Zobacz podgałęzie

Protokół z  XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu  29 października 2008   roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pani 

Agnieszki  Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

          Obrady rozpoczęły się o godzinie 13-tej , a zakończyły o godzinie 16-tej. Na stan 15 radnych obecnych na obradach sesji było 15 radnych w/g listy  obecności załączonej do protokołu.

Przewodnicząca otworzyła  obrady XVI Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy - Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy - Panią Grażynę Zawłocką, Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, insp. ds. organizacyjnych i kadr –Alinę Bieglecką, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską, Sekretarza Gminy - Pana Adama Sobieckiego, Panią mecenas – Danielę Nastaszyc oraz sołtysów przybyłych              na dzisiejsze obrady.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie wystąpiła z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty tj. 

 1. Podjęcie Uchwały Nr 98/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dzierzążnia
 2. Przedłożenie Informacji o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych  za 2007 rok złożonych przez radnych Gminy Dzierzążnia, pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Rozszerzenie porządku obrad wynikło z tego, że dopiero 27 października 2008 roku do Urzędu Gminy wpłynęła informacja Urzędów Skarbowych z Płońska i z Płocka dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych,  kierowników jednostek organizacyjnych                oraz pracowników Urzędu Gminy.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta został  również niedawno przygotowany przez Panią Mecenas Nastaszyc po uwzględnieniu Uchwały Komisji Rewizyjnej podjętej na posiedzeniu w dniu 29 października br.

Po tych wyjaśnieniach, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad.

„Za” przyjęciem rozszerzonego porządku głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała rozszerzony porządek obrad dzisiejszej sesji:

 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Podjęcie Uchwały Nr 94/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 5. Podjęcia Uchwały Nr 95/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dzierzążni
 6. Podjęcie Uchwały Nr 96/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia                 do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni projektu systemowego                     nr KL/01351/08/7.1.1 pt. „Aktywność-to lepsza przyszłość" klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   ( PO KL ) 2007 - 2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 „Rozwój                             i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
 7. Podjęcie Uchwały Nr 97/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 rok jako część Strategii Rozwiązywania  Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia
 8. Podjęcie Uchwały Nr 98/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dzierzążnia
 9. Przedłożenie Informacji o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2007 rok złożonych przez radnych Gminy Dzierzążnia, pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych
 10. Wolne wnioski i zapytania
 11. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Następnie Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się  z protokołem  XV Sesji Rady  Gminy  z  dnia  29 sierpnia 2008 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.  Protokół z  XV Sesji Rady Gminy  został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przystąpiła zatem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

 

Ad pkt 3                 Przewodnicząca o zabranie głosu poprosiła Wójta Gminy, który przedstawił  informację z działalności międzysesyjnej za okres od 29 sierpnia 2008 roku do 29 października 2008 roku. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 4                W tym miejscu Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu przez Panią Skarbnik, która przedstawiła projekt  Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian    w budżecie gminy na 2008 rok.

 

Omawianie projektu uchwały  rozpoczęła od przedstawienia załącznika Nr 1 dotyczącego zwiększenia dochodów.

Dział 756, rozdział 75647 zwiększenia dochodów o kwotę 8 843,00 dokonano na podstawie dochodów, jakie uzyskała gmina.

Dział 852 rozdział 85212 zwiększono dochody o kwotę 825,00 na podstawie wpływów z tytułu zaliczki alimentacyjnej, otrzymanej od komornika,

Rozdział 85214 zmniejszono dotację o kwotę 5 000,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 września  2008roku, 

Rozdział 85214 zmniejszono dotację o kwotę 5 000,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 września  2008roku, 

Rozdział 85219 wprowadzono do budżetu środki pochodzące ze źródeł zagranicznych   z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Kapitał Ludzki - Rozwój     i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 46 153,00 – przeniesienie z działu 853, 85395

Dział 852 rozdział 85295 zwiększono dotację o kwotę 3 100,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 października  2008roku, 

Dział 852 rozdział 85295 wprowadzono do budżetu środki pochodzące z rezerwy celowej –Program Poakcesyjny Wsparcia Obszarów Wiejskich, przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w  kwocie 16000 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 01 października 2008roku,

Dział 853, rozdział 85395 przeniesiono do działu 852, rozdział 85219 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 46 153,00

Dział 854, rozdział 85415 zwiększono dotację o kwotę 35 280,00,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym,

Dział 921, rozdział 92116 wprowadzono do budżetu środki dla Gminnej Biblioteki Publicznej,                w wysokości 5 000,00 z przeznaczeniem na zakup księgozbiorów, uzyskane od Biblioteki Narodowej w Warszawie , na podstawie zawartej umowy Nr BN/10427/08w z dnia 22.07.2008r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu operacyjnego/priorytetu „Promocja czytelnictwa/ Rozwój księgozbiorów bibliotek”

Załącznik Nr 2 przedstawia zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetowych.

Dział 010, rozdział 01010, zwiększono  wydatki   w kwocie 18 000,00 z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dzierzążnia” (inwestycja wieloletnia),

Dział 600, rozdział 60016 zwiększono wydatki na inwestycję pn. „ Przebudowa drogi gminnej Pomianowo Dzierki  (inwestycja jednoroczna) w wysokości 50 000,00 oraz zmniejszono środki na inwestycji wieloletniej „Przebudowa drogi gminnej - Kucice    (inwestycja wieloletnia),

Dział 750, rozdział 75022 zwiększeń dokonano w wysokości 5 000,00 na pozycji diety radnych oraz zakupu materiałów i wyposażenia, niezbędnych na obsługę Rady Gminy

Rozdział 75023 zmniejszeń dokonano na wydatku- zakup komputerów do UG, celem przesunięcia na inne brakujące paragrafy,

Rozdział 75095 zwiększeń dokonano w wysokości 17 168,00 z uwagi na brak środków niezbędnych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń  pracowników interwencyjnych,

Dział 754, rozdział 75404 zwiększono środki na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Rewiru   Dzielnicowych w Dzierzążni,

 Rozdział 75412 zwiększeń dokonano na z uwagi na brak środków niezbędnych na   zakup paliwa do samochodów strażackich oraz opłatę za energię elektryczną obiektów strażackich

Dział 756, rozdział 75647 zwiększeń dokonano o kwotę 2 000,00 z uwagi na brak środków niezbędnych na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkasowanie podatków

Dział 801, rozdział 80101 zmian dokonano z uwagi na   brak środków, niezbędnych na zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej oraz wynagrodzenia  zmniejszono natomiast na  pozycjach, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku,

Dział 851, rozdział 85154 dokonano przesunięć między paragrafami, zmniejszono na pozycji, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku, zwiększono natomiast na wynagrodzenia za posiedzenia dla komisji p.alkoholowej,

Dział 852 rozdział 85214 zmniejszono dotacje o kwotę 5 000,00 na podstawie pisma MUW   w Warszawie, z uwagi na nadwyżkę środków na wypłatę zasiłków okresowych,

Rozdział 85214 przeniesiono środki z działu 853, 85395 zaplanowane do programu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w wysokości 52 679,00

Rozdział 85219 wprowadzono do budżetu środki pochodzące ze źródeł zagranicznych   z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Kapitał Ludzki – Rozwój                                  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 52 679,00 – przeniesienie z działu 853, 85395,

Rozdział 85219 zwiększono dotację o kwotę 3 100,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 października  2008roku,z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdział 85295 wprowadzono do budżetu środki pochodzące z rezerwy celowej –Program Poakcesyjny Wsparcia Obszarów Wiejskich, przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących     z pożyczki Banku światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w kwocie 16000 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  z dnia 01 października 2008roku,

Dział 853, rozdział 85395 przeniesiono do działu 852, rozdział 85219 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 46 153,00 (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji 9 listy wniosków ośrodków pomocy społecznej w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Priorytetu VII – Promocja Integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.)

Dział 854, rozdział 85415 zwiększono dotację o kwotę 35 280,00,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 06 października  2008roku, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym,

Dział 900, rozdział 90015 zwiększono środki z przeznaczeniem na konserwację lamp ulicznych      o kwotę 6 100,00 oraz utworzono nowa inwestycje pn. „Oświetlenie drogi w Dzierzążni”                       w wysokości 9300,00

Dział 921, rozdział 92116 wprowadzono do budżetu środki dla Gminnej Biblioteki Publicznej,                w wysokości 5 000,00 z przeznaczeniem na zakup księgozbiorów, uzyskane od Biblioteki Narodowej w Warszawie, na podstawie zawartego porozumienia oraz zwiększono dotację podmiotowa w wysokości 3 000,00

Dział 926, rozdział 92605 zwiększono środki dla Klubu Sportowego GKS Gumino w wysokości 2000,00 z przeznaczeniem na zapłatę za wyjazdy na mecze w innych miejscowościach

 Załącznik Nr 3 przedstawia zadania inwestycyjne do realizacji w 2008 roku. Z nowych inwestycji to: Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu systemowego "Aktywność to lepsza przyszłość" Program Operacyjny - Kapitał Ludzki,  Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu systemowego "Aktywność to lepsza przyszłość" Program Operacyjny - Kapitał Ludzki, Oświetlenie drogi we wsi Dzierzążnia.

Załącznik Nr 4 przedstawia limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Załącznik Nr 5 to wydatki na programy i projekty realizowane ze środków  pochodzących  z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

Załącznik Nr 6 i 7 – dochody oraz wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.

Załącznik Nr 8 – przychody i rozchody budżetu gminy.

Załącznik Nr 9 -  to plan wydatków na realizację zadań określonych w GPPiRPA oraz   w GPPN.

Załącznik Nr 10 przedstawia wykaz dotacji podmiotowych w 2008 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni.

Do przedstawionego przez Panią Skarbnik projektu uchwały radni nie wnieśli  żadnych uwag

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2008 rok  i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 94/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5          Podjęcie uchwały  w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Dzierzążni poprzedziła wypowiedź Pani Reginy Sobczeńskiej – Kierownik GOPS w Dzierzążni.

Na wstępie poinformowała zebranych, że został on uchwalony 30 września 2004 roku. Jednak   w ostatnim czasie nastąpiły zmiany w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Podejmowanie oraz realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej nowych zadań i programów pomocowych wymaga dokonywania częstych zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka. W związku z tym Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej należy nadać statut  zawierający postanowienia bardziej ogólne i dające możliwość zmian organizacyjnych bez konieczności podejmowania kolejnych uchwał w sprawie zmian statutu ośrodka.

Projekt uchwały zakłada dostosowanie treści Statutu do zadań realizowanych przez Ośrodek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Do przedstawionych wyjaśnień dotyczących w/w projektu uchwały  radni nie wnieś żadnych uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 95/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

 

Ad pkt 6          Przed podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni projektu systemowego nr KL/01351/08/7.1.1   pt. „Aktywność-to lepsza przyszłość" klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( PO KL ) 2007 - 2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”,„Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” głos zabrała również Pani Regina Sobczeńska – Kierownik GOPS w Dzierzążni.

Nadmieniła, że w związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów systemowych  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  – Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    w Dzierzążni złożył wniosek o dofinansowanie projektu  „Aktywność – to lepsza przyszłość”.                 Na podstawie pisma Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie    Nr MJWPU.WNW.430 – 1351/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku – wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną  a następnie zgodnie z pismem  MJWPU  Nr MJWPU.WOW.430-01351/08 z dnia 20 sierpnia 2008 roku – wniosek przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2008 r. uzyskał dotację rozwojową .

Pismem  Nr MJWPU.WWP-2.430 – 1351/08 z dnia 04 września 2008 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie poinformowała o dostarczeniu wymaganych dokumentów w celu podpisania umowy ramowej – między innymi : Uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu , który dysponuje budżetem wnioskodawcy ( zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych), o zatwierdzeniu projektu systemowego do realizacji ( uchwała powinna określać numer projektu, tytuł projektu i ogólną kwotę przeznaczoną na jego realizację), oraz udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego , jeżeli wcześniej nie było to ujęte w uchwale).

Do przedstawionego projektu uchwały  zebrani radni nie wnieśli żadnych uwag i pytań.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała w/w projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 96/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

 

 

Ad pkt 7              W punkcie dotyczącym podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 rok jako część Strategii Rozwiązywania  Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia został omówiony przez Wójta.

Wójt wyjaśnił, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   na rok 2008 jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia został przyjęty Uchwałą Nr 67/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia   28 grudnia 2007 roku. W trakcie jego realizacji w 2008 roku wystąpiły potrzeby dofinansowania realizacji zadań: Współpraca z policją w zakresie procedury interwencji wobec przemocy domowej  i osób nadużywających alkoholu, w szczególności w trakcie imprez sportowych   i kulturalnych   o kwotę 1 823,00zł; dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży  z rodzin patologicznych ( obozy, kolonie, wycieczki)  o kwotę 6 000zł oraz dofinansowanie konkursów i rozgrywek sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży  o  kwotę 4 000zł

Łącznie zwiększ dofinansowania zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008  o kwotę  11 823,00zł.

Do przedstawionych przez Wójta wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 rok jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 97/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8           W tym punkcie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Agnieszka Harazińska, która zapoznała radnych z pismem z Samorządowego Kolegium Odwoławczego                 w Ciechanowie, które wpłynęło do Urzędu Gminy 16 września br..

SKO po rozpatrzeniu wniosku o pomoc dla mieszkańców wsi Siekluki w realizacji wykonania drogi oraz sieci wodociągowej przez Wójta Gminy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie pismem   Nr SKO/I/NN/706/2008 z dnia 15 września 2008 roku uznało w/w pismo za skargę na działalność Wójta Gminy i przekazało sprawę do rozpatrzenia Radzie Gminy w trybie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Panią Wiesławę Jankowską- Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej aby przedstawiła radnym podjęta w dniu dzisiejszym na swym posiedzeniu uchwałę dotyczącą rozpatrzenia wniesionej skargi na Wójta Gminy.

Pani Jankowska poinformowała na wstępie, że Wójt Gminy pismami z dnia 21.04.2008 roku, z dnia 26.06. 2008 roku i pismem z dnia 29.08.2008 roku udzielił mieszkańcom odpowiedzi na poruszane w pismach problemy związane z drogą i siecią wodociągową.    Wójt Gminy wyjaśnił mieszkańcom, że z drogi gminnej o długości około 0,57 km  i szerokości 4 m korzystają mieszkańcy trzech siedlisk.

Realizując Lokalny Plan Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004-2013, Gmina w pierwszej kolejności wydatkuje środki na drogi o większym nasileniu ruchu, mając na względzie przede wszystkim dobro swoich mieszkańców. Z uwagi  na szczupłość środków finansowych, które nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich potrzeb w zakresie budowy i remontu dróg gminnych, a także wodociągowania. W pierwszej kolejności inwestycje wykonywane są na drogach łączących sołectwa Gminy.

Nadmieniła, że w ramach bieżących remontów na drodze będącej przedmiotem skargi zostało        w miesiącu kwietniu br. wykonane profilowanie drogi równiarką  i został nawieziony żwir. Członkowie komisji  w dniu dzisiejszym po obejrzeniu spornego odcinka drogi, jednogłośnie uznali, że droga ta jest  przejezdna i wygląda podobnie jak wiele innych dróg na terenie naszej Gminy. Wiosną przejazd każdą droga, która nie jest pokryta asfaltem nie jest łatwa. Ogólny stan w/w drogi na dzień dzisiejszy członkowie komisji uznali jako wystarczający dla potrzeb osób z niej korzystających.

Jeżeli chodzi o wykonanie sieci wodociągowej to należy podkreślić, że w latach ubiegłych Gmina zamierzała zwodociągować gospodarstwa osób skarżących,  jednakże z uwagi na nie wyrażenie zgody na ułożenie sieci w granicach   ich nieruchomości inwestycja ta nie doszła do skutku.

Członkowie Komisji Rewizyjnej uznali skargę złożona na działalność Wójta za bezzasadną.

Następnie głos zabrała ponownie Przewodnicząca Rady Gminy, która potwierdziła,  że skarżący mieszkańcy zgłaszali do niej ustne prośby dotyczące naprawy drogi i zwodociągowania ich gospodarstw. Wielokrotnie im wyjaśniał, że takie koszty inwestycyjne należy uwzględnić dużo wcześniej w budżecie gminy i nie można  dokonywać nieplanowanych tak dużych wydatków. Bieżące naprawy drogi wykonywane są systematycznie w miarę posiadanych środków. Na zakończenie nadmieniła, że będzie miała na uwadze w/w drogę i rozbudowę sieci wodociągowej przy kolejnych planowanych projektach budżetu na lata następne. Liczy również na współpracę przy realizacji     w/w inwestycji na pomoc sołtysa wsi Siekluki.

W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który potwierdził, że kilkakrotnie mieszkańcy wsi Siekluki zwracali się o remonty drogi i podłączenie sieci wodociągowej. Za każdym razem odpowiedź była podobna – brak środków w budżecie gminy na realizacje wspomnianych inwestycji. Jest na terenie naszej gminy wiele dróg wymagających remontów i położenia dywanika asfaltowego, dróg o dużym natężeniu ruchu. Wspomniana droga łączy kilka gospodarstw i  zdaniem Wójta, Przewodniczącej Rady Gminy jak również członków Komisji Rewizyjnej – jest  w ogólnym stanie dość dobrym umożliwiającym przejazd do posesji.

Podłączenie sieci wodociągowej to w chwili obecnej bardzo droga inwestycja i w budżecie gminy      na najbliższe lata nie przewidywano takich wydatków. Mieszkańcy w chwili podłączania   do poszczególnych gospodarstw sieci wodociągowej nie wyrazili zgody na prace ziemne  na swych działkach, więc świadomie zrezygnowali z korzystania z wodociągu. Teraz całym kosztem podłączenia sieci chcą obciążyć Gminę.

Wójt na zakończenie poinformował, że w najbliższych latach nie planował do realizacji tej inwestycji, ale ostatecznie decyzję podejmą radni. Sprawa ta będzie rozpatrywana na kolejnych posiedzeniach komisji stałych rady gminy.

Do przedstawionych wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy Dzierzążnia  i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 98/XVI/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9           Jako pierwsza informację z analizy oświadczeń majątkowych za 2007 rok złożonych przez radnych przedstawiła zebranym Przewodnicząca Rady Gminy. Wymieniła najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania druku oświadczeń majątkowych.

Najczęściej pojawiającymi się błędami była mylnie podawana kwota przychodu zamiast dochodu, brak wpisów kwoty dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstw rolnych jak również błędy przy podawaniu adresu położenia wymienionych nieruchomości.

Wójt Gminy w informacji z analizy oświadczeń majątkowych za 2007 rok złożonych przez pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych również wskazał najczęściej popełniane błędy. Dotyczyły one również błędnie podawanego przychodu zamiast dochodu, brak wpisów dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego czy prowadzonej działalności.

Wszystkie te nieprawidłowości można jednak skorygować w roku następnym podczas składania oświadczeń majątkowych za 2008 rok. Nieprawidłowości wyżej wymienione nie wymagają przeprowadzenia kontroli skarbowej przez właściwy Urząd Skarbowy.

Dokładny wykaz nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych zawierają załączone do protokołu Informacje Wójta Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy.

 

 Ad pkt 10                W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował wszystkich zebranych o złożonych do Urzędu Gminy pismach Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia.

 

W dniu dzisiejszym również wpłynęło pismo od w/w stowarzyszenia  dotyczące oferty na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

Wójt nadmienił, że ani GOPS ani Urząd Gminy nie ogłaszał żadnego konkursu na składanie ofert dotyczących współpracy w zakresie realizacji zadań  z zakresu pomocy społecznej. GOPS bardzo dobrze wywiązuje się ze swych obowiązków i ani Wójt ani Kierownik GOPS nie widzi potrzeby współpracy ze Stowarzyszeniem.

Po konsultacji z radcą prawnym – Panią Nastaszyc zostaną podjęte odpowiednie czynności   co do rozważenia możliwości współpracy ze stowarzyszeniem.

Pani Sobczeńska – Kierownik GOPS w Dzierzążni zabierając głos poinformowała wszystkich zebranych aby rozpowszechnili w swoich środowiskach lokalnych informację dotyczącą realizacji zadania związanego z zaistniałą na terenie naszej gminy suszą. W związku z tym, że Gmina nie otrzymała jeszcze środków finansowych. na zrealizowanie w/w zadania, w związku z tym wypłaty świadczeń związanych z suszą zrealizowane będą w późniejszym terminie.

Wójt zabierając głos nadmienił, że nie wszyscy otrzymają decyzje o wypłacie świadczeń. Spośród złożonych blisko 370 wniosków o wypłatę świadczeń, 85 rolników otrzyma odmowną decyzję. Wnioski te były niewłaściwie wypełnione, rolnicy błędnie wpisywali powierzchnie upraw.

Pani Alina Braulińska-Korycka zwróciła się z pytaniem do Wójta Gminy czy SG ZOZ funkcjonuje prawidłowo?

Wójt odpowiedział, że SG ZOZ funkcjonuje prawidłowo. Po posiedzeniu Rady Społecznej  SG ZOZ nie słyszał żadnych uwag co do świadczenia usług zdrowotnych przez zatrudnionych lekarzy. Pani Paszkowska otrzymała nowy wymiar wynagrodzenia, w którym dodatkowo naliczono dodatek stażowy w wysokości 15% wynagrodzenia miesięcznego. Wcześniej był on wliczony     w ogólna kwotę wynagrodzenia miesięcznego i był on zgodny z przepisami prawa.  Nie ma natomiast żadnych przeciwwskazań aby dodatkowo naliczyć dodatek stażowy i Wójt  wydał  Pani Paszkowskiej zmieniony wymiar wynagrodzenia. Jej wynagrodzenie obecnie wynosi 6900,00zł brutto.

Przewodnicząca Rady zapoznała radnych ze złożonym przez Sołtysów w dniu dzisiejszym wnioskiem formalnym dotyczącym podwyższenia o 2 punkty % prowizji  za pobór podatku rolnego.  Wójt poinformował, że dopiero na najbliższym spotkaniu poszczególnych komisji rady gminy będzie rozważona możliwość podwyżki prowizji, ponieważ należy ją wtedy wprowadzić   do budżetu na 2009 rok.

 

Wójt zapoznał zebranych również z pismem Starosty Płońskiego złożonym w dniu dzisiejszym,  dotyczącym  zarezerwowania w budżecie gminy na 2009 rok wydatków związanych  z przebudową drogi powiatowej Wilamowice-Przemkowo-Stachowo. Kserokopia pisma stanowi załącznik                  do protokołu.

Wójt poinformował również zebranych o zamknięciu wysypiska w Pomianowie. Zaapelował, aby nie wywozić śmieci na wysypisko.

Po wyjaśnieniach Wójta głos zabrała obecna na obradach mieszkanka wsi Nowe Kucice Pani Katarzyna Piłkowska. W dniu wczorajszym złożyła pismo do Urzędu Gminy w sprawie budowy oczyszczalni ścieków przy nowym  bloku w miejscowości Nowe Kucice. Nadmieniła,                           że dotychczas nieczystości z poszczególnych mieszkań tego bloku spływały do prywatnej oczyszczalni ścieków Pana Jędrzejaka – właściciela gospodarstwa rolnego w Nowych Kucicach. Jednak od kilku dni Pan Jędrzejak odłączył dopływ ścieków z bloku do swojej  oczyszczalni    i nieczystości zalewają piwnice bloku.  Mieszkańcy mają duży problem z odpływem nieczystości.

Na powyższe Wójt wyjaśnił, ze na pismo złożone wczoraj około godziny 15.00 nie zdążył udzielić żadnej odpowiedzi. Poinformował, że Pan Jędrzejak ma swoją prywatną dużą oczyszczalnię ścieków i na swój koszt dokonał jej remontu. Skoro mieszkańcy bloków na terenie Nowych Kucic nie chcą podpisać z właścicielem oczyszczalni umowy i płacić systematycznie za odbiór nieczystości, to właściciel zamknął dopływ ścieków. Nie należy go za to winić.

Mieszkańcy  Nowych Kucic powinni w odpowiednim czasie złożyć wniosek do Urzędu Gminy   o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wtedy Gmina ze środków własnych jak również ze środków pozyskanych z zewnątrz mogłaby zbudować indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Takiego wniosku jednak nie złożono.

Natomiast Gmina Dzierzążnia nie będzie realizowała inwestycji budowy jednej zbiorczej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Nowych Kucic. Wielu indywidualnych mieszkańców złożyło wniosek i wkład własny w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez Gminę Dzierzążnia. Niedawno zakończono budowę pierwszych 15 sztuk oczyszczalni, a w roku następnym rozpocznie się budowa kolejnych z listy 100 sztuk.

W bloku została utworzona   „Wspólnota mieszkańców” i w imieniu mieszkańców powinna zadbać o odpływ nieczystości  i ich mieszkań. 

Budowa takiej dużej oczyszczalni jest bardzo kosztowna i przekracza możliwości finansowe naszej Gminy – nadmienił Wójt.

 

Po konsultacji z Panią mecenas zostaną podjęte odpowiednie czynności w w/w sprawie.

 

Innych pytań i uwag radni nie zgłosili zatem  Przewodnicząca  zamknęła obrady XVI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Alina Bieglecka

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 08:31:42
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 08:31:42
 • Liczba odsłon: 872
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278424]

przewiń do góry