Zobacz podgałęzie

 

Dzierzążnia, dnia 08.02.2011r.

 

PFŚ 604.7.1.2011

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

 Działając na podstawie art. 61  §1  i § 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst –  Dz. U. z 2000r,  Nr 98, poz.1071

z późniejszymi zmianami) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Pana Cezarego Mochockiego

PHU „PROLOG” Dzierzążnia 31A, 09-164 Dzierzążnia

dotyczącej:

wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającej na:

„Budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Dzierzążni,   Dz. Nr 228, gm. Dzierzążnia, powiat płoński, woj. mazowieckie”

 

            Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k. p. a do czynnego w nim, udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu  Gminy w Dzierzążnia pok.  Nr 24

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1600.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa              w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz § 2 ust. 1 pkt. 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2010r, Nr 213, poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony Środowiska i po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ar. 35 § 5 k. p. a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz  okresów opóźnień  spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 k. p. a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.   

 

 

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                              mgr inż. Mirosław Opolski

 

 

 

Otrzymują:

1) Wnioskodawca,

2) Strony postępowania

3) a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + informacja  na stronie BIP Urzędu Gminy w Dzierzążni)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kruszewska Maria
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-10 11:31:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Kruszewska Maria
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-10 11:31:27
  • Liczba odsłon: 924
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267149]

przewiń do góry