https://ugdzierzaznia.bip.org.pl/obrazy/dddd.png


OGŁOSZENIE    do złożenia ofert w postępowaniu

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) określonego         w art. 4 pkt. 8, numer sprawy   PFŚ 271.1.2017, nazwa zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia   – Etap I”.

 Wójt Gminy Dzierzążnia, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia   zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

 

  „ Usuwanie   wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy   Dzierzążnia– Etap I”

Przedmiot zamówienia:

·          Demontaż materiałów zawierających azbest (płyty faliste i płaskie) z obiektów budowlanych wykazanych w zał. Nr   1 znajdujących się na terenie gminy Dzierzążnia, pakowanie, zważenie, załadunek, transport odpadu z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie               z obowiązującymi przepisami z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów   Dz. U. z 2014r. poz. 1973) – 9 posesji            w ilości do 29,55 Mg

·          Pakowanie, ważenie odpadów, załadunek wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych (płyty faliste i płaskie), transport z miejsc zbiórki wykazanych w zał. Nr 1 do miejsca unieszkodliwienia, rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zgodnie                 z obowiązującymi przepisami prowadzenie ilościowe i jakościowe ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r.            poz. 1973) – 61 posesji, w ilości do 164,475Mg

Wspólny Słownik Zamówień: 45262660-5 Usuwanie azbestu

Uszczegółowienie zakresu usługi:

 

1. Demontaż płyt azbestowo – cementowych (falistych i płaskich) z pokryć dachowych, ich pakowanie, załadunek, transport na przystosowane składowisko oraz utylizacja z 9   posesji;

2. Odbiór już zdemontowanych płyt azbestowo – cementowych (falistych i płaskich) obejmujący: pakowanie, załadunek, transport na przystosowane składowisko oraz utylizację     z 61 posesji.

3. Zmawiający zastrzega, że ze względu na charakter zamówienia ilości płyt azbestowych do demontażu i zbiórki mogą ulec zmianie. Jednocześnie informuję, że łączna wielkość zdemontowanych i odebranych płyt azbestowych w ramach przedmiotu zamówienia nie może

przekroczyć wielkości w poszczególnych pozycjach – wykaz posesji w załączeniu do projektu umowy.

4. Wykaz nieruchomości, z których należy zdemontować, odebrać i zutylizować azbest lub odebrać i zutylizować (w przypadku płyt zdemontowanych) - z których należy usunąć wyroby zawierające azbest stanowi załącznik do projektu umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem.

6. Wykonawca skontaktuje się i ustali dogodny termin z właścicielem posesji na demontaż lub odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, o terminie tym Wykonawca poinformuje Zamawiającego.

7. Jednostką rozliczeniową z Wykonawcą jest 1 Mg (z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) wyrobu zawierającego azbest.

8. Ustalanie wielkości odbieranych płyt azbestowo-cementowych musi odbywać się                 w obecności przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego       i Właściciela nieruchomości o dniu odbioru.

9. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych, atestowanych urządzeń. Z czynności tej sporządza   się protokół spisany przez przedstawiciela Zamawiającego, właścicieli budynków (użytkowników wieczystych) oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów      tj. wagę w Mg.

10.Wykonawca po zakończeniu prac demontażowych złoży właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu nieruchomości) pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec właścicieli nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia oraz osób trzecich za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją zamówienia.

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

13. Zadanie częściowo finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

14. Termin płatności faktury – niezwłocznie po otrzymaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach umowy dotacji zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia - Etap I”.

15. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z:

a) Ustawą z dnia z dnia   7 listopada 2016r. o odpadach (Dz. U z 2016r., poz. 1987)

b) Ustawą z dnia 13 października 2016r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych        (Dz. U. z 2016r, poz. 1834)

c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z p. zm.)

d) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku                   w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824)

e) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz.1973)

f) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 290, z późn. zm.)

g) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska   (Dz. U 2013r. poz. 1232     z późn. zm.)

g) ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest      (Dz. U. z 2004r. Nr 3 poz. 20 z póź. zm.)

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

 

 

 

II. Potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:

1. dowód unieszkodliwienia odpadów tj. kartę przekazania odpadów wg wzoru zawartego        w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973) oraz kwit wagowy ze składowiska, potwierdzający wagę odebranych z Gminy Dzierzążnia wyrobów zawierających azbest.

2. oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy                i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. z 2004r.        Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

3. zdjęcia ilustrujące przebieg przedsięwzięcia (co najmniej 5 zdjęć wykonanych na różnym etapie inwestycji – kolorowych, dobrej jakości – w wersji papierowej i 3 płyt CD).

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia - do   23 sierpnia   2017 roku

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja)

2. posiadać wiedzę i doświadczenie,

3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Jako spełniający warunek udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy przedłożą:

 

Ad. 1.

·          Aktualną decyzję administracyjną udzielającą zezwolenia na transport odpadów zawierających azbest, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.               o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21 z p. zm.) lub oświadczenie o podmiocie uprawnionym do wykonywania transportu posiadającym zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, wydanej zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (jeśli Wykonawca przewiduje udział podwykonawcy, który będzie zajmować się transportem odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania),

·          Umowę z zarządzającym składowiskiem, lub inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwiania na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko.

Ad. 2.

·          Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na tym, że w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 5 usług polegających na unieszkodliwianiu azbestu. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia wykazu wykonanych usług (załącznik Nr 3 do zaproszenia) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi wykazane w ww. wykazie zostały wykonane należycie np. referencje, poświadczenia lub inne dokumenty.

·          Ocena spełnienia warunku w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone wykazy                         i dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia

Ad.3

·          Dysponowanie co najmniej dwiema osobami przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia         14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia           w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824). Warunek zostanie spełniony na podstawie wykazu osób i oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

·          Wykonawca posiada niezbędny transport samochodowy, przygotowany do transportu materiałów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Ad. 4.

·          Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawczy o spełnieniu warunku.

 

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga Cena 100%

·          W ofercie należy podać ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

·          Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

·          Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.

·          Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

·          Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

·          Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                       z wykonaniem zamówienia oraz szczegółowe warunki określone przez Zamawiającego               w umowie.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

 

·          Oferty należy składać do dnia:        22 marca 2017 r. do godziny 16:00 ,

* Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28,                                      09-164 Dzierzążnia

*      Forma składania ofert:

a)       Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia

b)       Faxem na numer   23/ 661 59 04 wew. 39.

c)       W wersji elektronicznej na e-mail : fundusze@dzierzaznia.pl

 

VII. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:

 

imię i nazwisko: Maria Kruszewska

tel. 23/6615904, 23/6615902 wew. 46 w terminach w godzinach pracy zamawiającego 8.00 – 16.00

VIII. Uwagi końcowe

·          Gmina Dzierzążnia przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dzierzążnia po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie na przedsięwzięcia „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” (działanie zgodne    z pkt 4.2 listy przedsięwzięć priorytetowych).

·          Zamawiający zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane przez w/w Fundusz.

·          Gmina   Dzierzążnia zastrzega, że umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu potwierdzenia z WFOŚiGW w Warszawie o przyznaniu dofinansowania.

·          Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: https://ugdzierzaznia.bip.org.pl/

·          Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. do Zarządzenia nr 15/2014 z dnia 5 maja 2014 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 

IX. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

 

1) Formularz ofertowy – zał. Nr 1 (zal._nr_1_formularz_ofertowy_uslugi.doc)

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   - zał. Nr 2 ( zalacznik_nr_2_oswiadczenie.doc)

3) Wykaz wykonanych usług   -   zał. Nr 3 ( zalacznik_nr_3_wykaz_wykonanych_us_ug.docx)

4) Wykaz osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia   - zał. Nr 4 ( zalacznik_nr_4_wykaz_osob.doc)

5) Projekt umowy   - zał. Nr 5 (zal._nr_5_projekt_umowy.doc)

6) Wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, którzy w 2017 roku zamierzają unieszkodliwić azbest wraz z informacją o ilości utylizowanego odpadu –  zał. Nr 6 ( wykaz_mieszkancow_azbestu.rtf)

 

 

Wójt Gminy

         mgr inż. Witold Pają k              

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-14 07:46:59
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-14 07:50:45
  • Liczba odsłon: 988
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276993]

przewiń do góry