Zobacz podgałęzie

Protokół z IX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 27 września 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

1.      Otwarcie IX Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia  za I półrocze 2011 roku.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 67/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Dzierzążnia udziału w nieruchomości.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 68/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie wyboru ławnika. 

8.      Podjęcie Uchwały Nr 69/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 30365W w miejscowości Nowe Kucice – Korytowo w km 0+000 – 2+179,74” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 70/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

10. Podjęcie Uchwały Nr 71/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 1

Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.30 a zakończyły o godzinie 15.00.

  Pani Przewodnicząca otworzyła obrady IX Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego,  Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, Pana Dyrektora ZS w Dzierzążni Franciszka Goszczyńskiego, Panią Dyrektor SP w Nowych Kucicach Bożenę Nowakowską,  sołtysów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

             Na stan 15 radnych obecnych było 14 według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

                         Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o rozszerzenie porządku obrad

o jeden punkt  i wprowadzenia jako pkt 8 Uchwały Nr 70/IX/2011Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 września 2011 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 300337W w miejscowości Sarnowo Góry      w km 0+000 – 1+409,65” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój.

Pan Wójt wyjaśnił, że powinniśmy złożyć wniosek o dotację na tę drogę, gdyż  nie wiemy, czy wniosek na drogę Nowe Kucice- Korytowo zostanie pozytywnie zaopiniowany. W dokumentacji brakuje aktu notarialnego na działkę a bez niego nie możemy złożyć wniosku. Droga ta będzie przewężona i to też może być przeszkodą w uzyskaniu dofinansowania dlatego powinniśmy przygotować też wniosek na drogę w Sarnowie Górach.

 Po przegłosowaniu jednogłośnie rozszerzono porządek obrad o 1 punkt.

  Pani Przewodnicząca odczytała zmieniony porządek obrad IX Sesji Rady Gminy.

 

       Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z VIII Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła

        z wnioskiem o przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  14 radnych obecnych na sali.  Protokół z VIII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

        Ad pkt 3

                       W tym punkcie Pani radna Alina Braulińska- Korycka zapytała, czy projekt przebudowy drogi w Sarnowie Górach przewiduje usunięcie drzew. Stwierdziła, że drzewa trzeba usunąć jak najszybciej, bo zagrażają one bezpieczeństwu mieszkańców.

                      Pan Wójt odpowiedział, że drzewa będą usuwane w momencie rozpoczęcia prac nad przebudową drogi nie wcześniej. Nie zagrażają one bezpieczeństwu, te które zagrażały zostały już usunięte. Pan Wójt dodał, że na złożenie obu wniosków mamy czas do 5 października.       

 

         Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji  zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 30 sierpnia 2011 roku  do 27 września 2011 roku.

Urząd Gminy od strony administracyjnej funkcjonuje bez zakłóceń. Przygotowujemy się do wyborów parlamentarnych. Obecnie nie prowadzimy żadnych spraw inwestycyjnych, zabezpieczyliśmy pieniądze na przebudowę drogi Nowe Kucice- Korytowo.

Do dnia 15 września poprawiliśmy elewację budynku Urzędu Gminy.

W ramach Lokalnej Grupy Działania czekamy na dofinansowanie remontu strażnicy

w Starczewie, zakupiliśmy część materiałów na ten cel i zaczynamy remont ze środków własnych przy pomocy strażaków ze Starczewa.

Rozstrzygnięto ofertę na odwodnienie budynku ośrodka zdrowia w Dzierzążni- koszt  24 tys. zł. Jest to niezbędna inwestycja, ponieważ kotłownia w budynku jest zalewana

 i zniszczeniu może ulec piec gazowy, który się tam znajduje.

Korzystając z dofinansowania z zewnątrz zakupiliśmy 3 motopompy oraz zestaw sprzętu hydraulicznego dla jednostek straży pożarnej w naszej gminie. Sprzęt przekazano strażakom na uroczystości dożynek gminno- parafialnych.

Przygotowano wnioski na przebudowę drogi Nowe Kucice- Korytowo oraz Sarnowo Góry.

Sporządziliśmy pełną dokumentację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, czekamy na nabór wniosków na dofinansowanie.

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia  za I półrocze 2011 roku.

Budżet Gminy Dzierzążnia na 2011 rok przyjęty Uchwałą Rady Gminy  Nr 16/III/2010                   z dnia 29 grudnia 2010  roku, po stronie dochodów wynosił 9 894 970 zł, a po stronie  wydatków 9 539 970 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie  355 000 zł przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego kredytu w 2009 i 2010  roku. W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2011 roku dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty spowodowane były zmianą wysokości subwencji oświatowej, kwoty dotacji  celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dochodów  własnych. Ostateczny kształt budżetu w I półroczu 2011 roku po stronie dochodów wyniósł 10 253 156 zł, w stosunku do planowanego uległ zwiększeniu o kwotę 358 186 zł, a po stronie wydatków wyniósł 10 574 003 zł i wzrósł w stosunku do planowanego o kwotę 1 034 033 zł.

Różnica w planie dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu nadwyżki  z lat ubiegłych oraz wolnych środków w kwocie 320 847 zł.

Dochody gminy składają się z subwencji, dotacji i dochodów własnych. Za okres

I półrocza dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 4 993 525 zł na plan roczny 10 253 156 zł co stanowi 48,70% w tym:

- subwencje ogółem na plan 4 880 011 zł wykonano 2 548 183 zł – 51,03% w tym subwencja oświatowa w kwocie 1 514 443 zł – 30,33% ogółu wykonanych dochodów.

Subwencja ogólna w kwocie 1 033 740 zł – 20,7% ogółu wykonanych dochodów.

Dotacje zrealizowano  w kwocie 1 153 493 zł co stanowi 23,10% ogółu wykonanych dochodów.

Dochody własne na plan  2 570 583 zł wykonano w kwocie 1 291 849 zł co stanowi 50,26% zadań rocznych oraz 25,87% ogółu wykonanych dochodów.

Do chwili obecnej nie ma oficjalnego potwierdzenia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ze będzie nabór wniosków i będą dotacje dla Gmin na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozostałe dochody realizowane są w sposób zadowalający poza działem 700 – sprzedaż nieruchomości. Na plan 331 000 zł do chwili obecnej pozyskaliśmy  kwotę 20 859 zł.

 

Wydatki w I półroczu 2011 roku na plan  w kwocie 10 574 003 zł wykonano 4 979 958 zł

co stanowi 47,10%.

Wydatki w poszczególnych działach realizowane są zgodnie z harmonogramem,
nie występuje zagrożenie by którykolwiek z działów nie był zrealizowany.

Główne działy stanowiące o wydatkach są pod kontrolą i tak:

·         Dział 750 Administracja publiczna wykonano w 52,13'%

·        Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie  51,25%

·        Dział 852 Opieka społeczna - wykonanie  50,81%

·         Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 52,42%.

Dobrze zrealizowane zostały zadania w dziale 600 Transport i łączność. Zadania związane z budową dróg zostały wykonane w kwocie 795 441 zł co stanowi 39,38% budżetu. Dotyczy głównie dróg  - Wierzbica Szlachecka- Błomino Jeże - Błomino Gumowskie.

Dochody jak i wydatki w poszczególnych działach są pod stałą kontrolą i nic nie zagraża ich realizacji. Na dzień 30 czerwca 2011 roku i do chwili obecnej Gmina zachowuje płynność finansową. Środki pieniężne zgromadzone są na lokatach terminowych w Banku Spółdzielczym w Płońsku O/Dzierzążnia i w pełni zabezpieczają funkcjonowanie Gminy.

Pan Wójt powiedział, że radni otrzymali w ujęciu opisowym i tabelarycznym pełne sprawozdanie  z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za I półrocze 2011 roku więc w swoim wystąpieniu ograniczył się tylko do zasygnalizowania pewnych tendencji występujących w Gminie  Płońsku O/Dzierzążnia i w pełni zabezpieczają funkcjonowanie Gminy.

Pan Wójt poinformował, że skład orzekający RIO w Warszawie Uchwałą Nr 303/C/2011  z dnia 15 września 2011 roku wydał pozytywną opinię o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu z I półrocza 2011 roku. W związku z powyższymi faktami Pan Wójt poprosił o pozytywne przyjęcie sprawozdania.

            Pani Przewodnicząca RG wyjaśniła, że nad informacją z wykonania budżetu nie przeprowadza się głosowania. Następnie odczytała Uchwałę  Nr 303/C/2011  z dnia 15 września 2011 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, która stanowi załącznik do protokołu i otworzyła dyskusję na temat wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za I półrocze 2011 roku.

            Jako pierwsza głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Wiesława Jankowska. Powiedziała, że sprawozdanie przygotowano rzetelnie i przejrzyście, członkowie Komisji Rewizyjnej nie mieli do niego zastrzeżeń. Ma jednak jedno pytanie gdzie zostaną przekazane środki pieniężne, które zostaną na koncie SG ZOZ w Dzierzążni po jego likwidacji. Pani Przewodnicząca oświadczyła, że członkowie komisji nie mają zastrzeżeń do wykonania budżetu i są za przyjęciem sprawozdania.

            Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Zdrowia,  Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Pani  Zofia Krysiewicz i stwierdziła, że plany finansowe jak tez uchwały zostały wykonane, sytuacja finansowa gminy jest stabilna i dla tego członkowie komisji opowiadają się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

            Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej Pan Ryszard Piórkowski wyjaśnił, że członkowie komisji nie mają zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania i przyjmują je bez uwag.

            Pan Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/poż.

 i Ochrony Środowiska Ryszard Gołębiewski w imieniu członków komisji opowiedział się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu.

            Po wystąpieniach Przewodniczących poszczególnych Komisji Pani Przewodnicząca RG Agnieszka Harazińska pogratulowała Panu Wójtowi pozytywnej opinii przedłożonego przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

 

Ad pkt 6

             W tym punkcie Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dzierzążnia pomieszczeń obiektu Rewiru Dzielnicowych w Dzierzążni. Pan Wójt poinformował, że 26 maja 2011 roku Komendant Powiatowy Policji w Płońsku zwrócił się z pismem do Wójta Gminy Dzierzążnia z prośbą o rozważenie możliwości przejęcia przez Gminę Dzierzążnia obiektu rewiru dzielnicowych w Dzierzążni z jednoczesnym udostępnieniem pomieszczenia dla potrzeb Policji i zwolnienia z kosztów jego utrzymania.  Komendant prośbę swą argumentował zmianami w strukturze organizacyjnej komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Podjęcie  uchwały jest zasadne ze względu na konieczność uregulowania zobowiązań Komendy Powiatowej Policji oraz wykorzystania pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy w Dzierzążni.

           Do przedstawionej uchwały nie wniesiono uwag i Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 67/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Dzierzążnia udziału w nieruchomości.

           Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 67/IX/2011 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami  i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca Harazińska poinformowała, że wybór ławnika odbywa się w tajnym glosowaniu. Powołano trzyosobową komisję skrutacyjną w składzie: Pani wiesława Jankowska- Przewodnicząca, Pani Teresa Turkowska- członek Komisji,

Pan Ireneusz Pawlak- członek Komisji. Komisja przygotowała karty do glosowania i poprosiła wszystkich radnych o tajne głosowanie. Po zliczeniu głosów Pani Wiesława Jankowska odczytała protokół z głosowania. W głosowaniu tajnym na ławnika jednogłośnie wybrano Panią Koper Marię.

Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 68/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru ławnika przyjętą jednogłośnie przez 14 radnych w tajnym głosowaniu.

 

Ad pkt 8       

            Następną omówioną przez Wójta uchwałą była uchwała w  w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 30365W w miejscowości Nowe Kucice – Korytowo w km 0+000 – 2+179,74” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój. Gmina zamierza przystąpić w 2012 roku do realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 300365W w miejscowości Nowe Kucice – Korytowo w km 0+000 – 2 +179,74” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój.  Droga ta jest kolejną inwestycją zmierzającą do poprawy infrastruktury drogowej Gminy Dzierzążnia. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie wygodny i nowoczesny szlak komunikacyjny, poprawa nawierzchni usprawni komunikacje w tym rejonie. Na wykonanie zadania należy zabezpieczyć środki własne w budżecie Gminy. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. Radni nie zgłosili uwag do uchwały.

           Pani Przewodnicząca RG odczytała  Uchwałę Nr 69/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 30365W w miejscowości Nowe Kucice – Korytowo w km 0+000 – 2+179,74” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój.          

           Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 69/IX/2011 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami  i stanowi załącznik do protokołu.

 

           Ad pkt 9

                      Pani Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że w tym punkcie prosi o przyjęcie Uchwały Nr 70/IX/2011Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 września 2011 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 300337W w miejscowości Sarnowo Góry      w km 0+000 – 1+409,65” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój, która była omawiana na początku posiedzenia. Pytań do uchwały nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca odczytała jej treść.

           Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 70/IX/2011 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami  i stanowi załącznik do protokołu.

 

            Ad pkt 10, 11

                       Następne dwie uchwały przedstawiła Pani Skarbnik- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

           Pani Skarbnik wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2011 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 25 738,00 natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 700 638,00. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 700 000 zł zwiększono natomiast wydatki bieżące o kwotę 25 100 zł. (z czego wynagrodzenia i składki – zwiększono o kwotę 8 732,25 oraz zwiększono  wydatki związane z funkcjonowaniem JST o kwotę 3 000 zł.) .

           W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:                                                    

DOCHODY

1.      W dziale 010 rozdział Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie                  z produkcji gruntów rolnych zmniejszono środki, otrzymane z samorządu województwa mazowieckiego, na dofinansowanie do inwestycji drogowych, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Szlachecka” na podstawie protokołu odbioru robót ,  o kwotę 638 zł – zabezpieczając wkładem własnym.

2.       W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, Drogi publiczne gminne – zmniejszono dochody o kwotę 700 000     na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo – Nowe Kucice” – z uwagi nie otrzymanie środków zewnętrznych, w związku z czym inwestycja nie będzie realizowana w roku bieżącym.

3.      Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększono środki  o kwotę   4 000 zł  uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

4.      Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 wybory do sejmu i senatu - wprowadzono dotacje celową w wysokości 5 388 zł.

5.      Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział  75647 pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych – zwiększono dochody o kwotę 3 000 zł z tytułu uzyskanych wpływów za wystawione noty obciążeniowe.

6.      Dział 852 Pomoc społeczna:

·        rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wprowadzono dotację celową w wysokości 8 000 zł na podstawie decyzji MUW

w Warszawie,

·        rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– wprowadzono dotację celową w wysokości 900 zł na podstawie decyzji MUW w Warszawie,

·        rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 1 050 zł.  na podstawie decyzji MUW w Warszawie .

7.      W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116  Biblioteki – wprowadzono dotację  otrzymaną z Biblioteki Narodowej dla GBP w wysokości 3 400 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 9 644 033,56 zł.

  WYDATKI

1.      W dziale 010 rozdział Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zmniejszono wydatki inwestycyjne   (inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej ok. 1.200 km w miejscowości Wierzbica Szlachecka”- o kwotę 638 zł zastępując wkładem własnym w tej samej wysokości,

2.      W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, Drogi publiczne gminne – dokonano zmian w  wydatków majątkowych:

a)      Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3 000 zł. 

b)      wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 700 000 zł „Przebudowa drogi gminnej,  w miejscowości Korytowo – Nowe Kucice”   z uwagi nie otrzymanie środków zewnętrznych, w związku z czym inwestycja nie będzie realizowana w roku bieżącym.

3.      Dział 750 Administracja publiczna:

1.      Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie  – dokonano przesunięć  wydatków miedzy paragrafami płacowymi o kwotę  500,00 zł oraz rzeczowymi, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na poz. delegacje,

2.      Rozdział 75023 Urzędy gmin -   dokonano przesunięć  wydatków miedzy paragrafami rzeczowymi z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne o   1 300,00  oraz usługi remontowe,

3.      Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększono wydatki z przeznaczeniem na diety dla sołtysów za udział w sesjach o kwotę 3 000 zł oraz dokonano zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych,  zmniejszając jednocześnie wydatki na tych pozycjach, gdzie istnieje możność ograniczenia wydatku.

4.      Rozdział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 wybory do sejmu i senatu – wprowadzona dotacja celowa w wysokości 5388 zł zostanie przeznaczona na obsługę wyborów do sejmu i senatu, zarządzonych na dzień 09.10.2011 roku

5.      Rozdział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 Obrona cywilna – dokonano przesunięć miedzy paragrafami. Zwiększono środki na szkolenia, zmniejszono natomiast wydatki na delegacje.

6.      Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonano przesunięć  wydatków między paragrafami:

a)       Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – dokonano zmian między paragrafami (zmniejszając środki na ZFŚS, celem przesunięcia na zakup materiałów i wyposażenia  i pomocy dydaktycznych),

b)       Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -zmniejszono środki na ZFŚS, celem przesunięcia na inne brakujące paragrafy,

c)       Rozdział 80110 Gimnazja – zmniejszono środki na ZFŚS,

d)       rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – dokonano zmian między paragrafami z przeznaczeniem na remont autobusu,

e)       rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono środki na dokształcanie nauczycieli o kwotę 1 000 zł.

f)        Rozdział 80148 stołówki szkolne- zmniejszono środki na ZFŚS zwiększono natomiast zakup usług o kwotę  500 zł.

g)       Rozdział 80195 pozostałą działalność zmniejszono środki na ZFŚS

7.      W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększono wydatki o kwotę 9 950 zł.

a)     rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wprowadzona dotacja celowa w wysokości 8 000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej,

b)     rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej     zwiększono środki o kwotę 900 zł.    z dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne,

c)     rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe, celem zwiększenia opłat za usługi telekomunikacyjne,

d)     rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększono środki o kwotę 1 050 zł (dotacja MUW), z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

8.      Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, Pomoc materialna dla uczniów  - zmniejszono środki o kwotę 1 000 zł celem przesunięcia do rozdziału 80146,

9.      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a)   rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszono środki o kwotę 2 000 zł celem zabezpieczenia na opłatę za energię elektryczną

w świetlicy wiejskiej w Guminie,

b)  rozdział 90095 pozostała działalność - zmniejszono środki na poz. zakup materiałów, celem zwiększenia na poz. opłata za energię elektryczną

8.      Dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116  Biblioteki – wprowadzona dotacja zostanie przekazana do GBP na uzupełnienie księgozbioru.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 10 170 543,61 zł.

Pytań do omawianych przez Panią Skarbnik uchwał radni nie zgłosili, dlatego Pani Przewodnicząca RG odczytała  Uchwałę Nr 71/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

           Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 71/IX/2011 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami  i stanowi załącznik do protokołu.

           Następnie Pani Harazińska odczytała  Uchwałę Nr 72/IX/2011 Rady Gminy w Dzierzążni

            w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

           Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 72/IX/2011 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami  i stanowi załącznik do protokołu.

 

           Ad pkt 12

                      W wolnych wnioskach i zapytaniach Pani Przewodnicząca Harazińska poinformowała, że wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego odnośnie analizy oświadczeń majątkowych, będzie ono przedstawione na następnej sesji.

                      Pan Wójt odpowiedział Pani radnej Jankowskiej na zadane wcześniej pytanie, że aktywa, które zostaną na koncie SG ZOZ w Dzierzążni będą przelane na konto gminne.

           Następnie Pan Wójt podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dożynek gminno- parafialnych.

                      Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Panu Wójtowi za zorganizowanie dożynek.

          

           Ad pkt 13

                                              Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy     podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady IX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Protokołowała

Jolanta Gzylewska

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-16 13:07:54
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-16 13:30:04
  • Liczba odsłon: 660
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1896815]

przewiń do góry