Zobacz podgałęzie

Protokół z X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 30 grudnia 2003 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1000, a zakończyły o godzinie 14°°. Na stan 15 radnych, obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady X Sesji Rady Gminy, powitała wszystkich obecnych: radnych, Wójta Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych, Sołtysów i inne osoby obecne na obradach sesji.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 5 grudnia 2003 roku bez odczytywania. Wniosek swój uzasadniła tym, że zapoznała się z treścią, który w całości odzwierciedla przebieg obrad.

Wniosek poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Protokół z IX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przewodnicząca zatem przystąpiła do realizacji porządku obrad, który wszyscy radni wraz z materiałami otrzymali w zawiadomieniach o posiedzeniu X Sesji Rady Gminy.

Ad pkt 3 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok, Przewodnicząca oddała głos Pani Skarbnik Gminy – Krystynie Jarosławskiej. Pani Skarbnik szczegółowo omówiła załącznik Nr 1 i Nr 2 do projektu Uchwały Nr 63/X/2003.

Załącznik Nr 1 to zwiększenie i zmniejszenie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

Dz. 700Gospodarka mieszkaniowa – to zwiększenie dochodów o 4 000zł.

Jest to kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w Guminie i zmniejszenie o 11 610zł dochodów z uwagi na mniejszą ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dokładne rozpisanie w poszczególnych działach zmniejszenia i zwiększenia dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Załącznik Nr 2 to zwiększenie i zmniejszenie wydatków.

Dz. 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90015 § 4260 i 4300 dotyczących oświetlenia dróg nie będących w zarządzaniu gminy należy zwiększyć § 4260 o kwotę 12 500zł gdyż brakuje na zakup energii, którą należy zapłacić by nie być obciążonym odsetkami. Wynika to z tego, że nie wpłynęła refundacja od Wojewody na powyższe zadanie.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 § 4300 gospodarka gruntami i nieruchomościami należy zwiększyć wydatki o kwotę 1000zł ze względu na większy koszt ogłoszeń o przetargach.

Dz. 750 - Administracja publiczna rozdz. 75022 Rady Gminy zwiększenie wydatków na diety dla radnych ze względu na większą liczbę posiedzeń komisji rady. Jednocześnie w dziale tym nastąpiło zmniejszenie w rozdz. 75023 Urzędy Gmin w § 4010, 4410 i 4210 dotyczących wydatków materiałowych, delegacji służbowych i niewykorzystanego funduszu wynagrodzeń w administracji samorządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie diet radnym i sołtysom. Ogółem według załącznika Nr 2 zwiększono wydatki o kwotę 31 100zł, a zmniejszono o kwotę 27 100zł.

Po szczegółowym omówieniu powyższych załączników do projektu uchwały Nr 63/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok, radni nie wnieśli żadnych uwag.

Następnie Skarbnik przeszła do omówienia załącznika Nr 4 dotyczącego prognozy długu Gminy na dzień 31 grudnia 2002 roku i lata następne. Wynosić on będzie na dzień 31 grudnia 2003 roku 116 610zł, w 2004 roku planuje się spłatę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 87 610zł.

Załącznik Nr 5 to wydatki na inwestycje gminne. Wartość inwestycji nie ulega zmianie. Nastąpią tylko przesunięcia z jednej inwestycji na drugą.

I tak nastąpią zmniejszenia wydatków na inwestycje drogowe w Podmarszczynie, na drogach gminnych oraz na drodze Gumino-Sarnowo. Zwiększenia wydatków nastąpią natomiast na zadania:

 • budowa chodnika przez wieś Dzierzążnia II etap,
 • położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Kucice-Chrościn.

Ogółem kwota zabezpieczona w budżecie gminy na 2003 rok na inwestycje gminne wynosi 1 083 375zł.

Po dokładnym omówieniu przez Panią Skarbnik poszczególnych załączników do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok, radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 63/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 63/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 4 Zanim Rada przystąpiła do przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2004 rok, przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy - Mirosława Opolskiego. Wójt zabierając głos na wstępie poinformował Radę, że w dniu 12 grudnia 2003 roku został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt budżetu gminy na 2004 rok.

Następnie przystąpił do przedstawienia tego projektu budżetu gminy na 2004 rok Radzie Gminy. Streszczenie budżetu gminy na 2004 rok w załączeniu do protokołu.

Po przedstawieniu przez Wójta i szczegółowego omówienia projektu budżetu na 2004 rok, Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 347/C/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projektu uchwały budżetowej na 2004 rok wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Skład Orzekający wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej na 2004 rok. Przedłożony projekt budżetu gminy na 2004 rok spełnił kryteria stanowiące podstawę wydania pozytywnej opinii. Uchwała Nr 347/C/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 grudnia 2003 roku stanowi załącznik do protokołu.

Po odczytaniu powyższej opinii, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie uwag i wniosków do przedstawionego przez Wójta projektu budżetu na 2004 rok. Jednocześnie wyjaśniła, że wszystkie komisje rady na swym posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2003 roku szczegółowo omawiały przedłożony przez Wójta projekt budżetu gminy na 2004 rok i nie wniosły do niego żadnych uwag ani nie proponowały zmian. Zwróciła się do przewodniczących komisji o przedstawienie postanowień przyjętych przez komisje.

Jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury – Pani Zofia Krysiewicz. W swej wypowiedzi podkreśliła, że Pan Wójt poinformował, że gospodarka finansowa w roku 2004 będzie prowadzona bardzo oszczędnie. Wszystkie zaoszczędzone środki finansowe oraz ponadplanowe dochody będą kierowane na inwestycje gminne, a w pierwszej kolejności na inwestycje drogowe, budowę przydomowej oczyszczalni bezodpływowej z rozsączaniem przy Zespole Szkół i budynku mieszkalnym w Dzierzążni, jak również zakup komputerów i oprogramowania.

Przedstawione założenia planowanych inwestycji gminnych na 2004 rok wszyscy członkowie komisji przyjęli jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pan Ryszard Piórkowski również stwierdził, że członkowie komisji projekt budżetu gminy na 2004 rok przyjęli bez żadnych uwag i nie wnoszą do niego żadnych zmian uważając, że przedstawione do realizacji na 2004 rok inwestycje gminne są zadaniami, które należy wykonać w pierwszej kolejności. Poprawa stanu dróg na terenie gminy jest jednym z najważniejszych zadań sprzyjających poprawie warunków życia na wsi.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Wiesława Jankowska potwierdziła również jednomyślność jej członków komisji, którzy bez uwag przyjęli projekt budżetu gminy na 2004 rok akceptując przedstawione przez Wójta planowane inwestycje gminne z przewagą inwestycji drogowych uważając, że są to trafne zadania które mogą być zrealizowane w obecnej kadencji z korzyścią dla społeczeństwa gminy.

Podobnego zdania byli też członkowie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – powiedział Przewodniczący Pan Kazimierz Milewski. Opracowany zgodnie z założeniami projekt budżetu na 2004 rok przedstawia realne dochody i wydatki, które ukierunkowane są na rozwój gminy, a w szczególności na poprawę sieci dróg przebiegających przez gminę. Jest to kosztowne i ważne zadanie do realizacji na 2004 rok, które przyniesie poprawę infrastruktury gminy. Przedstawione przez Wójta planowane inwestycje gminne na 2004 rok komisja przyjęła jednogłośnie nie wnosząc do nich żadnych poprawek.

Po wypowiedziach przewodniczących poszczególnych komisji, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabieranie głosów w dyskusji nad przedłożonym projektem budżetu gminy na 2004 rok.

Radni jednak nie zgłosili żadnych uwag i zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2004 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 64/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2004 rok została przyjęta jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.

Po przyjęciu budżetu gminy na 2004 rok przez Radę Gminy, Wójt podziękował radnym za jednomyślne podejście do opracowanego budżetu i zgodność zdań. Podkreślił, że wszystkie decyzje i zadania nie mogą być wykonane w jednym roku. Realizuje się te najbardziej konieczne dla społeczeństwa, natomiast inne jak np. przeprowadzenie kanalizacji należy przełożyć na później, chociaż przeprowadzenie tej inwestycji jest nieuniknione. Nadmienił, że na chwilę obecną nie posiadamy pełnej wiedzy co do środków strukturalnych i środków finansowych z zewnątrz. Jeżeli powyższe fundusze otrzymamy z zewnątrz, to istnieje realna szansa zwiększenia zadań na inwestycje gminne.

Ad pkt 5 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie opłaty targowej, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy. Wójt wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłatę targową należy pobierać z każdego miejsca, w którym odbywa się handel, a nie tylko na wyznaczonych do tego targowiskach. Nadmienił, że projekt powyższej uchwały był dokładnie omawiany w poszczególnych komisjach, które rozpatrywały propozycje opłaty targowej.

Opłaty te są przybliżone do opłat w sąsiednich gminach. Zaproponował następujące stawki opłaty targowej przy sprzedaży:

 • obnośnej z ręki , wózka 3 ,00 zł
 • z wozu konnego 4,00 zł
 • z przyczepy ciągnikowej 6,00 zł
 • z samochodu osobowego 7,00 zł
 • z samochodu dostawczego dużego 8,00 zł
 • ze straganu , stoiska 10,00 zł

Radni do podanych propozycji przez Wójta Gminy nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 65/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia stawek opłaty targowej i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwałę Nr 65/X/2003 radni przyjęli jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 6 Podjęcie Uchwały Nr 66/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie opłaty adiacenckiej poprzedziło wyjaśnienie Wójta Gminy.

Zgodnie z art. 145 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami, organem do ustalenia opłaty adiacenckiej w imieniu gminy jest Wójt Gminy, który może w drodze decyzji ustalić opłatę każdorazowo

po urządzeniu lub modernizacji drogi, albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Opłata adiacencka stanowi dochód gminy, lecz jest ustalana i pobierana wówczas kiedy zaistnieją ustawowo określone okoliczności np. budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub Samorządu Gminy, scalanie lub podział nieruchomości.

Ustalanie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej i nie mogą przekroczyć 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Wójt zaproponował opłatę adiacencką w wysokości 1% wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej.

Po wypowiedzi Wójta radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej i poddał go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwałę Nr 66/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej do naliczania opłat adiacenckich przyjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 Zanim podjęto uchwałę o opłacie administracyjnej, Wójt wyjaśnił, że podjęcie tej uchwały jest zgodne z art. 30 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, a takimi czynnościami jest wydawanie wypisu i wyrysu ze Studium lub Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w wysokości odpowiadającej kosztom ich przygotowania. Opłata administracyjna nie może przekroczyć kwoty 193,31zł.

Zaproponował wysokość opłaty za powyższe czynności:

 • za 1 wypis lub wyrys - 20,00zł
 • za 1 kserokopię formatu A4 z tekstu lub planszy studium lub planu - 2,00zł
 • za 1 kserokopię formatu A3 z tekstu lub planszy studium lub planu- 4,00zł

Radni nie podali innych propozycji.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej i poddał go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwałę Nr 67/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie opłaty administracyjnej podjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od posiadania psów poprzedziło wyjaśnienie Wójta Gminy. Poinformował on, że wpłynął wniosek od większości Sołtysów z terenu gminy w sprawie zmiany naliczania prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych. Sołtysi wystąpili z propozycją, by wynagrodzenie prowizyjne było naliczane od ogólnego wpływu należności pieniężnych do Banku Spółdzielczego z danego sołectwa, a nie tylko od należności zebranych przez Sołtysa osobiście.

Wójt wyjaśnił, że inkaso polega na zebraniu od podatników należności pieniężnych osobiście, dlatego wynagrodzenie prowizyjne może być podwyższone poprzez ustalenie wyższej stawki procentowej, od której będzie naliczana prowizja dla Sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych - ale zebranych przez nich osobiście.

Zaproponował podniesienie stawki o 1% tj. z 5% na 6%. Nadmienił, że stawka 6% została zatwierdzona przez wszystkie komisje.

Innych propozycji radni nie zgłosili.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 68/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od posiadania psów i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Wynik był następujący;

 • „za” – 13 radnych
 • „przeciw” – 0 radnych
 • „wstrzymało się” – 2 radnych

Uchwałę Nr 68/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od psów przyjęto większością głosów. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 9 Zanim Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 69/X/2003 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy. Poinformował on, że obsługę naszego terenu dotyczącą zaopatrzenia mieszkańców w wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę będzie wykonywał Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. Prowadzi on powyższą działalność w większości gmin dawnego województwa ciechanowskiego. Zakład ten zaoferował 2-krotnie niższą cenę wody od Przedsiębiorstwa Komunalnego w Płońsku. Obydwie firmy jednocześnie wystąpiły o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zwolnienie od podatku od nieruchomości w chwili obecnej skutkuje niższą stawką za wodę. Należności za pobór wody będą dokonywane co dwa miesiące przez dwóch inkasentów. Jeden będzie obsługiwał teren należący do hydroforni w Nowym Sarnowie, a drugi inkasent przez hydrofornię w Kucicach.

Po wypowiedzi Wójta radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 69/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwałę Nr 69/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni podjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 10 W tym punkcie o głos poprosił Radny Powiatu – Pan Franciszek Goszczyński. Jego wypowiedź dotyczyła szkoleń dla rolników organizowanych z ramienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szkolenia przewidują następujące tematy:

 • obsługę komputera – 50 osób w II grupach,
 • przystosowanie polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską,
 • zasady prowadzenia rachunkowości rolnej, rozliczania podatku VAT,
 • wypełniania wniosków o dotację z Unii Europejskiej

Zapisy na powyższe szkolenia mogą odbywać się telefonicznie, osobiście lub przez uczniów uczęszczających do szkoły. Dobór odpowiednich fachowców jest dowolny. Dokładny plan szkoleń zostanie dostarczony rolnikom przez Sołtysów. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia. Zapisy rozpoczynają się w styczniu. Zwrócił się do Sołtysów, by rozpropagowali to wśród mieszkańców gminy. Pierwszy termin rozpoczęcia kursu to okres od 1 do 14 lutego 2004 roku. Zorganizowane zostaną dwie grupy. Apelował, by jak najwięcej rolników skorzystało z tej możliwości szkolenia.

Następne zapytanie zgłosił Sołtys wsi Starczewo Pobodze – Pan Ryszard Matuszewski, który zapytał co zrobić ze świadectwami pochodzenia zwierząt, które już nie obowiązują?

Pani Skarbnik odpowiedział, że należy się z nich rozliczyć w Urzędzie Gminy.

Radna Zofia Krysiewicz zgłosiła, że w przepływającej przez wieś Dzierzążnia rzece zadomowiły się bobry. Rodzina bobrów buduje żeremie co spiętrza wodę, a tym samym zalewa pobliskie łąki.

Wójt wyjaśnił, ze bobry znajdują się pod ochroną i nie można ich niszczyć. Do sprawy można dopiero wrócić wiosną.

Będąc przy głosie Wójt nawiązał do zamknięcia Apteki w Urzędzie Gminy. Do zamknięcia Apteki nie przyczynił się wysoki czynsz za lokal użytkowy, a jej przeniesienie do własnego mieszkania właścicielki do Płońska, gdzie pomieszczenia są o odpowiednim standardzie wymaganym przez Unię Europejską. Otrzymanie nowego zezwolenia na otwarcie Apteki stwarza nowe problemy. Lokal musi posiadać dwa odrębne wejścia, podjazd dla osób niepełnosprawnych i inne jeszcze wymogi.

Zgłosiły się dwie chętne osoby na prowadzenie tej działalności, ale czy przeskoczą wymogi stawiane przez nadzór - jest w tej chwili niewiadomą.

Na zakończenie Sołtys wsi Dzierzążnia – Pan Edward Fotek podziękował w imieniu wszystkich Sołtysów za podwyższenie prowizji.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-15 09:21:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-15 09:21:25
 • Liczba odsłon: 1176
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276862]

przewiń do góry