Zobacz podgałęzie

Protokół z VII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 21 czerwca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.      Otwarcie VII Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 51/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 52/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 53/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dzierzążnia pomieszczeń obiektu Rewiru Dzielnicowych w Dzierzążni.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 54/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Dzierzążnia.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 55/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

10. Podjęcie Uchwały Nr 56/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania zespołu   ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

11. Podjęcie Uchwały Nr 57/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dzierzążnia.

12. Podjęcie Uchwały Nr 58/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

13. Podjęcie Uchwały Nr 59/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 13.00.

     Pani Przewodnicząca otworzyła obrady VII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego,  Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, Panią Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Rodzinna

,,Eskulap” Jolantę Mikołajewską, przedstawicieli mediów lokalnych:

,, Płońszczaka”, ,, Tygodnika Ciechanowskiego”,  portalu internetowego

Płońsk 24, sołtysów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

                 Na stan 15 radnych obecnych było 15 według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

     Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad VII sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 2

      Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z VI Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji

i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało

15 radnych obecnych na sali.  Protokół z VI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

 

Ad pkt 3

      Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4

      W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym  od dnia 29 kwietnia  2011 roku  do

21 czerwca  2011 roku.

   W okresie sprawozdawczym na bieżąco realizowane były zadania   

     administracyjne.

Zrealizowane zostały wszystkie zadania zlecone w ramach  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r.

Na ukończeniu jest budowa dróg gminnych w Błominie Gumowskim   i Wierzbicy Szlacheckiej. W dniu 6 czerwca 2011 roku został  przeprowadzony przetarg na budowę drogi gminnej w Rakowie dł. 625 mb- drogę wykona firma  „WAPNOPOL” za kwotę 247 000zł do końca sierpnia br.

W ramach FOGR z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dofinansowanie do budowanej drogi Wierzbica Szlachecka w kwocie 58 000 zł. Przygotowano dokumentację projektowo- kosztorysową na montaż 120 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie oczekujemy na nabór wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Planujemy wykonać tę inwestycję do końca 2012 roku.

Zakończyliśmy wiosenne profilowanie dróg gminnych oraz częściową rekultywację wysypiska śmieci w Pomianowie.

                  Pan Wójt poinformował, że  w  związku ze złożoną w dniu 29 kwietnia 2011 roku rezygnacją z pracy na stanowisku Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni

    i jednocześnie lekarza   Pani Agnieszki Latoszek- Skierkowskiej – od 1 czerwca 2011 roku Zakładem kieruje powołany na okres 4 miesięcy Pan Zbigniew Cybulski.

           Pacjenci zarejestrowani w Zakładzie przyjmowani są zgodnie z przyjętym

           harmonogramem pracy Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

         w Dzierzążni.

           

            Ad pkt 5

  W tym punkcie głos zabrała Pani Przewodnicząca RG i poinformowała,że radni na posiedzeniach komisji omawiali szczegółowo uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni oraz zgłosili konieczność naniesienia w niej poprawek. Poprawki zostały naniesione.

  Następnie głos zabrał Pan Wójt. Powiedział, że decyzja Pani Latoszek- Skierkowskiej o rezygnacji z funkcji kierownika SG ZOZ w Dzierzążni była dla niego ogromnym zaskoczeniem, tym bardziej że Pani doktor złożyła pismo w sekretariacie. Wójt wielokrotnie próbował rozmawiać z Panią doktor o zmianie decyzji, jednak bez skutku.  W tej sytuacji na stronie Izby Lekarskiej zamieściliśmy ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika SG ZOZ w  Dzierzążni. Zgłosiło się kilku kandydatów, ale żaden nie dawał gwarancji, że obejmie stanowisko na dłużej. Gdyby doktor Latoszek- Skierkowska powiadomiła nas wcześniej o swoich planach, to mielibyśmy więcej czasu na znalezienia następcy. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie mieszkańcom opieki medycznej.

Powiadomiliśmy NFZ w Ciechanowie o zaistniałej sytuacji. Najpoważniejszą ofertę świadczenia usług złożyła Pani Dyrektor  Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni  Rodzinnej  „Eskulap” w Płońsku. W drodze zarządzenia na okres przejściowy, aby zakończyć proces likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni zatrudniono od dnia 01 czerwca na stanowisko p. o. kierownika administracyjnego Pana Zbigniewa Cybulskiego. Obecnie ,,Eskulap” świadczy usługi w Dzierzążni, ale po okresie przejściowym usługi będą świadczone również w Nowych Kucicach. Pan Wójt wyraził nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni z takiej opieki medycznej.

Przygotowano uchwałę przy pomocy Pani mecenas w sprawie likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni. Uchwała została przesłana do MUW w Warszawie, gdzie uzyskała pozytywną opinię jako poprawna.

Przygotowany projekt uchwały zakłada, że od 01 października tj. z chwilą likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni opiekę medyczną mieszkańcom gminy Dzierzążnia będzie świadczył Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia  Rodzinna  „Eskulap” . Pani Dyrektor Mikołajewska złożyła ofertę, zakład jest znany od wielu lat i wielu mieszkańców naszej gminy korzysta z jego usług. Na posiedzeniach komisji wnieśliśmy poprawkę do uchwały, aby zakład funkcjonował w Dzierzążni przez minimum 10 lat. Do roku 2016 należy przystosować budynki do wymogów unijnych. Pan Wójt wyraził nadzieję, że gmina będzie funkcjonować bez sporów dotyczących opieki medycznej. Zaapelował do radnych, aby nie wracać do przeszłości. Stwierdził, że nigdy nie był przeciwny likwidacji, natomiast chciał, aby zakład został przejęty przez znany zakład, od lat funkcjonujący. Pan Wójt podkreślił, że jest zadowolony, że to ,,Eskulap” obejmie opieką medyczną mieszkańców naszej gminy.

  Dalej głos zabrała Pani radna Jankowska i zapytała Panią mecenas, czy opinia MUW odnosi się do uchwały omawianej na komisjach, nie poprawionej.

  Pani radca Nastaszyc powiedziała, że naniesione w uchwale zmiany nie są istotne a doprecyzowanie szczegółów leży w gestii Wójta.

  Pani radna Siedlecka zapytała, kiedy zacznie działać filia w Nowych Kucicach, na początek wystarczyłoby, aby lekarz dojeżdżał raz w tygodniu. Im dłużej filia nie funkcjonuje, tym więcej tracimy pacjentów.

  Pan Wójt odpowiedział, że rozmawiał o tej sprawie z Panem kierownikiem Cybulskim który zapewnił, że stara się rozwiązać ten problem.

  Następnie o głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka. Zaczęła od stwierdzenia, że,,tylko krowa nie zmienia poglądów. Stwierdziła, że zostaliśmy doprowadzenie do sytuacji, że musimy przekształcić SG ZOZ w Dzierzążni. Podkreśliła, że dziwi ją kształt uchwały. Następnie odczytała fragmenty artykułów (wypowiedzi Wójta i Przewodniczącej RG),  jakie ukazały się w lokalnych gazetach w ostatnim roku oraz fragmenty protokołów z sesji RG. Wcześniej Wójt zarzucał radnym łamanie prawa, że wskazują osobę, która ma zakład przejąć, podkreślał, że najpierw trzeba zainwestować swoje pieniądze a potem korzystać z majątku gminy. Obecnie Pan Wójt wskazał zakład, który przejmie opiekę nad mieszkańcami i przekazał majątek gminny temu zakładowi. Zapytała, jak Wójt czuje się w obecnej sytuacji, kiedy zakład nie został wybrany w drodze przetargu, Wójt postąpił tak samo, jak chcieli wcześniej postąpić radni.

  Dalej głos zabrała Pani radna Wiesława Jankowska. Wyraziła zdziwienie, że na sesji 28 maja Pan Wójt snuła plany zatrudnienia lekarza w Nowych Kucicach, na co Pani doktor Latoszek- Skierkowska nie zareagowała. Pan Wójt był zwolennikiem gminnego zakładu, co podkreślał na spotkaniach przedwyborczych, a teraz pomimo że zgłosiło się kilku chętnych lekarzy na stanowisko kierownika to wybrał zakład niepubliczny. W 2009 i 2010 roku radni chcący przekształcić zakład w niepubliczny mieli wezwania na policję, gdzie pytano ich o korzyści jakie przyjęli za próby przekształcenia SG ZOZ w zakład niepubliczny, kto komu za to załatwił pracę. Pan Wójt pisał, że radni chcą w ten sposób spełnić swoje prywatne ambicje. Radni dążyli, aby opiekę przejął lekarz, którego pacjenci już znają. Pan Wójt zarzucał radnym, że chcą przekształcenia bez społecznych konsultacji i bez ogłoszenia konkursu.

  Pan Wójt stwierdził, że nie chce wracać do lat poprzednich i do trwających wtedy sporów o SG ZOZ w Dzierzążni. Podkreślił, że nie przekształca zakładu pod osłoną nocy, ogłoszenie o wakacie na stanowisko kierownika przychodni znalazło się na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej jednak nikogo nie można zmusić, aby objął stanowisko na dłuższy czas. Pan Wójt powiedział, że nie wypiera się słów, jakich wtedy używał. Pytał, jaki radni mają interes w przekazaniu SG ZOZ w Dzierzążni Pani doktor Paszkowskiej. Jeśli uchwały sporządzone przez radnych były poprawne, to dlaczego były odrzucane przez Wojewodę. Nie było firmy Pana Ziółkowskiego, która miała przejąć nasz zakład. Na sesji rozdawała uchwały Pani doktor Paszkowska- jakim prawem to czyniła. Pan Wójt udowodnił, że większość z grupy zaangażowanych w przekształcenie radnych była na wielomiesięcznych zwolnieniach lekarskich. Pan Wójt przypomniał, że jest bardzo mało czasu na zapewnienie mieszkańcom naszej gminy opieki lekarskiej. Szukaliśmy firmy znanej- w Płońsku są dwie takie firmy- ,,Zdrowie” i ,,Eskulap”. To ten drugi złożył nam ofertę i została ona przyjęta.

  Pani radna Jankowska powiedziała, że Pan Wójt stwierdził, że udowodnił interes prywatny radnych w tej sprawie a przecież śledztwo umorzono. Dalej zapytała, że jak to możliwe, że Pan Cybulski jest p. o. kierownika zakładu leczniczego a nie ma go na sesji, aby odpowiedzieć na ewentualne pytania.

  Pani radna Braulińska- Korycka zapytała Panią dyrektor  Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni  Rodzinnej  „Eskulap” w Płońsku jaka jest gwarancja, że jej firma będzie funkcjonować przez 10 lat na terenie naszej gminy. Ponadto złożyła wniosek formalny o dopisanie w § 4 uchwały słów ,, na czas świadczenia usług na terenie Gminy Dzierzążnia”.

  Pani Przewodnicząca RG Agnieszka Harazińska powiedział, że wniosek formalny zostanie przegłosowany przy głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały

 i przekazała głos Pani dyrektor  Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni  Rodzinnej  „Eskulap” w Płońsku Jolancie Mikołajewskiej. Pani dyrektor podziękowała za zaproszenie na sesję RG. Przypomniała, że poradnia ,,Eskulap” działa od 1997 roku i zatrudnia 50 pracowników: lekarzy, pielęgniarki, inny personel. Budynek jest przystosowany do wymogów unijnych. Wszyscy dbają o interesy pacjentów. W 1997 roku zakład zaczynał działalność z liczbą pacjentów 2500, obecnie opiekujemy się 18 tysiącami pacjentów. Mamy dużo pacjentów z terenu Gminy Dzierzążnia. Pani dyrektor podkreśliła, że śledzi losy przychodni w Dzierzążni bo stąd  pochodzi. Od jakiegoś czasu planowała otworzyć swoją placówkę na tym terenie, ale nie chciała angażować się w spory. Od Pani doktor Latoszek- Skierkowskiej dowiedziała się o zaistniałej sytuacji i postanowiła złożyć swoją ofertę. Obecnie lekarze z jej zakładu pracują w naszej placówce, która jest poniekąd placówką konkurencyjną. Pani dyrektor podkreśliła, że jeśli radni wyrażą zgodę, aby to jej zakład pełnił usługi w Dzierzążni to będzie on działał na tym terenie. Dobrze się stało, że pacjenci mogą wybierać sobie lekarza, gdyż rodzi to zdrową konkurencję i każdy stara się świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Pani Mikołajewska powiedziała, że zawód jaki wykonuje jest jej pasją. Mogłaby być tylko dyrektorem placówki a pełni też funkcję lekarza. Bardzo chciała pracować na tym terenie i postara się spełnić oczekiwania wszystkich pacjentów.

  Pan radny Radosław Pawlak powiedział, że rozmawiał z jednym z byłych pacjentów ,,Eskulapu” który przeniósł się do innej placówki medycznej ze względu na trudności z dostępem do lekarzy. Dlatego też zapytał, czy jeśli zakład będzie funkcjonował na naszym terenie, to będą do niego kierowani pacjenci z innych terenów.

  Pani Mikołajewska odpowiedziała, że najdłuższy czas  oczekiwania na wizytę u lekarza w sprawach mniej pilnych wynosi dwa dni. Być może zakład nie zaspokaja oczekiwań wszystkich pacjentów. Na jednego lekarza przypada 2750 osób. Nie będzie sytuacji, że innych pacjentów będzie się kierowało do placówki w Dzierzążni.

  Pani radna Braulińska- Korycka zapytała, kiedy budynek w Dzierzążni zostanie przystosowany do wymogów unijnych. Na koncie SG ZOZ w Dzierzążni było 175 tys. zł, obecnie jest 40 tys. zł. Gdzie będzie zapisana gwarancja, że ,,Eskulap” na naszym terenie będzie funkcjonował przez minimum 10 lat. Pani radna zapytała, czy Pani doktor Latoszek- Skierkowska pracuje z zakładzie Pani Mikołajewskiej.

  Pani dyrektor wyjaśniła, że doktor Latoszek- Skierkowska nie pracuje w ,,Eskulapie”. Jeśli chodzi o przystosowanie budynku w Dzierzążni do wymogów unijnych to na razie nie ma prawa podejmować takich decyzji. W momencie podpisywania umowy z NFZ w sprawie świadczenia usług medycznych podpisuje się zobowiązanie do przystosowania budynku do wymogów unijnych. Pani dyrektor dodała, ze w kompetencji radnych jest umieszczenie w umowie zapisu, że zakład będzie świadczył usługi medyczne na terenie gminy przez okres 10 lat. Pani Mikołajewska powiedziała, że gwarancją funkcjonowania zakładu przez ten okres jest jej słowo a zobowiązanie 10 letniej działalności będzie zapisane, gdyż nie można oczekiwać, że zostaną zainwestowane pieniądze w budynek a wtedy ktoś podziękuje za działalność. Musi być gwarancja możliwości świadczenia usług.

  Pani Przewodnicząca RG zaproponowała przegłosowanie wniosku formalnego złożonego przez Panią radną Braulińską- Korycką, jednak Pan Wójt stwierdził, że nie ma potrzeby aż tak się zabezpieczać a treść § 4 spełnia nasze oczekiwania. Następnie zaapelował do radnych o rozwagę i poważne podejście do zaistniałej sytuacji. Jeśli chcemy mieć w Dzierzążni dobry zakład świadczący usługi medyczne, to powinniśmy przyjąć przygotowaną uchwałę.

  Pani przewodnicząca Agnieszka Harazińska powiedziała, że należy do ,,Eskulapu” od początku jego działalności. Jest bardzo zadowolona z usług tam świadczonych, przez tyle lat nie spotkała się z odmową przyjęcia przez lekarza. Panuje tam miła atmosfera. Jeśli Pani dyrektor Mikołajewska zgodziłaby się objąć pacjentów naszej gminy swoją opieką, to byłoby to z korzyścią dla nich.

  Pani radna Jankowska zapytała, czy będzie nieprawidłowością jeśli jednak zagłosujemy nad wnioskiem formalnym złożonym przez radną Braulińską- Korycką?

  Pani radna Braulińska- Korycka wznowiła złożony wcześniej wniosek formalny w sprawie zmiany w uchwale.

  Pani Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie wniosek formalny. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Wniosek przyjęto jednogłośnie 15 głosami.

Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę  Nr 51/VII/2011 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni. Głosowało 15 radnych obecnych na sali, za zagłosowało 11 radnych, czworo radnych nie głosowało. Uchwała  Nr 51/VII/2011 została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

Po głosowaniu Pani dyrektor Mikołajewska podziękowała za zaproszenie i opuściła salę. Następnie ogłoszono krótką przerwę.

 

Ad pkt 6

  W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt poinformował, że Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przedłożył w dniu 2 maja 2011 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 lipca 2011r. do dnia 30 czerwca 2012 roku. Po przeprowadzonej analizie powyższego wniosku stwierdzono, że został on opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Opracowano kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociągów znajdujących się na terenie gminy tj. Nowe Sarnowo i Kucice), z której wynika, że osiągane przychody własne z tytułu produkcji i sprzedaży wody pokrywają koszty eksploatacji i prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i urządzeń wodnych. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody i zmniejszenia ilości awarii, należy zwiększyć koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń wodociągowych. Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podwyższenie stawki o 5 groszy za 1m3  wytworzonej i dostarczonej wody.

Pani przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 52/VII/2011 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała

Nr 52/VII/2011 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad pkt 7

  W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że w dniu 26 maja 2011 roku Komendant Powiatowy Policji w Płońsku zwrócił się z pismem
do Wójta Gminy Dzierzążnia z prośbą o rozważenie możliwości przejęcia przez Gminę Dzierzążnia obiektu rewiru dzielnicowych w Dzierzążni z jednoczesnym udostępnieniem pomieszczenia dla potrzeb Policji i zwolnienia z kosztów jego utrzymania.  Komendant prośbę swą argumentuje zmianami w strukturze organizacyjnej komendy Powiatowej Policji w Płońsku.
Podjęcie w/w uchwały jest zasadne ze względu na konieczność uregulowania zobowiązań Komendy Powiatowej Policji, oraz wykorzystania pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy
w Dzierzążni.

Pani Harazińska odczytała Uchwałę  Nr 53/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dzierzążnia pomieszczeń obiektu Rewiru Dzielnicowych w Dzierzążni. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 53/VII/2011 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

  W tym punkcie Pan Sekretarz przedstawił Uchwałę Nr 54/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Dzierzążnia.

  Pan radny Radosław Pawlak zapytał, jaka firma będzie zabierała nieczystości z terenu naszej gminy. Pan Sekretarz wyjaśnił, że w związku ze zmianą ustawy musimy podjąć taką uchwałę. Do tej pory decyzja była podejmowana zarządzeniem Wójta Gminy obecnie RG musi podjąć uchwałę w tej sprawie. Dziś chodzi jedynie o zmianę w dokumentach, od 1 stycznia 2012 roku nastąpi zmiana i wówczas wrócimy do sprawy.

Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 54/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 54/VII/2011 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

  Na początku o głos poprosiła Pani radna Braulińska- Korycka. Poinformowała, że musi wyjść przed końcem sesji a chce poinformować  o zmianie organizacji ruchu w Płońsku, co też uczyniła.

  Następnie głos zabrał Sekretarz Adam Sobiecki i przedstawił  uchwałę

 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. Wyjaśnił, że ponownie chodzi

o zmianę w przepisach.

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 55/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 55/VII/2011 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

  W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że musimy powołać zespół

ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zaproponował  zespół w składzie:

1)     Opolski Mirosław – przewodniczący zespołu

2)     Krysiewicz Zofia - zastępca  przewodniczącego zespołu

3)     Piórkowski Ryszard - członek zespołu

      4)    Wiśniewski Zbigniew – członek zespołu

Uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 56/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania zespołu   ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 56/VII/2011 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

  Pan Wójt poinformował, że Ustawą z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy  ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 roku Nr 163 poz. 1015 z póz. zm.) zmieniono treść art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 września 2008 roku brzmieniem art. 28 ust. 1 wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanych  przez Państwową Straż Pożarną lub gminę ustala Rada Gminy w drodze uchwały, zaś zgodnie z art. 28 ust. 2 ekwiwalent nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS i jest wypłacany z budżetu gminy. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Dzierzążni na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2011 roku, jednogłośnie zatwierdził wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Dzierzążni

w sprawie podniesienia stawki ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym z 4 zł na 6 zł, pozostawiając jednocześnie bez zmian stawkę za udział w szkoleniach.

  O głos poprosiła Pani radna Jankowska. Przypomniała, że na posiedzeniach komisji omawiano tę sprawę. Stwierdziła, że powinno się dokonać innych zmian stawek. Za pracę w polu płaci się więcej niż strażakom, którzy wykonują odpowiedzialną pracę. Nie ma wiele pożarów, więc gmina nie odczuje podwyższenia stawek godzinowych. Pani radna zaproponowała ustalić 8 zł ekwiwalentu za 1 godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym.

  Pan radny Radosław Pawlak poparł tę propozycję. Powiedział, że skoro tylko strażacy z Dzierzążni biorą ekwiwalent dla siebie a inni strażacy  przeznaczają go na potrzeby jednostek, to w gestii gminy jest, aby mieli więcej pieniędzy.

  Pan Wójt powiedział, że można ustalić każdą stawkę, ale przypomniał, że nie jest to działalność gospodarcza a społeczna. Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Dzierzążni uzgodniono podwyżkę o 2 zł. Dużo pieniędzy jest przeznaczanych na straże pożarne, remontujemy budynki, kupujemy sprzęt. Złożyliśmy wnioski o remonty kolejnych strażnic, jeśli zostaną zaakceptowane, to trzeba dać 30% środków własnych z budżetu gminy. Jeśli będziemy tak postępować, to zabraknie nam środków. Podwyżka stawek to gest, OSP jest instytucją społeczną.

  Pani Skarbnik powiedziała, że jeśli podwyżka będzie większa zabraknie środków na remonty.

  Pani Przewodnicząca RG zarządziła głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Panią radną Jankowską w sprawie podniesienia stawki godzinowej za działania ratownicze do 8 zł. Głosowało 14 radnych obecnych na sali; 6 było za, 8 przeciw. Wniosek formalny odrzucono.

Następnie Pni Harazińska odczytała Uchwałę Nr 57/VII/2011 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dzierzążnia. Głosowało 14 radnych obecnych na sali,

10 zagłosowało za, 4 przeciw. Uchwałę Nr 57/VII/2011 przyjęto zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12, 13

  W tym punkcie głos zabrała Pani Skarbnik i omówiła dwie uchwały: w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014 oraz  w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Dochody:

W dziale 600 Transport i łączność , rozdział 60016, Drogi publiczne gminne zwiększono dochody o kwotę 58 000 zł na podstawie pisma RW-RM-II.7153.1.9.2011.MS z dnia 17 maja 2011 roku Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Szlachecka”. W wydatkach majątkowych zmniejszono dochody o kwotę 150 000 zł wprowadzone na etapie planowania budżetu- jako środki od Wojewody.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadzono do budżetu środki w wysokości 84 802,45 zł na realizację projektu ,, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Działania 7.1.- Priorytet VII na podstawie wniosku zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z poddziałania 7.1.1.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 wprowadzono środki w wysokości 19 593 zł na podstawie wniosku zatwierdzonego przez LPG.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 10 253 156,56 zł.

Wydatki:

W dziale 600  Transport i łączność , rozdział 60016, Drogi publiczne gminne- dokonano zmian w wydatkach majątkowych o kwotę 92 000 zł z inwestycji ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rakowo” o kwotę 37 003 zł. Wynika to z wartości poprzetargowej inwestycji, zwiększono natomiast na inwestycji

,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Szlachecka” o tą samą kwotę. Wymienioną inwestycję zmniejszono o 54 997 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75056 Spis powszechny i inne dokonano zmian między paragrafami o kwotę 600,46 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji wprowadzono do wydatków bieżących środki w wysokości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Dzierzążni na podstawie porozumienia  z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

W dziale 852 pomoc społeczna: rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej zwiększono środki o kwotę 6 000 zł, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejszono środki o kwotę 9 948,89 celem zabezpieczenia wkładu własnego do programu Kapitał Ludzki, rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zmniejszono o kwotę 6 000 zł celem przesunięcia do rozdziału 85202.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadzona do budżetu dotacja w wysokości 94 751,34 zł przeznaczona zostanie na realizację projektu ,, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Działania 7.1.- Priorytet VII. Środki własne- 9 948,89;dotacja celowa z budżetu państwa ( 4,5%)-

 4 263,81;dotacja celowa BGK (85%)- 80 538,64.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90095 Pozostała działalność wprowadzone do budżetu środki w wysokości 27 877,05 zł zostaną przeznaczone na inwestycję pn. ,, Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Starczewo Wielkie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów- Lokalna Grupa Działania ( 18 593 zł- środki LPG, 8 284,05 zł- środki własne, wydatki majątkowe- 18 560,47 zł, wydatki bieżące- 9 316,58 zł).

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 10 574 003,61 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 320 847,05 zł stanowi deficyt pokryty wolnymi środkami w wysokości 675 847,05 zł.

Pytań do przedstawionych przez Panią Skarbnik zmian w budżecie nie zgłoszono.

  Pani Przewodnicząca RG odczytała  Uchwałę Nr 58/VII/2011 Rady Gminy

         w Dzierzążni w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

 Dzierzążnia na lata 2011-2014. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

 Uchwała Nr 58/VII/2011 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami i stanowi

załącznik do protokołu.

Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 59/VII/2011 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Głosowało 14 radnych     obecnych na sali.  Uchwała Nr 59/VII/2011 została przyjęta jednogłośnie

14 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 14

  W wolnych wnioskach i zapytaniach Pani radna Jankowska zapytała, czy od września będą funkcjonowały oddziały dla 5- cio latków. Następnie poprosiła Panią przewodniczącą RG o odczytanie pisma, jakie otrzymali radni od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrównania poziomu dopłat rolniczych dla Polski.

  Pani Przewodnicząca RG potwierdziła, że radni otrzymali pisma od Jarosława Kaczyńskiego, ale jest to początek kampanii przedwyborczej.

  Pani radna Jankowska stwierdziła, że bez względu na poglądy polityczne powinniśmy taką uchwałę sporządzić..

  Pani Harazińska odczytała treść uchwały przesłanej przez Prezesa PiS. Pani mecenas wyjaśniła, że jest to uchwała intencyjna, która niczego nie wnosi. Jeśli jednak radni chcą taką uchwałę sporządzić, to pomoże ją napisać.

  Pan radny Radosław Pawlak zgłosił, że nie działa oświetlenie uliczne

w części Dzierzążni a przyjeżdżający elektrycy nie naprawiają go. Zwrócił też uwagę na zarwany w wielu miejscach chodnik.

  Pan Sołtys Dzierzążni Fotek zwrócił uwagę, że na chodnik wjeżdża się z dużym obciążeniem, czego robić się nie powinno i to jest przyczyna jego zapadania się.

  Pan Wójt powiedział, że chodnik jest naprawiany w miarę możliwości. Był on zrobiony wiele lat temu tańszy kosztem, zarywa się w miejscach, gdzie rolnicy wjeżdżają ciężkim sprzętem. W tej kadencji nie stać gminy na przełożenie całego chodnika aby przestał się zapadać. Oświetlenie również jest stare i niestety awarie się zdarzają.

  Pani radna Siedlecka zapytała, kiedy będą remontowane wiaty przystanków.

  Pan Wójt wyjaśnił, że zakupiono blachę do remontu wiat i w najbliższym czasie będą one remontowane. Jeśli chodzi o przedszkola dla 5- cio latków, to działały one na początku ze środków pozyskanych z Proakcesyjnego Programu

a potem ze środków gminnych. Zmienia się system oświatowy i 5- latki pójdą do zerówki. Będziemy zastanawiać się, czy będą działały przedszkola dla cztero-  i trzylatków. Pan Wójt dodał, że liczył na nabór wniosków na dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego, jednak naboru nie ma i możliwe, że z własnych środków będzie trzeba kupić większego busa do przewozu dzieci.

 

            Ad pkt 15

                        Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy     podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady VII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Protokołowała

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-21 14:14:22
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-21 14:14:31
  • Liczba odsłon: 680
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1899111]

przewiń do góry