Uchwała Nr 133/XXI/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Dzierzążni

 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8 i art. 18 ust 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.) w związku z art. 15 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 137, poz. 1304) po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Przedłuża się funkcjonowanie Zespołu Szkół w Dzierzążni w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni i Publiczne Gimnazjum w Dzierzążni.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 września 2005 roku.

uzasadnienie

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska 

 

Uchwała Nr 132/XXI/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póź. zm./ oraz art. 109, art. 111 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tj Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z póź. zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 6.927.415

- po stronie wydatków 6.927.415

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia, który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-29 13:42:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-29 13:42:20
  • Liczba odsłon: 1042
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278437]

przewiń do góry