PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

(osoby fizyczne, osoby prawne)


 Podstawa prawna:

 - art. 8-12 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70, 1313, 2291 )

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r.  w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436)

- Uchwała nr 362/XLIX/2023 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  


Obowiązek podatkowy: w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych (art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

Wymagane dokumenty:

Do 15 lutego każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na druku DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1/A  o posiadanych środkach transportowych, a w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Należy również załączyć następujące dokumenty:

- umowę kupna – sprzedaży, fakturę

- dowód rejestracyjny – do okazania bądź kserokopię.

 

Miejsce złożenia: Urząd  Gminy w Dzierzążni pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu (pon.- pt. 8.00 - 16.00).

 
Termin i sposób załatwienia sprawy: Nie później niż w terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierzążnia.

 

Uwagi:

1.      wysokość podatku od środków transportowych winna być naliczana przez podatnika   i wykazana w deklaracji sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów;

2.       w przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 Ordynacji Podatkowej, organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania pieniężnego;

3.      podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września każdego roku;

4.       wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Dzierzążnia w banku:  Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Dzierzążni nr 39 8230 0005 0007 5000 0941 0215.

 

Jednostka odpowiedzialna: Referat finansowy Urzędu Gminy w Dzierzążni, pok. 13,  parter, tel. 023 661 59 02  wew. 41

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2023-12-29 11:08:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-29 11:08:18
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-29 10:27:06
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-29 11:08:18
 • Liczba odsłon: 1323
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276848]

przewiń do góry