Zobacz podgałęzie

                       Protokół z  XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu  29 sierpnia  2008   roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pani 

Agnieszki  Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

          Obrady rozpoczęły się o godzinie 10-tej , a zakończyły o godzinie 13-tej. Na stan 15 radnych obecnych na obradach sesji było 14 radnych w/g listy  obecności załączonej do protokołu.

Przewodnicząca otworzyła  obrady XV Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy  Panią Grażynę Zawłocką, Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, insp. ds. organizacyjnych i kadr –Alinę Bieglecką, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni pełniącego jednocześnie funkcję radnego Powiatu Płońskiego – Pana Franciszka Goszczyńskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską, Sekretarza Gminy Pana Adama Sobieckiego oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady.

 Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad dzisiejszej sesji:

 1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania  budżetu  Gminy za  I półrocze 2008 roku.
 5. Przedstawienie przez Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni informacji z działalności SG ZOZ za I półrocze 2008 roku.
 6. Podjęcie Uchwały Nr 90/XV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 7. Podjęcia Uchwały Nr 91/XV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dzierzążnia.
 8. Podjęcia Uchwały Nr 92/XV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przystąpienia   do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki  nr 64 położonego w obrębie wsi Siekluki  gm. Dzierzążnia
 9. Podjęcia Uchwały Nr 93/XV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Aktualizacji  Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004-2013”
 10. Wolne wnioski i zapytania
 11. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Następnie Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się  z protokołem  XIV Sesji Rady  Gminy  z  dnia  24 czerwca 2008 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.  Protokół z  XIV Sesji Rady Gminy  został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przystąpiła zatem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

 

Ad pkt 3                 Przewodnicząca o zabranie głosu poprosiła Wójta Gminy, który przedstawił  informację z działalności międzysesyjnej za okres od 25 czerwca 2008 roku do 29 sierpnia 2008 roku.  Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 4               W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informację                     z wykonania budżetu gminy  za I półrocze 2008 roku. Wójt Gminy  nadmienił, że budżet ten zmieniany kolejnymi uchwałami Rady Gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku ukształtował się następująco: po stronie dochodów – 8 740 477,00zł, po stronie wydatków – 8 856 500,00zł

W stosunku do pierwotnego budżetu wzrost dochodów nastąpił o 1 029 896,00zł tj. o 13,36% , a po stronie wydatków o  1 145 919,00zł tj. o 14,86%.

Różnica ta w planie dochodów i wydatków wynika z  wprowadzenia do budżetu po stronie wydatków nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w kwocie 116 023zł. Sam wzrost budżetu po stronie dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu w/w nadwyżki budżetowej oraz wielu dotacji między innymi ponad 470 000zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji w ramach komponentów BCE  i TFOGR.

Plan dochodów za I półrocze 2008 roku został wykonany w kwocie  4 892 225zł tj. 55,97% planu rocznego.Dochody własne na plan 2 282 401,00zł wykonano w kwocie 1 247 459zł – 54,65% i 25,50% ogółu dochodów gminy.

Wydatki w I półroczu 2008 roku na plan 8 856 500zł zostały wykonane w kwocie 4 208 153zł co stanowi 47,51% planu wydatków.

W roku bieżącym również w dziale 600 - Transport i łączność w przeciwieństwie do lat ubiegłych główne zadania były wykonane i rozliczone w I półroczu. Chodzi głównie o odbudowę dróg asfaltowych w Guminie - 769 mb, Sarnowie  - 1500 mb oraz w Dzierzążni  - 350 mb.

Ponadto wykonano w ramach inwestycji oświatowych podjazd z kostki brukowej 300 m² przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach oraz rozpoczęto termoizolację budynku szkolnego przy Zespole Szkół w Dzierzążni.Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z mapami do celów projektowych na kilka odcinków dróg gminnych (Pomianowo Dzierki, Kucice), uregulowano stan prawny działek przylegających do drogi Nowe Kucice-Korytowo-Kadłubowo.

Została przygotowana pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa łącznie z pozwoleniem na budowę świetlicy wiejskiej i parkingu w Guminie w ramach PROW.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku i do chwili obecnej Gmina zachowuje płynność finansową.

Wypracowana nadwyżka budżetowa za rok 2007 w części została zagospodarowana ( 116 023zł) zgodnie z wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy. Pozostała jej część 317 239zł jest nadal do dyspozycji Rady Gminy.

 

Dokładnie przedstawione dochody i wydatki za I półrocze 2008 roku przedstawione   są w załączonej do protokołu Informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

Po wypowiedzi Wójta, Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 184/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2008 roku wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji  o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku..

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła dyskusję nad sprawozdaniem.

Jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury - Pani Zofia Krysiewicz, która stwierdziła, że jest zachowana równowaga budżetowa,  zarówno po stronie wydatków jak i dochodów nie ma przekroczeń. Budżet gminy  realizowany jest zgodnie z przyjmowanymi Radę Gminy uchwałami. Członkowie komisji jednogłośnie wydali pozytywną opinię    o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku..

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Wiesława Jankowska potwierdziła, że na posiedzeniu komisji w dniu 22 sierpnia 2008 roku zostały omówione plany wydatków w poszczególnych działach przez Panią Skarbnik Gminy i Wójta Gminy. Nadmieniła, że gospodarka finansowa prowadzona jest oszczędnie. Zrealizowano zamierzone zadania inwestycyjne oraz przygotowano plany i kosztorysy na dalsze inwestycje. Członkowie komisji jednogłośnie wydali pozytywną opinię o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku..

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej - Pan Ryszard Piórkowski stwierdził, że na posiedzeniu Komisji w dniu 22 sierpnia 2008 roku co do wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku nie było żadnych zastrzeżeń. Na zakończenie nadmienił, że współpraca Komisji budżetowo-Gospodarczej z Wójtem Gminy oraz pracownikami Urzędu Gminy układa się  bardzo dobrze.

Członkowie komisji jednogłośnie wydali pozytywną opinię o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku.

Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska - Pan Jerzy Pomianowski potwierdził również, że  członkowie komisji akceptują przedłożoną i dokładnie omówioną na posiedzeniu komisji informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku. Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej przekonuje  członków komisji do wydania pozytywnej opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku..

Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Harazińska swej wypowiedzi podkreśliła, że współpraca z Wójtem Gminy oraz pracownikami Urzędu Gminy układa się prawidłowo.

Radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, jednogłośnie przyjęli „Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku”.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 5               W tym miejscu Przewodnicząca Rady oddała głos Kierownikowi  SG ZOZ – Pani Aleksandrze Paszkowskiej, która przedstawiła informację z działalności SG ZOZ za I półrocze 2008 roku.

Na wstępie Kierownik przedstawiła wydatki, jakie poniosła w I półroczu 2008 roku dotyczące funkcjonowania SG ZOZ. Wydatki na kwotę 157 717,97zł dotyczyły między innymi: płac personelu medycznego i niemedycznego, stałych opłat eksploatacyjnych budynków (czynsz, energia elektryczna, woda wywóz odpadów medycznych, nieczystości), kosztów badań laboratoryjnych i diagnostycznych, zakupu leków i sprzętu medycznego, zakup paliwa na służbowe wyjazdy, koszty związane z wykonanym remontem w obydwu budynkach, mebli i wyposażenia. Dokładne kwoty na poszczególne wydatki przedstawia przedłożone przez kierownika SG ZOZ sprawozdanie. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Do wykorzystania pozostało 40 839,18zł. Środki te zostaną wykorzystane na dalszy remont   w budynkach ośrodka i ich wyposażenie. Podziękowała mieszkańcom Gumowa za przekazane pieniądze na zakup przystawki spirometrycznej niezbędnej do badania wydolności płuc (ośrodek zdrowia w Dzierzążni). Poinformował, ze do SG ZOZ zadeklarowanych jest blisko 3200 pacjentów, liczba ta cały czas zwiększa się i jest to dobry sygnał, że w SG ZOZ sprawowana jest właściwa opieka medyczna.

Od lutego 2008 roku pracownicy otrzymali podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego, w miarę możliwości finansowych zakładu w II półroczu br planuje ponownie zwiększyć wynagrodzenie zasadnicze pracowników.

Od września br w SG ZOZ zatrudniona jest dr Dyksińska- lekarz pediatra. Przyjmuje dwa razy  w tygodniu po 2 godziny.

Na zakończenie swej wypowiedzi zaapelowała do zebranych, aby rozważyli i ocenili jej wkład  i zaangażowanie w podniesienie jakości funkcjonowania SG ZOZ.

Po wypowiedzi Kierownik SG ZOZ Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła zebranych o zabieranie głosu, zgłaszanie pytań lub uwag dotyczących przedstawionego sprawozdania i funkcjonowania       SG ZOZ w Dzierzążni. Nikt z zebranych nie zgłosił uwag ani pytań.

O zabranie głosu porosił Wójt Gminy, który odniósł się do przedstawionego przez Kierownika  SG ZOZ sprawozdania z funkcjonowania zakładu za I półrocze 2008 roku.

Poinformował zebranych, że Pani Kierownik wystąpiła z wnioskiem o podwyżkę wynagrodzenia i wyjaśnienie kwestii najmu lokalu. Sprawa opłacania czynszu i naliczania podatku zostanie rozstrzygnięta w dniu 04 września 2008 roku na posiedzeniu Rady Społecznej SG ZOZ w Dzierzążni. Poproszono Panią mecenas Nastaszyc na obrady aby przedstawiła opinię prawną dotyczącą w/w spraw.

Wójt wyjaśnił, że do chwili obecnej Pani Kierownik nie otrzymała podwyżki wynagrodzenia ponieważ na posiedzeniu Rady Społecznej SG ZOZ w dniu 24.04.2008 roku  zadeklarowała ustna rezygnację z pracy. Pisma dotyczącego rozwiązania stosunku pracy Pani Kierownik do dnia dzisiejszego nie złożyła i niestety nie kontaktowała się z Wójtem. Dopiero przed sesją  przyszła na spotkanie do Wójta Gminy aby wyjaśnić sprawy dotyczące wynajmu lokalu i podwyżki swego wynagrodzenia.

Wójt nadmienił, że chce aby SG ZOZ funkcjonował prawidłowo, od dłuższego czasu rzeczywiście nie spotyka się z uwagami dotyczącymi niewłaściwej opieki medycznej. Wierzy, że opieka medyczna sprawowana jest prawidłowo. Ponadto docenia wkład Pani Kierownik w poprawę wyglądu estetycznego obydwu ośrodków, jednak nie wolno zapominać, że w roku ubiegłym jak również w latach poprzednich to Urząd Gminy wielokrotnie dokonywał remontów w obydwu budynkach SG ZOZ oraz pokrywał koszty z nimi związane.

 Tak więc obecny wygląd zarówno wewnątrz jak i zewnątrz SG ZOZ nie jest wyłączną zasługą obecnego Kierownika.

Wykonany przez Kierownika w I półroczu br remont w ośrodkach zdrowia również mógł być wsparty pomocą ze strony Urzędu Gminy. Pracownicy Urzędu mogli w znacznym stopniu wykonać część robót i mogły zostać one chociaż częściowo dofinansowane.

Po ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej w kwietniu z powodu braku jakiegokolwiek kontaktu ze strony  Pani Kierownik, Wójt nie mógł zadeklarowanej wcześniej pomocy zrealizować.

Na zakończenie zaapelował do Pani Kierownik o zatrudnienie lekarza pediatry chociaż na ½ etatu, ponieważ przyjmowanie przez  4 godziny w tygodniu to zdecydowanie za mało,  aby móc w pełni zabezpieczyć opiekę nad dziećmi z terenu naszej Gminy.

Na powyższe wyjaśnienia Wójta, Kierownik SG ZOZ – Pani Aleksandra Paszkowska poprosiła  o zabranie głosu.

 Wyjaśniła zebranym, że w sprawie najmu lokalu i opłaty czynszu jak również naliczania podatku kontaktowała się z kilkoma radcami prawnymi i jest przekonana, że  podpisana przez poprzedniego Kierownika SG ZOZ umowa między Gminą Dzierzążnia a SG ZOZ nie jest zgodna z prawem. Ale kwestia ta zostanie wyjaśniona w dniu 04.09. 2008 roku na posiedzeniu Rady Społecznej SG ZOZ.

Nadmieniła, że zwróciła się do Wójta Gminy z prośbą o rozważenie możliwości,  ażeby za zgodą Gminy Dzierzążnia ona  jako Kierownik SG ZOZ - na zasadach zgodnych z przepisami prawa mogła przejąć w nieodpłatne użytkowanie lokal SG ZOZ. Zapewniła, że nadal zakład będzie funkcjonował tak jak do tej pory.

Co do zatrudnionego w SG ZOZ lekarza pediatry wyjaśniła, że NFZ nie nakazuje zatrudnienia pediatry w SG ZOZ, ale widząc potrzebę mieszkańców podpisała umowę z dr Dyksińska  na świadczenie usług zdrowotnych w wymiarze 4 godzin w tygodniu. Niestety koszty takiej umowy są bardzo duże. Związane jest to ze znacznym wzrostem wynagrodzenia lekarzy, którzy obecnie zarabiają znacznie więcej niż przed laty.  Za mniejszą kwotę wynagrodzenia niestety żaden lekarz nie będzie chciał pracować.

Pani Paszkowska powiedziała, że oprócz specjalizacji z zakresu chorób płuc uzyskała również specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej. Uważa, ze zdobyta wiedza pozwala jej właściwie diagnozować schorzenia u pacjentów, ale jeśli pojawi się możliwość zatrudnienia lekarza z inną     specjalizacją to chętnie ją rozważy.

Nadmieniła również, żeby nie denerwowali się pacjenci jeśli w ośrodku zdrowia zarówno w Dzierzążni jak i w Kucicach chwilowo nie ma lekarza lub pielęgniarki. Są to sytuacje wyjątkowe ale niestety wynikają z potrzeby środowiska. Lekarz wyjeżdża do pacjentów na wizyty domowe, a pielęgniarki w terenie wykonują pacjentom zlecone zastrzyki, opatrunki, pobierają krew na badania czy zmieniają cewniki. Są to chorzy leżący i sami nie mogą dojechać do ośrodków.

Takie wyjazdy nigdy nie trwają długo i prosi aby pacjenci cierpliwie poczekali w ośrodkach na powrót lekarza lub pielęgniarki.

W kwestii remontów w SG ZOZ, chciałaby wyjaśnić Pani Kierownik, że to nie była jej decyzja aby spieszyć się i wykonać je w pierwszym półroczu br, lecz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku nałożyła na Kierownika SG ZOZ obowiązek wykonania nakazanego wcześniej niezbędnego remontu do dnia 30 czerwca 2008 roku. Zobowiązana była podpisać umowę z firmą remontowo-budowlaną na wykonanie wskazanego remontu w obydwu budynkach SG ZOZ.

Na zakończenie poinformowała, że Sanepid pozytywnie ocenił prace remontowe i nie wniósł żadnych dodatkowych uwag.

Na tym dyskusja została zakończona, a wszelkie inne sprawy zostaną dokładnie omówione na posiedzeniu Rady Społecznej SG ZOZ w dniu 04 września 2008 roku.

 

Ad pkt 6                   W tym miejscu Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu przez Panią Skarbnik, która przedstawiła projekt  Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian    w budżecie gminy na 2008 rok Omawianie projektu uchwały rozpoczęła od przedstawienia załącznika Nr 1 dotyczącego zwiększenia dochodów. Dział 010, rozdział 01010  wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 22 500,00 uzyskane od mieszkańców gminy jako darowizna,  z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia, Dział 754, rozdział 75412 wprowadzono do budżetu dotację celową na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Staży Pożarnych: 6 474,00 dla OSP Wierzbica Pańska, 6 474,00 dla OSP Starczewo, 6 887,00 dla OSP Kucice oraz 2 000,00 – dotacja uzyskana z Powiatu  Płońskiego (uchwała Nr XXII/158/2008 z dnia 25 czerwca 2008r. Dział 756, rozdział 75647 zwiększenia dochodów o kwotę 4 300,00 dokonano na podstawie dochodów, jakie uzyskała gmina. Dział 852 rozdział 85212 zwiększono dotację o kwotę 20 100,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/91/2008 z dnia 06 sierpnia  2008roku, z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień 2008 pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dział 852 rozdział 85295 zwiększono dotację o kwotę   3 500,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/92/2008 z dnia 06 sierpnia  2008roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

 Załącznik Nr 2 przedstawia zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetowych. Dział 010, rozdział 01010, wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 22 500,00 z przeznaczeniem na inwestycje pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dzierzążnia”. Dział 600, rozdział 60016 wprowadzono do budżetu nową inwestycje  pn. „Przebudowa drogi gminnej Pomianowo Dzierki na ogólną wartość 304 239,00 oraz dokonano zmian o kwotę 1 250,00  z uwagi na zwiększenie zakresu robót inwestycji  pn. „Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego, mapy + projekt Dzierzążnia – Os. RSP  Dział 700, rozdział 70005 zwiększeń dokonano z uwagi na zakup oleju opałowego do budynku SG ZOZ, Dział 750, rozdział 75095 zmian dokonano z uwagi na brak środków niezbędnych na wypłatę wynagrodzeń  pracowników interwencyjnych, Dział 754, rozdział 75412 zwiększeń dokonano na z uwagi na otrzymane dotacje celowe z Urzędu Mazowieckiego w kwocie 19 835,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu gaśniczego oraz kwotę 2 000,00 uzyskaną z Powiatu Płońskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i kwotę 5 000,00 z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich, Dział 801, rozdział 80101 zmian dokonano z uwagi na   brak środków, niezbędnych na zwiększenie zakresu inwestycji pn. „termoizolacja budynku szkolnego Dzierzążnia” w kwocie 750,00 oraz dokonano przesunięć celem zwiększenia środków na opłaty telefoniczne. Dział 852 rozdział 85212 zwiększono o kwotę 20 100,00 z przeznaczeniem na wdrożenie pomocy osobom uprawnionym, do alimentów w okresie sierpień – wrzesień 2008r.Rozdział 85295 wprowadzono dotacje celową w kwocie 3 500,00z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Załącznik Nr 3 przedstawia wydatki inwestycyjne  nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym. Planowane inwestycje to: przebudowa drogi gminnej- wykonanie dywanika asfaltowego Nowe Sarnowo – Gumowo, przebudowa drogi gminnej - wykonanie dywanika asfaltowego Stare Gumino, przebudowa drogi gminnej - wykonanie dywanika asfaltowego ,mapy + projekt Dzierzążnia oraz drogi Błomino Gumowskie,  przebudowa drogi gminnej Pomianowo Dzierki ponadto zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wierzbica Pańska, zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Gminy, termoizolacja budynku szkolnego w Dzierzążni, utwardzanie terenu przy budynku szkolnym Nowe Kucice.

Załącznik Nr 4 przedstawia limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Planowane zadania: budowa przydomowych oczyszczalni, budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Gumino  z zapleczem dla jednostki OSP Gumino oraz wykonanie utwardzenia placu przy kościele w Nowym Guminie, przebudowa drogi gminnej Nowe Kucice- Korytowo – Kadłubowo, przebudowa drogi gminnej Kucice, przebudowa drogi gminnej Gumowo- Sarnowo Góry (mapy +projekt).

Załącznik Nr 5 przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 6 i Nr 7 to dochody oraz wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.

Ostatnim omówionym przez Panią Skarbnik załącznikiem był załącznik Nr 8 obejmujący przychody i rozchody budżetu gminy w 2008 roku.

Do przedstawionych wyjaśnień przez Panią Skarbnik, radni  nie wnieśli żadnych uwag i pytań.

Po wyjaśnieniach Skarbnika głos zabrał wójt Gminy, który wyjaśnił, że fundusze pochodzące z nadwyżki budżetowej za rok ubiegły planuje przeznaczyć na przebudowę drogi gminnej   w miejscowości Pomianowie Dzierki. Droga ta w chwili obecnej jest niedokończona, pozostał jeszcze 1 km odcinka do remontu. Wykonana jest już dokumentacja projektowo-kosztorysowa na w/w drogę i dlatego do końca 2008 roku można zdążyć z jej remontem. Na inne drogi nie ma wykonanej dokumentacji i nie można w tym roku planować innych remontów. Czas oczekiwania na wykonanie dokumentacji jest dość długi, musi być również odpowiedni czas na ogłoszenie przetargu i czas na wykonanie.

Dla drogi w miejscowości Pomianowo Dzierki jest już dokumentacja, przetarg można ogłosić i do końca grudnia br zdążymy z wykonaniem remontu drogi.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok  i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 90/XV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7          Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dzierzążnia poprzedziła wypowiedź Wójta Gminy. Wyjaśnił zebranym konieczność podjęcia w/w uchwały. Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku  o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi  zmianami), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego.

Zaproponowane stawki w wysokości podanej w uchwale różnicują opłaty za zajęcie pasa drogowego, uwzględniając kategorię drogi, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego (jezdnia, chodnik, pobocze), procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego, rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Opłaty uzyskane z zajęcia pasa drogowego stanowią przychody, z których pokrywane są  wydatki  na  utrzymanie  i  ochronę  dróg.

Do przedstawionych wyjaśnień przez Wójta Gminy, radni  nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dzierzążnia  i poddała go pod głosowanie. Głosowało 12 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 91/XV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8             W punkcie dotyczącym podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 64 położonego w obrębie  miejscowości Siekluki  gm. Dzierzążnia również zabrał głos Wójt Gminy.

Nadmienił, że opracowanie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego ma  na  celu  zagospodarowanie terenu działki nr 64 w miejscowości Siekluki. Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  umożliwia  zachowanie  ładu  przestrzennego, ochronę  dziedzictwa  kulturowego,  zasady  obsługi  w  zakresie komunikacji  i  infrastruktury technicznej. Ze strony Urzędu Gminy dokonano analizy zasadności przystąpienia do  sporządzenia planu biorąc pod uwagę zainteresowanie budową domów jednorodzinnych na terenie działki 64, wykorzystanej dotychczas tylko częściowo na ogródki działkowe. Nieruchomość ta częściowo zabudowana jest dwoma budynkami po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Sieklukach, wymaga uporządkowania w zakresie  ładu przestrzennego, a zagospodarowanie tej powierzchni jest możliwe tylko po  opracowaniu  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego.

Do przedstawionych wyjaśnień przez Wójta Gminy, radni  nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 64 położonego w obrębie  miejscowości Siekluki  gm. Dzierzążnia na terenie Gminy Dzierzążnia  i poddała go pod głosowanie. Głosowało 12 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 92/XV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9           W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który uzasadnił radnym cel podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Lokalnego Plan Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004 – 2013”. Nadmienił, że jest niezbędnym dokumentem potrzebnym do składania wniosków o dofinansowanie z strukturalnych funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Gmina nie posiadająca opracowanego Lokalnego Planu Rozwoju nie może ubiegać się o wsparcie z powyższego programu.

 Dotychczasowy Plan Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004-2013 zatwierdzony uchwałą  Nr 97/XV/2004 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 lipca 2004 roku został rozszerzony  o planowane do realizacji nowe inwestycje oraz kosztorysy tych inwestycji.

 Na zakończenie Wójt nadmienił, że nie chce wstrzymywać inwestycji planowanych do realizacji na terenie gminy z powodu braku lub nieuaktualnienia dokumentów strategicznych niezbędnych do realizacji tych inwestycji.

Do przedstawionych wyjaśnień przez Wójta Gminy, radni  nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Lokalnego Plan Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004 – 2013”  i poddała go pod głosowanie. Głosowało 12 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 93/XV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i wraz z załącznikiem w załączeniu do protokołu.

 

 Ad pkt 10                W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował wszystkich zebranych o realizowanych inwestycjach na terenie naszej gminy. Są to: termoizolacja budynku szkolnego oraz odnowienie elewacji pozostałych budynków Zespołu Szkół w Dzierzążni; odnowiona została elewacja budynku SG ZOZ w Dzierzążni; w trakcie realizacji jest inwestycja dotycząca budowy 15 przydomowych oczyszczalni  ścieków; została zakończona budowa drogi gminnej w Guminie; w trakcie jest przygotowywana dokumentacja geodezyjna i projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi w Błominie Gumowskim Gumowo-Wilamowice oraz została w pełni przygotowana  dokumentacja na przebudowę centrum Gumina w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pilotowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.

Nadal trwa szacowanie strat powstałych wskutek tegorocznej suszy. Po oszacowaniu strat  i sporządzeniu protokołów przez komisję gminną, protokoły zostaną przedstawione Wojewodzie Mazowieckiemu celem ich zaopiniowania.

Zaapelował do sołtysów o dopilnowanie, aby mieszkańcy dbali o pobocza i wycinali z nich krzewy (przy drogach w obrębie swoich posesji). Pracownicy Urzędu Gminy nie są w stanie we wszystkich miejscowościach wycinać krzewy i sprzątać pobocza.

Wójt poinformował również o złożonym do Urzędu Gminy piśmie ( w dniu 28.08.2008 roku) od Stowarzyszenia Na Rzecz Gminy Dzierzążnia dotyczącym wsparcia finansowego dla świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży  zagrożonych patologią społeczną.

Wójt wyjaśnił zebranym że w budżecie gminy nie ma środków finansowych, które można by przekazać na rzecz Stowarzyszenia. Stowarzyszenie powinno współpracować ze szkołami, GOPS oraz Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To właśnie te instytucje wspierają rodziny zagrożone patologią społeczną i służą im pomocą.

Sołtys wsi Dzierzążnia Pan Edward Fotek zwrócił się do Wójta z prośbą o rozważenie możliwości zorganizowania 2-3 dniowej wycieczki dla sołtysów, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy.

Wójt odpowiedział, że w przyszłym roku postara się zabezpieczyć w budżecie gminy środki finansowe i przeznaczyć je na zorganizowany wyjazd dla sołtysów, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy.

 

Innych pytań i uwag radni nie zgłosili zatem  Przewodnicząca  zamknęła obrady XV  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Alina Bieglecka

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-24 15:10:35
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-24 15:10:35
 • Liczba odsłon: 835
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174427]

przewiń do góry