Dzierzążnia, dnia 2015.05.28

Nr  ORG.0002.VII.2015

Pan(i) .................................................................... 

zam. ..................................................................

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594 z późn.zm ) zwołuję VII Sesję  Rady  Gminy   w  Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie VII Sesji Rady Gminy,

2.      Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy,

3.      Interpelacje i zapytania,

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 33/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

6.      Podjęcie Uchwały Nr 34/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

7.      Podjęcie Uchwały Nr 35/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia

8.      Podjęcie Uchwały Nr 36/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Dzierzążnia

9.      Podjęcie Uchwały Nr 37/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego

10.  Podjęcie Uchwały Nr 38/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dzierzążnia w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w okresie programowania 2014-2020

11.  Podjęcie Uchwały Nr 39/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie  2014-2020 w ramach osi LEADER

12.  Podjęcie Uchwały Nr 40/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2015 roku

13.  Podjęcie Uchwały Nr 41/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przekazania mienia komunalnego

14.  Podjęcie Uchwały Nr 42/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Błomino Gule obręb ewidencyjny nr 1 w drodze przetargu

15.  Podjęcie Uchwały Nr 43/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Błomino Gule obręb ewidencyjny nr 1   w drodze przetargu

16.  Podjęcie Uchwały Nr 44/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie współdziałania    z Gminą Miejską Płońsk w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

17.  Podjęcie Uchwały Nr 45/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

18.  Podjęcie Uchwały Nr 46/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej

19.  Podjęcie Uchwały Nr 47/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

20.  Podjęcie Uchwały Nr 48/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

21.   Przedstawienie sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni  z działalności Ośrodka za 2014 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok

22.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2014

23.  Przedstawienie  sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną za 2014 rok

24.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2014 rok

25.  Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok

26.  Wolne wnioski i zapytania

27.  Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

      Obrady VII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu     8  czerwca   2015 roku o godzinie  1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.


Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-02 11:04:27
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-02 11:04:27
  • Liczba odsłon: 794
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278509]

przewiń do góry