Uchwała Nr 122/XVII/2012

Rady Gminy w   Dzierzążni

z dnia 4 grudnia 2012.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Dzierzążnia

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz   art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz   art. 4 ust. 1 i 3 u stawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)
, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, - Rada Gminy     uchwala:

 

 

REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY DZIERZĄŻNIA

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin, zgodnie z wymaganiami ustawy określa   szczegółowe zasady   utrzymania czystości i porządku   na terenie gminy Dzierzążnia dotyczące:

1)   wymagań w zakresie utrzymania czystości i  porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a)   prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b)   uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c)   mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2)   rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a)   średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b)   liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3)   częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z  terenu nieruchomości oraz z  terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4)   innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat   2018-2023;

5)   obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6)   wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.     odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady stałe powstające w gospodarstwach domowych;

2.     właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowniku, oraz inne podmioty władające nieruchomością, a także gospodarstwa domowe;

3.     gospodarstwo domowe – rozumnie się przez to jedną   osobę lub więcej osób razem zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących;

4.     odpady ulegające biodegradacji -   rozumnie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach      Dz. U. 2001, Nr 62 poz. 628 z późn. zm.). Należą do nich min.: odpady kuchenne, odpady z ogrodów, odpady pochodzące z terenów zielonych.

5.     bioodpady – rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji             z terenów zieleni (trawa, liście, gałęzie, szczątki roślinne itp.) oraz odpady kuchenne z gospodarstw domowych (resztki żywności pochodzenia roślinnego);

6.     odpady zielone – rozumie się przez to odpady komunalne (skoszona trawa, liście, igliwie i drobne gałęzie) stanowiące części roślin powstałe wskutek ich pielęgnacji;

7.     odpady wielkogabarytowe – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach,    z wyłączeniem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego;

8.     odpady niebezpieczne – rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia    27 kwietnia 2001r. o odpadach, a w szczególności: przeterminowane leki i baterie;

9.     odpady zmieszane – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;

10. odpady surowcowe – rozumnie się przez to selektywnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe: z papieru i tektury, ze szkła bezbarwnego i kolorowego, z tworzyw sztucznych, z metali, wielomateriałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury;

11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -   rozumnie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), pochodzący z gospodarstw domowych lub   z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach;

12.   zorganizowany system odbioru odpadów – system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Dzierzążnia zorganizowany przez gminę Dzierzążnia;

13. operator – wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego do świadczenia usług w ramach zorganizowanego systemu odbioru odpadów.

14. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

15. zbiornikach bezodpływowych – rozumnie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania.

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 2

1.    Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania powstających odpadów, a  odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1)   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2‑14,

2)   przeterminowanych leków i chemikaliów,

3)   zużytych baterii i akumulatorów,

4)   zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5)   mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6)   odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7)   zużytych opon,

8)   odpadów zielonych,

9)   papieru,

10) szkła,

11) opakowań wielomateriałowych,

12) tworzyw sztucznych,

13) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

14) metali.

2.    Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.

3.    Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV, w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym właścicielom nieruchomości, zarządzających nieruchomościami, dysponujących lokalem.

§ 3

1.    Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, niezwłocznie po opadach, a w szczególności:

a)   powstałe w godzinach nocnych – do 7 rano,

b)   powstałe w godzinach od 7 do 22 – w ciągu dwóch godzin od momentu ich powstania.

2.    Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

3.    Nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1, lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem nie działającym szkodliwie   na tereny zieleni, drzewa
i krzewy, w celu zlikwidowania jego śliskości.

 

§ 4

1.    Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1)   niezanieczyszczania środowiska i  odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, w szczególności ścieki te nie mogą być odprowadzone bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

2)   dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków myjących ulegających biodegradacji,

3)   na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

2.    Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1)   niezanieczyszczania środowiska i  zbierania powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych, umożlwiających ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

2)   dokonywania w   pojazdach samochodowych tylko drobnych napraw (np. wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów itp.),

3)   niestwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,

4) zgody właściciela nieruchomości.

 

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

§ 5

Ustala się następujące rodzaje pojemników zamkniętych przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1)   pojemniki na odpady o pojemności 80 litrów (L);

2)   pojemniki na odpady o pojemności 120 L ;

3)   pojemniki na odpady o pojemności 240 L ;

4)   pojemniki na odpady o pojemności 1100 L ;

5)   pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m 3 ;

6)   pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 30, 40, 80, 120 i 240 L;

7)   kosze uliczne o pojemności od 30 do 60 L ;

8)   inne pojemniki i kontenery.

 

 

 

§ 6

1.    Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)   nie więcej niż dwie osoby – w rozmiarze 80 L ,

2)   3 osoby – o pojemności 120 L ;

3)   4 osoby – o pojemności 240 L ;

4)   nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób – o pojemności 240 L i 80 L ;

5)   nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 11 osób – o pojemności 240 L i 120 L lub 2 pojemniki 240 L ;

6)   nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – o pojemności - 3 pojemniki po 240 L .

2.    Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1.

3.    Ust. 1 pkt 6 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości prowadzących gospodarstwo domowe, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 6.

4.    Z zastrzeżeniem § 8, do właścicieli nieruchomości budynków wielorodzinnych, o których mowa w  § 8 ust. 1, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 7

1.    Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, barwy oraz minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania selektywnego odpadów na terenie nieruchomości:

1)   papieru, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta (pojemniki lub worki koloru niebieskiego):

a)   nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 40 L ;

b)   nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 80 L ;

c)    nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – o pojemności 120 L ;

d)   nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – o pojemności - 2 x120 L;

2)   szkła, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta: (pojemniki lub worki koloru zielonego),

a) nie więcej niż dwie osoby – w rozmiarze 40 L ;

b)   nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 80 L ;

c)    nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – o pojemności 120 L ;

d)   nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – o pojemności - 2 x120 L;

3)   tworzywa sztucznego, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta (pojemniki lub worki koloru żółtego):

a)   nie więcej niż dwie osoby – w rozmiarze 40 L ;

b)   nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 80 L ;

c)    nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – o pojemności 120 L ;

d)   nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – o pojemności - 2 x120 L;

4)   metalu, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta (pojemniki lub worki koloru czerwonego):

a)   nie więcej niż dwie osoby – w rozmiarze 20 L ;

b)   nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 40 L ;

c)    nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – o pojemności 80 L ;

d)   nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – o pojemności - 80 L ;

5)   odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta (pojemniki lub worki koloru fioletowego):

a)   nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 20 L ;

b)   nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 40 L ;

c)    nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – o pojemności 80 L ;

d)   nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – o pojemności - 120 L ;

6)   odpadów z remontu, niezależnie od liczby osób korzystających –
pojemność pojemnika w zależności od ilości wytwarzanego odpadu.

7) dla odpadów wielomateriałowych – worki koloru białego w rozmiarach:

  a) nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 40 L ;

b)   nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 80 L ;

c)    nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – o pojemności 120 L ;

d)   nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – o pojemności - 120 L ;

8) dopuszcza się zbieranie odpadów surowcowych – tzw . suchych do worków koloru szarego o pojemności:

a)   nie mniej niż 2 osoby i nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 80 L ;

c)    nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – o pojemności 120 L ;

d)   nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 8 osób – o pojemności - 2 x120 L;

9) odpady problemowe (np. baterie i akumulatory, opakowania po substancja niebezpiecznych, przeterminowane leki) zbieramy w workach koloru czarnego o pojemności 40 L lub 80 L   przekazujemy do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych   w wyznaczonych terminach.

10) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przekazujemy do   Punktu Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych     w wyznaczonych terminach.

 

2.    Ustala się dla właścicieli nieruchomości, prowadzących gospodarstwo domowe w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów mebli lub innych odpadów wielkogabarytowych na poziomie pojemnika 1100 L . Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych.

3.    Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

4.    Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w ust. 1 pkt. 5, zbierać i kompostować w przydomowych kompostowniach.

§ 8

1.    Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1)   nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – o pojemności 3 x 240 L ;

2)   nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – o pojemności 1100 L ,

3)   nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 1100 L i 120 L

4)   nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – w rozmiarze 1100 L ,
 1 x 240 L i 1 x 120 L ;

5)   nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 40 osób – w rozmiarze 1100 L
i 2 x 240 L

6)   nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 45 osób – w rozmiarze 2 x 1100 L

2.    Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.

3.    Ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników, z których korzysta większa liczba osób niż określona w ust. 1.

4.    W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do zbierania odpadów na zasadach określonych w ust. 3, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych prowadzone są gospodarstwa domowe, w ten sposób, iż na każdą osobę korzystającą z urządzenia należy przeznaczyć pojemność pojemnika w wielkości nie mniejszej niż 40 litrów . Norma powyższa ma zastosowanie również do innych właścicieli nieruchomości w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru urządzeń do zbierania odpadów.

 

§ 9

1.    Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów:

1)   papieru, jeżeli z takiego pojemnika korzysta - koloru niebieskiego:

a)   nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 120 L ;

b)   nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240 L ;

c)    nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 360 L ;

d)   nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 60 osób – o pojemności 1100 L ,

2)   szkła, jeżeli z takiego pojemnika korzystają - koloru zielonego:

a)   nie więcej niż 10 osób – o pojemności 120 L ;

b)   nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240 L ;

3)   tworzywa sztucznego, jeżeli z takiego pojemnika korzystają - koloru żółtego:

a)   nie więcej niż 10 osób – o pojemności 240 L ;

b)   nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 360 L ;

c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 60 osób – o pojemności 1100 L ;

4)   metalu, jeżeli z takiego pojemnika korzystają - koloru czerwonego:

a)   nie więcej niż 20 osób – o pojemności 120 L ;

b)   nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 40 osób – o pojemności 240 L ;

5)   odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli z takiego pojemnika korzysta - koloru fioletowego:

a)   nie więcej niż 30 osób – o pojemności 120 L ;

b)   nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 60 osób – o pojemności 240 L ;

6)   odpadów z remontu, niezależnie od liczby osób korzystających –
pojemnik o objętości w zależności od ilości wytworzonych odpadów,

7) dla odpadów wielomateriałowych – worki koloru białego w rozmiarach:

a)   nie więcej niż 20 osób – o pojemności 120 L ;

b)   nie więcej niż 40 osób – o pojemności 240 L ;

8) dopuszcza się zbieranie odpadów surowcowych – tzw. suchych do worków koloru szarego o pojemności: od 80 L do 240 L i umieszczanie ich w pojemnikach zbiorczych o pojemności 1100 L .

9) odpady problemowe (np. baterie i akumulatory, przeterminowane leki itp. zbieramy w specjalnych workach koloru czarnego. i odbierane będą
  w wyznaczonych terminach.

10) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt AGD i RTV i odbierane będą
  w wyznaczonych terminach.

 

2.    Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych na poziomie pojemnika KP 5. Dopuszcza się możliwość zbierania mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości. Zbierania mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych.

3.    Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

4.    Ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych rodzajów selektywnie zbieranych i odbieranych rodzajów odpadów, wskazanych w § 2 ust. 1

5.    Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 1.

 

§ 10

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1)   w terenie niezabudowanym – 40 L , usytuowane w odległości w zależności od potrzeb;

2)   w terenie zabudowanym – od 40 L do 70 L usytuowane w odległości
w zależności od potrzeb.

2. W szkołach - ustawia się zestawy pojemników do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, papieru i opakowań, wielomateriałowych w kolorach jak wyżej.

 

§ 11

1.    Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. Pojemniki muszą być ustawione w miejscu widocznym na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczone przed zbieraniem wody.

4.    Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku.

5.    Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.

 

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych
do użytku publicznego

 

 

§ 12

1.    Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2.    Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub w workach, a następnie przekazanie ich odbierającemu odpady.

3.    Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

4. Właściciele nieruchomości mogą niektóre rodzaje odpadów selektywnie zebranych zanieść lub zawieźć do PSZOK (dotyczy to zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów zielonych, wielkogabarytowych) w wyznaczonych terminach.

5. właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

6     Niewystawienie pojemników i worków w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów.

7. W przypadku niezłożenia deklaracji zostanie w drodze decyzji naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi według danych posiadanych przez Urząd Gminy.

 

§ 13

1.    Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu.

 

§ 14

1.    Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2–13 co najmniej 1 raz w miesiącu oprócz odpadów biodegradowalnych.

2.    Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 14 co najmniej 1 raz w roku.

3.    Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2–14 co najmniej raz w tygodniu.

 

§ 15

1.    Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2.    Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości według potrzeb lecz nie dłużej niż raz na 6 miesięcy.

3. Właściciele nieruchomości posiadających przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do przestrzegania zasad użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków.   

 

ROZDZIAŁ V

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

dla Mazowsza

 

§ 16

1.   Gmina Dzierzążnia należy do Płockiego Regionu Gospodarki Odpadami zw. Regionem Płockim.

2.   W Regionie Płockim ustalono następujące Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( RIPOK) – zmieszanych, odpadów zielonych i odpadów stanowiących pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

1)     ZUOK w Kobiernikach k/Płocka - Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Kobiernikach 42, 09-413 Sikórz,

2)     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku - Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych i kompostowni odpadów posortowniczych i zielonych selektywnie zebranych   w Poświętnem,   09-100 Płońsk,

3)     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu – składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i pozostałości z sortowania w miejscowości Rachocin, gm. Sierpc.

3.   W Regionie Płockim ustalono następujące instalacje zastępcze do czasu uruchomienia RIPOK.

1)     Zakład Gospodarki Komunalnej w Sierpcu – sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych - w miejscowości Rochocin, gm. Sierpc.

2)     PPHU Zebra S.J. w Sochaczewie - sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych - ul .Chemiczna 8, Sochaczew.

3)     Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie (ZURiK) - sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – Pl. Piłsudskiego 3, Żuromin.

4)     ZUOK Kobierniki k/Płocka Sp. zo.o. – Kompostownia odpadów zielonych -   w m. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz.

5)     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku – kompostownia odpadów Zielonych – w m. Dalanówek.

6)     Ziemia Polska Sp. zo.o. - Kompostownia odpadów zielonych w m. Bielice.

7)     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku – Składowisko odpadów w m. Jaskółowo.

8)     Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – Składowisko odpadów w m. Zakroczym.

9)     Remondis Drobin Komunalna Sp. zo.o. w Drobinie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Cieszewo.

10)   PGK Sp. zo.o. w Płońsku - Składowisko odpadów stałych   w m. Dalanówek.

11) ZURiK, Pl. Piłsudskiego 3, Żuromin - Składowisko odpadów komunalnych   w m. Brudnice.

12) Wójt Gminy Mochowo - składowisko odpadów komunalnych w m. Gozdy.

13) Wójt Gminy Kuczbork-Osada - Składowisko odpadów w m. Kuczbork-Wieś.

4.   W Regionie Płockim ustalono następujące instalacje spoza Regionu Płockiego do zastępczej obsługi na wypadek awarii.

1)     Z Regionu Ciechanowskiego – Kompostownia odpadów Zielonych w PUK Ciechanów w Woli Pawłowskiej.

5.   Niektóre wymagania wynikające z WPGO dla Mazowsza.

1)     inne rodzaje odpadów zebranych selektywnie lub wyodrębnionych z odpadów zmieszanych mogą być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do innych instalacji przetwarzających odpady   (sortowni odpadów selektywnie zebranych, w tym opakowaniowych, instalacji: produkcji komponentów paliwa alternatywnego, zagospodarowania gruzu budowlanego, zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego),

2)     odpady selektywnie zebrane powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych , które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania; w przypadku braku takiej możliwości mogą być kierowane   do innych instalacji przetwarzających frakcje odpadów selektywnie zebranych.

6.   Gmina zorganizuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, aby ułatwić mieszkańcom przekazanie niektórych rodzajów odpadów selektywnie zbieranych, w tym: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, zielonych itp.

 

§ 17

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§ 18

1.    Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2.    Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3.    Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1)   właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2)   zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4.    Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5.    Zabronione jest:

1)   pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,

2)   wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

3)   wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

6.    Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

7.    Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, przekazując ja firmie mającej zezwolenie na odbiór, transport zwłok zwierzęcych do spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

ROZDZIAŁ VII

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 19

1.    Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2.    Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1)   zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2)   nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3)   nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odory.

 

ROZDZIAŁ VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
i terminy jej przeprowadzania

 

§ 20

1.    Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej nieruchomości.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

 

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

 

§ 22

Traci moc uchwała Nr 26/IV/2007 . Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 8 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierzążnia   (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego     z dnia 28 maja 2007r. Nr   98 poz. 2429     z   późn. zm.).

 

§ 23

Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzążnia i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

§ 24

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 


 

UZASADNIENIE

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z u stawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. Nr 391).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy muszą być zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Dotyczą one m.in. wymagań na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, uprzątania błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości, mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Regulamin jest aktem ogólnym, który reguluje obowiązki dotyczące każdego podmiotu znajdującego się na terenie gminy, tj. samą gminę, jej jednostki organizacyjne, właścicieli nieruchomości, mieszkańców, podmioty świadczące usługi, firmy, zarządzających drogami itp.

Regulamin jest zasadniczym aktem prawa miejscowego.
Jego ranga jako aktu podstawowego wzrasta wobec likwidacji instytucji gminnych planów gospodarki odpadami. Dokument ten pozostaje w relacji z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy   jest obowiązana dostosować regulamin do WPGO w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.), która wprowadziła zmiany w treści merytorycznej regulaminu. Nadal podstawową   kwestią jest określenie zakresu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Zrezygnowano jednak z obowiązku określania maksymalnego poziomu odpadów ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania – jest to przedmiotem przepisów resortowych (art. 3b i 3c w/w ustawy).   

  Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. stanowi, że   regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, i mogą być zmieniane w zakresie upoważnienia zawartego w ustawie       o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

W związku z powyższym istnieje konieczność uchwalenia nowego   Regulaminu, który spełnia wszystkie wymagania ustawodawcy, w tym   uregulowania zawarte w w/w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także uwzględnia postanowienia zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 uchwalonym uchwałą Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.

Na podstawie danych z WPGO dla Mazowsza ustalono statystyczną objętość odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych przez mieszkańca terenów wiejskich na 40 L .

Na podstawie danych dot. składu morfologicznego odpadów w Polsce na terenach wiejskich (badania dot. 2007 r.) ustalono wielkość pojemników do zbierania odpadów selektywnie zbieranych:

          odpady biodegradowalne - ok. 16,9 %,

          papier - 21,9 %,

          szkło - 26,4 %,

          tworzywa sztuczne - 13,1 %,

          metale - 1,4 %,

          odpady wielkogabarytowe – 14 %,

          zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 1,2 %,

          odpady niebezpieczne – 0,1 %.

Gmina Dzierzążnia   nie badała składu morfologicznego odpadów.

 

W Regulaminie określono także wymagania dot. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania dot. utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, obszary dot. obowiązkowej deratyzacji.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt Regulaminu u zyskał pozytywną opinię P aństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                    mgr Agnieszka Harazińska 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-07 14:41:48
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 14:42:39
  • Liczba odsłon: 748
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181158]

przewiń do góry