Zarządzenia Wójta Gminy 2014 rok  

 

1. Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na rachunku bieżącym na spłatę kredytu w roku budżetowym 2014  -  zarzadzenie_nr_01.2014-kredyt.doc

2. Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - zarzadzeniezespolaeibw.doc

3. Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 stycznia  2014 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów osobowych służbowych, autobusów szkolnych, pojazdów i sprzętu strażackiego - zarzadzenienormy_paliwa.doc

4. Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni - zarzadzenie_org2014.doc   ( regulamin_organizacyjny_urzedu_gminy2014.doc , schemat_organizacyjny2014.doc , zasadypodpipism.doc )

5. Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 stycznia  2014 roku w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunków zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za 2013 rok -  bilans_gbp_za_2013r..zip  

6. Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 stycznia  2014 roku w sprawie wykonania budżetu gminy na rok 2014 -  zarzadzenie_nr_6-.doc

7. Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej Biblioteki Publicznej -  zarzadzenie_7_2014.zip

8. Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 kwietnia  2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia -  objasnienia.zip  

9. Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej - _zarzadzenie_9_2014.zip

10. Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 kwietnia  2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego - zarzadzenie-10-2014.doc

11. Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 kwietnia  2014 roku w sprawie  zmiany zarządzenia Nr 11/2009 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania  pracowników w Urzędzie Gminy w Dzierzążni - zarzadzenie_zmien_11.doc

12. Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  05 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowy ch komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego  w RP zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku-  zarzadzenie-12_2014.doc

13. Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 05 maja  2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzedzie Gminy Dzierzążnia oraz jednostkach dla których obsługe księgową prowadzi Urząd  - zarzadzenie_13.2014.doc

14. Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  05 maja  2014 roku w sprawie

zakładowego planu kont dla Projektu   ”Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych na terenie gminy Dzierzążnia   do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym - zarzadzenie__nr_14.docx

15. Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia   05 maja 2014 roku 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Dzierzążnia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro - zarzadzenie-15_2014.doc

16. Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 05 maja  2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni - zarzadzenie-16_2014.doc

17. Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia   15 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach -  z_a_r_z_a_d_z_e_n_i_e___nr_17_dla_opiekunow.docx

18. Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia   23 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej - zal.1.zip

19. Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  30 maja  2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze zarzadzenie_19_2014.doc

20. Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  02 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie rokowań - zarzadzenie-20_2014.doc

21. Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia    02 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego - zarzadzenie-21_2014.doc

22. Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia   02 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Dzierzążni do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społeczne- zarzadzenie_22-2014.doc

23. Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia    16 czerwca 2014 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dzierzążnia - zarzadzenie_23.2014.doc

24. Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  16 czerwca  2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny - zarzadzenie_nr_242014_wojta_gminy_w_sprawie_krd.docx

25. Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia    25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny - zarzadzenie_nr_252014_wojta_gminy_w_sprawie_krd.docx

26. Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 czerwca  2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Dzierzążni  do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania decyzji administracyjnych - zarzadzenie_nr_262014_wojta_gminy_w_sprawie_upow.prac_ustawa_o_opiekunach.docx

27. Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  27 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji socjalnej oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dzierzążnia - zarzadzeniezmienijacekomisjasocjalna.alina.doc

28. Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  30 czerwca  2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie_28.2014.doc

29. Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 czerwca  2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej - zarzadzenie_29_2014.zip  

30. Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej - zarzadzenie_3-.zip

31. Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 19 sierpnia   2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2014 roku - zarzadzenie_31-2014.zip

32. Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 01 września  2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego - zarzadzenie_32_2014.doc

33. Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 01 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego - zarzadzenie_33_2014.doc

34. Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 września  2014 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą - zarzadzenie_egzamin_sluzba_36_2014.doc

35. Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 13 października  2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej- zarzadzenie_35_2014.zip

36. Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 03 listopada  2014 roku w sprawie powołania zespołów do przeprowadzania korekty składów kart do glosowania w wyborach do rady Gminy Dzierzążnia i Wójta Gminy Dzierzążnia zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku - zarzadzenie_zespoly_sprawdzajace.doc  

37. Z arządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 03 listopada  2014 roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę zamkniętych lokali wyborczych   na terenie Gminy Dzierzążnia w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta gminy   zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - zarzadzenieochrona_lokali_37_2014.doc


38. Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 listopada  2014 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dzierzążnia na lata 2015-2023 - objasnienia_do_wpf-2015.zip

39. Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 listopada   2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej  na 2015 rok projekt_budzetu_na_2015_czesc_opisowa.zip

40. Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 listopada  2014 roku w sprawie  zmiany uchwały budżetowej - zal.2nnnnn.zip

41. Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia08 grudnia   2014 roku w sprawie

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka   Pomocy   Społecznej w Dzierzążni do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy z_a_r_z_a_d_z_e_n_i_e___nr_41__z_dnia_08.12.2014.docx

42. Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 grudnia  2014 roku w sprawie

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka   Pomocy   Społecznej w Dzierzążni   do   prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych , a także do wydawania w tych sprawach decyzji  z_a_r_z_a_d_z_e_n_i_e___nr_42__z_dnia_08.12.2014.docx

43. Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 grudnia  2014 roku w sprawie

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka   Pomocy   Społecznej w Dzierzążni   do   prowadzenia postępowania, a także   wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego  z_a_r_z_a_d_z_e_n_i_e___nr_43__z_dnia_08.12.2014.docx

44. Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 grudnia  2014 roku w sprawie 

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka   Pomocy   Społecznej w Dzierzążni   do   przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej  z_a_r_z_a_d_z_e_n_i_e___nr_44_z_dnia_08.12.2014.docx

45. Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka   Pomocy   Społecznej w Dzierzążni   do   przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej  z_a_r_z_a_d_z_e_n_i_e___nr_45_z_dnia_08.12.2014.docx

46. Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka   Pomocy   Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o   ustalenie i wypłatę   zasiłków dla    opiekunów oraz do   wydawania decyzji   administracyjnych    w tych sprawach z_a_r_z_a_d_z_e_n_i_e___nr_46_z_dn.08.12.2014.docx

47. Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie 

upoważnienia pracownika   Gminnego Ośrodka   Pomocy   Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o   ustalenie i wypłatę   zasiłków dla    opiekunów oraz do   wydawania decyzji   administracyjnych    w tych sprawach  z_a_r_z_a_d_z_e_n_i_e___nr_47_z_dn.08.12.2014.docx

48. Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny - zarzadzenie_nr_482014_z_dn.08.12.2014.docx

49. Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 grudnia  2014 roku w sprawie

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny -  zarzadzenie_nr_492014_z_dn.08.12.2014.docx

50. Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 grudnia   2014 roku w sprawie

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej -  zarzadzenie_nr_50_2014_z_dn.08.12.2014.docx

51. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 grudnia  2014 roku w sprawie 

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka   Pomocy   Społecznej w Dzierzążni   do   podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji - z_a_r_z_a_d_z_e_n_i_e___nr_51__z_dnia_08.12.2014.docx

52. Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 grudnia  2014 roku w sprawie

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka   Pomocy   Społecznej w Dzierzążni do   podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji -  z_a_r_z_a_d_z_e_n_i_e___nr_52__z_dnia_08.12.2014.docx

52/1/. Zarządzenie Nr 52/1//2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 grudnia  2014 roku w sprawie

upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta zarzadzenie_nr_52__sekretarz_decyzje.docx

53. Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 31 grudnia  2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz druków ścisłego zarachowania - zarzadzenie_nr_53.214inwentaryzacja_kasy.doc


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-19 15:14:21
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-09 12:21:00
  • Liczba odsłon: 3604
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278474]

przewiń do góry