Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni zatwierdzonego przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 9/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku - do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  należy:

Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

1)     okresowa analiza stanu bhp,

2)      stwierdzanie zagrożeń zawodowych,

3)       przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

4)      zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,

5)      przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,

6)      rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

7)      udział w dochodzeniach powypadkowych,

8)      współdziałanie ze społeczna inspekcją pracy,

9)      udział w pracy zakładowej komisji bhp.

5. Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należą sprawy dotyczące
w szczególności:

1) ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,

2) postępowań cywilnych i karnych, w tym:

a)      ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,

b)      wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie
od kosztów sądowych,

c)      przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,

d)     udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,

e)      przyjmowania obwieszczeń

3) zgromadzeń,

4) zbiórek publicznych.

1.      Do zadań referatu Organizacyjnego i spraw Obywatelskich należą sprawy   związane z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją, a w szczególności:

1)      prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,

2)      realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku.

2.      Do zadań referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

1)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2)      ochrona systemów i sieci informatycznych,

3)      zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

4)      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

5)      okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

6)      opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

7)      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

3.      Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należą również sprawy obronne, Obrony Cywilne i zarządzania kryzysowego w szczególności:

1)      z zakresu obronności:

a)opracowanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zmierzeń w zakresie wykonywanych zadań obronnych,

b)      opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,

c)      opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, także stosowanych programów obronnych,

d)      opracowanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy
na potrzeby obronne,

e)      realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta zapewniającego wykonanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej Państwa,

f)       opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu na czas wojny, oraz projektu zarządzenia wprowadzającego w/w regulaminu w życie,

g)      opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych wyższych stanach gotowości obronnej,

h)      opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,

i)        analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenia postępowania wyjaśniającego
 i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,

j)        opracowanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych ( doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji
i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,

k)      prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy
od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

l)        opracowanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,

m)    planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych

n)      realizowanie przez stanowisko do spraw ewidencji ludności zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej i ochrony przeciwpożarowej,

2)      z zakresu obrony cywilnej:

a)dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej

b)      opracowanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,

c)opracowanie i uzgadnianie planów działania,

d)     organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

e)organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,

f)       przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

g)      tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

h)      przygotowywanie i organizowanie ewakuacji na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

i)        planowanie i zapewnianie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej   ludności,

j)        planowanie i zapewnianie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

k)      planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

l)        wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy,

m)    zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,

n)      zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu,  środków technicznych oraz umundurowania,

o)      integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

p)      opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej
 i mających wpływ na realizacje zadań obrony cywilnej,

q)      inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacji dotyczącej obrony cywilnej,

r)       współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,

s)       zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,

t)        opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,

u)      opracowanie informacji dotyczących realizowanych zadań,

v)      współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego
 i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącymi realizowanych zadań,

w)    kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników
do prowadzenia działań ratowniczych,

x)      ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących
 na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,

y)      organizacji i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,

z)      przygotowywanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

3)      z zakresu zarządzania kryzysowego:

a)      opracowanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego,

b)      zapewnienie obsługi kancelaryjne biurowej pracy zespołu reagowania kryzysowego,

c)      zorganizowanie posiedzeń zespołu reagowania kryzysowego ( raz na kwartał) oraz ćwiczeń zespołu ( raz w roku)

d)     zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie zespołu reagowania      kryzysowego.

4.      Do zadań Urzędu stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

1)      rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływa
 na stan cywilny osób,

2)      sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

3)      sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

4)      przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

5)      przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6)      stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

7)      wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,

8)      wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-19 15:41:53
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 13:04:52
  • Liczba odsłon: 1487
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277064]

przewiń do góry