Zobacz podgałęzie

Protokół z XX   sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 29 listopada  2016 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13 .00 a zakończyły o godzinie 15.00.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady XX sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką, pracownika GOPS Katarzynę Włodarską, dyrektorów szkół, przedstawicieli mediów i wszystkich przybyłych na sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał. 

            Pan Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek Wójta Gminy o rozszerzenie porządku obrad o 2 uchwały.

Pan Przewodniczący odczytał  nowy porządek obrad który radni przyjęli jednogłośnie

 14 głosami.

 

1.      Otwarcie XX Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie  Uchwały Nr 131/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę  do obliczenia podatku rolnego.

6.      Podjęcie  Uchwały Nr 132/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7.      Podjęcie  Uchwały Nr 133/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.      Podjęcie  Uchwały Nr 134/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie trybu

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

 w Gminie Dzierzążnia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

9.      Podjęcie  Uchwały Nr 135/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

10. Podjęcie  Uchwały Nr 136/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

11. Podjęcie  Uchwały Nr 137/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

12. Podjęcie  Uchwały Nr 138/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Płońskiego  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

13. Podjęcie  Uchwały Nr 139/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

14. Podjęcie  Uchwały Nr 140/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej  nieruchomości położonej   we wsi Dzierzążnia obręb ewidencyjny

nr 6  Dzierzążnia w drodze przetargu. 

15. Podjęcie  Uchwały Nr 141/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

16. Podjęcie  Uchwały Nr 142/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

17.  Podjęcie  Uchwały Nr 143/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność Gminy w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.

18. Podjęcie Uchwały Nr 144/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

19. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia                      w roku szkolnym 2015/2016.

20. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy  w Dzierzążni  oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2015 rok.

21. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2015 rok.

22. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy za 2015 rok.

23. Wolne wnioski i zapytania.

24. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XIX sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 14  radnych obecnych na sali.  Protokół z XIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  14 głosami.

 

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

W okresie od 12 września 2016 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

- W dniu 21 września 2016 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą ,,Przebudowa drogi we Wsi Wilamowice w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,

- W dniu 23 września 2016 roku odbyły się obchody 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego,

28 września 2016 roku odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych, zostały sprzedane trzy nieruchomości w: Dzierzążni, Wilamowicach, Kadłubowie Został sporządzony akt notarialny na nieruchomość w Kadłubowie, pozostałe akty zostaną sporządzone po otrzymaniu zgody z Agencji Nieruchomości Rolnych.

- 30 września 2016 roku zakończyła się przebudowa na drodze Nowe Gumino – Nowe  Kucice,

- 10 października 2016 roku w Warszawie odbyło się  spotkanie  z dyrektorem Oddziału GDDKiA w Warszawie w sprawie przebudowy skrzyżowania w Dzierzążni,

- 17 października 2016 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Nowe Gumino, Stare Gumino, Przemkowo w sprawie ustalenia koncepcji przebudowy drogi gminnej Nowe Gumino-Przemkowo,

- 19 października 2016 roku w Warszawie zostały podpisane następujące umowy:

 a) Aneks do umowy w ramach PROW na Przebudowę drogi we wsi Wilamowice,

b) Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie

    na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu  ratowniczo-gaśniczego    dla OSP Dzierzążnia,

-  W październiku  wykonano remonty dwóch przepustów rurowych pod drogami gminnymi w Sadkowie i w Sarnowie-Górach,

-  4 listopada 2016 roku  sprowadzono nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Dzierzążnia marki RENAULT,

- W dniu 9 listopada 2016 roku nowy średni samochodu ratowniczo-gaśniczy  marki RENAULT został wprowadzony do służby przez PSP w Płońsku w systemie KSRG,

- W dniu 9 listopada 2016 roku  przekazano samochód Jelcz z jednostki OSP Dzierzążnia do OSP Kucice,

- W dniu 13 listopada 2016 roku odbyły się uroczystości związane z odzyskaniem przez Państwo Polskie niepodległości,

- W dniu 15 listopada 2016 roku przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu na rok 2017,

- 18 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie z projektantem w sprawie przebudowy remizy w Podmarszczynie, ustalono wstępną koncepcję przebudowy. Projekt jest konieczny przy złożeniu wniosku o dofinansowanie w Lokalnej Grupie Działania  „Przyjazne Mazowsze”,

- Trwają prace na drodze w miejscowości Wilamowice-  planowany termin zakończenia prac 30 listopad 2016 roku,

- Trwają prace nad przygotowaniem programu usuwania azbestu z terenu Gminy Dzierzążnia, przyjmowane są deklaracje od mieszkańców chcących uczestniczyć

w programie. Planowany jest 15 % wkład mieszkańca w kosztach realizacji programu, pozostałe 85 % będzie dofinansowane z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,

-  Trwają prace remontowe w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 5, 6, 7

            Pan Wójt przedstawił 3 uchwały: Uchwałę Nr 131/XX/2016 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego, Uchwałę Nr 132/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz  Uchwałę Nr 133/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na komisjach omawiano te uchwały szczegółowo.

Radni postanowili ustalić cenę żyta na 51 zł- utrzymano stawkę z ubiegłego roku.

Pan Wójt chciał, żeby podwyższyć stawkę o 1 zł żeby uzyskać więcej środków na inwestycje, ale radni nie wyrazili zgody.

             Wysokości stawek podatku od nieruchomości  uległy zmianie.   Podniesiono stawki podatków od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (z 0,70 zł za mkw. na 0,80 zł) i od gruntów pozostałych (z 0,17 zł na 0,25 zł). Stawki podatku za grunty pod wodami powierzchniowymi oraz niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji dostosowane zostały do górnych stawek wyznaczonych przez Ministerstwo  i wynosić będą kolejno: 4,54 zł od 1 ha powierzchni oraz 2,98 za 1 mkw.
Zmieni się również stawka podatku od budynków mieszkalnych, która wynosić będzie 0,45 zł za mkw., było 0,38 zł. Wzrośnie  podatek od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej (z 18 zł na 20 zł). Zmaleje  podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności związanej z obrotem materiałem siewnym (z 10,65 zł na 10,59 zł/mkw.) i działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (z 4,63 zł do 4,61 zł/mkw.). Bez zmian pozostanie podatek od pozostałych budynków, który wynosi 3,5 zł za mkw.

Od wielu lat nie zmieniano stawek podatku od środków transportowych. W tym roku stawki podatku od transportu wzrosną o 14,5%.

Pan Wójt poprosił radnych o przyjęcie tych uchwał.

            Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 131/XX/2016 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 132/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Dalej odczytał  Uchwałę Nr 133/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Uchwałę przyjęto 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            W tym punkcie Pani Katarzyna Włodarska- pracownik socjalny omówiła  Uchwałę Nr 134/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dzierzążnia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwałę na posiedzeniu komisji omawiała Pani Kierownik GOPS

Pani Włodarska wyjaśniła, że   Gmina jest zobowiązana określić w drodze uchwały  tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zespół realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy

 w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dzisiaj podjęta uchwała będzie obowiązywać przez 5 lat.

Pytań do uchwały nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 134/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dzierzążnia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9, 10, 11, 12, 13

            Pani Skarbnik omówiła kolejno 5 uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu:

        Uchwałę Nr 135/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu. Starosta Płoński wystosował pismo w sprawie realizacji projektu „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi powiatu płońskiego” dotyczące udzielenia pomocy finansowej w wysokości 1 000 zł                              z przeznaczeniem na zakup usługi doradczej, w zakresie przygotowania postępowania na zakup systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

Pomoc udzielana jest w formie  dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych jest  umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

        Uchwałę Nr 136/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego. Starosta Płoński wystąpił o zmniejszenie planu na udzielenie pomocy finansowej w 2016 r. do wartości faktycznie poniesionych wydatków na dokumentację przygotowawczą realizacji inwestycji

pn.:Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin”.

Pomoc udzielana jest w formie  dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych jest  umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

        Uchwałę  Nr 137/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

Starosta Płoński wystąpił o zmniejszenie planu na udzielenie pomocy finansowej w 2016 r. do wartości faktycznie poniesionych wydatków na dokumentację przygotowawczą realizacji inwestycji  pn.:Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo – Dzierzążnia - Kucice”. Zabezpieczyliśmy 25 000 zł, faktyczny koszt wyniósł 22 900 zł.

Pomoc udzielana jest w formie  dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych jest  umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

          Uchwałę Nr 138/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Płońskiego  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

  Starosta Płoński wystąpił o pomoc finansową w roku 2017 na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo – Arcelin”, na którą  Powiat Płoński złożył wniosek o dofinansowanie powyższej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Gmina sfinansuje koszty udziału własnego Powiatu. Według montażu finansowego wysokość tych kosztów wyniesie 476 533zł.

Kwotę mamy zabezpieczyć na 2017 rok.

Całkowity koszt budowy drogi wyniesie około 13 mln zł, ale wartość może ulec zmianie. Jest to uchwała intencyjna.

Pan Wójt poinformował, że dofinansowanie wyniesie 67 % a pozostały koszt zostanie podzielony równo między powiat i gminę. Jeśli Powiat nie otrzyma dofinansowania do inwestycja ta nie będzie realizowana.

        Uchwałę Nr 139/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

Uchwała dotyczy udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego,     z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

Pomoc udzielana jest w formie  dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych jest  umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

           Radni nie mieli pytań do przedstawionych uchwał.

Pan Przewodniczący odczytywał kolejno uchwały i poddawał je pod głosowanie.

-  Uchwałę Nr 135/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

-  Uchwałę Nr 136/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

-   Uchwałę Nr 137/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

-  Uchwałę Nr 138/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Płońskiego  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

-  Uchwałę Nr 139/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 14

     W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 140/XX/2016 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi Dzierzążnia obręb ewidencyjny nr 6  Dzierzążnia w drodze przetargu. 

Proponowana do zbycia nieruchomość zabudowana znajduje się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia, położona we wsi Dzierzążnia w obrębie ewidencyjnym  oznaczonym w rejestrze gruntów nr. 6, działka nr 245 o pow. 1.3600 ha.

Jest to budynek tzw. agronomówka z przylegającą działką. Jeśli nie będzie ofert kupna całości istnieje możliwość sprzedaży oddzielnie budynku i oddzielnie działki. Rzeczoznawca wycenił nieruchomość na 371 000 zł + vat.

            Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone na realizację inwestycji gminnych.

Radni nie mieli pytań do uchwały.

Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 140/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie sprzedaży zabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi Dzierzążnia obręb ewidencyjny nr 6  Dzierzążnia w drodze przetargu. 

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 15, 16

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 141/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 142/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 

Dochody:

1. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 330 000 zł  z tytułu nie sprzedanego majątku, zaplanowanego do sprzedaży w 2016 r. Wykazane dochody ze sprzedaży mienia zostały przeniesione do projektu budżetu na 2017 rok.

2. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 78 228,72 zł.

1)     Zmniejszono dotację w rozdziale 75011 o kwotę 1835zł.

2)     Zmniejszono dotację w dziale 80101 o kwotę 2 784zł.

3)     Zmniejszono dotację w rozdziale 80110 o kwotę 350 zł.

4)     Zwiększono dotację w rozdziale 80150 o kwotę 25 zł.

5)      Zwiększono dotację w rozdziale 85211 o kwotę 43 740zł.

6)     Zwiększono dotację w rozdziale 85212 o kwotę 36  420 zł.

7)     Zwiększono dotację w rozdziale 85213 o kwotę 409 zł.

8)     Zmniejszono dotację w rozdziale 85228 o kwotę 1 440 zł.

9)     Zwiększono dotację w rozdziale 85295 o kwotę 19 zł.

10) Zwiększono dochody z PUP z tytułu refundacji za szkolenia na podstawie podpisanej umowy o kwotę 3224,72 zł w rozdziale 75023.

11) Zwiększono dochody w rozdziale 90002 o kwotę 800 zł z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od niezapłaconych należności ściągniętych od dłużników za nieterminowe wpłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Dochody po zmianach wynoszą 15 087 720,96 zł

W wydatkach dokonano  następujących zamian :

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 486 527zł.

1) dotację na drogi powiatowe zmniejszono o kwotę 80 000 zł,

2) drogi gminne: droga Wilamowice zmniejszono o kwotę 317 439 zł (podpisana umowa w wyniku przetargu zabezpieczone środki zmniejszono),

3) kwota  100 000 zł- Droga Nowe Sarnowo – odcinek 267,5mb (przeniesiona na 2017 r.),

4) kwota 10 000 zł -Droga Nowe Sarnowo – odcinek 1,333mb (przeniesiona na 2017 r.),

5) Droga Nowe Kucice -1 000 zł (inwestycja zakończona),

6) Droga Nowe Gumino – Nowe Kucice -7 000 zł (inwestycja zakończona),

W załączniku jednorocznym nr 3 wprowadzono nowe zadania oraz dokonano zmian:

7) Zakup kserokopiarki dla potrzeb UG -8 000 zł,

8) Zakup programu i licencji do vat  - 10 000 zł,

9) Zakup programu i licencji dla potrzeb UG -10 000 zł,

10) Zakup działki nr 171 – zmniejszono o kwotę 10 000 zł,

11)  Modernizacja budynku UG – zmniejszono o kwotę 8 000 zł,

12)Założenie monitoringu wizyjnego w SP Nowych Kucicach – zmniejszono

o kwotę  1070 zł,

13) Zakup i montaż klimatyzatora do Gimnazjum o kwotę 518 zł,

14) Wykonanie dokumentacji do inwestycji:

·        opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na lata 2017-2032” na kwotę 8 500 zł (rozdział 90019)

·        opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „ Przebudowa świetlicy w miejscowości Podmarszczyn” na kwotę 15 000 zł (rozdział 92109)

W wydatkach majątkowych występuje również dotacja dla szpitala w wysokości

4000 zł .

Wydatki bieżące:

1.  Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 12 200 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do budynku zoz oraz wykonanie niezbędnych drobnych remontów;

2.  Administracja publiczna – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 84 165 zł

a)      zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 1835 zł (zmniejszenie dotacji),

b)      zwiększono o kwotę 11 500 zł diety radnych oraz obsługa rady,

c)      zwiększono o kwotę 59 500 zł wynagrodzenia oraz opłaty za media,

d)      zwiększono o kwotę  5000 zł z przeznaczeniem na promocję gminy,

e)      zwiększono o kwotę 10 000 zł diety sołtysów oraz wynagrodzenia pracowników interwencyjnych;

3. Bezpieczeństwo publiczne:

a)     Rozdział 75412 dokonano zmian między paragrafami oraz wprowadzono dotację dla OSP Dzierzążnia w kwocie 550 zł.

b)     Rozdział 75421 wprowadzono dotację dla Powiatu w kwocie 1 000 zł.

4. Oświata i wychowanie – zmniejszono o   kwotę 1 259 zł.

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe   – zmniejszono o kwotę  15 184 zł.

b) Rozdział 80103 dokonano zmian między paragrafami,

c) Rozdział 80106 zwiększono o kwotę  5 000 zł,

d) Rozdział 80110 zwiększono o kwotę 8 390 zł.

e)  Rozdział 80113 zmniejszono o kwotę 3 150 zł.

f)  Rozdział 80148 – zwiększono o kwotę 8 740 zł

g) Rozdział 80150 zwiększono o kwotę 12 425 zł.

5. Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 79 148 zł z przeznaczeniem na:

a) Rozdział 85201 zwiększono o kwotę 8 6 410 zł,

b) Rozdział 85202 zwiększono o kwotę 3 000 zł,

c) Rozdział 85205 zmniejszono o kwotę 455 zł,

d)  Rozdział 85206  zmniejszono o kwotę  550 zł. ,

e) Rozdział 85211 świadczenia wychowawcze – zwiększono dotację na świadczenia w ramach programu 500+ w wysokości 43 740 zł.

f) Rozdział 85212 świadczenia rodzinne – zwiększono dotację o kwotę

36 420 zł.

g) Rozdział 85213 zwiększono dotację o kwotę 409 zł oraz zmniejszono własne środki,

               h) Rozdział 85214 zmniejszono o kwotę 1100 zł,

i) Rozdział 85219 – zmniejszono o kwotę 9 505 zł,

j) Rozdział 85228 zmniejszono dotację o kwotę 1 440 zł.

k) Rozdział 85295 - zwiększono o kwotę 1200 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów oraz wprowadzono dotację w kwocie 19 zł na kartę dużej rodziny,

6. Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszono o kwotę 3 000 zł.

7.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a)  Rozdział 90002 - zwiększono środki uzyskane z wpływów za odsetki

 i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty od mieszkańców,

b)Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów, dróg - zwiększono środki

na pozycji zakup energii o kwotę 50 000 zł;

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  Domy

 i ośrodki kultury – zwiększono wydatki bieżące o kwotę  5 000 zł

z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

Wydatki  po zmianie wynoszą 15 741 512,96 zł.

Nie zgłoszono pytań do omówionych uchwał. Pan Przewodniczący Rady gminy odczytał Uchwałę  Nr 141/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 142/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 17

            W tym punkcie Pan Sekretarz omówił Uchwałę Nr 143/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność Gminy w drodze darowizny nieruchomości gruntowych. Wójt Gminy Dzierzążnia na wniosek mieszkańców wsi Kucice wydzielił działki gruntu z przeznaczeniem  pod drogę gminną w miejscowości Nowe Kucice.  

         W celu uregulowania własności gruntów związanych z ich przeznaczeniem pod drogę gminną  zachodzi konieczność   przejęcia na własność  w drodze umowy darowizny  na rzecz Gminy Dzierzążnia  przedstawionych w załączniku powyższej uchwały gruntów.

 Po podjęciu uchwały będzie można sporządzać akty notarialne na te grunty.

Pytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 143/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność Gminy w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 18

             Pani Skarbnik omówiła Uchwałę Nr 144/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

Pani Skarbnik poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym obsługa finansowa i administracyjna jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia tylko do końca 2016 roku może być prowadzona na dotychczasowych zasadach. Żeby nie zatrudniać głównych księgowych do każdej jednostki zgodnie z nowymi wymogami zostaną zawarte porozumienia z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Dzierzążnia w sprawie wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 144/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

 

Ad pkt 19

            W tym punkcie Pan Sekretarz  poinformował, że radni otrzymali informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia w roku szkolnym 2015/2016 i mieli możliwość  się z nią zapoznać.

Pan Sobiecki był na spotkaniu w sprawie zmian w oświacie. Zadaniem gminy na 2017 rok jest przekwalifikowanie szkół. Będą dwa okresy przejściowe- do 2019 roku wygaszanie gimnazjów i po 2019 roku powstawanie szkół powszechnych. Postawiono dużo nowych zadań przed dyrektorami szkół.

Pan Sekretarz przedstawił w skrócie dane z informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia w roku szkolnym 2015/2016 .

 

Ad pkt 20, 21, 22

            W tym punkcie Pan Sekretarz  przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy  w Dzierzążni  oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2015 rok a pan Przewodniczący Rady Gminy informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2015 rok oraz  z analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy

i Przewodniczącego Rady Gminy za 2015 rok.

 

Ad pkt 23

            Pan Wójt poinformował, że do Urzędu Gminy wpływają telefonicznie prośby o zwrócenie uwagi na zaorywanie przez rolników poboczy przy drogach gminnych. Podorywanie poboczy wpływa na obrywanie się asfaltu, tworzenie się zastoisk wodnych, a w konsekwencji do zniszczenia asfaltu.  Pan Wójt poprosił sołtysów o zwrócenie uwagi na stan dróg we wsiach im podległych i zwrócenie uwagi rolnikom aby nie niszczyli poboczy.

            Pan radny Radosław Pawlak poinformował, że w wyniku wypadków są niszczone słupy oświetleniowe. Elektrownia wymienia słupy ale nie montuje na nich lamp.

            Pan Wójt obiecał zainterweniować w tej sprawie.

 


Ad pkt 24

             Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XX sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

 Jolanta Gzylewska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-05 13:16:12
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-05 13:16:12
  • Liczba odsłon: 709
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1899109]

przewiń do góry