010.

Dochody ogólnie za rok 2010 zostały wykonane w 101,50% planu dochodów.

Zaległości z tytułu różnych podatków ogółem wynoszą 475 030 zł, w tym:

- podatek rolny osób fizycznych – 295 343 zł,

- podatek od nieruchomości – 149 627 zł,

- w tym od osób fizycznych – 116 295 zł,

- w tym od osób prawnych – 33 331 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych – 2 766 zł,

- podatek transportowy od osób fizycznych- 27 294 zł

Łącznie zaległości w stosunku do roku 2009 wzrosły o 11%.

Umorzono z różnych tytułów łącznie 30 136 zł z powodu trudnych warunków materialnych podatników.

Pan Wójt przypomniał, że radni otrzymali pełne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planu zadań rzeczowych. Poddano go analizie i ocenie podczas posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminy. Na pytania radnych udzielono niezbędnych wyjaśnień tak pod względem merytorycznym jak i formalno – prawnym. W związku z tym na dzisiejszym posiedzeniu przedstawił realizację zagadnień najistotniejszych mających wpływ na dochody i wydatki budżetu Gminy w 2010 roku.

Budżet po stronie wydatków został wykonany na plan 12 721 084 zł w kwocie 12 060 402 zł, co stanowi 94,81%.

W stosunku do roku 2009 wzrosły o 1537329 zł, tj. o 14,60%. Jest to kolejny rok wzrostu wydatków głównie za przyczyną zwiększenia wydatków inwestycyjnych mimo, że Gmina należy do gmin o niskim dochodzie na 1 mieszkańca który wynosi 591 zł przy średniej krajowej ponad 1100 zł.

Największe wydatki w Gminie stanowią:

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 3 410 929 zł,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 70 308 zł.

Razem na oświatę przeznaczyliśmy 3 481 237 zł, co stanowi 28,86% budżetu.

W stosunku do roku 2009 mniej o 30 816 zł przy subwencji oświatowej w kwocie 2 844 012 zł. Różnicę w wydatkach na oświatę 637 225 zł pokryto z dochodów własnych na realizację zadań własnych w tym dziale.

Z ogólnych wydatków przeznaczono na:

- Zespół Szkół w Dzierzążni – 2 268 387 zł:

- w tym szkoła Podstawowa – 902 194 zł,

- Gimnazjum – 907 139 zł,

- stołówka szkolna – 307 035 zł,

- odziały przedszkolne – 120 896 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kucicach – 840 168 zł.

- w tym odziały przedszkolne – 116 708 zł.

- na dowiezienie uczniów do szkół wydatkowaliśmy – 261 135 zł.

W roku 2010 koszty na jednego ucznia w Gminie wyniosły 7 876 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – 1 621 757 zł – 13,45% budżetu

Dz. 852 – Opieka społeczna – 1 557 509 zł – 12,91% budżetu

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz Ochrona Przeciwpożarowa –

115 105 zł – 0,95% budżetu

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 110 534 zł – 0,92% budżetu

Dz. 700 – Gospodarstwa mieszkaniowe – 100 761 zł – 0,86% budżetu

Dz. 10 – Rolnictwo i łowiectwo – 669 599 zł – 5,55% budżetu

Dz. 600 – Transport i łączność – 4 187 877 zł – 34,67% budżetu

Ze struktury wydatków wynika, że na:

 1. Wynagrodzenia i pochodne wydano 34,38%- w stosunku do roku 2009 spadek o 2%

 2. Wydatki inwestycyjne wydatkowano 36,02%- w stosunku do roku 2009 wzrost o 4,32%

Struktura wydatków dowodzi o wyjątkowo ostrożnej i wyważonej dyscyplinie wydatkowania środków finansowych.

Dyscyplina finansów zagwarantowała realizację najważniejszych zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących przy zabezpieczeniu minimum na płace i ich pochodne wszystkim zatrudnionym we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy.

Rok 2010 był pod każdym względem pomyślny dla mieszkańców Gminy. Wykonano wiele znacznych inwestycji dzięki pomocy finansowej z różnych programów pomocowych.

W Dz. 10 Rolnictwo i łowiectwo.

W ramach tego działu wykonano między innymi :

 1. II etap budowy świetlicy wiejskiej jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino. Inwestycja wieloletnia zrealizowana w ramach PRWO – działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

  Na tę inwestycję przeznaczono 212 702 zł.

 2. Utwardzenie placu przy kościele parafialnym w Skołatowie

  w ramach PROW – działanie Odnowa i Rozwój Wsi Na tę inwestycję przeznaczono ponad 285 tyś. zł. Refundacja dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie nastąpi w roku bieżącym.

W Dz. 600 – transport i łączność -Wydatkowaliśmy łącznie 4 181 877 zł.

Jest to najwyższy wskaźnik wydatków w dziejach 20-lecia samorządu Gminnego.

Dzięki tym środkom prowadziliśmy bieżące utrzymanie dróg (profilowanie, żwirowanie, odśnieżanie), ale głównie budowę i odbudowę dróg żwirowych i gruntowych poprzez położenie dywanika asfaltowego.

Opracowaliśmy dokumentację projektowo- kosztorysową, regulację stanu prawnego wielu dróg budowanych i tych które będą budowane w roku bieżącym i w latach następujących, między innymi : Nowe Kucice – Korytowo, Wilamowice, Wierzbica Szlachecka, Błomino Jeże, Błomino Gumowskie , Kadłubowo, Rakowo, Nowe Gumino, Sarnowo Góry, Pomianowo, Nowa Dzierzążnia, Kucice.

Najistotniejszym jest wykonanie ponad 9 km dróg asfaltowych w tym:

- 1500 mb w Kadłubowie za kwotę – 432 tys. zł,

- 1100 mb w Korytowie za kwotę – 473 tys. zł,

- 2760 mb w Kucicach za kwotę – 715 tys. zł,

- 1020 mb w Nowej Dzierzążni za kwotę – 413 tys. zł,

- 580 mb w Nowym Guminie za kwotę – 229 tys. zł,

- 2140 mb w Gumowo – Józefina za kwotę – 789 tys. zł.

W innych działach należy zauważyć wydatki:

- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 51 911 zł.

- na oświetlenie dróg – 96 266 zł.

- na realizacje zadań ujętych Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 44 196 zł.

W ramach tego programu sfinansowaliśmy między innymi:

- 2 tygodniowe kolonie nad morzem dla dzieci z gminy Dzierzążnia,

- wycieczki szkolne dla dzieci ze Szkół w Kucicach i Dzierzążni,

- zakup programów profilaktycznych dla Szkół ,

- spektakle organizowane przez Szkoły,

- refundujemy dojazdy na leczenie w ramach poradni „ Szansa” dla osób uzależnionych,

- przekazaliśmy 6 tys. w formie dotacji dla „ Stowarzyszeni Przeciwko Przemocy w Rodzinie”

 

Dz. 754 na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową wydaliśmy 115 105 zł. Są to głównie wydatki na utrzymanie i zabezpieczenie funkcjonowania 8 jednostek strażackich w Gminie. Wydatki te dotyczyły zakupu niezbędnego sprzętu technicznego, zakupu paliwa do samochodów i pomp bojowych, zakupu energii elektrycznej do świetlic, strażnic, ubezpieczenia mienia, refundacji za udział w akcjach ratowniczych, - drobnych remontów remiz, montaż systemu antywłamaniowego w Starczewie, Guminie oraz zakup samochodu pożarniczego za kwotę 15 tys. zł dla OSP Kadłubowo.

Na administrację publiczną wydatkowaliśmy łącznie 1 621 757 zł – 89,59% planu rocznego w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 174 905 zł w tym między innymi na:

- USC i meldunki – 128 935 zł,

- Radę Gminy – 61 355 zł,

- Urząd Gminy – 1 211 511 zł:

- w tym płace pracowników z pochodnymi – 924 303 zł.

Ponadto w kosztach tych ujęte są wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i sprzętu biurowego, wieloma remontami obiektów gminnych, spisem powszechnym , wyborami samorządowymi wszystkich szczebli administracji, wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wyborami do Sejmu i Senatu, zakupem energii elektrycznej i oleju opałowego do obiektów Urzędu Gminy.

W Dz. 852 - Pomoc społeczna wydatkowaliśmy 1 522 509 zł przy dotacji 1 366 565 zł.
W tych wydatkach największe pozycje dotyczą:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1 035 995zł,

- zasiłki stałe- 91 661 zł,

- zasiłki pomoc w naturze - 75 192 zł,

- Ośrodek Pomocy Społecznej- 218 012 zł.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa Gminy była stabilna, nie zachodziła potrzeba rozwiązania rezerwy ogólnej- 50 000 zł. Gmina na bieżąco realizowała zobowiązania, w tym zobowiązania związane ze spłatą odsetek zaciągniętych kredytów, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na budowę drogi gminnej w Gumowie. Łącznie zobowiązania te wyniosły 59 974 zł. Należy jednocześnie zauważyć że pozyskaliśmy tytułem odsetek od lokat kwotę 44 228 zł.

Gmina posiada aktualnie dwa kredyty:

 1. 1 275 000 zł w 2009 roku z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenie gminy,

 2. 400 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w Gumowie.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 420 000 zł, co stanowi 12,95% ogółu wykonanych dochodów.

Na rok 2011 Gmina posiada zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług w kwocie 324 199 zł. Środki te są ujęte w budżecie Gminy na rok 2011. Gmina nie udzielała w 2010 poręczeń i gwarancji. Wskaźniki wykonania dochodów i wydatków przebiegały prawidłowo i poprawnie. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały wolne środki do wykorzystania w roku 2011 w kwocie 887 358, 79 zł.

Skład orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010. Jeszcze nigdy w dziejach gminy realizując wszelkie zadania administracyjne nie udało się przeznaczyć na inwestycje około 40% środków budżetowych. Taki wynik uzyskaliśmy w roku 2010.

Na zakończenie wystąpienia Pan Wójt podziękował za współpracę: Pani Przewodniczącej Rady Gminy mgr Agnieszce Harazińskiej, Przewodniczącym Komisji Problemowych Rady Gminy, Kierownikom Jednostek Organizacyjnych (GOPS – R. Sobczeńskiej), Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dzierzążni mgr F. Goszczyńskiemu, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach mgr B. Nowakowskiej, Kierownikowi GBP mgr J. Gzylewskiej, Kierownikowi USC Pani B. Markowskiej, Kierownikowi SG ZOZ w Dzierzążni, Pani dr A. Latoszek-Skierkowskiej, Sekretarzowi Urzędu Gminy mgr Adamowi Sobieckiemu, Skarbnikowi Gminy mgr Grażynie Zawłockiej oraz wszystkim sołtysom z Gminy jak też wszystkim którzy wnieśli swój wkład w rozwój Gminy.

W świetle przedstawionych sprawozdań i opinii Pan Wójt poprosił radnych o udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Dzierzążnia za rok 2010.

 

Ad pkt 6, 7

W tym punkcie Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska zabrała głos. Powiedziała, że wszyscy radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i dyskutowali na ten temat na posiedzeniach komisji. Pani Przewodnicząca oddała głos Panu Wójtowi, który przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu sprawozdania przez Wójta Gminy Przewodnicząca zapoznała radnych   z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawartej w podjętej Uchwale Nr 120/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Wraz z uzasadnieniem uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- Pani Wiesława Jankowska. Powiedziała, że członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu szczegółowo omówili wykonanie budżetu za 2010 rok. Nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Współpraca z Wójtem i kierownikami jednostek organizacyjnych gminy układa się poprawnie, mimo różnicy zdań w niektórych kwestiach. Komisja na posiedzeniu jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium i podjęła Uchwałę Nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 18 kwietnia 2011 roku o opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2010 i w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy, która została przedłożona Składowi Orzekającemu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Po wystąpieniu Pani Jankowskiej Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 129/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19.04.2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 18.04.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia. Wraz z uzasadnieniem uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła radnych o zabieranie głosu i otworzyła dyskusję nad przedstawionym przez Wójta sprawozdaniem, które analizowano na posiedzeniach komisji Rady Gminy .

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych,   Oświaty i Kultury- Pani Zofia Krysiewicz, która potwierdziła, że na posiedzeniu Komisji szczegółowo omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu   gminy za 2010 rok. Stwierdzono, że Uchwały podejmowane na sesjach przez radnych zostały   zrealizowane, wykonano zaplanowane zadania inwestycyjne, gospodarka finansowa prowadzona jest bardzo oszczędnie, czego dowodem jest  nadwyżka budżetowa.  Regionalna Izba   Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2010 i nie stwierdziła   nieprawidłowości formalnych ani prawnych. Na posiedzeniu Komisji  Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury członkowie komisji jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy- Mirosławowi Opolskiemu.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej Pan Ryszard   Piórkowski powiedział, że na posiedzeniu komisji członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok . Komisja analizując działalność Pana Wójta w sferze finansów stwierdziła zachowanie równowagi budżetowej w dochodach i wydatkach. Realizacja dochodów   i wydatków przebiegała prawidłowo i planowo. Współpraca Komisji Budżetowo- Gospodarczej z Panem Wójtem oraz pracownikami Urzędu Gminy i sołtysami układa się bardzo dobrze. Członkowie Komisji Budżetowo- Gospodarczej na posiedzeniu jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy. W dalszej części posiedzenia głos zabrał Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – Pan Ryszard Gołębiewski. Stwierdził, że na posiedzeniu komisji omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok, nieprawidłowości nie stwierdzono. Współpraca z Wójtem i pracownikami Urzędu Gminy układa się poprawnie. Członkowie komisji jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi. Następnie głos zabrała Pani Przewodnicząca Rady Gminy. Stwierdziła, że gospodarka finansowa gminy jest prowadzona racjonalnie i oszczędnie. Współpraca zarówno z Wójtem jak pracownikami Urzędu Gminy układa się bardzo dobrze. Pani Harazińska oświadczyła, że w jej mniemaniu udzielenie absolutorium będzie zasadne i w pełni zasłużone.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że na sali jest 14 radnych, co stanowi quorum do podjęcia uchwał i zarządziła głosowanie nad przyjęciem  dwóch uchwał: uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 40/VI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 40/VI/2011 została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 41/VI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Zwróciła się do radnych z zapytaniem:

1.      Kto z Państwa radnych jest za  udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok? Za  wnioskiem głosowało 14 radnych obecnych na sali.

2.      Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

3.      Kto z Państwa radnych wstrzymał się ? - 0 głosów.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 41/VI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Po przeprowadzonym głosowaniu Pani Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała Panu Wójtowi uzyskania absolutorium. Następnie Pan Wójt podziękował radnym za okazane zaufanie. Zaznaczył , że rok 2011 będzie trudniejszy od poprzedniego ze względu na brak dofinansowania z zewnątrz na inwestycje.

Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę.

Ad pkt 8, 9, 10, 11

W tym punkcie Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska wyjaśniła, że radni w materiałach otrzymali propozycje regulacji diet i przedyskutowali je na posiedzeniach komisji. Przed sesją przewodniczący wszystkich komisji spotkali się z Przewodniczącą Rady Gminy i ustalili propozycje zmian wysokości diet.

Następnie Pan Wójt powiedział, że najczęściej w ciągu jednej kadencji dokonuje się jednej regulacji diet dla radnych i sołtysów. Dodał, że należy podnieść diety, gdyż wszystkie gminy przeprowadziły już ich regulacje u siebie. W naszej gminie nie robimy mniej niż w innych dlatego nie ma powodu aby nie przeprowadzić u nas regulacji.

Pani Harazińska otworzyła dyskusję na ten temat.

O głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka. Powiedziała, że na początku kadencji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie diet i postanowiliśmy pozostawić je na poziomie poprzednich. Obecna kadencja jest trudna dla wszystkich samorządów, nie ma szans na inwestycje na poziomie zeszłego roku. Nie możemy rekompensować sobie podwyżek cen dochodami z pracy społecznej. Porównywanie naszej gminy do gmin z dwa razy większym budżetem jest niestosowne. Oświadczyła, że w tym roku będzie przeciwna wszelkim podwyżkom diet.

Więcej uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 42/VI/2011 w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Dziesięciu radnych było za, 1 osoba przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr 42/VI/2011 została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 43/VI/2011 w sprawie zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Jedenastu radnych zagłosowało za, 1 osoba przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr 43/VI/2011 została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

Dalej Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 44/VI/2011 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Jedenastu radnych zagłosowało za, 1 osoba przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr 44/VI/2011 została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 45/VI/2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych – Sołtysów.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Jedenastu radnych zagłosowało za, 1 osoba przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr 45/VI/2011 została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 12

W tym punkcie Pani Agnieszka Harazińska poprosiła o przyjęcie uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzenia Wójta gminy. Przypomniała wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia i zaproponowała podwyżkę o 1015 zł brutto. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca odczytała uchwałę Nr 46/VI/2011 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali- 13 radnych zagłosowało za, 1 osoba przeciw. Uchwała Nr 46/VI/2011 została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 13

W tym punkcie Pan Wójt omówił uchwałę w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 300342W w miejscowości Rakowo”. Wójt wyjaśnił, że w celu uregulowania własności gruntów pod inwestycję zachodzi konieczność przejęcia na własność w drodze umowy darowizny na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych nieruchomości gruntowych położonych we wsi Rakowo. Przekazanie gruntów niezbędnych przy realizacji powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do dalszej poprawy infrastruktury sieci dróg gminnych oraz bezpieczeństwa i komfortu ruchu.

Uwag do uchwały nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca odczytała U chwałę Nr 47/VI/2011 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 300342W w miejscowości Rakowo”. Głosowało 14 radnych obecnych na sali Uchwała Nr 47/VI/2011 została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 14

W tym punkcie Pan Wójt omówił uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Płońsk z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej. Gmina Płońsk realizuje zadanie w zakresie przebudowy drogi gminnej  nr 0712044 Arcelin – Kluczewo – Siekluki. Zgodnie z Uchwałą Nr 71/XII/2008 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie przekazania Gminie Płońsk zadania z zakresu przebudowy drogi gminnej na odcinku 200 m drogi gminnej w miejscowości Siekluki. Zgodnie z porozumieniem zawartym miedzy Wójtem Gminy Dzierzążnia a wójtem Gminy Płońsk , Gmina Dzierzążnia powinna wnieść wkład własny inwestycji w wysokości 15% wkładu własnego co stanowi kwotę 15 632,00 zł. Podjęcie tej uchwały jest zasadne w celu realizacji w/w inwestycji.

Uwag do uchwały nie zgłoszono. Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 48/VI/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Płońsk

z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej. Głosowało 14 radnych obecnych na sali Uchwała Nr 48/VI/2011 została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 15, 16

W tym punkcie Pani Skarbnik przedstawiła dwie uchwały: w sprawie zmiany uchwały budżetowej i w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

Zmiany w uchwale budżetowej:

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wprowadzono do budżetu środki w wysokości 200 000zł z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia – III etap

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, Drogi publiczne gminne – zwiększono o kwotę 175 503 zł. na podstawie umowy z dnia 24.03.2011r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - PROW na lata 2007 – 2013

Wymienione środki stanowią refundację poniesionych wydatków na inwestycję pn. „Utwardzanie placu przy kościele pw. Achacjusza w Skołatowie, poprzez położenie kostki brukowej” w 2010 roku, sfinansowanej w całości z własnych środków. W wydatkach majątkowych zmniejszono dochody o kwotę 150 000 zł wprowadzone na etapie planowania budżetu- jako środki od wojewody .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne wprowadzono do budżetu środki w wysokości 3 000 zł. na dofinansowanie zadań własnych, na podstawie decyzji Nr 170/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r. o finansowaniu zadania prewencyjnego z funduszu prewencyjnego PZU

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, Pomoc materialna dla uczniów wprowadzono do budżetu dotacje w wysokości 25 852 zł. na podstawie decyzji Nr 018/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 9 997 676 zł.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zwiększono środki o kwotę 200 000 zł na inwestycję pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia - III etap” (inwestycja wieloletnia).Wymieniona inwestycja znajduje się w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz Przedsięwzięć.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, Drogi publiczne gminne– dokonano zmniejszeń wydatków majątkowych o kwotę 29 026zł, z inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej, o dł. ok. 0,600 km. w miejscowości Błomino Gumowskie ” – wynika to wartości poprzetargowej inwestycji; oraz dokonano zwiększeń na kwotę 100 003 zł na inwestycję pn.” Przebudowa drogi gminnej o długości 0,700 km , w miejscowości Rakowo” W tym samym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 15 362 zł. dla gminy Płońsk, na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 0712044 Arcelin – Kluczewo – Siekluki”, n podstawie uchwały Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28.04.2011 rok u

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 26zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wprowadzono do wydatków bieżących, środki w wysokości 3 000 zł pochodzące z funduszu prewencyjnego PZU, z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu antywłamaniowego w obiekcie strażackim Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki w 2010 roku w wysokości 6 350 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonano zmian w wydatkach bieżących o kwotę 657 zł. zmniejszając odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, celem przesunięcia na wynagrodzenia opiekunki (zadania zlecone)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, Pomoc materialna dla uczniów wprowadzona do budż etu dotacja w wysokości 25 852 zł. przeznaczona zostanie na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wprowadzona do budżetu niewykorzystane środki z 2010 roku w wysokości 1 808 zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 10 307 739 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 310 063 stanowi deficyt pokryty wolnymi środkami w wysokości 665 063zł.

Uchwałę w sprawie zmian w budżecie i uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014 podejmuje się razem.

Radni nie zgłosili uwag, Pani Przewodnicząca odczytała uchwałę Nr 49/VI/2011

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

na lata 2011-2014. Głosowało 14 radnych obecnych na sali Uchwała Nr 49/VI/2011 została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 50/VI/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Głosowało 14 radnych obecnych na sali Uchwała Nr 50/VI/2011 została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 17

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał Pan radny Radosław Pawlak. Stwierdził, że nie powinno być regulacji diet radnych i sołtysów. Strażacy z OSP biorący udział w akcjach otrzymują 4 zł za godzinę. W innych gminach stawka jest większa, u nas zmian nie było przez kilka lat.

Następnie o głos poprosiła Pani radna Siedlecka. Poprosiła o zwrócenie uwagi radnemu, aby nie wypowiadał się o innych radnych i ich nie obrażał jak też aby nie komentował poglądów innych radnych.

Pani Przewodnicząca RG odwołała się do etyki radnego, stwierdziła, że każdy ma prawo oddać głos według swego przekonania. Poprosiła, aby na sali nie wypowiadać słów krzywdzących lub wulgarnych wobec innych osób. Sytuacja będzie poprawna jeśli będziemy się wzajemnie szanować.

Pani Przewodnicząca przypomniała o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 2 maja.

Poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęło pismo od ZNP w Płońsku w sprawie konieczności podwyższenia płac dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych.

Następnie głos zabrał Pan Wójt. Powiedział, że na posiedzeniach komisji rozmawiano o zmianach stawek dla strażaków. Uzgodniono, że sprawą tą zajmiemy się po walnym zebraniu strażaków. Działalność OSP nie jest dochodowa, ustalone stawki miały być przeznaczone na bieżącą działalność jednostek. Jedynie jednostka w Dzierzążni przeznacz te środki dla strażaków. Przeznaczamy duże środki na funkcjonowanie straży pożarnych, remontujemy strażnice, kupujemy sprzęt. Jeśli uznamy, że trzeba stawki podnieść to to uczynimy.

Odnośnie skargi Pani radnej Siedleckiej Pan Wójt poprosił o wzajemne zrozumienie

i szacunek między radnymi.

Odnośnie pisma od ZNP w Płońsku w naszej gminie pracownicy administracji oraz obsługi w szkołach otrzymali w tym roku podwyżkę płac.

Pan Wójt poinformował również, że Fundacja im. Karola Marcinkowskiego w dniu 11 maja w godz. 9.30- 12.30 zorganizowała w naszym urzędzie bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy.


Ad pkt 18

Pan Wójt poinformował, że w związku z beatyfikacją papieża Jana Pawła II wraz z Przewodniczącą Rady Gminy postanowili postanowili uczcić tę podniosłą chwilę.

Wręczył wszystkim radnym, sołtysom oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy testament Jana Pawła II z odręczną dedykacją.


Ad pkt 19

Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za przybycie i zamknęła obrady VI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.Protokołowała


Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-21 10:38:32
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-21 10:50:27
 • Liczba odsłon: 821
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181217]

przewiń do góry