Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ z XXXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 18 listopada  2022 roku

Obrady XXXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu  18  listopada 2022 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10:00, a zakończyły o godzinie 11:30.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Najechalska , Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski,  Sołtysi. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni – Pani Beata Garlej, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – Pani Joanna Opolska – Lisińska, Radca Prawny – Pani Daniela Nastaszyc, Sołtysi, Radni Rady Seniorów, Sołtysi.

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 15 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

Ad 1.  Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 281/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dzierzążnia
 6. Podjęcie Uchwały Nr 282/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dzierzążnia
 7. Podjęcie Uchwały Nr 283/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego
 8. Podjęcie Uchwały Nr 284/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie Uchwały Nr 285/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych
 10. Podjęcie Uchwały Nr 286/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
 11. Podjęcie Uchwały Nr 287/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie ustalenia  stawki za 1 kilometr  przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych
 12. Podjęcie Uchwały Nr 288/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 13. Podjęcie Uchwały Nr 289/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 14. Wolne wnioski i informacje
 15. Zamknięcie obrad XXXIX  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał  się z protokołem XXXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w  jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia  07 listopada  2022 roku. Radni Przyjęli protokół z XXXVIII Sesji jednogłośnie.

 

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i  prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono  w urzędzie:

 • W dniu 12 listopada uczestniczyłem w przekazaniu nowego samochodu strażackiego w Gminie Baboszewo,
 • W dniu 14 listopada zostały zakończone i rozliczone zadania w  ramach realizacji programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, które było realizowane
 •  
 • W dniu 15 listopada podpisano zarządzenie 65/2022 w sprawie projektu budżetowej na rok 2023,
 • W dniu 17 listopada dokonaliśmy zakupu działki pod realizacje przebudowy w miejscowości Pomianowo,
 • W dniu wczorajszym wpłynęło pismo do Urzędu Gminy z PGE paliwa w sprawie zarejestrowanie urzędu gminy w systemie zakupowym węgla, celem podpisania umowy między Gminą a PGE,
 • Trwają prace przy realizacji zadań w ramach Polskiego Ładu edycja I  ( modernizacja obiektów użyteczności publicznej )
 • Trwają także prace przygotowawcze nad dokumentacja dla edycji II  (boisko w Dzierzążni, drogi, świetlice w Kucicach )
 • Trwają też prace zagospodarowania terenu w miejscowości Starczewo Wielkie,
 • W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w pracach geodety na drodze w miejscowości Kucice.

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 281/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dzierzążnia

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki, poinformował, że omówi od razu dwie bo są bardzo podobne uchwały dotyczące wynajmu lokali. Pierwszy lokal jest wykorzystywany przez działalność  gospodarczą jest prowadzona kwiaciarnia około 30 m². Pierwsza umowa była podpisana w 2020 roku w związku z tym, że wójt może podpisać umowę nie dłuższy niż 3 lata, a powyżej tego okresu musi mieć zgodę rady gminy. W związku z tym przekładam taka uchwałę celem przedłużenia na 5 lat na prowadzenie tej działalność.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                    - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard             - jestem za
 3. Jankowska Wiesława             - jestem za
 4. Kawecka Iwona                      - jestem za
 5. Kokosińska Iwona                  - jestem za
 6. Machnacki Andrzej                - jestem za
 7. Maliszewski Konrad               - jestem za
 8. Pawlak Radosław                   - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard                - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                      - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz               - jestem za
 12. Siedlecka Janina                     - jestem za
 13. Turkowska Teresa                  - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz             - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                      - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 281/XXXIX/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dzierzążnia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 282/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dzierzążnia

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki, poinformował, że ta uchwała dotyczy pomieszczeń mieszkalno-użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni jest tam prowadzona stomatologia. Ten lokal jest wynajmowany od 2010 roku przez Panią doktor stomatolog. Kończy się ta umowa pod koniec roku, a że okres ten przewyższa 3 lata  bo działa już 12 lat ten gabinet stomatologiczny. W związku z tym Pani doktor wystąpiła z wnioskiem o chęć dalszego prowadzenia gabinetu. W związku z tym przekładam taka uchwałę celem przedłużenia umowy.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                     - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard             - jestem za
 3. Jankowska Wiesława            - jestem za
 4. Kawecka Iwona                      - jestem za
 5. Kokosińska Iwona                  - jestem za
 6. Machnacki Andrzej                - jestem za
 7. Maliszewski Konrad               - jestem za
 8. Pawlak Radosław                   - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard                - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                      - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz               - jestem za
 12. Siedlecka Janina                     - jestem za
 13. Turkowska Teresa                  - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz             - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                      - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 282/XXXIX/2022  Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dzierzążnia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 283/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki, poinformował, że jest wysoka inflacja i tak jak każdy samorząd tak każdy mieszkaniec musi stanąć przed wyzwaniami. Analizujemy wszystko na bieżąco i postanowiliśmy podnieść stawkę w tym roku.  Średnia cena żyta była 74,05zł. (ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku). My zaproponowaliśmy kwotę 63,00 zł.

Od 1 stycznia 2023 roku najniższe wynagrodzenie krajowe wzrasta do góry i te pieniądze musimy my zagwarantować z własnych środków. Realizujemy nasze założenia i myślę,  że w następnym roku jak nic się nie wydarzy będziemy mogli dalej to robić. Ta kadencja zaskakuje nas w wielu sprawach tak jak na początku pandemia, kryzys energetyczny, Ukraina. Informuje Medialnie, że Wojewoda Mazowiecki przekazuje  środki finansowe  na żłobki, przedszkola, domy seniora ale są to środki w wysokości do 30 %,a pozostałe 70% musimy dokładać z własnych środków. Niektóre gminy robią inwestycje, jeżeli mają środki my robimy tyle ile możemy.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                     - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard             - jestem za
 3. Jankowska Wiesława             - jestem za
 4. Kawecka Iwona                      - jestem za
 5. Kokosińska Iwona                  - jestem za
 6. Machnacki Andrzej                - jestem za
 7. Maliszewski Konrad               - jestem za
 8. Pawlak Radosław                   - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard                - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                      - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz               - jestem za
 12. Siedlecka Janina                     - jestem za
 13. Turkowska Teresa                  - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz             - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                      - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 283/XXXIX/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 284/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, poinformował ,że wpłynął wniosek od jednej z radnych o wprowadzenie poprawki do tej uchwały. W związku z tym, że cześć rady nie zgadza się z podwyższeniem podatku w punkcie trzecim czyli od pozostałych gruntów.  Po konsultacji z Panią Mecenas będziemy głosować poprawkę. 

Kto jest za wprowadzeniem poprawki? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw?

 1. Bartold Krzysztof                     - jestem przeciw
 2. Gołębiewski Ryszard              - jestem przeciw
 3. Jankowska Wiesława             - jestem przeciw
 4. Kawecka Iwona                      - jestem za
 5. Kokosińska Iwona                  - jestem przeciw
 6. Machnacki Andrzej                - jestem przeciw
 7. Maliszewski Konrad               - jestem przeciw
 8. Pawlak Radosław                   - jestem przeciw
 9. Piórkowski Ryszard                - jestem przeciw
 10. Rydzewska Ewa                      - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz                - jestem przeciw
 12. Siedlecka Janina                     - jestem za
 13. Turkowska Teresa                  - jestem przeciw
 14. Wróblewski Mariusz              - jestem przeciw
 15. Zimny Krzysztof                      - jestem za

 Przy 11 głosach „za”,  4 głosach „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła, że poprawka nie została przyjęta.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny,  odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Określa się na terenie Gminy Dzierzążnia stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od1m² powierzchni;

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,62 zł od1ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,24 zł od 1m² powierzchni;

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2021r. poz.485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,70 zł od1m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,46 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,39 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3. od budowli lub ich części

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                     - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard             - jestem za
 3. Jankowska Wiesława             - jestem za
 4. Kawecka Iwona                      - jestem przeciw
 5. Kokosińska Iwona                  - jestem za
 6. Machnacki Andrzej                - jestem za
 7. Maliszewski Konrad               - jestem za
 8. Pawlak Radosław                   - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard                - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                      - jestem przeciw
 11. Sepetowski Dariusz               - jestem za
 12. Siedlecka Janina                     - wstrzymuje się
 13. Turkowska Teresa                  - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz             - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                      - jestem za

Przy 12 głosach „za”, 2 głosach  „przeciwnych” oraz 1 głosem  „wstrzymującym się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 284/XXXIX/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 285/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, poinformował, że określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Dzierzążnia:

 1. od samochodów  ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                -     724,00 zł,

b)  powyżej 5,5 ton do   9 ton włącznie                    -     947,00 zł,

 1. powyżej  9  ton do poniżej 12 ton                        -     1058,00 zł,
 1.  od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach   i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. od ciągników  siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                               -       947,00 zł,

b)  powyżej 5,5 ton do   9 ton włącznie                    -       1303,00 zł,

      c) powyżej  9  ton do poniżej 12 ton                         -       1525,00 zł,

 1. od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszania według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 2. od przyczep lub naczep, o których mowa  w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 724,00 zł;
 3. od przyczep lub naczep, o których mowa  w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku   nr 3 do niniejszej uchwały;
 4. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  w zależności od miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  1. mniejszej niż 22 miejsca –  1113,00 zł;
  2. równej lub większej niż 22 miejsca -  1781,00 zł.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół, środki transportu związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową nie objęte działalnością gospodarczą ( z wyjątkiem  pojazdów o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                     - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard             - jestem za
 3. Jankowska Wiesława             - jestem za
 4. Kawecka Iwona                      - jestem za
 5. Kokosińska Iwona                  - jestem za
 6. Machnacki Andrzej                - jestem za
 7. Maliszewski Konrad               - jestem za
 8. Pawlak Radosław                   - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard                - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                      - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz               - jestem za
 12. Siedlecka Janina                     - jestem za
 13. Turkowska Teresa                  - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz             - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                      - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 285/XXXIX/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

 Ad. 10. Podjęcie Uchwały Nr 286/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Mariusz Wróblewski, odczytał, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Powyższa petycja została przekazana przez Radę Gminy zgodnie z kompetencjami do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która dnia 10 listopada 2022 roku podczas swojego posiedzenia przeanalizowała petycję i jednogłośnie podjęła decyzję o jej nieuwzględnieniu.

W ocenie Komisji w Gminie Dzierzążnia istnieje wiele inicjatywy, w ramach których młodzież może współpracować i realizować działania na rzecz lokalnej wspólnoty. Co więcej z wnioskiem o utworzenie Młodzieżowej Rady Gmina wystąpił wnioskodawca, spoza terenu gminy, zatem osoba która najprawdopodobniej nie zna potrzeb miejscowej młodzieży.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy wyłącznie na wniosek zainteresowanych środowisk. W związku z tym, że zwrot "zainteresowane środowiska" jest pojęciem szerokim, to najistotniejsze, zdaniem organu stanowiącego, wydaje się inicjatywa oddolna i zaangażowanie lokalnej młodzieży w proces powoływania niniejszej instytucji, ponieważ ona ma brać czynny udział w pracy tego gremium. Od młodzieży zależy bowiem zdolność do wykonywania zadań, a co za tym idzie, celowość istnienia młodzieżowej rady gminy.

 Do Rady Gminy w Dzierzążni nie dotarły żadne sygnały od mieszkańców gminy o konieczności powołania takiej rady. Z uwagi na brak zainteresowania powołaniem młodzieżowej rady ze strony gminnych środowisk, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że złożona petycja nie zasługuje na uwzględnienie i niniejsze stanowisko postanowiła zarekomendować Radzie Gminy w Dzierzążni.

Rada Gminy w Dzierzążni popiera wszelkie przedsięwzięcia, które angażują młodzież w sprawy wspólnoty samorządowej. Dlatego też Rada będzie popierać ideę powołania Młodzieżowej Rady Gminy, jeśli tylko z wnioskiem o jej utworzenie wystąpi młodzież Gminy Dzierzążnia.

W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi, jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiotowej petycji, jest uchwała.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały wydaje się w pełni uzasadnione.

Jednocześnie wskazuje się, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                     - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard             - jestem za
 3. Jankowska Wiesława             - jestem za
 4. Kawecka Iwona                      - jestem za
 5. Kokosińska Iwona                  - jestem za
 6. Machnacki Andrzej                - jestem za
 7. Maliszewski Konrad               - jestem za
 8. Pawlak Radosław                   - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard                - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                      - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz               - jestem za
 12. Siedlecka Janina                     - jestem za
 13. Turkowska Teresa                  - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz             - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                      - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 286/XXXIX/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 11 Podjęcie Uchwały Nr 287/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie ustalenia  stawki za 1 kilometr  przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki poinformował, że zaistniała konieczność wprowadzenia nowej uchwały związanej w  sprawie ustalenia  stawki za 1 kilometr  przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. Jest to związane z tym, że 15 września 2022 roku weszła zmiana ustawy. Tak jak wiecie we wrześniu podejmowaliśmy uchwałę określającą kwotę za jaką będą zwracane za zużyte paliwo. Tak teraz zmieniła się ustawa i za dowóz dziecka niepełnosprawnego trzeba będzie płacić tyle ile za delegację pracowniczą.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                     - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard             - jestem za
 3. Jankowska Wiesława             - jestem za
 4. Kawecka Iwona                      - jestem za
 5. Kokosińska Iwona                  - jestem za
 6. Machnacki Andrzej                - jestem za
 7. Maliszewski Konrad               - jestem za
 8. Pawlak Radosław                   - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard                - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                      - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz               - jestem za
 12. Siedlecka Janina                     - jestem za
 13. Turkowska Teresa                  - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz             - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                      - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 287/XXXIX/2022  Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie ustalenia  stawki za 1 kilometr  przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.12 Podjęcie Uchwały Nr 288/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz wyjaśniła, na czym polegają zmiany.

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonane:

- Uchwałą nr 289/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 18 listopada 2022 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody -  po zmianach ustalono w kwocie  23 041 114,89 zł

w tym dochody bieżące stanowią 22 716 489,55 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 560 789,57 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 417,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 4 231 247,99 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 645 000,00 zł

- subwencja ogólna – 5 987 393,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 7 927 641,99 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 324 625,34  zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 0,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 324 475,34 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie  23 646 717,89  zł, z tego:

Wydatki bieżące – 21 540 641,10 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 8 391 793,39 zł , na obsługę długu 60 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 2 106 076,79 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

W załączniku nr 2 w związku z niewykonaniem się dochodów z programu Polski Ład przenosi się wydatki do roku następnego na zadaniu: Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierzążnia – 420 000,00 zł.  Z zadania pn. Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierzążnia przenosi się kwotę 90 000,00 zł do realizacji w następnym roku.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody pozostają bez zmian

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                     - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard              - jestem za
 3. Jankowska Wiesława             - jestem za
 4. Kawecka Iwona                      - jestem za
 5. Kokosińska Iwona                  - jestem za
 6. Machnacki Andrzej                - jestem za
 7. Maliszewski Konrad               - jestem za
 8. Pawlak Radosław                   - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard                - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                      - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz                - jestem za
 12. Siedlecka Janina                     - jestem za
 13. Turkowska Teresa                  - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz              - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                      - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 288/XXXIX/2022  Rady Gminy w Dzierzążni                                  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.13 Podjęcie Uchwały Nr 289/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na początku głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 23 041 114,89 zł  i zaś plan wydatków     23 646 717,89   zł

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące

W dziale 756 -  zmniejsza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 1,95 zł i zwiększa wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3 742,50 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna,  rozdział 85295§2010  wprowadza się pismem    WF-I.3112.17.154.2022 z dnia 15.11.2022 r. środki w wysokości 16 397,00 zł  na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – wprowadza się dochody związane z realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 200 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – zmniejsza się pismem WF-I.3112.19.26.2022 z dnia 9.11.2022 r. środki o kwotę 39 920,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 – na podstawie pisma WF-I.3112.20.58.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. zmniejsza się środki o kwotę 38 935,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę zasiłków dla opiekunów, rozdział 85513 – na podstawie pisma  WF-I.3112.20.60.2022 z dnia 16.11.2022 r. zwiększa się planowane dochody o kwotę 156,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dochody  majątkowe

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia zmniejsza się planowane dochody z Programu Polski Ład o kwotę 440 000,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 23 041 114,89 zł w tym dochody bieżące stanowią 22 716 489,55 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 324 625,34 zł.

Wydatki bieżące

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – w związku z niedoborem zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy) o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, w związku z niedoborem zwiększa się planowane wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług pozostałych, szkolenia o kwotę 34 000,00, zmniejsza na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 20 000,00    i przenosi środki w ramach działu w celu prawidłowej realizacji wydatków.

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z niedoborem zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 80 000,00 zł  i przenosi się środki w ramach działu w celu prawidłowej realizacji wydatków.

W dziale 851 Ochrona zdrowia,  rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 740,55 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna,  rozdział 85295 wprowadza się środki na wypłatę dodatków osłonowych i kosztów obsługi tego zadania w kwocie 16 397,00 zł i przesuwa się środki w ramach rozdziału 85231.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – wprowadza się wydatki związane z realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 200 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – zmniejsza się środki na realizację wydatków o kwotę 39 920,00 zł.

W dziale 855 Rodzina, dokonuje się zmian zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego zmniejszając w rozdziale 85502 o kwotę 38 935,00 zł i zwiększając w rozdziale 85513 o kwotę 156,00 zł.

 

Wydatki majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.” Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierzążnia” o kwotę 90 000,00 zł i przenosi się do 2023 roku.

W dziale 801 -  W związku z niewykonaniem się dochodów z programu Polski Ład zmniejsza się wydatki na zadaniu: Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierzążnia – 420 000,00 zł i przenosi do 2023 roku.

W dziale 900  - W związku z niewykonaniem się dochodów z programu Polski Ład zmniejsza się wydatki na zadaniu: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierzążnia– 40 000,00 zł

 

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 23 646 717,89 zł w tym wydatki bieżące stanowią 21 540 641,10 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 2 106 076,79  zł.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                     - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard              - jestem za
 3. Jankowska Wiesława             - jestem za
 4. Kawecka Iwona                      - jestem za
 5. Kokosińska Iwona                  - jestem za
 6. Machnacki Andrzej                - jestem za
 7. Maliszewski Konrad               - jestem za
 8. Pawlak Radosław                   - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard                - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                      - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz                - jestem za
 12. Siedlecka Janina                     - jestem za
 13. Turkowska Teresa                  - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz              - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                      - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 289/XXXIX/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.14 Wolne wnioski i informacje

P. Siedlecka- na drodze powiatowej stały znaki teren zabudowany. Teraz już ich nie ma, autobus szkolny staje, a inni kierowcy na to nie patrzą i jeżdżą bardzo szybko

P. Opolski- Przyjmuje pytanie do wiadomości. W Poniedziałek porozmawiam z Panem Dyrektorem i postaram się to załatwić.

 

Ad 12. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXXIX sesji Rady Gminy  w Dzierzążni o godz. 11:30.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

 

Protokołowała:                                                           

Edyta Gajewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-11-18 15:26:38
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-12 10:47:34
 • Liczba odsłon: 104
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897967]

przewiń do góry