Zobacz podgałęzie

Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 24 maja 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 a zakończyły o godzinie 14.00. Na stan 15 radnych, obecni byli wszyscy radni według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XXVIII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy - Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec oraz Panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z poprzedniej XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2006 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcia go bez odczytywania.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali obrad. Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad pkt 3 W tym punkcie Przewodnicząca oddał głos Wójtowi Gminy, który przedstawił radnym realizacje zadań za okres od 26 kwietnia 2006 roku do 24 maja 2006 roku.

Informacja dotyczyła następujących spraw:

 • rozdysponowania dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów,
 • propozycji rozdysponowania nadwyżki budżetowej w wysokości 147 000zł z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w części dofinansowanego dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100 000zł. Powyższa dotacja może być uzyskana tylko po zabezpieczeniu środków własnych w budżecie gminy,
 • zasygnalizowaniu o konieczności dofinansowania wykonanej inwestycji drogowej w Starczewie Wielkim i Kucicach po otrzymaniu środków finansowych na złożone wnioski o dofinansowanie tych inwestycji,
 • przebiegu realizacji budowy drogi w Podmarszczynie i w Kucicach,
 • zaawansowania prac przy budowie chodnika przez wieś Nowe Kucice,
 • podpisania umowy na współfinansowanie budowy drogi w Pomianowie ze Starostwem Powiatu w Płońsku,
 • sporządzenia protokołu uzgodnień na inwestycję drogową Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice wykonywana przez Powiat. Prace ziemne będą wykonywane już w 2006 roku, a całą inwestycję przełożono na 2007 rok,
 • w dniu 30 maja 2006 roku odbędzie się przetarg na budowę drogi gminnej Cumino-Skarszyn.

Wójt również poinformował radnych, ze w związku z wizytą papieską w Polsce w dniach 25-28 maja 2006 roku – dzień 26 maja 2006 roku będzie ustalony dniem wolnym od pracy by dać możliwość uczestnictwa w uroczystościach kościelnych z tym związanym.

Ad pkt 4 Przed podjęciem Uchwały Nr 162/XVIII/2006 Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok, Przewodnicząca poprosiła o omówienie przez Skarbnika Gminy poszczególnych załączników uchwały. W pierwszej kolejności pani Skarbnik omówiła załącznik Nr 1 dotyczący zwiększenia dochodów w budżecie gminy. Zwiększenie dochodów dokonano w następujących działach:

 • dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Pomoc materialna dla uczniów. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących zwiększono dochody o kwotę 20 968zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
 • dział 852 – pomoc społeczna - zwiększona dotacja celowa o kwotę 19 000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOPS i dożywiania. Ogółem dochody zwiększono o kwotę 39 968zł.

Drugi załącznik dotyczył zwiększenia i zmniejszenia wydatków w działach:

 • 854 rozdz. 85415 § 4210 na stypendia socjalne dla uczniów o kwotę 20 968zł i zmniejszenie o kwotę 3 660zł (środki własne),
 • 852 Pomoc społeczna – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększono wydatki o kwotę 33 187zł z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia ze świadczenie pracy socjalnej w środowisku dla dwóch pracowników oraz za wykonywanie usług w księgowości za okres 7 miesięcy dla prowadzącego to zadanie wraz z narzutami. Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 10 527zł z uwagi na dokonanie przeniesień między paragrafami.
 • 801 – Opieka i wychowanie rozdz.. 80110 Gimnazja § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dzierzążni o kwotę 147 000zł.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 201 155zł, a zmniejszono o kwotę 14 187zł.

Załączniki Nr 3 i 4 wyjaśniła Skarbnik, obrazują plan dochodów i plan wydatków zrealizowanych z zakresu administracji rządowej.

Załącznik Nr 5 przedstawia wydatki inwestycyjne gminne planowane do realizacji w roku budżetowym 2006 ( nie objęte programem wieloletnim).

W tym załączniku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 147 000zł wprowadzając nowa inwestycję do planu tj. boiska wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół w Dzierzążni.

Dokonano również zmniejszenia wydatków na zakup komputerów i oprogramowania w opiece społecznej o kwotę 3 057zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 1 178 354zł.

Ostatnim załącznikiem do projektu uchwały jest załącznik Nr 6 przedstawiający przychody budżetu gminy i kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynoszącej 220 747zł.

Radni do złożonych wyjaśnień do projektów uchwał przez Panią Skarbnik Gminy nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 162/XXVIII/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok przyjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 5 W tym punkcie porządku obrad Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Kierownika GOPS w Dzierzążni – Panią Reginę Sobczeńską, która wyjaśniła, że opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia na lata 2006-2013 została opracowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej i przedstawiła ją do analizy.

Jest to dokument, który będzie służył do pozyskiwania środków finansowych na realizację założeń strategii. Przygotowując poniższy dokument władze gminy mają nadzieję, że przyczyni się on do podniesienia jakości życia ludzi i rozwiązywania podstawowych problemów społecznych, jakimi są bezrobocie, ubóstwo czy alkoholizm.

Ad pkt 6 W tym miejscu zabrał głos Wójt Gminy, który poinformował radnych o możliwości zwrotu podatku od paliwa. Rolnicy otrzymają zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa zużywanego do produkcji rolnej. Jego wysokość będzie ustalana w drodze decyzji wydanej przez Wójta według właściwości posiadania gruntów. Zwrot podatku przyznawany będzie za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

Termin składania wniosku rozpoczną się od dnia 1 września 2006 roku do 30 września 2006 roku. Decyzję wydaje Wójt w przeciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku.

Zużycie paliwa należy udokumentować faktura VAT. Limit zużycia paliwa na 1 ha wynosi 86 litrów. Dopłata do 1 litra zużycia paliwa wynosi 0,45 zł.

Zakup paliwa przysługuje również dzierżawcom, ale wówczas gdy właściciel gruntów nie będzie korzystał z dopłat do paliwa.

Drugą sprawa poruszoną przez Wójta była sprawa organizacji wycieczki dla radnych i sołtysów. Poinformował, że na dzień dzisiejszy zapisanych jest 16 osób, w tym 4 radnych. Jest to liczba niewystarczająca, by móc zorganizować planowana wycieczkę. Planowany termin wycieczki to 30 czerwca - 2 lipiec 2006 roku. Apelował o zgłaszanie się na wyjazd, gdyż trasa wycieczki jest bardzo ciekawa i warta zwiedzania.

Innych pytań i wniosków radni nie zgłosili.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-07-10 11:37:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-10 11:37:15
 • Liczba odsłon: 1022
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174426]

przewiń do góry