Zobacz podgałęzie

Protokół z  XIII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu  29 kwietnia  2008   roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pani 

Agnieszki  Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

          Obrady rozpoczęły się o godzinie 11-tej , a zakończyły o godzinie 14-tej. Na stan 15 radnych obecnych na obradach sesji było 15 radnych w/g listy  obecności załączonej do protokołu.

Przewodnicząca otworzyła  obrady XIII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy  Panią Grażynę Zawłocką, radcę prawnego Panią mecenas Danielę Nastaszyc, Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską,    nsp. ds. organizacyjnych i kadr –Alinę Bieglecką, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni pełniącego jednocześnie funkcję radnego Powiatu Płońskiego – Pana Franciszka Goszczyńskiego, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską, Pana Adama Sobieckiego, sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady oraz przedstawicieli lokalnej prasy z „Płońszczaka”.

 Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodnicząca poinformowała Radę ,że zapoznała się  z protokołem  XII Sesji Rady  Gminy  z  dnia  06 marca  2008 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.  Protokół z  XII Sesji Rady Gminy  został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przystąpiła zatem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, który radni otrzymali wraz zawiadomieniem o terminie sesji i materiałami.

 

Ad pkt 3                 Przewodnicząca o zabranie głosu poprosiła Wójta Gminy, który przedstawił  informację z działalności międzysesyjnej za okres od 06 marca 2008 roku do 29 kwietnia 2008 roku.  Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 4        W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Gminy- Panu Mirosławowi Opolskiemu, który przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu sprawozdania przez Wójta Gminy, Przewodnicząca zapoznała radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawartej w podjętej Uchwale Nr 27/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 26 marca 2008 roku  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu  za 2007 rok.

 Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu    z wykonania budżetu gminy za 2007r. Wraz z uzasadnieniem uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 Następnie poprosiła radnych o zabieranie głosu i otworzyła dyskusję nad przedstawionym przez Wójta sprawozdaniem., które było również dokładnie analizowane na posiedze­niach komisji Rady Gminy w dniu 17 i 18 kwietnia 2008 roku.

Jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Wiesława Jankowska. Poinformowała, że członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za 2007 rok na posiedzeniu komisji  w dniu 03 kwietnia 2008 roku.

Stwierdzono wówczas, że została zachowana równowaga budżetowa,  zarówno po stronie wydatków jak i dochodów nie było przekroczeń.

Budżet gminy  realizowany był zgodnie z przyjmowanymi w 2007 roku przez Radę Gminy uchwałami.

Według członków Komisji Rewizyjnej gospodarka finansowa prowadzona była bardzo rozsądnie   i oszczędnie, co pozwoliło na  wykonanie wcześniej zaplanowanych inwestycji, które wpłynęły na polepszenie jakości życia mieszkańcom naszej gminy.

Nadmieniła, że zmiany zachodzące w naszej gminie są bardzo korzystne  i widoczne i członkowie komisji jednogłośnie wydali pozytywną opinię o przedłożonym, sprawozdaniu. W związku z powyższym członkowie Komisji Rewizyjnej podjęli uchwałę o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Następnie zapoznała radnych z podjętą w dniu 03 marca  2008 roku Uchwałą Nr 1/2008 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni o opinii wykonania przez Wójta Gminy Dzierzążnia budżetu gminy za 2007 rok i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury - Pani Zofia Krysiewicz potwierdziła, że na posiedzeniu komisji w dniu 17 kwietnia 2008 roku zostały omówione plany wydatków w poszczególnych działach przez Panią Skarbnik Gminy i Wójta Gminy. Uchwały podejmowane na sesjach przez radnych zostały zrealizowane.

  Nadmieniła, że gospodarka finansowa prowadzona jest oszczędnie. Zrealizowano zamierzone zadania inwestycyjne oraz przygotowano plany i kosztorysy na dalsze inwestycje.

W związku z powyższym Komisja Ochrony zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej - Pan Ryszard Piórkowski stwierdził, że  na posiedzeniu Komisji w dniu 18 kwietnia 2008 roku co do wykonania budżetu za rok 2007 nie było żadnych zastrzeżeń. Komisja Budżetowo-Gospodarcza oceniając działalność finansową  prowadzoną przez Wójta Gminy stwierdziła, że o realizacji zadań Rada Gminy była informowana na bieżąco,                 a sprawozdania były składane w obowiązujących terminach.

Budżet Gminy w ciągu całego roku był realizowany na podstawie planu finansowego.

Zamierzone zadania inwestycyjne zrealizowano oraz przygotowano kosztorysy i plany na dalsze inwestycje. Oszczędne gospodarowanie finansami publicznymi spowodowało nadwyżkę budżetową.

Na zakończenie nadmienił, że współpraca Komisji budżetowo-Gospodarczej z Wójtem Gminy oraz pracownikami Urzędu Gminy układa się  bardzo dobrze.

Zatem Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie ma żadnych zastrzeżeń co do pracy  i działalności Wójta Gminy i jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska - Pan Jerzy Pomianowski potwierdził również, że  członkowie komisji akceptują wykonanie budżetu gminy za rok 2007.

Biorąc pod uwagę zachowanie równowagi budżetowej oraz zrealizowane  uchwały Rady Gminy Dzierzążnia, należy jednoznacznie stwierdzić, że gospodarka finansowa prowadzona była oszczędnie    i zaplanowane zamierzenia zostały zrealizowane. Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej przekonuje  członków komisji do udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Harazińska swej wypowiedzi podkreśliła, że dobra współpraca z Wójtem Gminy przejawia się w prawidłowości wykonywania podjętych uchwał i prawidłowej gospodarce finansami gminy.

 Następnie zapoznała Radę z Uchwałą Nr 61/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  09 kwietnia  2008 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Po odczytaniu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpa­trzenia sprawozdania   z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi.

Zwróciła się do radnych z zapytaniem ;

1. Kto Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok ?. „Za  przyjęciem wniosku głosowało – 15 radnych obecnych na sali.

2. Kto z Państwa radnych jest przeciwny przyjęciu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok ?    - O głosów.

3. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosowania nad przyjęciem wniosku-Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok ?  - O głosów.

Jak wynika z powyższego głosowania Wójt Gminy jednogłośnie uzyskał absolutorium.

 Pierwsze gratulacje Wójtowi Gminy złożyła Przewodnicząca Rady Gminy, podkreślając,  że jednomyślny wynik głosowania nad uchwałą absolutoryjną nie spowodował jej zdziwienia, gdyż całoroczna praca Wójta i trafnie podejmowane przez niego decyzje została pozytywnie oceniona przez radnych.

Gratulowała Wójtowi dalszych osiągnięć i wyników w pracy, życząc by współ­praca z Radą Gminy nadal układała się tak poprawnie jak dotychczas, a działania na rzecz poprawy warunków życia społeczeństwa gminy przynosiły mu satysfakcję i zadowolenie z podejmowanych decyzji.

Wójt Gminy zabierając głos podziękował całej Radzie za udzielone absolutorium, podkreślając, że takie wyniki w pracy można osiągnąć tylko przy dobrej współpracy  i zrozumieniu radnych.

Wynik jednomyślności w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium wskazuje na to,  że radni mają zaufanie do jego pracy, a wszystkie zadania inwestycyjne były trafnie wybrane i prawidłowo realizowane.

Dodał, że dzięki pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz jak również przy dobrej  współpracy ze Starostwem Powiatu Płońskiego udało się osiągnąć widoczne na terenie gminy zmiany. Wspólne działanie i obustronne zrozumienie prowadzi do poprawy warunków życia  i dorobku dla społeczności gminnej

Na zakończenie nadmienił, że w taki miłej atmosferze łatwiej mu będzie planować dalsze inwestycje  realizowane  w latach następnych.         

 

Ad pkt  5         Przed podjęciem Uchwały Nr 77/XIII/2008 Rady Gminy  w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok  głos zabrała Skarbnik Gminy, która przedstawiła zmiany w budżecie.

Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosić będzie - 8 418 814,00, natomiast po stronie wydatków   - 8 511 637,00

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały przedstawia zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych. Dział 010 rozdział 01010-  wprowadzono dochody w kwocie 150 000,00 uzyskane   w ramach dotacji celowej  z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza  w ramach komponentu „E”, z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia.

Dział 600 rozdział 60016 - wprowadzono dochody w kwocie 200 000,00 z czego 200 000,00 uzyskane w ramach dotacji celowej  z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza  w ramach komponentu „C”, z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej  Nowe Sarnowo – Gumowo,

Dział 751 rozdział 75101 - zmniejszono dochody o kwotę 57,00  na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego DCI – 0301-2/08  z dnia 25.02.2008r. 

Dział 756, rozdział 75647 zwiększenia dochodów o kwotę 1 054,00 dokonano na podstawie dochodów, jakie uzyskała gmina, z przeznaczeniem na refundację wydatków.

Dział 801, rozdział 80101 - wprowadzono dochody w kwocie 50 000,00 uzyskane w ramach dotacji celowej  z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza  w ramach komponentu „B” z przeznaczeniem na termoizolację budynku szkolnego w Dzierzążni.

Dział 852 rozdział 85219 - zwiększono dotację o kwotę 2 800,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/12/2008 z dnia 17.03.2008r.

Załącznik Nr 2 przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

Dział 010 rozdział 01010 - wprowadzono dochody w kwocie 150 000,00 uzyskane w ramach dotacji celowej z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w ramach komponentu „E” z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia

Dział 600, rozdział 60016 - wprowadzono dochody w kwocie 260 000,00 uzyskane w ramach dotacji celowej z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w ramach komponentu „C” z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Nowe Sarnowo – Gumowo, oraz  wprowadzono kwotę    60 000,00 na przebudowę drogi gminnej Dzierzążnia – Ośr. RSP..

Rozdział 75023 -  zwiększeń dokonano na pozycji zakup usług pozostałych oraz opłatę   za  telefon. Zwiększenia te wynikają z refundacji wydatków, które zostały przyjęte na dochody gminy.

Dział 751, rozdział 75101 -  zmniejszono dochody o kwotę 57,00, na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr DCI – 301-2/08 z dnia 25.02.2008 (aktualizacja PESEL)

Dział 801, rozdział 80101 - wprowadzono dochody w kwocie 50 000,00 uzyskane w ramach dotacji celowej z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w ramach komponentu „B” z przeznaczeniem na wykonanie termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzążni oraz wprowadzono kwotę 8 000,00 z przeznaczeniem na utwardzanie terenu przy Szkole Podstawowej   w Kucicach,

Dział 851 rozdział 85153 - zwiększono wydatki o kwotę 2 000,00 z przeznaczenie na zakup materiałów  i usługi pozostałe w zakresie zwalczania narkomanii

Dział 851 rozdział 85154  - zwiększono wydatki o kwotę 9 823,00 z przeznaczenie na zakup materiałów  i usługi pozostałe w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Zwiększenia planu wydatków w dziale 851 wynikają z niewykorzystanych środków w roku 2007,

Rozdział  85219 zwiększono dotację o kwotę 2 800,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I301/3011/852/12/2008 z dnia 17.03.2008r,                                           z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2008 roku.

Załącznik Nr 3 przedstawia dochody a załącznik Nr 4 wydatki związane z realizacją zadań   z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku. Zmniejszenia dokonano o kwotę 57,00zł  w dziele 751 – aktualizacja PESEL.

Załącznik Nr 5 przedstawia zadania inwestycyjne w 2008 roku. Są to między innymi:

 1. Przebudowa drogi gminnej- wykonanie dywanika asfaltowego NOWE SARNOWO – GUMOWO
 2. Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dywanika asfaltowego STARE GUMINO 
 3. Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dywanika asfaltowego ,mapy + projekt DZIERZĄŻNIA -OŚ.RSP
 4. Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dywanika asfaltowego ,mapy + projekt BŁONINO GUMOWSKIE
 5. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wierzbica Pańska
 6. Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Gminy
 7. Termoizolacja budynku szkolnego Dzierzążnia
 8. Utwardzanie terenu przy budynku szkolnym NOWE KUCICE

Załącznik Nr 6 przedstawia limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  w latach 2008-2010. Planowane inwestycje to:

 1. Budowa przydomowych oczyszczalni
 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 0712020 i Nr 0712029 NOWE KUCICE- KORYTOWO – KADŁUBOWO
 3. Przebudowa drogi gminnej KUCICE Nr 0712056 i Nr 0712060
 4. Przebudowa drogi gminnej GUMOWO- SARNOWO GÓRY Nr 0712038 -mapy +projekt

Z przedstawionych zmian w budżecie gminy wynika, iż w budżecie pozostają wolne środki   (nadwyżka budżetowa) w kwocie 433 262,00zł, z czego na najbliższej sesji Rady Gminy zaplanowano wykorzystać 92 823,00zł

Do przedstawionych informacji  członkowie Rady Gminy nie wnieśli żadnych uwag i pytań, zatem Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 77/XIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6               Zanim Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania Sekretarza Gminy Dzierzążnia, głos zabrał Wójt Gminy.

W związku z odwołaniem z funkcji Sekretarza Gminy Dzierzążnia Pani Barbary Wicińskiej-Misiowiec z dniem 31 marca 2008 roku z przyczyny przejścia wcześniejszą emeryturę Wójt wnioskuje  o powołanie na powyższe stanowisko z dniem 01 maja 2008 roku Pana Adama Sobieckiego.

Pan Adam Sobiecki złożył podanie wraz z dokumentami obrazującymi wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej. Aktualnie zatrudniony jest w Urzędzie Gminy Dzierzążnia na stanowisku inspektora do spraw promocji gminy i obsługi funduszy strukturalnych.

Przez ponad cztery lata pracy w Urzędzie dał się poznać jako pracownik zdyscyplinowany, kompetentny, koleżeński i zaangażowany w rozwój Gminy.

W tym okresie zajmował się między innymi przygotowywaniem i rozliczaniem  wielu projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Był głównym autorem strategicznych dokumentów Gminy takich jak Strategia Gminy Dzierzążnia, Lokalny Plan Rozwoju Gminy, Plan Odnowy Miejscowości.

Aktualnie w celu poszerzenia wiedzy z zakresu administracji samorządowej kontynuuje naukę na Podyplomowym Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Do wyjaśnień Wójta, radni nie wnieśli żadnych uwag.

W tym miejscu obecny na obradach Pan Sobiecki podziękowała za obdarzone zaufanie  i zadeklarował, że dołoży wszelkich starań by prawidłowo wypełniać obowiązki wynikające z pełnionej funkcji. Nadmienił, że liczy na postulaty i opinie ze strony mieszkańców.

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Dzierzążnia i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 78/XIII/2008 Rady Gminy  w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

 

 Ad pkt 7                    Podjęcie uchwały Nr 79/XIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku  z planowaną inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice od km 0+000 do 2+759.20” poprzedziło wyjaśnienie Wójta Gminy.

Poinformował, że zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym  realizuje  inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  Kucice od km 0+000  do  2+  759.20”.  Powyższa inwestycja planowana jest do realizacji  w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Warunkiem realizacji inwestycji jest posiadanie własności gruntów.

W celu uregulowania własności gruntów pod planowaną inwestycję zachodzi konieczność   przejęcia na własność  w drodze umowy darowizny  na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych  nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kucice oraz Nowe Gumino przedstawionych w załączniku powyższej uchwały .

Przekazanie gruntów niezbędnych przy przebudowie drogi przyczyni się do dalszej poprawy infrastruktury sieci dróg gminnych  oraz bezpieczeństwa i komfortu ruchu.

 Wobec powyższego zasadne i właściwe z punktu widzenia rozwoju i warunków życia mieszkańców  Gminy Dzierzążnia  jest przekazanie w formie darowizny przedstawionych  w § 1 powyższej uchwały nieruchomości na rzecz Gminy Dzierzążnia .

Do przedstawionych wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z planowaną inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice od km 0+000 do 2+759.20” i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 79/XIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8                     Przed podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia  wysokości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dzierzążnia głos zabrał Wójt Gminy.

Poinformował, że przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222) zawierają delegację dla pracodawców jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego do określenia wartości jednego punktu w złotych, celem ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników w porozumieniu z Radą Gminy stosownie do posiadanych środków finansowych. Dyrektorzy szkół w Dzierzążni i w Nowych Kucicach określili wartość jednego punktu                           w wysokości 6,00 zł.

Do przedstawionych wyjaśnień żadnych pytań i uwag nie wniesiono zatem Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  wysokości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych   na stanowiskach w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dzierzążnia i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 80/XIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 Ad pkt 9                W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił potrzebę podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Starego Gumina i Nowego Gumina na lata 2008-2016.

Przygotowanie w/w planu jest niezbędne z uwagi na procedurę składania wniosków aplikacyjnych w sprawie uzyskania dofinansowania w ramach działania „Odnowa  i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Plan odnowy miejscowości został przygotowany metodą uspołecznioną, zgodnie  z § 10, ust. 1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa  i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.  U. Nr 38, poz. 220,).

Wójt Gminy wraz ze społecznością lokalną Gumina przy wsparciu środkami unijnymi planuje wybudować budynek, w który mogliby strażacy  z Gumina organizować spotkania, oraz świetlicę z zapleczem kuchennym. Planowane jest również utwardzenie placu przy kościele w Guminie z przeznaczeniem na parking dla samochodów.

Do przedstawionych wyjaśnień żadnych pytań i uwag nie wniesiono zatem Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Starego Gumina i  Nowego Gumina  na lata 2008-2016 i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 81/XIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10               Przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Przewodnicząca Rady Gminy porosiła o wyjaśnienie potrzeby podjęcia tej uchwały Panią Kierownik GOPS – Reginę Sobczeńską.

Poinformowała, że zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28 września 2007 roku Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej obejmujący działania polityki integracji społecznej, której celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. W ramach Priorytetu VII, została przewidziana realizacja projektów systemowych, polegająca na dofinansowaniu zadań publicznych. Zgodnie z pismem Nr SR.EFS.JC.0214-85/08/12678 z dnia 24 stycznia 2008 roku – Instytucji Pośredniczącej –PO KL – której rolę dla komponentu regionalnego pełni Samorząd Województwa Mazowieckiego – dokonano podziału środków na realizację przez OPS  projektu systemowego .

Poinformowała, że zgodnie z podziałem środków pomiędzy gminy, które deklarują chęć realizacji projektu systemowego w roku 2008 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski , Gmina Dzierzążnia ma możliwość pozyskania środków w wysokości  55.624 zł, co wiąże się z koniecznością zapewnienia udziału własnego Gminy w wysokości 6.526 zł ( 10,5 % ) .

 

Według wstępnego rozeznania „Programem” planuje się objęcie 4 osób z terenu Gminy Dzierzążnia.

Do przedstawionych wyjaśnień żadnych pytań i uwag nie wniesiono zatem Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 82/XIII/2008 Rady Gminy  w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11               Zanim podjęto uchwałę w sprawie warunków realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego Powiatu Płońskiego, głos zabrał Wójt Gminy. Poinformował, że zgodnie z zapisem w tym projekcie, Gmina Dzierzążnia zobowiązuje się do współpracy i współfinansowania wieloletniego zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 3064 Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice ( dotyczy to pomocy ze strony Gminy Dzierzążnia   w uregulowaniu stanu prawnego gruntów zajętych pod pas drogowy).               

 W okresie realizacji tego zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej Gmina sfinansuje 70% kosztów przygotowawczych i 70% kosztów udziału własnego zadania realizowanego na terenie gminy tj.  w miejscowościach Przemkowo i Wilamowice.

Do przedstawionych wyjaśnień żadnych pytań i uwag nie wniesiono zatem Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie warunków realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego powiatu płońskiego i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 83/XIII/2008 Rady Gminy  w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12               W tym punkcie jako pierwsza zabrała głos radna Alina Braulińska-Korycka, która zwróciła się z pytaniem w jaki sposób sprawowany jest nadzór nad dziećmi dowożonymi autobusem szkolnym do szkół? Słyszała skargi rodziców o sytuacjach,  że dzieci zostają po lekcjach w szkole. Rodzice wtedy bardzo martwią się.

Następnym pytaniem radnej Braulińskiej była sytuacja w SG ZOZ w Dzierzążni. Również docierają do niej niepokojące informacje dotyczące funkcjonowania ośrodka.

Na powyższe Wójt odpowiedział, że opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół sprawowana jest prawidłowo. Zdarzyła się raz sytuacja, ze dzieci pozostały w szkole bo nauczycielka nie usłyszała sygnału dzwonka szkolnego. Opiekun nie wiedział, że dzieci pozostały w szkole ale tylko 30 minut, bo zaraz kolejnym kursem wróciły do domu. Uważa Wójt, że nerwy rodziców były niepotrzebne. Dzwoniła zdenerwowana matka do Urzędu Gminy ale dzieci bezpiecznie wróciły do domu.

W tym miejscu zabrał głos Dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni- Pan Franciszek Goszczyński, który stwierdził, ze dzieci często przed odjazdem autobusu biegają po terenie szkoły, do sklepiku czy spacerują wokół szkoły. Nie może opiekun stać przy autobusie i sprawdzać listy obecności bo to by znacznie opóźniło odjazd autobusu, poza tym zdarza się często, że rodzice sami zabierają dzieci i młodzież ze szkoły, więc opiekun nie wie czy dziecko będzie na pewno wracać autobusem do domu.

Nie ma też możliwości telefonicznego informowania rodziców o awariach autobusu czy opóźnieniach w kursach autobusu. Dyrektor musiałby zatelefonować do co najmniej kilkudziesięciu rodziców a to jest niemożliwe.

Ponadto zaapelował do Wójta Gminy o ufundowanie nagród dla laureatów konkursów szczebla mazowieckiego tj.

 1. Angelika Nowicka – laureatka Wojewódzkiego Etapu Konkursu Historycznego
 2. Marcin Kraśniewski – laureat Wojewódzkiego Etapu Konkursu Wiedzy Obywatelskiej                       i Ekonomicznej. Opiekunem obydwu laureatów jest Pani mgr Beata Garlej
 3.  Bielska Wioleta – laureatka Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych – opiekun pan mgr Edmund Kriks

Dyrektor chciałby wyróżnić tych uczniów i zachęcić młodzież do osiągania sukcesów w nauce oraz   w sporcie.

Co do sytuacji panującej w SG ZOZ to poinformował, że nic złego nie dzieje się. Pani Kierownik ma złożyć do Urzędu Gminy budżet SG ZOZ z dokładnym wyszczególnieniem działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z podpisaną oferta z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych. Wójt musi wiedzieć o planowanych wydatkach w związku z otrzymaną z NFZ dotacją na świadczenia zdrowotne.

Poinformował Wójt również, że Pani Paszkowska złożyła wniosek o podwyżkę wynagrodzenia,  ale w chwili obecnej nie otrzymała jej, najpierw musi przedstawić budżet i zaplanowane wydatki

Sołtys wsi Wilamowice – Pani Siedlecka zwróciła się z prośba o zakup  tablic sołeckich i tablic ogłoszeń. Nadmieniła, że nie ma tablicy informującej o pełnionej funkcji oraz nie ma gdzie zamieścić urzędowych ogłoszeń czy informacji.

Również pieczątkę sołecką ma zniszczona i prosi o jej wymianę.

Na powyższe Wójt odpowiedział, ze należy złożyć do Urzędu Gminy zapotrzebowanie bo nie wiadomo ile sztuk zamówić  tablic sołeckich oraz tablic ogłoszeń.

Sołtys wsi Dzierzążnia Pan Fotek zapytał, dlaczego tylko w Guminie będzie wykonany parking przy Kościele? W Skołatowie też potrzebny jest parking przy kościele.

Wójt odpowiedział, że w Guminie będzie wykonany parking  po otrzymaniu dofinansowania a nie w ramach własnych środków finansowych.  Staramy się o dofinansowanie w związku z budową budynku w Guminie ( garaż dla OSP, świetlica z zapleczem kuchennym) w związku z przyjętym Planem Odnowy Miejscowości Starego  Gumina i Nowego Gumina na lata 2008-2016.

Budową parkingu dla  samochodów w Skołatowie zająć się powinien ksiądz proboszcz  a nie Urząd Gminy. 

                         

Innych pytań i uwag radni nie zgłosili zatem  Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XIII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Protokołowała                             

 

Alina Bieglecka

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-05 11:48:33
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-05 11:48:33
 • Liczba odsłon: 870
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174596]

przewiń do góry