Zarządzenie Nr 3/2005

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 12 września 2005 roku

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dzierzążni

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 3a ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami), Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dzierzążni stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 2/2005

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) w związku z art. 26 ust 1 pkt 3 i ust 3 pkt 3 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U.Nr 76, poz. 694 z 2002 roku z póź.zm) zarządzam , co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych :

1. w Urzędzie Gminy w Dzierzążni

2. w OSP na terenie Gminy Dzierzążnia

3. gruntów gminnych

przez komisje inwentaryzacyjne w następujących składach osobowych:

Zespół Nr 1 do przeprowadzenia spisu z natury w Urzędzie Gminy w Dzierzążni w składzie:

1. Wolińska Irena – przewodniczący

2. Koper Anna – członek

3. Włodarska Katarzyna – członek

Zespół Nr 2 do przeprowadzenia spisu z natury dotyczącego ewidencji gruntów posiadanych przez Gminę Dzierzążnia w składzie:

1. Kowalska Aldona– przewodniczący

2. Sobiecki Adam – członek

3. Zimna Danuta– członek

Zespół Nr 3 do przeprowadzenia spisu z natury w jednostkach OSP w składzie:

1. Borzęcka Ewa – przewodniczący

2. Markowska Bożenna – członek

3. Sybicki Leszek – członek

w terminie od dnia 01 lipca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku według harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia  2005 roku.

 

§ 3

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

1) środki trwałe,

2) środki trwałe w używaniu.

 

§ 4

Arkusze spisowe pobierze każdy przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w referacie finansowo-księgowym w terminie do dnia 30 czerwca 2005 roku.

§ 5

Zobowiązuję komisję do:

1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

2) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

3) dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

4) sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

5) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowo-księgowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 6

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy – Pani Barbarze Wicińskiej-Misiowiec .

§ 8

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Otrzymują do wykonania: przewodniczący poszczególnych zespołów.

 

Otrzymują do wiadomości:

1) Skarbnik Gminy – Pani Krystyna Jarosławska

2) Sekretarz Gminy – Pani Barbara Wicińska-Misiowiec

3) a/a

 

Zarządzenie Nr 1/2005

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 5 kwietnia 2005 roku

w sprawie organizacji, składu i trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przeprowadzania zamówień publicznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Adam Sobiecki
 2. Sekretarz Komisji – Grażyna Zarzycka
 3. Członek Komisji – Krystyna Marszał
 4. Członek Komisji – Ewa Borzęcka
 5. Członek Komisji – Anna Koper

§ 2

Komisję Przetargową powołuję na lata 2005-2006.

§ 3

Tryb pracy komisji i szczegółowy zakres obowiązków określa Regulamin komisji przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-31 15:38:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-01 10:17:01
 • Liczba odsłon: 4108
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174399]

przewiń do góry