Uchwała Nr 5/I/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 listopada 2002 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy

Na podstawie art 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2002 roku z póź.zm.) oraz § 18 ust.3 Statutu Gminy Dzierzążnia uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 2/I/1996 z dnia 14 lutego 1996 roku, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Statutową w następującym składzie osobowym:

 1. Wicińska-Misiowiec Barbara

 2. Gąsiorowski Krzysztof

 3. Bielewicz Alina

 4. Jankowska Wiesława

 5. Harazińska Agnieszka

 6. Matusiak Grzegorz

§ 2

Zadaniem wyżej wymienionej komisji jest opracowanie i przedłożenie Radzie Gminy projektu Statutu Gminy w szczególności uwzględniającego i dostosowującego obecnie obowiązujący Statut do zmienionego stanu prawnego.

§ 3

Wykonanie powyższej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 4/I/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 listopada 2002 roku

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

Na podstawie art 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz § 18 ust.1 i 2 Statutu Gminy Dzierzążnia uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 2/I/1996 z dnia 14 lutego 1996 roku, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się skład osobowy poszczególnych stałych komisji Rady Gminy:

 1. Komisja Rewizyjna:

  1. Jankowska Wiesława

  2. Bartold Krzysztof

  3. Traczyk Paweł

  4. Gąsiorowski Krzysztof

 1. Komisja Budżetowo-Gospodarcza:

  1. Piórkowski Ryszard

  2. Olszewski Wacław

  3. Matusiak Grzegorz

  4. Wiktorzak Zbigniew

 2. Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury:

  1. Krysiewicz Zofia

  2. Olszewski Wacław

  3. Turkowska Teresa

  4. Wiśniewski Zbigniew

 3. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska:
 4. Milewski Kazimierz

 5. Pawlak Wiesław

 6. Marszał Stanisław

 7. Wiśniewski Zbigniew

§ 2

Zobowiązuje się poszczególne komisje do opracowania i przedłożenia Radzie Gminy regulaminu i planu pracy komisji.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 3/I/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.

Na podstawie art 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2002 roku z póź.zm.) oraz § 18 ust.3 Statutu Gminy Dzierzążnia uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 2/I/1996 z dnia 14 lutego 1996 roku, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku głosowania jawnego na przewodniczących poszczególnych stałych

komisji wybrani zostali:

 1. Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący Komisji - Jankowska Wiesława

 2. Komisja Budżetowo-Gospodarcza:

  Przewodniczący Komisji - Piórkowski Ryszard

 3. Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury:

  Przewodniczący Komisji - Krysiewicz Zofia

 4. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska:

Przewodniczący Komisji - Milewski Kazimierz

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 2/I/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz. U.Nr 142,poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) i § 12 ust.1 Statutu Gminy uchwalonego przez Rade Gminy w dniu 14 lutego 1996 roku Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów wiceprzewodniczącym Rady Gminy został wybrany Matusiak Grzegorz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 1/I/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz. U.Nr 142,poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) i § 12 ust.1 Statutu Gminy uchwalonego przez Rade Gminy w dniu 14 lutego 1996 roku Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przewodniczącym Rady Gminy została wybrana Agnieszka Harazińska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący obrad

Kazimierz Milewski

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-17 09:54:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-25 15:36:54
 • Liczba odsłon: 1178
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181140]

przewiń do góry