S p r a w o z d a n i e

z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

Budżet Gminy w Dzierzążni na rok 2002 wynosił po stronie dochodów 4.485.506 zł , a po stronie wydatków 4.397.506 zł  zatwierdzony dnia 01 marca 2002 rok Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni Nr 166/XXVI/ 2002 .

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego .

W roku 2002 podjęto następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie :

1. Uchwała Rady Gminy Nr 172/XXVII/2002 z dnia 26 kwietnia 2002r w sprawie zmian w budżecie / zwiększenia dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

Po stronie dochodów - 4.488.606

Po stronie wydatków - 4.400.606

2. Uchwała Rady Gminy Nr 174/XXVII/2002 z dnia 26 kwietnia 2002r w sprawie zmian w budżecie / wprowadzenie nadwyżki budżetowej/

Budżet po zmianach :

Po stronie dochodów - 4.488.606

Po stronie wydatków - 4.652.349

3. Uchwała Rady Gminy Nr 175/XXVIII/2002 z dnia 19 czerwca 2002r w sprawie zmian w budżecie / zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

Po stronie dochodów - 4.694.437

Po stronie wydatków - 4.858.180

4. Uchwała Rady Gminy Nr 178/XXIX/2002z dnia 23 lipca 2002 r w sprawie zmian w budżecie / zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

Po stronie dochodów - 4.772.551

Po stronie wydatków - 4.936.294

5. Uchwała Rady Gminy Nr 182/XXXI/2002 z dnia 9 października 2002 w sprawie zmian w budżecie / zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

Po stronie dochodów - 4.981.883

Po stronie wydatków - 5.145.626

6. Uchwała Rady Gminy Nr 6/II/2002 z dnia 19 grudnia 2002r w sprawie zmian w budżecie / zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

Po stronie dochodów - 5.036.081

Po stronie wydatków - 5.199.824

Plan dochodów za rok 2002 został zrealizowany w 99,58% co stanowi sumę 5.014.947 .

Wykonanie procentowe dochodów w poszczególnych działach :

Dział

Treść

Plan

Wykonanie

%

010

Rolnictwo

89.000

54.959

61.75

020

Leśnictwo

1.000

734

73.40

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energię elektryczną , gaz i wodę

48.000

35.447

73.85

600

Transport i łączność

98.000

98.000

100.00

700

Gospodarka mieszkaniowa

61.200

61.969

101.25

750

Administracja publiczna

56.152

56.752

101.06

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochro

ny prawa oraz sądownictwa

18.804

10.507

55.87

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochro

na przeciwpożarowa

350

350

100.00

756

Dochody od osób prawnych od

osób fizycznych i od innych jedno-

stek nie posiadających osób praw

1.051.543

1.070.048

101.76

758

Różne rozliczenia

3.080.425

3.100.495

100.65

801

Oświata i wychowanie

45.088

44.258

98.16

853

Opieka społeczna

447.019

446.457

99.87

900

Gospodarska komunalna

39.500

34.971

88.53

 

Ogółem :

5.036.081

5.014.947

99.58

Dochody gminy składają się z subwencji podstawowej i oświatowej i rekompensującej oraz dotacji celowych i dochodów własnych .

Plan subwencji został wykonany w 100 % i stanowi kwotę 3.075.425 w tym subwencja oświatowa kwota – 2.032.347 subwencja ogólna kwota - 789.941  subwencja rekompensująca ulgi ustawowe i utratą dochodów w podatku od środków transportowych kwota - 253.137

Ogółem subwencje stanowią 61,32 % ogólnych dochodów .

Dotacje celowe , które zrealizowano w kwocie 699.886.to stanowi 98.81% planu rocznego w tym :

- dotacja na administrację państwową - 32.652

- aktualizacja Nr Pesel - 587

- obrona cywilna - 350

- dotacja na drogi gminne - 50.000

- dotacja na drogi powiatowe - 48.000

- zasiłki i zapomogi - 262.000

- zasiłki rodzinne - 47.000

- składki ZUS - 13.500

- utrzymanie GOPS - 71.000

- dotacja na opiekę specjalistyczną - 14.000

- dożywianie uczniów - 25.800

- oświetlenie dróg - 34.971

- f-sz socjalny dla emerytowanych nauczycieli - 20.739

- dotacja na dokształcania rolników - 15.000

- dotacja na spis powszechny - 20.476

- na wybory do samorządów - 9.920

- dotacja dla osób najuboższych - 9.189

- dotacja na zakup książek - 1.875

- dotacja na zakup plecaków z wyposażeniem - 1.530

- dotacja na podwyżki dla nauczycieli - 21.297

Ogółem dotacje : 699.886

Dotacje stanowią 13,77 % ogólnych dochodów .

Kwota 1.239.636 – są to dochody własne stanowią 24.91%  dochodów ogółem :

Dochody własne to :

Dochody własne

Plan

Wykonanie

%

Sprzedaż świadectw poch. zwierząt

4.000

4.812

120.30

Odpłatność za przyłącza

70.000

35.150

50.21

Dzierżawa terenów łowieckich

1.000

734

73.40

Sprzedaż wody

48.000

35.447

73.84

Wieczyste użytkowe

3.000

1.679

55.97

Czynsz

4.0000

42.090

105.22

Pozwolenie na sprzedaż alkoholu

40.000

38.378

95.94

Podatek od dział. gospodarczej

9.000

6.958

77.31

Podatek od nieruchomości j.g.u.

260.000

211.906

81.50

Podatek rolny RSP

15.000

12.698

84.65

Podatek leśny

1.000

1.246

124.60

Opłata skarbowa

3.000

2.215

73.83

Podatek transportowy j.g.u.

1.000

8.025

802.50

Podatek od czynności cywilnoprawnej

12.500

27.910

223.28

Za wynajem autobusu

1.000

347

34,70

Podatek od nieruchomości osób fiz .

40.000

66.738

166.84

Podatek rolny

400.000

438.049

109.51

Podatek transportowy

8.000

12.457

155.71

Podatek dochodowy od o.f.

256.043

236.825

92.49

Podatek dochodowy od osób prawnych

2.000

983

49.15

Odpłatność podopiecznych

3.000

2.438

81.27

Za sprzedaż działek

18.200

18.200

100.00

Sporządzenie zeznań świadków

3.000

3.624

120.80

Od spadków i darowizn

4.000

4.635

115.87

Odsetki

5.000

26.092

521.84

 

1.247.743

1.239.636

99.35

Plan dochodów własnych został wykonany w 99.35% .

Największym dochodem własnym są zobowiązania pieniężne rolników indywidualnych . Wykonane zostały w 109.51% planu rocznego. Mimo tak wysokiego procentu wykonania są jeszcze wysokie zaległości w kwocie 269.260,76 zł. W stosunku do roku 2001 wzrosły o 5,07%.

Zaległości z lat ubiegłych to kwota 200.275,40 zł , zmniejszyła się o 21.90% w stosunku do roku ubiegłego. Kwota 68.985,36 są to przesunięcia terminu płatności oraz zaległości za 2002r. stanowi to 14,20% wymiaru rocznego . Największe zaległości są w sołectwach :

Nowe Gumino - 27845,30

Gumino - 24410,10

Dzierzążnia 23504,06

Kucice - 22679,07

Kadłubowo 21641,90

Siekluki 19720,39

Starczewo Wielkie 10246,30

Sarnowo 3947,10

Pomianowo 15979,70

Gumowo 16032,20

W wymienionych sołectwach w stosunku do roku ubiegłego wzrosły zaległości np. w Kucicach o 25.50 %, Nowe Gumino 22,50% Starczewo Wielkie 0 13.30%, Kadłubowo o 13.50% oraz w Dzierzążni o 9,50% . Rolnicy wsi Rakowo już od kilku lat są wzorem dla innych sołectw wywiązują się w 100% ze zobowiązań podatkowych. W ślad za tym sołectwem w roku sprawozdawczym dołączyło Przemkowo i Korytowo .

Do osób zalegających w zobowiązaniu podatkowym wysłano upomnienia i częściowo wystawiono tytuły wykonawcze , które przekazano do Urzędu Skarbowego w Płońsku . Zaległość w podatku od nieruchomości j.g.u. to kwota - 90.975 w tym z lat ubiegłych 73.629 zalegają zakłady : SKR Dzierzążnia - 57.118 , ZPOW Dzierzążnia - 13.068  i GS Dzierzążnia - 3443 . Z roku 2002 suma zaległości 17346 jest to 5,60% wymiaru . Podatek od nieruchomości od rolników został wykonany w 166,84%  planu rocznego .

Zaległości stanowią 64,59% wymiaru rocznego w tym 34.982 zł z lat ubiegłych to jest 40.20% wymiaru. Podatek transportowy wynosi 20.482 zł zaległości zmniejszyły się  w stosunku do 2001 r. o 25,00% i wynoszą 15.359zł.

Zaległość czynszu wynoszą 15.385,41 zł .

Podatek rolny od Skarbu Państwa - 3703.72

Ogółem należności wynoszą 453.006 zł w tym zaległości – 325.843 zł nadpłaty - 5.681 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 194.938 zł.

Skutki udzielania przez Gminę ulg i odroczeń to kwota 58.460 zł.

Ulgi ustawowe wynoszą 46.572 zł w tym : z nabycia gruntów 34.518 zł. 

ulgi inwestycyjne - 10.596 zł oraz ulgi żołnierskie – 1458zł. Ulgi ustawowe w 50% zostały z refundowane .

Wykonanie procentowe wydatków w poszczególnych działach :

Dział

Treść

Plan

Wykonanie

%

010

Rolnictwo

341.736

326.501

95,55

020

Leśnictwo

900

515

58.00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energie elektryczną wodę i gaz

108.450

93.510

86.23

600

Transport i łączność

596.857

577.110

96.70

700

Gospodarka mieszkaniowa

23.000

22.402

97.40

750

Administracja publiczna

940.649

841.740

89.49

751

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej kontroli

i urzędy prawo oraz sądownictw

18.804

10.507

 

55.88

754

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

72.615

67.887

93.49

757

Obsługa długu publicznego

9.400

8.501

90.44

854

Świetlice szkolne

80.350

69.010

85.89

801

Oświata i wychowanie

2.298.999

2.182.475

94.94

851

Ochrona zdrowia

40.000

25.883

64.71

853

Opieka społeczna

565.264

540.867

95.69

900

Gospodarka komunalna

ochrona środowiska

39.500

34.971

88.54

921

Kultura i ochrona dziedzictwa

naturalnego

53.300

53.300

100.00

926

Kultura fizyczna i sport

10.000

8.636

86.36

 

Ogółem :

5.199.824

4.863.815

93,54

Plan wydatków na rok 2002 to kwota 5.199.824 został zrealizowany w 93.54% co stanowi kwotę 4.863.815.

Dział 010 – suma wydatków - 326.501 jest to 95.50% planu rocznego wydatków są to wydatki na dokończenie wodociągu w gminie wieś Korytowo , Kadłubowo oraz studnia  głębinowa w Kucicach na kwotę 298.802 . składka 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze w kwocie 8736 prowizja za sprzedane świadectwa 992 zł , oraz 18.000  na dokształcanie rolników

Dział 020 - zakup paszy na dożywianie dzikiej zwierzyny na kwotę 515 zł

Dział 400 - Koszty związane z utrzymaniem hydroforni Kucice , Nowe Sarnowo kwota - 93.510zł tj 86,23% planowanych wydatków . Głównym wydatkiem stanowiącym 48,19% ogólnych kosztów utrzymania hydroforni jest energia stanowi to kwota 45055.

Usuwanie awarii na sieci i przyłączach przed wodomierzem łącznie z materiałami kwota 17.777 zł co stanowi 19,10% utrzymania hydroforni .

Ryczałt konserwatora za 11 m-cy 1943, f-sz socjalny 658 zł,

Wynagrodzenie roczne - 1752 zł płaca z narzutami - 26.325 tj. 28,16% kosztów utrzymania dwóch hydroforni.

Dział 600 Utrzymanie i remont drogi powiatowej i gminnej to 577.110  w tym : położenie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej do Wierzbicy Pańskiej - Gumino - 307.860  położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Podmarszczyna - 220.873 Zakup żużlu i żwiru , transport , odśnieżanie oraz profilowanie dróg jesienią i wiosną to kwota - 39.055

Dział 700 Kwota 2408 są to koszty wyceny nieruchomości

Dział 750 Na sumę 841740 składają się koszty administracji państwowej samorządowej , Rady Gminy oraz dofinansowanie zatrudnianych osób kierowanych przez Biuro Pracy .

Plan administracji państwowej został zrealizowany w 88,28% planu rocznego i wynosi 82.594 zł w tym : wynagrodzenie z narzutami kierownika USC oraz osoby  prowadzącej meldunki 72447 co stanowi 88.1% kosztów .

Delegacje i szkolenia oraz f-sz socjalny - 1576 zł , zakup druków materiałów biurowych oraz zorganizowana uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego to koszt 3471 .

Konserwacja komputerów 5.100zł.

Ryczałt dla Pani Przewodniczącej , diety radnych oraz zakup słodyczy i kawy na Sesję to kwota - 21898.

Dofinansowanie zatrudnionych osób kierowanych przez Biuro Pracy to kwota - 9562 .

Koszty utrzymania administracji samorządowej to kwota 707210 tj. 89.73%  planowanych wydatków w tym :

- ryczałt dla członków Zarządu - 10.032

- wynagrodzenie dodatkowe ,wynagrodzenie roczne oraz narzuty 95.38% planu rocznego kwota - 476.117

- prowizja za zebrany podatek - 17.268

- energia - 5.089

- f-sz socjalny - 8.335

- ubezpieczenie budynku i sprzętu - 3.553

- wyjazdy służbowe oraz utrzymanie samochodu służbowego - 5.371

- zakup komputerów - 9.938

- szkolenia pracowników , druki i materiały biurowe zakup okien , środki czystości , rozmowy telefoniczne , obsługa prawna , konserwacja sprzętu komputerowego , naprawa maszyn i kserokopiarek , wywóz nieczystości , elewacja zewnętrzna budynku , oprawa dzienników i monitorów, znaczki pocztowe , olej opałowy internet  to łączna kwota - 171.507

Dział 751 – kwota 9920 są to koszty związane z wyborami do Rady Gminy, Wójtów, Rad Powiatu za aktualizację Nr Pesel kwota 587

Dział 754 – dział ten gromadzi koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 67.537 oraz na obronę cywilną kwota 350

Koszt energii we wszystkich strażnicach wynosi 1.718

Ubezpieczenie mienia OSP 4.974

Składka ZUS od wynagrodzeń kierowców 1.046

Zakup paliwa , wynagrodzenie kierowców za udział strażaków przy pożarach , zakup części naprawa sprzętu strażackiego to kwota 59.799

Dział 751 - Odsetki od pożyczki z WFOS suma 8.501

Dział 801 - Plan wydatków na oświatę zastał wykonany w 94,95% i stanowi kwotę 2.182.475

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków załącznik Nr 3

Dział 854 - Plan wydatków na stołówkę szkolną został zrealizowany w 85,89% planu rocznego . Szczegółowe sprawozdanie z wydatków w załączniku Nr 3

Dział 851 - Koszty rozwiązywania problemów alkoholowych to suma 25.883 zł tj. 64,71% planowanych wydatków .Szczegółowe sprawozdanie z wydatków załącznik Nr 4

Dział 853 - Wydatki związane z pomocą osobom najuboższym oraz koszty utrzymania GOPS to suma 540.868

Jest to 95,69% planowanych wydatków na 2002r. Szczegółowe sprawozdanie z wydatków załącznik Nr 1Nr 2 .

Dział 900 - Oświetlenie dróg powiatowych i konserwacja oświetlenia kwota 34.971

Dział 921 - Koszty związane z wynagrodzeniem Biblioteki Gminnej w Dzierzążni są to wynagrodzenia z narzutami oraz zakupy książek , wyjazdy służbowe .

Dział 926 - Zakup ubioru sportowego - 2930 . Wyjazdy na zawody, rejestracja klubu oraz opłaty sędziów to kwota 5706

Rok 2002 zakończył wiele inwestycji tj. oświatowe oraz wodociągowanie Gminy a rozpoczął dużą inwestycję czyli asfaltowanie dróg powiatowych i gminnych. Dzięki oszczędnemu gospodarowaniu nie mamy żadnych zobowiązań wszystkie prace wykonane są sfinansowane .

Pozostało 125220 zł pożyczka do spłaty w następnych latach .

Wypracowano nadwyżkę budżetową wysokości 402.875 zł, która  w roku następnym będzie podzielona przez Radę w zależności od potrzeb w naszej Gminie .

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-29 10:08:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-29 10:08:22
  • Liczba odsłon: 1054
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267138]

przewiń do góry