Zobacz podgałęzie

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 9 listopada 2005 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1200, a zakończyły o godzinie 13³°. Na stan 15 radnych, obecnych było 14 według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XXIII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, kierowników jednostek organizacyjnych: Kierownika GOPS-Panią Reginę Sobczeńską, Pana Franciszka Goszczyńskiego - Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni pełniącego jednocześnie funkcję radnego powiatu, Panią Bożenę Nowakowską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni – Panią Ewę Sieklucką oraz Sołtysów biorących udział w obradach.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2005 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i wystąpiła z wnioskiem o przyjęcia go bez odczytywania.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali obrad. Protokół z XXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Następnie przystąpiła do realizacji porządku obrad, który radni otrzymali w zawiadomieniach o terminie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

Ad pkt 3 Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, który przedstawił informację z realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym. Informacja ta dotyczyła wypłaty stypendium, realizacji inwestycji gminnych oraz przygotowania projektu budżetu gminy na 2006 rok.

Informacja Wójta z realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 26 sierpnia 2005 roku do 9 listopada 2005 roku stanowi załącznik do protokołu.

.

Ad pkt 4 O zabranie głosu w tym punkcie Przewodnicząca poprosiła Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, która przedstawiła i omówiła projekt Uchwały Nr 139/XXIII/2005 Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Pani Skarbnik na wstępie poinformowała radnych, że w dniu 8 listopada 2005 roku tj. na dzień przed Sesją Rady Gminy wpłynęło do Urzędu Gminy pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I-301/3011/852/84/05 z dnia 2005.10.28, na podstawie którego zwiększono plan dotacji na 2005 rok w dziale 852- Pomoc Społeczna o kwotę 3 000zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na wypłatę zasiłków stałych.

W przesłanym do radnych projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok kwota ta nie została uwzględniona.

Zwróciła się z zapytaniem do radnych, czy wyrażają zgodę na wprowadzenie tych zmian do projektu uchwały? Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na dokonanie zmian w przedstawionym projekcie uchwały.

Pani Skarbnik przystąpiła zatem do omówienia projektu uchwały i poszczególnych załączników.

Budżet po zmianach wynosi: po stronie dochodów 7 330 026zł, po stronie wydatków 7 919 146zł.

Załącznik Nr 1 przedstawia zwiększenie i zmniejszenie dochodów. Na podstawie pisma z MUW Nr FIN.I.301/3011/852/66/05 dokonuje się zwiększenia w dz. 852 o kwotę 10800zł. W dz. 600 zwiększa się dochody o kwotę 300 000zł na podstawie pisma MWM RW Nr WO.II.0723-10/05 z przeznaczeniem na drogę Gumowo-Rakowo. Wprowadzono również zmiany w dz. 852 – Pomoc społeczna o wspomnianą wcześniej kwotę 3 000zł.

Zmniejszenia dochodów dokonuje się w dz. 751 – po rozliczeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP o kwotę 891zł

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 318 800zł, a zmniejsza o kwotę 891zł.

Załącznik Nr 2 przedstawia zwiększenie i zmniejszenie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach. Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 473 000zł, a zmniejsza o kwotę 155 091zł.

Plan zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały, natomiast załącznik Nr 4 przedstawia plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na inwestycje gminne planowane do realizacji w roku budżetowym 2005 ( nie objęte programem wieloletnim) przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały. W Dz. 600 dokonuje się zmian:

  • zmniejszenia o kwotę 110 000zł w związku z unieważnieniem przetargu na przebudowe drogi Cumino-Skarszyn,
  • zwiększenia o kwotę 350 000zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi Rakowo-Gumowo.

Ogółem zwiększa się wydatki na inwestycje gminne o kwotę 350 000zł, a zmniejsza o kwotę 110 000zł w stosunku do kwoty zabezpieczonej w budżecie gminy

W tym miejscu zabrał głos radny Pawlak Wiesław i zapytał kto i dlaczego wycenia działki gminne i drogi?

Na powyższe Wójt odpowiedział, że po kontroli z RIO, która odbyła się w Urzędzie Gminy w okresie od 29.06-16.09.2005 roku należy dokonać wyceny wszystkie działki gminne, ich wartość księgowa podlega wycenie. Jest to jedno z zaleceń pokontrolnych aby cały majątek gminny był wyceniony i trzeba ponieść te koszty. Dokonują tego specjaliści z uprawnieniami.

Radni do przedstawionego projektu uchwały Nr 139/XXIII/2005 nie wnieśli innych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych . Uchwałę Nr 139/XXIII/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 5 Jako pierwszy w tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informacje z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Urząd Skarbowy w Płońsku i w Płocku po przeprowadzeniu analizy w/w oświadczeń stwierdził pewne nieprawidłowości. Były one niewielkie jednak ciągle powtarzające się. Nieprawidłowości te należy wyeliminować w oświadczeniach majątkowych składanych do 30 kwietnia 2006 roku.

Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag i spostrzeżeń.

Powyższa informacja stanowi załącznik do protokołu

Następnie zabrała głos Przewodnicząca Rady Gminy, która przedstawiła informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Dzierzążnia. Najczęściej popełnianymi błędami było nie podanie miejsca położenia nieruchomości, gospodarstwa rolnego, jego wartości czy tytułu prawnego, nieprecyzyjne podawanie źródeł uzyskania przychodu. Podobnie jak oświadczeniach majątkowych przedstawionych przez Wójta Gminy nie zachodzi potrzeba wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Kontroli Skarbowej o przeprowadzenie kontroli oświadczeń majątkowych.

Radni i tym razem nie wnieśli uwag i spostrzeżeń do przedstawionej informacji, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 6 W tym punkcie Wójt zabierając głos poinformował radnych, że w dniach

od 29.06.2005 roku do 16.09.2005 roku w Urzędzie Gminy odbyła się kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2004 rok z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku dokonana przez Zespół Inspektorów. W wyniku tej kontroli stwierdzono niedociągnięcia, które w najbliższym czasie należy wyeliminować. Gmina jest zobowiązana do opracowania harmonogramu i niezwłocznego wykonania tych zaleceń. Ostateczne rozliczenie z realizacji zadań pokontrolnych nastąpi w I kwartale 2006 roku.

Wójt nadmienił, że w Urzędzie Gminy nie nalicza się odsetek od zaległości w płaceniu podatku i inspektorzy z RIO zwrócili uwagę na tę nieprawidłowość.

Prawidłowo natomiast prowadzimy procedury przetargowe, najczęściej wybierana jest najtańsza oferta. W jednym przypadku dotyczącym zakupu oleju opałowego została wybrana oferta o 1 grosz droższa, ale oferent miał swoją siedzibę w Dzierzążni i towar był już wcześniej sprawdzony przez Urząd Gminy.

RIO zaleciło prowadzenie kart drogowych przez Wójta Gminy na wyjazdy samochodem służbowym marki Fiat Uno. Do tej pory Wójt prowadził rejestr wyjazdów w poszczególnych dniach, w który rozliczał km i zużyte paliwo.

W Gminie Dzierzążnia nie ma zastępcy Wójta, ale to zalecenie pokontrolne nie będzie jednak zrealizowane, ponieważ Wójt nie przewiduje zatrudnienia kogokolwiek na to stanowisko. Jest to niewielka Gmina i funkcja Wójta jest stanowczo wystarczająca.

Na podsumowanie Wójt podkreślił, że w Gminie nie ma nadużyć finansowych, a protokół pokontrolny jest do wglądu u Wójta Gminy dla zainteresowanych radnych.

Radny Pawlak Wiesław zwrócił się do Wójta z zapytaniem, czy Rada Gminy może dokonać przesunięcia terminów wpłat podatku rolnego tak, aby rolnicy nie musieli uiszczać dodatkowych opłat od zaległości w terminie płatności poszczególnych rat.

N powyższe Wójt odpowiedział, że Rada Gminy nie ma takich możliwości i już od najbliższego terminu wpłaty ostatniej raty podatku ( 15 listopad br) będą naliczane odsetki.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono.

Informacja Wójta Gminy dotycząca zaleceń pokontrolnych RIO w Warszawie z przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 Jako pierwsza w tym punkcie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy, która zapoznała wszystkich zebranych z pismami: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku Nr PTT-076/12/2005 dotyczącym pomocy w realizacji zakupu samochodu gaśniczego typu ciężkiego z napędem terenowym dla KP PSP w Płońsku oraz z pismem Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Płońsku dotyczącym przeznaczenia środków finansowych na zakup aparatu do kruszenia kamieni nerkowych, który stanowiłby wyposażenie planowanego do uruchomienia oddziału urologii.

Po odczytaniu w/w pism, Wójt Gminy poinformował zebranych, że decyzje dotyczące ewentualnego przeznaczenia środków finansowych i formy ich przekazania zostaną bliżej omówione na posiedzeniu stałych komisji rady gminy dotyczącym planowanego budżetu gminy na 2006 rok.

Radny Wiesław Pawlak zwrócił się do Wójta z uwagą dotycząca świadczenia usług stomatologicznych w Ośrodku zdrowia w Dzierzążni. Nadmienił, że mieszkańcy skarżą się na niską jakość świadczenia w/w usług.

Wójt odpowiedział, że nie spotkał się jeszcze z takimi uwagami, ale po bliższym zapoznaniu się z opinią mieszkańców gminy podejmie decyzję co do przedłużenia umowy najmu lokalu, ponieważ Pani Dadan Marzanna – stomatolog w tutejszym ZOZ-ie prowadzi prywatna praktykę stomatologiczna i Wójt Gminy nie ma możliwości wpływu na jakość świadczonych usług.

W tym miejscu głos zabrała Pani Ewa Sieklucka – Kierownik SG ZOZ w Dzierzążnia, która poparła uwagę Pana Pawlaka i przyznała, że często musi leczyć powikłania stomatologiczne. Zapytała również dlaczego tylko ona ponosi koszty remontów w budynku Ośrodka Zdrowia?

Wójt Gminy odpowiedział, że Pani Dadan wynajmuje tylko lokal i opłaca czynsz, natomiast Pani Sieklucka jest Kierownikiem SG ZOZ i to właśnie ona ma obowiązek pokrywania kosztów napraw czy remontów w budynku.

Sołtys wsi Chrościn Pan Zenon Śmigielski zapytał Wójta Gminy, czy istnieje możliwość wysłania z Urzędu Gminy pism informujących rolników o terminie płatności podatku rolnego przez mieszkańców gminy żeby uniknąć wpłaty naliczonych odsetek?

Wójt wyjaśnił, że każdy podatnik otrzymuje nakaz podatkowy, w którym jest naliczona kwota podatku oraz wskazany termin płatności i nie widzi potrzeby dodatkowego informowania o terminie wpłaty podatku.

Pan Fotek Edward – Sołtys wsi Dzierzążnia poprosił o wyjaśnienie przekazanych wszystkim sołtysom nowych nazw miejscowości.

Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, ze w otrzymanych pismach zaznaczono poprawne nazwy poszczególnych miejscowości z uwzględnieniem stosowania łącznika „-„ oraz poprawnej pisowni nazw dwuczłonowych z przymiotnikiem „Nowe” i „Stare”.

Innych pytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

Alina Bielewicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-11-17 10:23:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-17 10:23:39
  • Liczba odsłon: 969
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174396]

przewiń do góry