Zobacz podgałęzie

Protokół z XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 29 kwietnia 2005 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1200, a zakończyły o godzinie 15³°. Na stan 15 radnych, obecnych było 14 według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XX Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Radnego Powiatu – Pana Franciszka Goszczyńskiego jednocześnie Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską oraz Sołtysów biorących udział w dzisiejszych obradach.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał i przystąpiła do dalszej realizacji porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na XX Sesję Rady Gminy.

Poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 23 lutego 2005 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i wystąpiła z wnioskiem o przyjęcia go bez odczytywania.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali obrad. Protokół z XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzązni z dnia 23 lutego 2005 roku został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Następnie przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku przesłanego wraz z materiałami w zawiadomieniach o terminie obrad XX Sesji Rady Gminy.

Ad pkt 3 Zgodnie z punktem 3 porządku obrad, Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy w celu przedstawienia Informacji z realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 24 lutego 2005 roku do 29 kwietnia 2005 roku.

Informacja przedstawiona przez Wójta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt 4,5,6 Kolejnym punktem porządku obrad było przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu sprawozdania przez Wójta Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 67/C/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2004 rok z uwagą o niskiej realizacji wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wraz z uzasadnieniem powyższa uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie poprosiła radnych o zabieranie głosu i dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem przez Wójta Gminy, które było dokładnie omówione na posiedzeniach komisji rady gminy w dniu 11 kwietnia 2005 roku.

W pierwszej kolejności wypowiedzieli się przewodniczący poszczególnych komisji:

 • Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury – Pani Zofia Krysiewicz potwierdziła, że członkowie komisji po przeanalizowaniu budżetu gminy zaakceptowali jednogłośnie faktyczny stan przedstawiony przez Wójta i Panią Skarbnik. W 2004 roku zostały zrealizowane wszystkie uchwały podjęte przez radnych. Poprawiono stan dróg gminnych i powiatowych. Trwa budowa sali gimnastycznej w Nowych Kucicach, jest to inwestycja wieloletnia. Wybudowano szamba ekologiczne przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni i Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni. Są to główne inwestycje. Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką w kwocie 749 000zł. W związku z powyższym Wójt Gminy gospodaruje oszczędnie finansami i wszystko jest w porę załatwione.

Biorąc powyższe pod uwagę komisja jednogłośnie jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy,

 • Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – Pan Ryszard Piórkowski również potwierdził przyjęcie sprawozdania bez żadnych uwag i zastrzeżeń podkreślając, że wykonanie budżetu było zgodne z przepisami i podjętymi uchwałami i dzięki oszczędnemu gospodarowaniu środkami finansowymi została wypracowana nadwyżka budżetowa. Wobec powyższego członkowie komisji są za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy,
 • Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – Pan Kazimierz Milewski stwierdził, że członkowie komisji są za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy i przyjmują sprawozdanie bez żadnych uwag,
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Wiesława Jankowska zabierając głos podkreśliła, że decyzja Komisji Rewizyjnej o podjęciu uchwały odnośnie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dzierzążnia była jednogłośna i pozytywna. Nikogo nie zdziwi fakt, bowiem patrząc na cały ubiegły rok wystarczy przypomnieć sobie w jaki sposób głosowaliśmy nad proponowanymi uchwałami – prawie zawsze były to głosowania jednomyślne. Co do realizacji uchwał powierzonych do wykonania Wójtowi naszej gminy nie mieliśmy zastrzeżeń. Budżet przyjęty w ubiegłym roku był zrealizowany w sposób konsekwentny i gospodarczy czego dowodem jest szereg prac i inwestycji wykonanych na rzecz naszej gminnej społeczności oraz uzyskana pokaźna nadwyżka budżetowa, o której była już mowa. W przedstawionym sprawozdaniu członkowie komisji nie stwierdzili przekroczenia wydatków budżetowych na koniec roku sprawozdawczego.

Na zakończenie dodała, że atmosfera podczas obrad sesji sprzyja realizacji zakładanych celów i zadań.

Przewodnicząca Rady Gminy również wyraziła pozytywna opinię o współpracy z Wójtem Gminy, co przejawia się w prawidłowości wykonywania podjętych przez radę uchwał i prawidłowej gospodarce finansowej.

Radny Wiesław Pawlak wystąpił z zapytaniem, skąd wzięła się taka nadwyżka budżetowa, czy spowodowało to odpowiednie planowanie wydatków i ich realizacji?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wykonanie wydatków w 92% a wykonanie w 101% dochodów tworzy różnicę składającą się na nadwyżkę. Wprowadzenie umorzonej pożyczki spowodowało również nadwyżkę. Oszczędności na poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach prowadzą do akumulacji środków finansowych tworzących nadwyżkę budżetową. Te wszystkie oszczędności stanowią właśnie 625 000zł nadwyżki, która zostanie przedstawiona Radzie Gminy do rozdysponowania w późniejszym czasie.

W następnej kolejności Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała radnych z Uchwałą Nr 1/2005 Komisji Rewizyjnej z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok.

Skład Orzekający RIO w Warszawie w podjętej Uchwale Nr 125/C/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok. Powyższą Uchwałę odczytała radnym Przewodnicząca Rady Gminy. Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy ponownie poprosiła radnych o zabieranie głosów. Innych głosów w dyskusji nad sprawozdaniem nie zgłoszono.

Przewodnicząca zatem zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Zwróciła się do radnych z zapytaniem:

 1. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok? „Za” przyjęciem wniosku było 14 radnych.
 2. Kto z państwa radnych przeciwny przyjęciu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok? - 0 głosów.
 3. Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu nad przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok? – 0 głosów.

Jak wynika z powyższego głosowania, Uchwała Nr 126/XX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy została przyjęta jednogłośnie, a tym samym Wójt Gminy uzyskał absolutorium z tego tytułu.

Pierwsze gratulacje Wójtowi złożyła Przewodnicząca Rady Gminy, podkreślając że jednomyślny wynik głosowania nad uchwałą absolutoryjną nie spowodował jej zdziwienia, gdyż całoroczna praca Wójta Gminy i jego współpracowników została trafnie przez radnych oceniona. Pogratulowała Wójtowi Gminy takich osiągnięć i wyników pracy oraz życzyła satysfakcji w dalszej współpracy z Radą Gminy i działania na rzecz społeczeństwa gminy.

Za udzielone absolutorium Wójt podziękował całej Radzie podkreślając, że te wyniki w pracy można było osiągnąć tylko przez zrozumienie i zaufanie radnych.

Ad pkt 7 Przed przystąpieniem do podjęcia Uchwały Nr 127/XX/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XIX/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Przewodnicząca poprosiła o złożenie wyjaśnień Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Wicińska-Misiowiec. Sekretarz wyjaśniła, ze podjęcie powyższej Uchwały wiąże się z wprowadzeniem do przyjętego już Regulaminu kilku zmian, które ułatwią pracę Komisji Stypendialnej podczas rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego uczniom. Zmianę tę zawiera dodanie w § 13 ust 7a mówiącego o podziale na 3 grupy dochodowe według następujących kryteriów:

I grupa: dochody miesięczne na członka rodziny od kwoty 0-150zł,

II grupa: dochody miesięczne na członka rodziny od kwoty 150-200zł,

III grupa: dochody miesięczne na członka rodziny od kwoty 200-316zł.

Wprowadzenie tego podziału ułatwi komisji zaopiniowanie wniosku co do kolejności przyznania stypendium szkolnego i jego wysokości. Kolejna zmiana, która powinna być w Regulaminie to wprowadzenie tzw. „Słowniczka określeń znajdujących się w zapisach regulaminu”. Pozostałe zmiany należy wprowadzić by zniwelować niektóre nieścisłości.

Do powyższego wyjaśnienia radni nie wnieśli żadnych uwag i zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 127/XX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 127/XX/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 Podjęcie Uchwały Nr 128/XX/2005 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia poprzedziło wyjaśnienie Wójta Gminy, który poinformował, że Zakład Usług Wodnych dla potrzeb Rolnictwa w Mławie przedłożył w dniu 23 lutego 2005 roku wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Po przeprowadzonej analizie wniosku należało stwierdzić, ze został on opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

Jak wynika z analizy poszczególnych składników wchodzących w skład przedstawionego kosztorysu, koszty utrzymania urządzeń wodociągowych uległy zwiększeniu. Wobec powyższego Wójt uważał, że podwyższenie stawki o 3 grosze za 1 m³ wytworzonej i dostarczonej wody jest zasadne. Zwrócił się do Rady Gminy o zaakceptowanie tej propozycji.

Po wyjaśnieniach złożonych przez Wójta, radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionej propozycji podwyższenia stawki wody z 1,51zł za 1 m³ do 1,54za 1 m³.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 128/XX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 128/XX/2005 została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt 9 Projekt Uchwały Nr 129/XX/2005 Rady Gminy w Dzierzążnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok omówiła Skarbnik Gminy – Pani Krystyna Jarosławska.

Skarbnik Gminy podkreśliła, że podjęcie powyższej uchwały następuje ze względu na konieczność wprowadzenia do budżetu gminy otrzymanych środków finansowych poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 56 630zł, na którą składają się następujące wpływy:

 • 16 200zł to - dotacje dla osób potrzebujących pod nazwą „posiłek dla potrzebujących”,
 • 33 130zł- dotacja na stypendia szkolne,
 • 1000zł - wpływy z opłat administracyjnych,
 • 700zł - podatek od posiadania psów,
 • 3000zł - opłaty za przyłącza,
 • 2 600zł - za sprzedaż działki w Korytowie.

Zwiększenie powyższych dochodów zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały. Załącznik Nr 2 to zwiększenie i zmniejszenie wydatków. Zwiększenie wydatków następuje o kwotę 178 755zł, a zmniejszenie o kwotę 122 125zł. Dokładnie zwiększenie i zmniejszenie wydatków działami, rozdziałami i paragrafami obrazuje właśnie załącznik Nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały to plan realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej. Ogółem plan dochodów na 2005 rok wynosi 626 250zł.

Załącznik Nr 4 to plan wydatków zleconych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 626 250zł.

Wydatki na inwestycje gminne planowane do realizacji w roku budżetowym 2005 stanowi załącznik Nr 5 do projektu uchwały.

Wójt proponuje w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększyć wydatki o kwotę 13 000zł z przeznaczeniem na dokumentację projektowo-kosztorysową drogi Cumino w stronę Skarszyna.

Ogółem kwota zabezpieczona w budżecie na 2005 rok to kwota 440 000zł + zwiększenie o 13 000zł według Uchwały Nr 129/XX/2005. Ogółem na wydatki inwestycyjne przeznacza się w budżecie 453 000zł.

Po wyjaśnieniach złożonych przez panią Skarbnik radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 129/XX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 129/XX/2005 została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 10 Zanim radni przystąpili do głosowania nad podjęciem Uchwały Nr 130/XX/2005 Rady Gminy w sprawie ustalenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy.

Wójt wyjaśnił, że wymóg podjęcia powyższej uchwały stanowi rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 października 2004 roku w sprawie wzorów umów do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Na podstawie § 7 niniejszego rozporządzenia ustala się zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Wierzbica Pańska-Sadkowo o długości 3261 mb”. Zabezpieczenie można zastosować w dwóch wybranych formach. Dla naszej gminy tymi formami są:

- weksel in blanco z deklaracją wekslową na kwotę 834 854zł,

- oświadczenie notarialne o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 111 314zł.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy jest proponowane przez instytucję wdrażającą dofinansowanie na podany adres tj. 5 lat od zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji na podstawie złożonego wniosku.

Radni do wyjaśnień Wójta nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 130/XX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 130/XX/2005 Rady Gminy w sprawie ustalenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu

Ad pkt 11 Podjęcie Uchwały Nr 131/XX/2005 Rady Gminy w sprawie programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych również poprzedziło wyjaśnienie Wójta Gminy. Poinformował on Radę Gminy, że podjęcie powyższej uchwały wiąże się z otrzymaniem przez rolników dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Gmina musi posiadać uchwalony „program ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych” by rolnicy otrzymali powyższą dotację z WFOŚiGW.

Radni do wyjaśnień Wójta nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 131/XX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 131/XX/2005 Rady Gminy w sprawie Programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu

Ad pkt 12 W tym punkcie jako pierwszy zabrał głos radny Pan Wiesław Pawlak. Zwrócił się do Wójta z zapytaniem: od kiedy firma oczyszczająca gminę będzie odbierać pojemniki z nieczystościami?

Wójt wyjaśnił, że jeszcze nie wszystkie sołectwa otrzymały pojemniki ale na pewno w niedługim czasie będą one odbierane.

Jako drugi porosił o głos Radny Powiatu Pan Franciszek Goszczyński – Dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni. Jego prośba dotyczyła przeznaczenia środków finansowych na budowę boiska szkolnego z prawdziwego zdarzenia przy Szkole w Dzierzążni. Gmina nie posiada takiego obiektu i młodzież po szkole nie ma odpowiedniego miejsca, by móc zająć się sportem i z korzyścią wykorzystać swój wolny czas.

Apel swój skierował do Rady Gminy i Wójta.

Następnie w skrócie przedstawił informację z posiedzeń Rady Powiatu dotyczącej inwestycji jakie w najbliższym czasie zostały wykonane przez Zarząd Powiatu. A dotyczyły one:

- w dalszym ciągu przebiega rozbudowa szpitala. W ostatnim okresie oddano do użytku kilka sal specjalistycznych jak: salę endoskopową z kolonoskopem, salę ortopedyczną, salę chirurgiczną i salę porodową.

- dalej prowadzi się budowę szkoły w Raciążu.

Nadmienił jednocześnie, że Unia Europejska narobiła dużo zachęty w środki unijne, ale do tej pory nie zostały w całości przekazane. Marszałek Województwa Mazowieckiego do chwili obecnej nie podpisał umowy z Powiatem na wypłatę stypendiów unijnych. Na pytanie sołtysa z Przemkowa o przebudowę drogi Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice radny Powiatu odpowiedział, ze w chwili obecnej Powiat nie posiada środków by móc realizować powyższa inwestycję. Występują tez trudności formalno-prawne co do przekazania działek przez rolników na poszerzenie pasa drogowego. Trzykrotnie ogłoszono przetarg na geodetę, który dokona uzgodnień w sprawie darowizny części działek pod budowę drogi. Po negocjacjach został wybrany geodeta i rozpoczną się w najbliższym czasie uzgodnienia geodezyjne co do granic wydzielenia działek przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego.

Udzielił również odpowiedzi na wniosek radnego Wacława Olszewskiego dotyczącego budowy chodnika w Nowych Kucicach. Podkreślił, że w roku bieżącym Powiat nie posiada środków na powyższą inwestycję. Nadmienił, że po śnieżnej zimie bardzo pogorszył się stan dróg powiatowych. Powstałe wyrwy i dziury Zarząd Dróg musi usunąć w pierwszej kolejności dlatego inwestycja dotycząca chodnika musi być przełożona na dalsze lata, ale przy współpracy gminy może być możliwa do zrealizowania.

Innych pytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca zapoznała Radę Gminy z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej Sekcja Płetwonurków w Płońsku dotyczącym współpracy z gminą oraz pomocą w uzyskaniu sprzętu specjalistycznego.

Na zakończenie wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o rozważenie możliwości podwyższenia poborów Wójtowi Gminy.

W tym miejscu Wójt podziękował Przewodniczącej Rady za dobrą intencję, ale w tej kadencji nie oczekuje podwyższenia poborów uważając, że są wystarczająco wysokie.

Po wyczerpaniu porządku obrad i dyskusji Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-13 12:12:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-13 12:12:12
 • Liczba odsłon: 1006
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181260]

przewiń do góry