Zobacz podgałęzie

Protokół z X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 2 grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.      Otwarcie X Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 73/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 74/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 75/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 76/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 77/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

10. Podjęcie Uchwały Nr 78/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

      11. Przedstawienie informacji  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy   

          Dzierzążnia  w roku szkolnym 2010/2011.

       12. Przedstawienie informacji Przewodniczącej Rady Gminy z analizy oświadczeń

            majątkowych radnych gminy Dzierzążnia.

     13. Przedstawienie informacji Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych

         kierowników jednostek organizacyjnych, Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy.

    14.  Wolne wnioski i zapytania.

              15. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

 

Ad pkt 1

             Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 a zakończyły o godzinie 14.30.

           Pani Przewodnicząca otworzyła obrady X Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, radnego Powiatu- Pana Krzysztofa Wrzesińskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego,  Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, Pana Dyrektora ZS w Dzierzążni Franciszka Goszczyńskiego, Panią Dyrektor SP w Nowych Kucicach Bożenę Nowakowską, przedstawicielkę Płońszczaka sołtysów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nie zgłosili żadnych uwag odnośnie przedstawionego porządku obrad.

 

       Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem z IX Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała , czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła    z wnioskiem

     o przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.  Protokół z IX  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

        Ad pkt 3

                       W tym punkcie Pani radna Alina Braulińska- Korycka poprosiła o ocenę bieżącej sytuacji przekształconego SG ZOZ w Dzierzążni w zakład niepubliczny. Zapytała, jaka jest gwarancja, że deklaracje odnośnie funkcjonowania i pracy specjalistów składane na etapie rozmów wstępnych będą dotrzymane.

      

           Ad pkt 4

                      W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 27 września 2011 roku do dnia 2 grudnia 2011 roku.

      W okresie sprawozdawczym na bieżąco realizowane były zadania administracyjne. Prace administracyjne Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy tj.  Zespołu Szkół

        w Dzierzążni, Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach,  Gminnej Biblioteki Publicznej oraz  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były skoncentrowane na przygotowaniu projektu budżetu Gminy na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015. Przygotowany projekt budżetu i projekt wieloletniej prognozy finansowej zostały złożone w terminie ustawowym tj. do dnia 15 listopada 2011 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.

Ponadto zostały przygotowane i złożone 3 wnioski na dofinansowanie w roku 2012.

Są to:

1.       W ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” – do Urzędu Marszałkowskiego

 w Warszawie na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  z rozsączaniem na terenie Gminy Dzierzążnia”. Zadanie planowane do zrealizowania  w latach 2012-2013 o łącznych nakładach według wartości kosztorysowej  2 314  485zł.

2.      Do Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze  - opracowanie   i wydanie folderu oraz gadżetów promujących Gminę.

3.      Poprzez LGD – Przyjazne Mazowsze w ramach PROW  - Podstawowe usługi dla ludności „Remont nawierzchni placu przy Urzędzie Gminy  w Dzierzążni”:

ü  wykonano odwodnienie budynku mieszkalnego i przeznaczonego na świadczenie usług medycznych w Dzierzążni,

ü  aktualnie jest wdrażany w ewidencji ludności i USC ZMOK                            ( Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika).

 Realizujemy dwa projekty kluczowe Samorządu Województwa Mazowieckiego:

1.      Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

2.      Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Otrzymaliśmy w obydwu projektach sprzęt komputerowy i czekamy na wdrożenie systemów operacyjnych.

Zakończono proces likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni. Niezbędna dokumentacja dotycząca likwidacji została złożona w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie oraz Mazowieckim  Urzędzie Wojewódzkim Wydziale  Zdrowia w Warszawie. 

Od 1 października 2011 roku świadczenia medyczne świadczy zgodnie z umową Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rodzinna „Eskulap” w Płońsku.

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt. Przypomniał, że na posiedzeniach komisji omawiano propozycje ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego. Padały różne propozycje. Pan Wójt zaznaczył, że wpływ z podatku rolnego stanowi największą kwotę finansową w budżecie. W zeszłym roku była ustalona kwota 35 zł za kwintal, ale w tym roku GUS podał cenę 74, 18 zł. Dlatego też musimy zmienić kwotę zeszłoroczną. W budżecie gminy musimy mieć zapewnione środki na oświatę, opiekę społeczną, administrację. Ewentualną nadwyżkę będzie można przeznaczyć na inwestycje. Nie przewidujemy dofinansowania z zewnątrz inwestycji drogowych więc jeśli nie będzie środków w budżecie, to mniej zrobimy. Kontaktujemy się z innymi gminami i wiemy, że ustalili ono stawki na poziomie podobnym, jak my proponujemy w uchwale, tj. 50 zł za kwintal żyta. Pomimo wysokich wydatków ponoszonych przez rolników Pan Wójt poprosił o przyjęcie uchwały ze stawką 50 zł za kwintal.

            Pani Przewodnicząca RG otworzyła dyskusję na ten temat. Jako pierwsza głos zabrała Pani radna Jankowska. Powiedział, że mimo że na posiedzeniach komisji członkowie jej komisji zaproponowali stawkę 50 zł, to ona nie podjęła decyzji w tej sprawie. Teraz przeprowadziła konsultacje ze swoimi wyborcami którzy stwierdzili, że stawka jest wygórowana. Wszystko drożeje, a nie wiemy, jakie będą przyszłoroczne plony ze względu na utrzymującą się suszę. Dlatego proponuje obniżyć cenę za kwintal żyta na

 47 zł.

            Następnie głos zabrała Pani radna Alina Braulińska- Korycka. Powiedziała, że zapoznała się z projektem budżetu na przyszły rok i nie ma w nim gwarancji, że podnosząc podatek rolny wybudujemy określone odcinki dróg. Rok przyszły będzie trudny dla rolników i nie po to wybierało społeczeństwo radnych, aby ci podnosili im tak drastycznie podatki.

            Pan radny Radosław Pawlak zwrócił uwagę, że osoby bogate uchylają się od płacenia podatków. Dlatego zasadne jest spowodowanie większej ściągalności zaległości z tytułu podatku rolnego.

            Pani radna Braulińska- Korycka złożyła wniosek formalny o obniżenie ceny skupu żyta do 47 zł.

            Pan Wójt powiedział, że za obniżeniem ceny opowiadają się osoby, które były za obniżeniem budżetu i wycofaniem z niego ponad 300 tys. zł. W latach poprzednich, gdy inni płacili podatki zrobiono drogę w Podmarszczynie, ale w momencie, gdy chcemy zrobić drogę w Korytowie kilku radnych protestuje przeciw wysokości podatków. Stawka jest ustalana według tegorocznych plonów a nie przyszłego roku. Wójt zaznaczył, że zawsze pilnował inwestycji, ale nie zadłużał gminy. Panie radne chcą doprowadzić do tego, aby w budżecie znalazło się jak najmniej środków i w związku z tym inwestycje były by niemożliwe do realizacji. Różnica 3 zł za kwintal to nie jest suma o jaką trzeba się kłócić. Pani radna Braulińska- Korycka zarzuciła, że gmina nie wykorzystała dostępnych unijnych środków, w takim razie skąd w ciągu 10 lat powstało tyle dróg, bo raczej nie z wpływów

 z podatków. Można zmniejszyć cenę, ale wtedy nic w gminie nie zrobimy. W tym roku nikt nie dostał dofinansowania z zewnątrz na drogi łącznie z powiatem. Poza tym Pan Wójt powiedział, że Pani Braulińska- Korycka jest mieszkanką Płońska i nie powinna udawać, że tak bardzo zależy jej na mieszkańcach naszej gminy. Decyzje odnośnie wysokości obowiązujących podatków powinni podejmować radni, którzy są mieszkańcami gminy Dzierzążnia.  Pan Wójt podkreślił, że nie jest prawdą, że nie staramy się ściągać zaległości podatkowych. Wystawiamy tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, działamy zgodnie z prawem. Umarzamy podatki tylko tym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji ale nikomu innemu. W tym roku z tytułu zaległości wpłynęło do naszego budżetu 400 tys. zł.

            Pani radna Jankowska stwierdziła, że padły zarzuty ze strony Wójta, na które odpowie. Rolnicy z Podmarszczyna zawsze płacili podatki i płacić będą bez względu na fakt, czyja droga jest robiona.

            Pani Przewodnicząca RG wyjaśniła, że po każdej racie podatku wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Jako, że padł wniosek formalny Pani radnej Braulińskiej- Koryckiej w sprawie obniżenia ceny żyta, to trzeba go poddać głosowaniu.

Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za obniżeniem ceny skupu żyta do poziomu 47 zł za kwintal? Za obniżeniem głosowało 4 radnych, przeciw- 8 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych. Wniosek nie przeszedł zwykła większością głosów.

W związku z powyższym Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 73/X/2011 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego. Głosowało 15 radnych obecnych na sali- 8 było za,. 7 wstrzymało się od głosu. Uchwałę  Nr 73/X/2011 przyjęto zwykła większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6, 7

            W tym punkcie Pan Wójt omówił krótko dwie uchwały: Uchwałę

Nr 74/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz Uchwałę Nr 75/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Pan Wójt zaznaczył, że zmiany odnośnie stawek tych podatków są minimalne i poprosił o przyjęcie proponowanych uchwał. Nie zgłoszono uwag więc Pani Przewodnicząca RG odczytała  Uchwałę

Nr 74/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu. Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę

Nr 75/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że jesteśmy zobowiązani podjąć uchwałę

 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Formularze są odgórnie ustalane ale corocznie jesteśmy zobowiązani je zatwierdzić. Nie było pytań odnośnie tej uchwały i Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 76/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

 i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9, 10

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014 oraz  w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2011 roku zwiększono dochody bieżące  o kwotę 301 501,60 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 354 zł zwiększono również wydatki bieżące    o kwotę 298 147,60 zł (z czego wynagrodzenia i składki – zwiększono o kwotę 193 685,48). 

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 526 510,05 zł.

Zmiany w uchwale budżetowej:

 DOCHODY

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększono środki  o kwotę   10 000 zł  uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział  75647 pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych – zwiększono dochody

o kwotę 20 000 zł z tytułu uzyskanych wpływów za wystawione noty obciążeniowe oraz

z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków  po zlikwidowanym SG ZOZ.

Dział 801Oświata i wychowanie: rozdział 80110 Gimnazja- wprowadzono odszkodowanie

 z PZU za wyrządzoną szkodę w Gimnazjum  w wysokości 5 774 zł. 

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 9 9 79 250,16 zł.

   WYDATKI

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, Drogi publiczne gminne – 

      Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 4 000 zł  celem przesunięcia do rozdziału           80110.

Dział 750 Administracja publiczna:

Rozdział 75023 Urzędy gmin -   dokonano przesunięć  wydatków miedzy paragrafami rzeczowymi z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne  oraz usługi pocztowe, zmniejszono również wydatki na wynagrodzeniach o kwotę 6 670 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększono wydatki z przeznaczeniem na     wynagrodzenia  i pochodne pracowników interwencyjnych,  zmniejszając jednocześnie wydatki na tych pozycjach, gdzie istnieje możność ograniczenia wydatku. Wprowadzono również nowe paragrafy 4580 i 4610 celem wypłaty odszkodowania i odsetek pracownikowi SG ZOZ, na podstawie wyroku sądowego. Środki na ten cel pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych na dzień zakończenia działalności SG ZOZ.

Rozdział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – dokonano przesunięć miedzy paragrafami. Zwiększono środki na wynagrodzenia dla strażaków, zmniejszono natomiast wydatki na tych pozycjach, gdzie istnieje możliwość ich ograniczenia. Zmniejszono również niewykorzystane wydatki majątkowe o kwotę 2 420 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział  75647 pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych – zwiększono wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, za inkasowanie podatków dla sołtysów o kwotę 1 150 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. Plan z § 8070 w wysokości 76 000 zł przeniesiono do § 8110 (odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek).

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonano przesunięć  wydatków między paragrafami:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – dokonano zmian między paragrafami (zwiększono środki na wynagrodzenia o kwotę 13 000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -zmniejszono środki na wynagrodzeniach o kwotę 19 270 zł celem przesunięcia na inne brakujące paragrafy.

Rozdział 80110 Gimnazja – zwiększono środki o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na remont oczyszczalni z rozsączaniem oraz ze środków uzyskanych z odszkodowania przeznacza się na zakup kserokopiarki

w wysokości 5 774 zł.(wydatek inwestycyjny).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – dokonano zmian między paragrafami z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych

o kwotę 18 000zł oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły

 w Baboszewie o kwotę 2 000zł.

 W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dokonano przesunięć między paragrafami. Zmniejszono świadczenia społeczne, zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów (celem zabezpieczenia 3% kosztów obsługi zadań zleconych).

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonano zmian między paragrafami z zadań zleconych , zmniejszając  wynagrodzenia i pochodne, celem przesunięcia na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415, Pomoc materialna dla uczniów  - zwiększono środki o kwotę 2 154 zł celem zabezpieczenia wkładu gminy 20% , w stosunku do uzyskanej dotacji z MUW.

Dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116  Biblioteki – zwiększono  dotację   dla  GBP o kwotę 1 500 zł. 

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 10 505 760,21 zł.

Pytań do uchwały nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 77/X/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

 i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała  Uchwałę Nr 78/X/2011 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

            W tym punkcie Pan Wójt poinformował radnych, że jest obowiązek przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia w roku szkolnym 2010/2011. Szczegółowo informację omawiano na posiedzeniu Komisji  Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury . Jeśli radni mają pytania odnośnie szkolnictwa dyrektorzy szkół obecni na sesji odpowiedzą na nie.

W gminie Dzierzążnia funkcjonują trzy szkoły- dwie szkoły podstawowe i gimnazjum

w Dzierzążni. Łącznie we wszystkich szkołach uczy się 424 uczniów. W tym roku nie przeprowadzano większych remontów w placówkach. Dyrektor Szkoły w Dzierzążni będzie występował o dofinansowanie na wymianę podłóg i stolarki wewnętrznej. Kadra nauczycielska liczy 37 nauczycieli z czego 35 z tytułem magistra a 2 z tytułem licencjata. Mamy 18 nauczycieli mianowanych, 16 dyplomowanych i 3 kontraktowych.

Wypłacamy pomoc finansową dla uczniów z trudną sytuacją materialną oraz stypendia naukowe i stypendia za wyniki w sporcie.

Cała informacja jest do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy, osoby zainteresowane mogą się z nią zapoznać.

Radni nie zgłosili pytań odnośnie szkolnictwa.

 

Ad pkt 12, 13

            W tym punkcie Pani Agnieszka Harazińska przedstawiła uwagi dotyczące złożonych do Urzędu Skarbowego oświadczeń majątkowych przez radnych natomiast Pan Wójt oświadczeń złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia.

 

Ad pkt 14

            W wolnych wnioskach i zapytaniach o głos poprosił Pan radny powiatu Krzysztof Wrzesiński. Pan radny poinformował, że naprawa przepustu w Starczewie została umieszczona w planie budżetu na 2012 rok. Sprawa ta była źródłem konfliktu między Starostą Mączewskim a Wójtem Gminy Dzierzążnia. Pan radny poprosił też o podpisanie petycji w sprawie linii kolejowej łączącej Płock z Modlinem, która w przedstawionej wersji omija Płońsk.

Pan Wrzesiński zdementował informację, jaka ukazała się w mediach odnośnie likwidacji oddziału ortopedii w płońskim szpitalu. Likwidacji takiej nie będzie.

            Pan sołtys z Chrościna zgłosił Panu radnemu powiatu konieczność oczyszczenia rowów w naszej gminie biegnących wzdłuż dróg powiatowych.

Pan Wójt podziękował Panu radnemu Wrzesińskiemu za zainteresowanie sprawami naszej gminy. Nie mamy radnego powiatowego z terenu naszej gminy więc zainteresowanie Pana radnego jest nam pomocne tym bardziej, że odczuwamy niechęć władz Powiatu, aby coś

 w Gminie Dzierzążnia robić.

Pan radny Radosław Pawlak zwrócił uwagę na kłopoty z oświetleniem w Dzierzążni.

            Pan Wójt powiedział, że oświetlenie jest stare i aby działało bez zarzutu wymaga dużych nakładów. Na oświetlenie wydajemy rocznie 100 tys. zł. Zlikwidowano punkt zakładu energetycznego w Płońsku. Do końca roku mamy podpisaną umowę na konserwację z firmą z Sopotu. Po nowym roku musimy podpisać nową umowę, ale umowa proponowana przez zakład jest nie do przyjęcia ze względu na wysokie koszty . Dwa tygodnie temu dokonano przeglądu oświetlenia i gdzie było to możliwe dokonano napraw.

            Pan Wójt poinformował też, że uchwałą Rady Gminy od  1 października przestał funkcjonować SG ZOZ w Dzierzążni, który decyzją Wojewody został wyrejestrowany

z dniem 30 września. Obecnie funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rodzinna „Eskulap” w Płońsku. Wiele osób wraca do naszego ośrodka. W poradni przyjmują pacjentów: Pani doktor Mikołajewska, Ewa Sieklucka, Justyna Sieklucka, Pani doktor Michalak, więc opiekę medyczną mieszkańcy gminy mają bardzo dobrą. W nowych Kucicach 2 razy w tygodniu przyjmuje lekarz, jeśli będzie więcej pacjentów zostanie zwiększona liczba godzin przyjęć. SG ZOZ został już rozliczony.

W dniu 27 października otrzymaliśmy protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej przez NFZ w dniach 29- 30 września. Stwierdzono brak 4 deklaracji pacjentów, którym udzielono porady medycznej. NFZ nakazał zwrot przelanych na tych pacjentów środków w wysokości 248, 50 zł oraz nałożył karę w wysokości 2 % kontraktu tj. 8486,73 zł. Odwołaliśmy się od tej decyzji i czekamy na odpowiedź. Wypłaciliśmy odszkodowanie Pani doktor Paszkowskiej zasądzone przez sąd – 11500 zł. Wypłacono to ze środków, jakie pozostały na koncie SG ZOZ w Dzierzążni.

Pani Harazińska wyjaśniła, że korespondencja prowadzona z NFZ jest do wglądu radnych.

            Pani radna Braulińska- Korycka poprosiła o wyjaśnienie, jaką mamy gwarancję, że

 w Dzierzążni będą przyjmować lekarze specjaliści. Dodała też, że nie uzyskała wglądu do umowy zawartej z Poradnią Eskulap przez Wójta Gminy.

            Pan Wójt wyjaśnił, że gwarancją dobrego funkcjonowania placówki jest umowa dzierżawy budynku na 10 lat. Poradnia będzie chciała pozyskać jak najwięcej pacjentów

i dobrze funkcjonować na naszym terenie. Dodał, że pani radna mieszka obecnie w Płońsku więc jakość usług niech ocenią mieszkańcy naszej gminy. Na koncie SG ZOZ pozostało

 15 tys. zł.  Przez 3 miesiące 2010 roku płaciliśmy podwójne pensje- personel medyczny był na zwolnieniach lekarskich i konieczne było zatrudnienie innych osób, więc środki zostały przeznaczone na ten cel. Z NFZ było mniejsze dofinansowanie ze względu na mniejszą liczbę pacjentów.

Obecnie usługi zdrowotne w naszej gminie świadczy firma o ugruntowanej pozycji, więc opieka medyczna będzie bardzo dobra.

 

Ad pkt 15

            Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy     podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-04 10:25:53
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-04 10:25:53
  • Liczba odsłon: 857
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278374]

przewiń do góry