Uchwała Nr 109/XVII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 03 grudnia 2004 roku

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania zleconego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) i art. 118 ust 2 pkt 2 w uwzględnieniu art. 25, 71 i 92 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzązni uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na wykonanie zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli wykonywania zadań zleconych.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE DOTACJI

    1. Prawo ubiegania się o dotację z budżetu Gminy Dzierzążnia przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne Gminy Dzierzążnia mające charakter użyteczności publicznej.

    2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące zasady:

     1. powszechności,

     2. jawności,

     3. uczciwej konkurencji,

     4. pisemności postępowania.

    3. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

    4. Z wnioskiem o udzielenie dotacji występują organy uprawnione do reprezentowania bieżącego kierowania działalnością.

    5. Wniosek powinien zawierać:

     1. dokładna nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz z informacją adresową,

     2. informacje dotyczące statusu prawnego podmiotu oraz wiarygodności merytorycznej i finansowej, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

    6. Do wniosku załącza się:

     1. ofertę wykonania wyodrębnionego zadania,

     2. oświadczenie, w którym podmiot deklaruje się, że:

     - ma wiedzę i doświadczenie oraz pracowników zdolnych wykonać zadanie,

     - nie działa w celu osiągnięcia zysku,

     - jego sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zadania.

    7. Oferta wykonania wyodrębnionego zadania powinna zawierać:

     1. szczegółową charakterystykę zadania przewidzianego do realizacji, w tym:

      - nazwę zadania i sposób realizacji,

      - termin realizacji,

      - liczbę osób objętych zadaniem,

     2. wartość zadania wynikająca ze szczegółowej kalkulacji cenowej ze wskazaniem źródła finansowania,

     3. wykaz osób realizujących zadanie wraz z potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji.

    8. Wnioski wraz z załącznikami, załącznikami których mowa w ust 6 składane są w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DOTACJA” w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy pod adresem: Urząd Gminy w Dzierzążni, 09-164 Dzierzążnia.

     Na kopercie należy podać nazwę zadania i podmiotu ubiegającego się o dotację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski mogą zostać rozpatrzone w trakcie roku budżetowego.

    9. Wnioski niekompletne nie są rozpatrywane i podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku w określonym trybie, po upływie którego wniosek jest odrzucony.

    10. Publicznego otwarcia ofert dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy składająca się z pracowników Urzędu Gminy oraz Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej w terminie 7 dni od upływu terminu na składanie ofert. Przy otwieraniu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację. Komisja podaje publicznie informacje dotyczące nazw podmiotów i ich adresów, nazwy zadania i oceny oferty.

    11. Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie ustalonych przez siebie kryteriów dla każdego zadania.

    12. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

    13. Z prowadzonego postępowania sporządza się protokół zawierający dokumentację podstawowych czynności związanych z postępowaniem.

    14. O przyznaniu dotacji Wójt Gminy informuje pismem zainteresowanego.

    15. Uruchomienie dotacji jest poprzedzone zawarciem umowy przez Wójta Gminy z podmiotem

    16. Umowa powinna zawierać:

     1. szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,

     2. wielkość dotacji i tryb płatności,

     3. tryb kontroli wykorzystania dotacji i wykonania zadania,

     4. sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub jej całości w przypadku niezgodnego jej wykorzystania z celem.

 2. SPOSÓB ROZLICZENIA DOTACJI

    1. Dotacja rozliczana będzie na podstawie przedkładanych kopii rachunków potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” zgodnych z zakresem rzeczowo-finansowym realizowanego zadania.

    2. Do rozliczenia dotacji należy ponadto przedłożyć:

     1. zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków,

     2. sprawozdanie finansowe określające:

      - nazwę zadania,

      - koszt realizacji,

      - kwotę udzielanej dotacji,

     3. sprawozdanie merytoryczne zawierające:

     - krótki opis zadania,

     - ocenę osiągniętych efektów, w tym liczbę osób korzystających bezpośrednio lub pośrednio z dotacji,

     - informację o problemach utrudniających realizację zadania.

    3. Dokumenty, o których mowa w ust 1 i 2 powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń.

    4. Dokumenty rozliczeniowe przedkładane są w terminie 14 dni po wykonaniu zadania.

    5. W przypadku niewykonania umowy zgodnie z jej warunkami, środki finansowe Gminy Dzierzążnia podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

 3. SPOSÓB KONTROLI WYKONYWANIA ZLECONEGO ZADANIA

 1. Kontroli wykonania zleconego zadania dokonuje Rada Gminy w Dzierzążni na podstawie kryteriów: celowości, rzetelności i gospodarności.

 2. Kontrola wykonywana jest poprzez:

  1. występowanie do pracowników kontrolowanych podmiotów o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień,

  2. wgląd do ewidencji, sprawozdań oraz wszelkich innych akt i dokumentów podmiotu dotyczących realizowanego zadania,

  3. przeprowadzenia oględzin przebiegu określonych czynności.

 3. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanego podmiotu.

 4. Z wyników kontroli sporządza się sprawozdanie. Po jednym egzemplarzu sprawozdania otrzymuje kontrolowany podmiot, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

uzasadnienie

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

 

Uchwała Nr 108/XVII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 03 grudnia 2004 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ,art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2001 r. z 2002r Dz.U Nr 23 poz 220, Dz. U. Nr 62 poz 558, Dz.U.Nr 113 poz 984; z 2003r Nr 214 poz 1806, Dz. U. Nr 80 poz 717 ; Dz Nr.  162 poz 1568, z 2004r. Dz.U.Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 102 po z 1055,Dz.U. Nr 116 poz 1203 i Dz.U. Nr 167 poz 1759 oraz art 13 ust 1 i art. 14 ust 4 ustawy z dn.12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ¹/ tj. z 2002r Dz.U. Nr 9 poz. 84, Dz. U. Nr 200 poz 1683, z 2003r. Dz.U. Nr 110 poz. 1039, Dz.U. Nr 203 poz 1966, Dz. U. Nr 200 poz 1953., z 2004r Dz.U. Nr 96 poz 874 ,Dz. U.Nr  188 poz 1840, Dz. U. Nr 92 poz 880, Dz.U. Nr 92 poz 884, Dz. U. Nr 96 poz 959 , Dz. U . Nr 123 poz 1291 w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 46 poz. 794/ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Roczną stawkę podatku od posiadania psów ustala się w wysokości : 30 zł od psa.

§ 2

Zwalnia się z podatku psy służące pilnowaniu gospodarstwa domowego .

§ 3

Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa . Inkasentami ustala się sołtysów poszczególnych sołectw . Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranych podatków określa odrębna uchwała.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 59/IX/2003 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia  05 grudzień 2003r w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów .

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego , oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 107/XVII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 03 grudnia 2004 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 i art 41 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.; z 2002r Nr 23 poz 220; Nr 62 poz 558, Nr 113 poz 984 , Nr 214 poz 1806, Nr 80 poz 717, Nr 162 poz 1568.Dz.U.z 2002r Nr 167 poz 1759/, i art. 10, art. 12 i art. 12b ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹/ tj. Dz.U.Nr 9 poz 84 z 2002 r , Nr 200 poz 1953, Nr 203 poz 1966, Dz.U. z 2004r Nr 92 poz 880, Nr 92 poz 884, Nr 96 poz 959, Nr 123 poz 1291, i obwieszczeń Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 roku / M.P. Nr 43 poz 753/ oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 46 poz 794z 2004r.  Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 300,00 zł

b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 450,00 zł

c. powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 600,00 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym a równoważne

  1. o liczbie osi dwie :

   - nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton 400,00 zł

   - nie mniej niż 15 ton 560,00 zł

  2. o liczbie osi trzy :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton 1.014,00 zł

   nie mniej niż 25 ton 1.014,00 zł

  3. o liczbie osi cztery i więcej :

nie mniej niż 12 ton a mniej niż 31 ton 1.654,00 zł

nie mniej niż 31 ton 1.654,00 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawiedzenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :

  1. o liczbie osi dwie :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 15 ton 554,00 zł

   nie mniej niż 15 ton 1.252,00 zł

  2. o liczbie osi trzy :

   nie mniej niż 12 tona mniej niż 25 ton 1.577,00 zł

   nie mniej niż 25 ton 1.577,00 zł

  3. o liczbie osi cztery i więcej :

nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton 670,00 zł

nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton 2.452,80 zł

nie mniej niż 31 ton 2.452,80 zł

  1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

   a. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,00 zł

   b. od 5,5 tony i poniżej 9 ton 800,00 zł

   c. od 9 ton i poniżej 12 ton 1.000,00 zł

  2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumaty-cznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalne masie całkowitej pojazdu :
  3. o liczbie osi dwie :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 31 ton 561,00 zł

   nie mniej niż 31 ton 1.415,00 zł

  4. o liczbie osi trzy :

nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton 1.250,00 zł

nie mniej niż 40 ton 1.725,00 zł

  1. ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu ;
  2. o liczbie osi dwie :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 31 ton 920,00 zł

   nie mniej niż 31 ton 1.937,76 zł

  3. o liczbie osi trzy :

nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton 1.725,00 zł

nie mniej niż 40 ton 2.548,65 zł

  1. od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

   - od 7 ton i poniżej 12 ton 300,00 zł

  2. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze niem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
  3. o liczbie osi jedna :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton 180,00 zł

   nie mniej niż 25 ton 320,00 zł

  4. o liczbie osi dwie :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton 850,00 zł

   nie mniej niż 38 ton 1.150,00 zł

  5. o liczbie trzy :

nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton 680,00 zł

nie mniej niż 38 ton 950,00 zł

  1. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
  2. o liczbie osi jedna :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton 320,00 zł

   nie mniej niż 25 ton 562,00 zł

  3. o liczbie osi dwie :

   nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton 1.300,00 zł

   nie mniej niż 38 ton 1.700,00 zł

  4. o liczbie osi trzy :

nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton 945,00 zł

nie mniej niż 38 ton 1.285,00 zł

  1. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a. mniej niż 30 miejsc 700,00 zł

b. równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.300,00zł

 

                              § 2

Zwalnia się od podatku środków transportowych środki transportowe stanowiące własność Gminy i wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminnych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy , z wyjątkiem  pojazdów o których mowa w art. 8 pkt 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 3

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia .

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 58/IX/2003 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 05 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 106/XVII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 03 grudnia 2004 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r.; z 2002r Nr 23 poz 220; Nr 62 poz 558; Nr 113 poz 984, Nr 214 poz 1806, z 2003r Nr 80 poz 717, Nr 162 poz 1568; Dz.U.  z 2002r. Nr 153 poz 1271; Dz.U.z 2004r Nr 102 poz 1055 ; Nr 116 poz 1203;Nr 167 poz 1759/ , oraz art. 5 ust 1, art. 7 ust 3 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹/ tj. Dz.U. z 2002r Nr 9 poz 84 , Nr 200 poz 1683; z 2003r Nr 96 poz 874; Nr 110 poz 1039, Nr 188 poz 1840, Nr 200 poz 1953, Nr 203 poz 1966 Dz.U. z 2004r Nr 92 poz 880, Nr 92 poz 884, Nr 96 poz 959, Nr 123 poz 1291oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych o podatkach i opłatach lokalnych / M. P. Nr 46 poz. 794 z 2004r / Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Określić roczną wysokość podatku od nieruchomości na terenie gminy

Dzierzążnia jak niżej :

 1. od gruntów :

  a/ gruntów związanych z prowadzenie działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,50 zł

  b/ pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne , retencyjne lub elektrowni wodnych od jednego ha powierzchni 3,52 zł

  c/ od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m 2 powierzchni 0,06 zł

 2. od budynków lub ich części :

  a/ mieszkalnych od 1m2 powierzchni 0,30 zł

  b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 pow. użytkowej - 12,00 zł

  c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 6,00zł

  d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 pow. użytk. 3,61 zł

  e/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni  2,50 zł

 3. od budowli - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3 - 7

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

a / nieruchomości lub ich części zajęte na działalność związaną z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem powierzchni zajętych pod działalność gospodarczą

b / budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania i rozporowa dzania wody .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia .

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 57/ IX / 2003 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 05 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

§ 5

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 105/XVII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

dnia 03 grudnia 2004 roku

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 , art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z 2002r. Dz. U .Nr 23 poz 220, Nr 62 poz 558 , Dz. U. Nr 113 poz 984, Nr 214 poz 1806, z 2003r. Nr 80 poz 717, Nr 162 poz 1568/ oraz art. 6 ust 3 i art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym / tj. Dz.U. z 1993r Nr 94 poz 431 z 1994r. Nr 1 poz 3, z 1996r. Nr 91 poz 409; z 1997r. Nr 43 poz 272 ,Nr 137 poz 926; z 1998 Nr 108 poz 681; z 2001r. Nr 81 poz 875; z 2002 r Nr 200 poz 1680 ; z 2003 Nr 110 poz 1039, Nr 162 poz. 1568 i art. 4 ust 1, art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. Nr 62 poz 718 z 2000r/, w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2004r. / M.P. Nr 43 poz 765/ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Obniżyć cenę żyta na rok 2005 przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Dzierzążnia z średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 października 2004roku / M.P. Nr 43 poz. 765 z kwoty 37,67 zł za 1 kwintal na kwotę  32,00 zł za 1 kwintal żyta .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia .

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 56/IX/2003 Rady Gminy z dnia 05 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 104/XVII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142,poz.1591 z 2001 r. z póź. zm./ oraz art. 109, art. 111 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych / tj. Dz .U. Nr. 15 poz. 148 z 2003r.z póź..zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów - 5.721.556

- po stronie wydatków - 6.499.906

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 426.324 , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 426.324 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia , który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2004 .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2004 i podlega ogłoszeniu .

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-10 13:59:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-10 14:28:28
 • Liczba odsłon: 907
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897976]

przewiń do góry