Zobacz podgałęzie

Protokół z XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 23 lutego 2005 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10 00 , a zakończyły o godzinie 14º°. Na stan 15 radnych, obecnych było 14 według listy obecności załączonej do protokołu, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodnicząca otworzyła obrady XIX Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską oraz Sołtysów biorących udział w dzisiejszych obradach.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał i przystąpiła do dalszej realizacji porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na XIX Sesję Rady Gminy.

Powiadomiła Radę, że zapoznała się z protokołem z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i wystąpiła z wnioskiem o przyjęcia go bez odczytywania.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 12 radnych obecnych na sali obrad. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

W trakcie obrad przybyło 2 radnych z 5 minutowym opóźnieniem tj. Pan Traczyk Paweł i Pan Wiśniewski Zbigniew.

Kolejnym punktem porządku obrad, który otrzymali radni wraz z zawiadomieniem i materiałami na XIX Sesję Rady Gminy było złożenie informacji o działalności międzysesyjnej przez Wójta Gminy. Przewodnicząca oddała Wójtowi głos. Scharakteryzował on prace, które zostały wykonane lub przebiega ich dalsza kontynuacja. Należą do nich:

 • dalsza kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach. Został zakończony I etap prac, oddano budynek w stanie surowym,

 • ogłoszono dwa przetargi na inwestycje drogowe: na przebudowę drogi gminnej w Nowej Dzierzążni poprzez położenie dywanika asfaltowego o długości 1 km i na profilowanie dróg gminnych równiarką. Obydwa przetargi odbędą się w dniu 15 marca 2005 roku. Wykonanie tych inwestycji planuje się na dzień 15 czerwca 2005 roku. Na dzień 15 kwietnia 2005 roku ogłoszono przetarg na przebudowę drogi Wilamowice-Siekluki poprzez położenie dywanika asfaltowego o długości 2281, 5 mb i szerokości 4 m,

 • opracowano pełną dokumentację techniczno-kosztorysową na drogę Gumowo-Rakowo o długości 3 km zaplanowaną do przebudowy w 2006 roku,

 • przystąpiono do przygotowania dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi w Cuminie o długości około 2 km. Inwestycję zaplanowano w ramach środków unijnych SPO,

 • Wójt poinformował również Radę Gminy, że telefonicznie otrzymał potwierdzenie na podpisanie umowy na dofinansowanie budowy drogi Wierzbica Pańska-Sadkowo z Urzędu Marszałkowskiego. Przed podpisaniem umowy nie można ogłosić przetargu,

 • we wszystkich sołectwach odbyły się zebrania wiejskie, na których podpisywano indywidualne umowy na odbiór nieczystości stałych z pojemników, które zapewniło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku i które będzie odbierało odpady,

 • odbioru padłych zwierząt podjęła się wykonywać nieodpłatnie firma z Golubia-Dobrzyń. Powiadomieni są o tym wszyscy sołtysi.

Ad pkt 4 W tym miejscu Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Krystynę Jarosławską – Skarbnika Gminy. Skarbnik wyjaśniła, ze podjęcie powyższej uchwały wiąże się z wprowadzeniem zmian do budżetu gminy na 2005 rok w związku z otrzymaniem zwiększenia subwencji wyrównawczej w wysokości 71 362zł otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Zachodzi zatem potrzeba zwiększenia dochodów. Obrazuje to załącznik Nr 1 do projektu uchwały. Załącznik Nr 2 przedstawia zwiększenie i zmniejszenie wydatków w poszczególnych działach. Przedstawiła propozycje Wójta co do przeznaczenia środków na następujące wydatki:

  • w dziale 853 – przeznaczyć na uiszczenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powstałą w wyniku przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób. Zgodnie z ustawą składka ta wynosi 2 118zł,

  • w dziale 852 – zwiększyć o 100zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok w GOPS,

  • w dziale 750 – zwiększyć wydatki o kwotę 10 662zł na ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy od ognia, kradzieży i innych zniszczeń. W tym miejscu zabrał głos Wójt Gminy, który wyjaśnił, ze zwiększenie wydatków na ubezpieczenie mienia wiąże się z poszerzeniem zakresu ubezpieczenia tj. ochrony dróg gminnych na okoliczność nieszczęśliwego wypadku tj. odszkodowanie, ubezpieczono szkoły i strażnice OSP,

  • w dziale 600 – zwiększyć wydatki o 60 700zł na inwestycje drogowe – remont dróg gminnych.

Po przedstawieniu propozycji wydatków radni nie wnieśli żadnych uwag i zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 117/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 117/XIX/2005 została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 5 i 6 Przed przystąpieniem do podjęcia Uchwały Nr 118/XIX/2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli na terenie gminy Dzierzążnia i Uchwały Nr 119/XIX/2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość, przyznawanie i wypłacanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, Przewodnicząca rady nadmieniła, ze powyższe regulaminy były szczegółowo omawiane na poszczególnych komisjach rady. Poinformowała radnych, ze obowiązek uchwalania powyższych regulaminów obliguje Radę Gminy do corocznego ich uchwalania. Regulaminy obejmują dodatki nauczycielskie przyznawane corocznie na podstawie przepisów ustawy – Karta Nauczyciela i zmiany ustawy z dnia 15 lipca 2004 roku i wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Po wypowiedzi Przewodniczącej Rady zabrał głos Wójt Gminy, który podkreślił, że wysokość większości dodatków została utrzymana na poziomie stawek z poprzedniego regulaminu, gdyż już wówczas były one ustalane w granicach jakie obecnie przyznały ościenne gminy, a nawet większe. Zostały wprowadzone drobne zmiany dotyczące formy przyznawania dodatku np. dodatek funkcyjny, za wychowawstwo klasy gdzie z formy procentowej zmieniono na formę kwotową. Wójt również zasygnalizował, że omówiona propozycja dodatku funkcyjnego doradcy metodycznego powinna ulec zmianie w ustaleniu procentowym tj. z zapisu 5% do 30% ustalonego na komisjach na zapis: od 5% do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Radni bez uwag przyjęli propozycje dodatków nauczycielskich zgłoszonych przez Wójta Gminy i ustalonych na komisjach..

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 118/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych , dla których organem jest Gmina Dzierzążnia i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 118/XIX/2005 została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Projekt Uchwały Nr 119/XIX/2005 dotyczył Regulaminu określającego zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Wójt przedstawiając projekt tego regulaminu zaznaczył, że nastąpiła zmiana tylko formy tego dodatku. Poprzednio obliczany był procentowo w zależności od liczby członków rodziny, natomiast obecnie zaproponował Wójt formę kwotową również w zależności od członków rodziny. Wysokości te przedstawiają się następująco:

 • od 1 osoby – 60,00zł

 • od 2 osób – 75,00zł

 • od 3 osób – 90,00zł

 • od 4 i więcej osób – 100zł

Po przedstawieniu propozycji wydatków radni nie wnieśli żadnych uwag i zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 119/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 119/XIX/2005 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 Trzecim regulaminem przyjętym Uchwałą Nr 120/XIX/2005 Rady Gminy był Regulamin w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom mieszkającym na terenie gminy Dzierzążnia.

W tym miejscu zabrał głos Wójt Gminy, który wyjaśnił w skrócie czego dotyczy opracowany regulamin. Występują w nim dwa rodzaje pomocy przyznawanej uczniom tj.

  • stypendium uczniowskie,

  • zasiłek szkolny.

Regulamin zawiera również formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które przyznawane są po złożeniu wniosku o przyznanie świadczenia.

Powyższe wnioski składane są w wyznaczonym terminie z załączonymi dokumentami potrzebnymi do ubiegania się o w/w świadczenie. Dokumentami tymi są:

  • zaświadczenie o wysokości dochodów,

  • opinia dyrektora szkoły.

Stypendium uczniowskie przyznaje się wówczas, gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 316,00zł i nie może być niższy niż 42,40zł, a nie wyższy niż 106,00zł.

Do rozpatrywania złożonych wniosków zostanie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy komisja stypendialna. Zarządzenie określi jej skład i tryb przyznawania stypendium uczniowskiego.

Do wyjaśnień złożonych przez Wójta, radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 120/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 120/XIX/2005 została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 Zanim Rada Gminy przystąpiła do podjęcia Uchwały Nr 121/XIX/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/XVIII/2004 Rady Gminy w sprawie utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego i przyjęcia Statutu, Wójt Gminy wyjaśnił, ze konieczność podjęcia powyższej uchwały wiąże się z koniecznością dokonania zmiany w Statucie Związku Ekologicznego Gmin Powiatu Płońskiego polegającej na wykreśleniu Gminy Czerwińsk ze składu związku ze względu na to, że będąc w województwie płockim już wcześniej należała do związku o tym samym charakterze działalności i ma w nim swój wkład członkowski i nie należy powielać udziału w w/w związku. Poinformował również, że radny Wiesław Pawlak został wytypowany na członka Zgromadzenia Związku, w którego skład wchodzą Wójtowie Gmin i po jednym radnym gminy będącej członkiem Związku.

Do powyższego wyjaśnienia radni nie wnieśli żadnych uwag i zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 121/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 121/XIX/2005 została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 9,10 Podjęcie Uchwał Nr 122/XIX/2005 i 123/XIX/2005 dotyczących praw ochrony środowiska poprzedziła wypowiedź Wójta Gminy, który podkreślił że podjęcie tych uchwał wiąże się z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, która to ustawa wprowadza obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. Projekty „Gminnego programu Ochrony Środowiska” i „Planu gospodarki odpadami” podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu i województwa. Uzyskaliśmy pozytywne opinie obu tych organów. W następnej kolejności pozostaje przedłożyć je Radzie Gminy celem uchwalenia. Obejmują one lata 2004-2012 z tym, że przewidziane w nich działania obejmują perspektywę czterech następnych lat. Programy te będą podlegały aktualizacji co 4 lata, a co 2 lata organ wykonawczy czyli Wójt Gminy będzie przedstawiał raporty z jego wykonania.

Obydwa te dokumenty znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy. Służyć one będą również rolnikom do sporządzenia wniosków o dopłaty unijne. Sprawa ochrony środowiska była zaniedbywana od wielu lat, ale po wejściu do unii Europejskiej dokumenty te są niezbędne. Realizacja ochrony środowiska powinna być dokonywana zgodnie z ich postanowieniami.

Wójt dodał, że w celu rozwiązania częściowo problemu gospodarki odpadami zostały zorganizowane zebrania wiejskie, które wspólnie z Urzędem Gminy będzie obsługiwać firma, która wyraziła zgodę na obsługę naszej gminy na wywóz nieczystości stałych. Polegać ona będzie na podpisaniu umowy na odbiór nieczystości umieszczonych w pojemnikach, które zapewni bezpłatnie firma MPGK w Płońsku z każdym mieszkańcem, który do tego zobowiąże się.

Po wyjaśnieniach złożonych przez Wójta, radni nie wnieśli żadnych uwag i zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 122/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2012” i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 122/XIX/2005 została przyjęta jednogłośnie.

W drugiej kolejności Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 123/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Dzierzążnia na lata 2004-2012”i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 123/XIX/2005 została przyjęta jednogłośnie. Obydwie uchwały stanowią ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 11, 12 Do uzasadnienia konieczności podjęcia Uchwały Nr 124/XIX/2005 Przewodnicząca poprosiła Panią Reginę Sobczeńską – Kierownika GOPS w Dzierzążni. Pani Kierownik wyjaśniła, że opracowanie projektu uchwały Nr 124/XIX/2005 w sprawie zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania w 2005 roku wiąże się z realizacją Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” zawartego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 roku (Dz.U.Nr 236, poz. 2362 z 2004 roku). Dotychczas dożywianie prowadzone było wyłącznie w szkołach na terenie gminy dla uczniów, którzy spełniali kryterium dochodowe. Zostało ono rozszerzone o dodatkowe grupy wiekowe, które potrzebują pomocy tj od 0 do 6 lat i osoby starsze. Program ten przewiduje dostarczanie posiłku dla potrzebujących.

Ze względu na to, ze gmina nie ma możliwości dowozu gorącego posiłku do rodzin potrzebujących, rodziny te będą mogły skorzystać z zasiłku celowego w wysokości ceny posiłku tj. 2,30zł x 30 dni.

Radni do wyjaśnień Kierownika GOPS nie wnieśli żadnych uwag i zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 124/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania w 2005 roku i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 124/XIX/2005 została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Drugi projekt Uchwały Nr 125/XIX/2005 dotyczył opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 roku – stanowiący część strategii rozwiązywania problemów alkoholowych. Powyższy program opracowała Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani Regina Sobczeńska. Przedstawiła ona Radzie Gminy sprawozdania z realizacji zadań zawartych w tym programie za okres I-XII 2004 roku. Stanowi on załącznik do protokołu.

Następnie przeszła do omówienia Gminnego programu na 2005 rok. Podkreśliła, że program ten opracowywany jest corocznie, a następnie przedstawiany Radzie Gminy do zatwierdzenia. Nadmieniła, że realizatorami tego programu są nie tylko członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ale również GOPS, szkoły, organy policji i służba zdrowia. Środki finansowe na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzonych właśnie w postaci Gminnego Programu pochodzą z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do przedstawionego programu radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 125/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok – stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów alkoholowych i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 125/XIX/2005 została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 13 W tym punkcie Przewodnicząca rady porosiła Panią Wiesławę Jankowską - Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opracowanego przez Komisję „Planu pracy na 2005 rok” na swoim posiedzeniu w dniu 2 lutego 2005 roku.

Po zapoznaniu Rady z tym planem, Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie uwag.

Do powyższego planu radni nie wnieśli żadnych uwag i zmian.

Przewodnicząca poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Przedłożony „Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok” został przyjęty jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 14 Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie zapytań od radnych i sołtysów. Nikt nie zgłosił żadnych wniosków i zapytań, Przewodnicząca zatem zapoznała Radę Gminy z pismem Zarządu Powiatu w sprawie powołania Stowarzyszenia na rzecz sportu dzieci i młodzieży szkół powiatu płońskiego i przeznaczenie na powyższy cel przez samorządy środków finansowych w wysokości 1 zł od każdego mieszkańca gminy.

Jako pierwszy zabrał głos Wójt Gminy, który nadmienił, że w obecnym czasie na rzecz oświaty na terenie gminy prowadzona jest długofalowa inwestycja tj. budowa sali gimnastycznej i na tę inwestycję przeznaczane są środki finansowe. Jest to inwestycja prowadzona z myślą poprawy warunków sportowych dla dzieci i młodzieży z naszego terenu.

Przewodnicząca poprosiła o wypowiedź inne osoby w tej sprawie.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Zarządziła głosowanie nad odrzuceniem wniosku Starosty o dofinansowanie powyższego Stowarzyszenia. Głosowało 14 radnych za odrzuceniem wniosku.

Jak wynika z powyższego głosowania wniosek Starosty o przyznanie środków finansowych wspierających powyższe stowarzyszenie został jednogłośnie odrzucony przez Radę Gminy.

Drugim pismem był apel Rady Miasta Płocka w sprawie jednorazowego opodatkowania się na rzecz pomocy ofiarom tragedii w Azji Południowo-Wschodniej wywołanej tsunami przyjęty w dniu 25 stycznia 2005 roku podczas obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka.

Radni Gminy Dzierzążnia nie przyłączyli się do powyższego apelu uznając, że każdy sam przeznaczył już pewne kwoty na pomoc ofiarom tragedii w Azji.

Na zakończenie Przewodnicząca przypomniała radnym o składaniu oświadczeń majątkowych za 2004 rok, których termin złożenia upływa 30 kwietnia 2005 roku.

Innych pytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-03-15 08:23:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-15 08:24:21
 • Liczba odsłon: 1092
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278428]

przewiń do góry