Zobacz podgałęzie

Protokół  VII sesji  Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 31 maja  2019 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Krzysztofa Zimnego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 14.30.

Pan przewodniczący otworzył obrady VII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy-  Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – panią Grażynę Zawłocką, Sekratarza Gminy- panią Monikę Konczewską,  wszystkich radnych, panią Reginę Sobczeńską  - kierownika GOPS,   panią mecenas Danielę Nastaszyc , pana Mirosława Opolskiego- radnego Powiatu, pana Włodzomierzą Czyżewskiego- pracownika MODR Poświętne, pana Mariusza Cywińskiego- przedstawiciela Izb Rolniczych,  sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

            Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał- na stan 15 radnych obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do protokołu.

Pan przewodniczący poinformował, że radni otrzymali porządek obrad i zapytał, czy chcą wnieść jakieś poprawki.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Pan Zimny odczytał  porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

1.      Otwarcie VII Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.

3.      Wystąpienia i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 54/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 55/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 56/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany  Uchwały

Nr 23/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni  z dnia 19  grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 57/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany  Uchwały

Nr 24/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole   i w domu” na lata 2019 – 2023.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 58/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały

 Nr 25/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie  uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.

10.  Podjęcie Uchwały Nr 59/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

11.  Podjęcie Uchwały Nr 60/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Wierzbicy Pańskiej i zarządzenia wyborów nowego Sołtysa.

12.  Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej  za 2018 rok.

13.  Wolne wnioski i informacje.

14.  Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 15 głosami.

 

Ad pkt 2

            Pan przewodniczący RG powiedział, że z protokołem z  VI sesji Rady Gminy

 w Dzierzążni zapoznał się w całości, odzwierciedla on przebieg sesji  i zawnioskował

 o przyjęcie go bez odczytania .

 

     1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12 Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Protokół z VI sesji przyjęto jednogłośnie 15 głosami bez czytania.

Ad pkt 3

Nie zgłoszono zapytań.

Ad pkt 4

Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

W okresie od 17 kwietnia  2019 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe i realizował następujące zadania:

- W dniu 24 kwietnia podpisano  umowę na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo z firmą  INSTAL-BUD za kwotę 21 402 zł. W ramach zadania wykonawca musi zaprojektować i wybudować sieć wodociągową.

- Dnia 7 maja odbyło się  spotkaniu ze Starostą Powiatu Płońskiego w sprawie projektu wczesnego ostrzegania. Podjęto decyzję,  że  system powstanie w ramach dofinansowana Wojewody Mazowieckiego .

- W dniu 9 maja  ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie termomodernizacji świetlicy w Podmarszczynie w ramach programu Senior+. Ofertę złożyła jedna firma za kwotę 77 000 złotych. Wartość prac przewyższa środki zabezpieczone w budżecie

- W dniu 8 maja  otwarto oferty w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy dróg  w miejscowościach Nowe Gumino-Przemkowo i Pomianowo. Wpłynęły cztery oferty . Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PBDM Wapnopol Płońsk za kwotę brutto: Przemkowo – Nowe Gumino 1743 789,90 zł, Pomianowo za kwotę brutto 138 045,85 zł. Termin wykonania obu zadań to koniec sierpnia 2019 roku.

- W dniu 15 maja został ogłoszono konkursy na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej  w Dzierzążni i dyrektora Szkoły Podstawowej w  Nowych Kucicach. Oferty można było składać do 30 maja. Wpłynęły po jednej ofercie na każde stanowisko. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 12 czerwca.

- Wymieniono okna w budynkach gminnych: w Nowych Kucicach - 7 sztuk  i w Kadłubowie      2 sztuki

- W dniu 16 maja odbył się konkurs literacki przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

- W dniu 17 maja  wraz z projektantem dokonano oględzin dróg gminnych przed wykonaniem projektów pod przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Cumino, Kucice-Nowe Gumino.

- W  dniu 21 maja odbyła się kontrola realizacji zadania przebudowy świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień i niedociągnięć .

- Dnia 22 maja w Ciechanowie podpisano umowę na dofinansowanie  przebudowy drogi w Pomianowie na kwotę 75 000 złotych w ramach dawnego  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- W dniu 23 maja podpisano umowy na wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Nowe Gumino-Przemkowo i Pomianowo  oraz umowę na nadzór inwestorski nad w/w inwestycjami.

- Trwają szkolenia i nabory do projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ”.W ramach projektu przewidzianych jest siedem modułów szkoleniowych.

-  Trwają przygotowania do wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które mają się odbyć w dniu 28 lipca 2019 roku.

Pytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 5

            Pani Skarbnik omówiła Uchwały Nr 54/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Pani Skarbnik poinformowała, że wprowadziła 75 000 zł na drogę w Pomianowie przyznane przez Urząd Marszałkowski, środki własne przeznaczone na te inwestycję zostaną przeznaczone na inne cele.

Inne pozycje nie uległy zmianie.

            W związku z brakiem pytań do przedstawionej uchwały pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 54/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

2.      Gołębiewski Ryszard- jestem za

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

4.      Kawecka Iwona- jestem za

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

6.      Machnacki Andrzej - jestem za

7.      Maliszewski  Konrad- jestem za

8.      Pawlak Radosław - jestem za

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

10.  Rydzewska Ewa- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Siedlecka Janina - jestem za

13.  Turkowska Teresa- jestem za

14.  Wróblewski Mariusz- jestem za

15.  Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pani Skarbnik omówiła Uchwałę Nr 55/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Dochody zwiększono o kwotę 75 000 zł.

Rolnictwo i łowiectwo, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- wprowadzono do budżetu dotację z samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie  budowy drogi w miejscowości Pomianowo.

Dochody po zmianach wynoszą 16 008 325,16

            W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

- Transport i łączność- zmniejszono środki na remontach zwiększając zakup usług pozostałych ( żwirowanie dróg).

- Gospodarka mieszkaniowa- zwiększono o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup gazu do ogrzewania budynków gminnych oraz opłatę za energię.

- Administracja publiczna- zwiększono o kwotę 11 350 zł z przeznaczeniem na opłatę za media.

- Oświata i wychowanie- zwiększono o kwotę 1236 zł celem uzupełnienia wkładu własnego do projektu ,, Utworzenie pracowni językowej w szkole Podstawowej w Dzierzążni”. Zwiększono środki na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach.

- Ochrona zdrowia- niewykorzystane środki z wpłat alkoholowych w 2018 roku włączono do wydatków roku bieżącego.

Wydatki majątkowe:

- Transport i łączność- zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy- 13 000 zł.

- Zmniejszono wydatki na drogę w Pomianowie- wkład własny 75 000 zł- zastępując dotacją

    T FOGR.

- Oświata i wychowanie- zmniejszono wydatek inwestycyjny w kwocie 27 000 zł ,,Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Dzierzążni”- przeniesienie do wydatków bieżących.

Wydatki po zmianach wynoszą 17 8533 325,16 zł.

Pytań nie zgłoszono. Pan przewodniczący RG poddał pod głosowanie  Uchwałę

 Nr 55/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

2.      Gołębiewski Ryszard- jestem za

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

4.      Kawecka Iwona- jestem za

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

6.      Machnacki Andrzej - jestem za

7.      Maliszewski  Konrad- jestem za

8.      Pawlak Radosław - jestem za

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

10.  Rydzewska Ewa- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Siedlecka Janina - jestem za

13.  Turkowska Teresa- jestem za

14.  Wróblewski Mariusz- jestem za

15.  Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7, 8, 9

            Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni omówiła 3 uchwały: Uchwałę Nr 56/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany  Uchwały

Nr 23/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni  z dnia 19  grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Uchwałę Nr 57/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany  Uchwały Nr 24/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole   i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz  Uchwałę Nr 58/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie  uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.

            Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 08.03.2019 roku zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwałach dotyczących realizacji programu

 ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, które były podejmowane w dniu 19 grudnia 2018 roku w następujący sposób:

            W Uchwale Nr 23/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1 „Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom wymienionym w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 spełniającym warunki otrzymania pomocy wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej”.   

W Uchwale Nr 57/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany  Uchwały

Nr 24/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole

  i w domu” na lata 2019 – 2023 § 1 otrzymuje brzmienie:

 § 1 ,, Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych dla osób lub rodzin wymienionych w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej”.

            W załączniku do Uchwały Nr 25/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ,, Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023  §4 otrzymuje brzmienie:

§4 ,, Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe) oraz placówkami edukacyjnymi lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne i powiatowe, a także podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Dzierzążnia. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Dzierzążnia”.

Pytań do uchwał nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG poddał kolejno pod głosowanie:

- Uchwałę Nr 56/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany  Uchwały

Nr 23/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni  z dnia 19  grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

2.      Gołębiewski Ryszard- jestem za

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

4.      Kawecka Iwona- jestem za

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

6.      Machnacki Andrzej - jestem za

7.      Maliszewski  Konrad- jestem za

8.      Pawlak Radosław - jestem za

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

10.  Rydzewska Ewa- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Siedlecka Janina - jestem za

13.  Turkowska Teresa- jestem za

14.  Wróblewski Mariusz- jestem za

15.  Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

-  Uchwałę Nr 57/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany  Uchwały

 Nr 24/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2019 – 2023.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

2.      Gołębiewski Ryszard- jestem za

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

4.      Kawecka Iwona- jestem za

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

6.      Machnacki Andrzej - jestem za

7.      Maliszewski  Konrad- jestem za

8.      Pawlak Radosław - jestem za

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

10.  Rydzewska Ewa- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Siedlecka Janina - jestem za

13.  Turkowska Teresa- jestem za

14.  Wróblewski Mariusz- jestem za

15.  Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

-  Uchwałę Nr 58/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały

 Nr 25/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie  uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

2.      Gołębiewski Ryszard- jestem za

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

4.      Kawecka Iwona- jestem za

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

6.      Machnacki Andrzej - jestem za

7.      Maliszewski  Konrad- jestem za

8.      Pawlak Radosław - jestem za

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

10.  Rydzewska Ewa- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Siedlecka Janina - jestem za

13.  Turkowska Teresa- jestem za

14.  Wróblewski Mariusz- jestem za

15.  Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

 

 

Ad pkt 10

            W tym punkcie Pan Wójt omówił  Uchwałę Nr 59/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

            Na poprzedniej sesji RG podejmowano kilka uchwał oświatowych. Ta, którą podejmiemy dziś zamyka proces likwidacji gimnazjów. W gminie funkcjonują 2 szkoły podstawowe, borykamy się z brakiem uczniów. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół został zaopiniowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. W uchwale obwód Szkoły Podstawowej w Kucicach poszerzono o Wilamowice, Niwę i Przemkowo.

Pan Wójt odczytał uzasadnienie do uchwały:

,,W związku z wprowadzeniem przepisów ustawy prawo oświatowe istnieje konieczność dostosowania sieci szkół z terenu Gminy Dzierzążnia  do nowego ustroju szkolnego. Podjęcie uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia oraz określenia granic ich obwodów z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku jest niezbędne. Ustalając nowe granice obwodów wzięto pod uwagę tendencje demograficzne na poziomie poszczególnych obszarów gminy, uwzględniono warunki komunikacyjne i odległość od szkół obwodowych. Na terenie Gminy Dzierzążnia będą, tak jak dotychczas, funkcjonować, dwie placówki oświatowe zabezpieczając optymalny dostęp dzieci do kształcenia podstawowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy Dzierzążnia zwrócił się z wnioskiem do Kuratorium Oświaty w Warszawie o wydanie opinii w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1, 2
i 5a-7a ustawy – Prawo oświatowe. Kuratorium Oświaty w Warszawie pismem znak DCI.542.32.2019.DC z dnia 30 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowało zgodność planu sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Dzierzążnia”.

            Pan Wójt dodał, że sprawy oświatowe są trudne. Nie podjęcie uchwały nie spowoduje likwidacji szkoły w Nowych Kucicach. Może się jednak zdarzyć sytuacja taka jak w niektórych gminach że będziemy zmuszeni łączyć klasy. Najważniejsze jest dobro uczniów. Dzieci z tych trzech miejscowości, które rozpoczęły naukę w Szkole Podstawowej w Dzierzążni tam ją ukończą. Uchwała musi być podjęta, a to w jakiej formie zadecyduje Rada Gminy.

 

Zarządzono przerwę.

 

 

            Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 59/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia oraz określenia granic ich obwodów od dnia

1 września 2019 roku.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

2.      Gołębiewski Ryszard- jestem za

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

4.      Kawecka Iwona- jestem przeciw

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

6.      Machnacki Andrzej - jestem za

7.      Maliszewski  Konrad- jestem przeciw

8.      Pawlak Radosław - jestem przeciw

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

10.  Rydzewska Ewa- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem przeciw

12.  Siedlecka Janina - jestem przeciw

13.  Turkowska Teresa- jestem za

14.  Wróblewski Mariusz- jestem za

15.  Zimny Krzysztof- jestem przeciw

 Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 6. Uchwałę przyjęto większością  głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 60/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Wierzbicy Pańskiej i zarządzenia wyborów nowego Sołtysa.

W związku ze śmiercią dotychczasowego sołtysa niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Wierzbicy Pańskiej i zarządzenia wyborów nowego.

            Pytań nie zgłoszono. Pan Zimny poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 60/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Wierzbicy Pańskiej

 i zarządzenia wyborów nowego Sołtysa.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

2.      Gołębiewski Ryszard- jestem za

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

4.      Kawecka Iwona- jestem za

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

6.      Machnacki Andrzej - jestem za

7.      Maliszewski  Konrad- jestem za

8.      Pawlak Radosław - jestem za

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

10.  Rydzewska Ewa- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Siedlecka Janina - jestem za

13.  Turkowska Teresa- jestem za

14.  Wróblewski Mariusz- jestem za

15.  Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

                   

Ad pkt 12

                Pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.

          Zgodnie z  art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów  pomocy społecznej  w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno- demograficznej, która obejmuje w szczególności: sytuację demograficzną, rynek pracy, infrastrukturę społeczną, kadrę pomocy społecznej, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej, o środkach finansowych na wydatki w innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, współpracę z organizacjami pozarządowymi.

          Niniejsza ocena przedstawia wyżej wymienione sytuacje w Gminie Dzierzążnia w formie graficznej i tabelarycznej.

Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Dzierzążnia za 2018 rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za  pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych

wniosków i rekomendacji:

 Dokonana ocena zasobów pomocy społecznej dowodzi, że działalność Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Dzierzążni przynosi zamierzone efekty.

 Dane liczbowe ukazują, że zarówno skala potrzeb społecznych jak i skala możliwości ich zaspakajania utrzymuje się w zasadzie na niezmienionym poziomie z lekką tendencją spadkową w 2018 roku.

Ocena zasobów pomocy społecznej , przedstawiona w prezentowanym kształcie odzwierciedla w sposób analityczny i graficzny wyniki poszczególnych działań .

Rzeczywiste potrzeby i efekty będą podlegały określonym ewaluacjom i weryfikacjom. Niewątpliwy wpływ na to mieć będą także problemy i działania podejmowane w zakresie polityki rynku pracy, ochrony zdrowia, polityki mieszkaniowej i oświatowej a także sytuacja demograficzna.

Złożoność i różnorodność potrzeb społecznych przedstawionych w Ocenie , między innymi kwestia bezrobocia pozostają w ścisłym związku z poziomem życia. Niepokojące zjawisko to liczba rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej powyżej 50% ogółu liczby osób korzystających z pomocy społecznej na przestrzeni 5 lat.

 Problemy związane z bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, bezradnością rodzin w sprawach opiekuńczo - wychowawczych są ze sobą powiązane i często występują łącznie.

Na podstawie przedstawionych w Ocenie danych wyłaniają się zadania dotyczącego  zabezpieczenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej, szczególnie w odniesieniu do osób w

podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych poprzez : zwiększenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zintensyfikowanie działań na rzecz rodziny – asystent rodziny w 2018 roku zajmował się 10 rodzinami .

 Pomoc państwa w formie świadczeń wychowawczych ( 500 +) dla rodzin z dziećmi ma ogromny wpływ na poprawę sytuacji finansowej poszczególnych rodzin z terenu gminy.

 Pytań do przedstawionej oceny nie zgłoszono.

Ad pkt 13      

Wolne wnioski i informacje.

-Pan Wójt poinformował, że trwają prace przy budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Dzierzążni.

- Trwają prace przy budowie gazociągu. Mieli zdejmować cały chodnik a robią przeciski. Wnioski o przyłącza gazowe należy kierować do Ciechanowa. Nie wiemy, czy sieć będzie wydłużana na inne miejscowości.

- Uczestniczymy w projekcie OSI- oświatowy szybki internet dla szkół. Światłowód położono do Szkoły Podstawowej w Dzierzążni, teraz jest prowadzony z Kucic do Gumina. Nie wyklucza się, że inni dostawcy zostaną do tego światłowodu podłączeni. Jeśli można by było przeprowadzić przewody na słupach energetycznych, to gmina w ciągu 2 miesięcy byłaby podłączona do tego internetu. Nie wiemy, czy  Energa wyrazi zgodę na wykorzystanie słupów energetycznych do tego celu.

            Radny Pawlak zgłosił problem z rozbiórką chodnika pod gazociąg. Pracownicy rozbierają chodnik i wjazdy, jednak układają zdjętą kostkę na samym piasku, nie zagęszczają podłoża. Chodnik jest w gorszym stanie niż przed zdjęciem.

- Pani radna Siedlecka zgłosiła problem odnośnie prac spółki wodnej. Rolnicy zgłaszają potrzebę oczyszczania rowów, jednak nie chcą wpuścić sprzętu na pole, mimo że 1 m od rowu należy do spółki wodnej. Nie zdąży się po żniwach oczyścić wszystkich rowów.

Pani Siedlecka poprosiła sołtysów i radnych o porozmawianie z rolnikami na ten temat.

 

Ad pkt 14

            Pan Przewodniczący rady Gminy zamknął obrady VII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Gzylewska Jolanta

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-24 07:32:10
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-24 07:32:10
  • Liczba odsłon: 999
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278421]

przewiń do góry