Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ z XL Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 28 grudnia 2022 roku

 

Obrady XL Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 28 grudnia 2022 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 12:00, a zakończyły o godzinie 15:00.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Kierownik GOPS - Pani Katarzyna Najechalska, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej - Pani Paulina Traczyk,  Radca Prawny – Pani Daniela Nastaszyc, Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski, Rada Seniorów z Przewodniczącą Panią Alicją Plewińską na czele oraz sołtysi.

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 13 osób, lista obecności jako załącznik do protokołu czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

Ad 1.  Otwarcie XL Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XL Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 13 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 13 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, następnie zapytał czy są pytania do porządku obrad, pytań nie było i przeszedł do jego realizacji.

 • Otwarcie XL Sesji Rady Gminy
 • Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy
 • Wystąpienia i zapytania
 • Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 • Podjęcie Uchwały Nr 290/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2023
 • Podjęcie Uchwały Nr 291/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2023
 • Podjęcie Uchwały Nr 292/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2023
 • Podjęcie Uchwały Nr 293/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2023
 • Podjęcie Uchwały Nr 294/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023
 •  Autopoprawka Wójta Gminy do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 • Podjęcie Uchwały Nr 295/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 • Autopoprawka Wójta Gminy do uchwały w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2023
 • Podjęcie Uchwały Nr 296/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2023
 • Podjęcie Uchwały Nr 297/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 • Podjęcie Uchwały Nr 298/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 • Podjęcie Uchwały Nr 299/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia na rok 2023, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane
 • Podjęcie Uchwały Nr 300/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • Podjęcie Uchwały Nr 301/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 • Podjęcie Uchwały Nr 302/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierzążnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023
 • Podjęcie Uchwały Nr 303/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację przez Gminę Dzierzążnia członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowanego na lata 2021-2027
 • Wolne wnioski i informacje
 •  Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się w całości z protokołem XXXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni i zawnioskował o przyjęcie go bez odczytania.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 18 listopada 2022 roku.

Radni przyjęli Protokół z XXXIX Sesji bez odczytania jednogłośnie.

 

Ad 3. Wystąpienia i zapytania.

            Pan Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Powiatowemu Mirosławowi Opolskiemu. Pan Opolski przedstawił oficjalne wyniki zamknięcia budżetu powiatu na etapie kończącego się roku, gdzie dochody wynoszą ok. 163 mln. zł., a wydatki 194 mln. zł., w tym 61 mln. to są wydatki majątkowe związane z inwestycjami, a to jest 31% budżetu i jest to wynik pozytywny.

 Natomiast budżet na rok 2023 został uchwalony na około 150 mln. w dotacjach, a w wydatkach na 166 mln. Deficyt jaki powstaje, uzupełniany jest środkami z nadwyżki budżetowej, z kredytu czy pożyczek  i musi się bilansować z obu stron. Na chwilę obecną dochody są dużo niższe od wydatków, także z góry zaplanowany jest deficyt.

Subwencja budżetu powiatu  to jest ponad 57 %, a to będzie 86 mln. zł., z tego znaczna część 78 ml. zł. to subwencje oświatowe i samorząd powiatowy będzie musiał dołożyć do oświaty, bo brakuje środków. Dotacje w różnych formach, np. zadania zlecone 37% to jest 55 mln. zł., dochody własne niespełna 9 mln. zł. to zaledwie nie całe 6% dołożone do oświaty powiatowej i opieki społecznej, także nie wiele tych środków zostanie, przyznawane są na dopełnianie do poszczególnych działów, na dział transportowy, głównie na inwestycje drogowe - 23 mln. zł. Jest wiele inwestycji powiatowych takich jak inwestycja na halę sportową przy technikum, plac przy ośrodku zdrowia, remont i odbudowa szpitala budynek E, gdzie jest reumatologia.

Inwestycje na terenie gminy Dzierzążnia to skończenie drogi od Płońska do Kucic, zostało 1600 metrów odcinek od Sarnowa do Gumina i 1500 m. od strony krzyża przy cmentarzu w stronę miejscowości Szasty.  Druga droga to odcinek od Skołatowa do Kadłubowa.

 W planach na 2023 rok planowane jest skończenie drogi od Sarnowa do Gumina 1600 m   i skończenie drugiej drogi, to odcinek od Skołatowa do końca Kadłubowa. W  WPF jest to kwota   40 tys. Zł  na 2023 r., a na rok 2024 kwota do wykorzystania 250 tys. zł.  Będzie robiona dokumentacja kosztorysowa i mapy do celów projektowych. 

W bilansie inwestycji drogowych w ciągu 4 lat w powiecie wykonano 78,53 km. generalnych remontów i budowy różnych dróg, w tym 10 km. 230 metrów przypadło na teren Gminy Dzierzążnia. Ze środków powiatowych dla gminy wydano 4 mln. 230 tys. zł., środki gminy stanowią 875 tys.600 zł, tj. 21 %, a to jest dobry wskaźnik pomocowy.

 Pan Radny Powiatowy zapytał panią radną Janinę Siedlecką o znaki drogowe w Wilamowicach czy są postawione? Odpowiedziała, że nie są zrobione więc powiedział, że będzie rozmawiał o tym na sesji powiatowej.

 Pan Opolski zapytał czy są do niego pytania, wobec braku  pytań Pan Przewodniczący podziękował panu Radnemu Powiatowemu i zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Następnie zabrała głos Pani Radna Wiesława Jankowska, która podziękowała Panu Opolskiemu za interwencję i posypanie piaskiem drogi w Kucicach podczas trudnych warunków drogowych, gdzie wcześniej jechała piaskarka, ale nie sypała piaskiem i było bardzo ślisko.

Pan Zimny zapytał czy ktoś chce zabrać głos, pytań nie było i przystąpiono do dalszej części obrad.

 

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono w urzędzie:

-  w dniu 22 listopada Wójt uczestniczył w spotkaniu rady społecznej szpitala w Płońsku, na której  omówione było funkcjonowanie nocnej pomocy pogotowia w Raciążu.

- w dniu 23 listopada został odebrany do użytku piec w szkole podstawowej w Dzierzążni, była konieczność wymiany ogrzewania, bo stary piec przeciekał i nie było możliwości go wyremontowania.

- w dniu 23 listopada został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie sieci wodociągowej w Gumowie, trwają prace przy realizacji inwestycji.

- w dniu 24 listopada został otwarty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia. Wpłynęła jedna oferta od firmy PGK z Płońska, która nas obsługuje za kwotę 840 tys. zł., jest to wzrost od zeszłorocznej oferty o 20%.

- w dniach 24-29 listopada odbyła się kontrola działalności Klubu Seniora działającego w Podmarszczynie. Kontrola była związana z tym, że kończy się okres trwałości projektu trwającego 3 lata, który był realizowany w okresie 2020-2022.

- w okresie od 18 listopada do 28 grudnia zostało wydane 13 zarządzeń porządkowych w sprawie zmiany planu finansowego i wykonania budżetu w roku budżetowym 2022.

- w okresie przedświątecznym i świątecznym Pan Wójt reprezentował Gminę na spotkaniach  opłatkowych i wigilijnych w jednostkach Gminy Dzierzążnia  oraz w stowarzyszeniach i innych instytucjach.

 - w dniu 14 grudnia Wójt podpisał umowę z Bankiem Spółdzielczym w Płońsku na obsługę finansową Gminy Dzierzążnia. Umowa została zawarta na okres 24 miesiące. Było przeprowadzone zapytanie ofertowe, zgłosił się jeden bank.

- Gmina Dzierzążnia dystrybuuje węgiel na trenie gminy, łącznie zostały zrealizowane dwa zamówienia, teraz jest zgłoszone trzecie zamówienie. Zostało zrealizowane zamówienie na łączną ilość 320 ton, ten węgiel został przez mieszkańców wykupiony.

- Trwają prace przy zadaniach związanych z zagospodarowaniem terenu w Starczewie Wielkim, sieci wodociągowej i modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzążnia. Prace te są na ukończeniu.

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 290/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2023.

Pan Zimny powiedział, że plan Komisji Rewizyjnej był szczegółowo omówiony na komisjach, a Państwo Radni nie wnieśli uwag i zapytał czy są jakieś pytania do uchwały.

Przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały wraz z załącznikiem – planem pracy komisji na 2023 rok.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie .

 • Bartold Krzysztof         - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard   - jestem za
 • Jankowska Wiesława   - jestem za
 • Kawecka Iwona           - jestem za
 • Kokosińska Iwona        - jestem za
 • Maliszewski Konrad     - jestem za
 • Piórkowski Ryszard     - jestem za
 • Rydzewska Ewa          - jestem za
 • Siedlecka Janina         - jestem za
 • Sepetowski Dariusz     - jestem za
 • Turkowska Teresa       - jestem za
 • Wróblewski Mariusz     - jestem za
 • Zimny Krzysztof           - jestem za

 

Przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 290/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2023.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6. Uchwały Nr 291/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2023.

Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały wraz z załącznikiem – planem pracy komisji na 2023 rok.

Pan Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Państwo Radni mają pytania do uchwały.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Bartold Krzysztof         - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard   - jestem za
 • Jankowska Wiesława   - jestem za
 • Kawecka Iwona           - jestem za
 • Kokosińska Iwona        - jestem za
 • Maliszewski Konrad     - jestem za
 • Piórkowski Ryszard     - jestem za
 • Rydzewska Ewa          - jestem za
 • Siedlecka Janina         - jestem za
 • Sepetowski Dariusz     - jestem za
 • Turkowska Teresa       - jestem za
 • Wróblewski Mariusz     - jestem za
 • Zimny Krzysztof           - jestem za

Przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 291/XL/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2023 .

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7. Uchwały Nr 292/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2023.

Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały wraz z załącznikiem – planem pracy komisji na 2023 rok.

Pan Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Państwo Radni mają pytania do uchwały.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Bartold Krzysztof         - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard   - jestem za
 • Jankowska Wiesława   - jestem za
 • Kawecka Iwona           - jestem za
 • Kokosińska Iwona        - jestem za
 • Maliszewski Konrad     - jestem za
 • Piórkowski Ryszard     - jestem za
 • Rydzewska Ewa          - jestem za
 • Siedlecka Janina         - jestem za
 • Sepetowski Dariusz     - jestem za
 • Turkowska Teresa       - jestem za
 • Wróblewski Mariusz     - jestem za
 • Zimny Krzysztof           - jestem za

Przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr  292/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2023.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 8.  Podjęcie Uchwały Nr 293/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2023

Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały wraz z załącznikiem – planem pracy komisji na 2023 rok.

Pan Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Państwo Radni mają pytania do uchwały.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Jankowska Wiesława    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Kokosińska Iwona         - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Rydzewska Ewa           - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 293/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Oświaty i Kultury  na rok 2023.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 9.  Podjęcie Uchwały Nr 294/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023.

Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały wraz z załącznikiem – planem pracy komisji na 2023 rok.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Jankowska Wiesława    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Kokosińska Iwona         - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Rydzewska Ewa           - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 294/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 10. Autopoprawka Wójta Gminy do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny przedstawił istotne zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Uwzględniając wnioski zawarte w protokołach z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy w Dzierzążni oraz autopoprawki do budżetu proponuję dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dzierzążnia na lata 2023 – 2029.

W załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rok 2023 -   W wierszu 1- dochody ogółem: jest 23 201 200,00      winno być 23 701 200,00

kolumna 1.1 dochody bieżące: jest 14 869 998,00      winno być 15 298 431,00

kolumna 1.1.5. pozostałe dochody bieżące, w tym: jest 4 792 237,00 winno być 5 220 670,00

kolumna 1.1.5.1 w tym podatek od nieruchomości: jest 1 695 000,00 winno być 2 005 000,00

kolumna 1.2 dochody majątkowe, w tym:  jest 8 331 202,00  winno być 8 402 769,00

kolumna 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje jest 7 946 000,00 winno być 8 017 567,00

W wierszu 2 wydatki ogółem : jest 25 601 200,00     winno być 26 101 200,00

kolumna 2.1 wydatki bieżące; jest 14 831 859,00  winno być 14 991 859,00

kolumna 2.2 Wydatki majątkowe, w tym: jest 10 769 341  winno być 11 109 341,00

kolumna 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: jest 10 769 341  winno być 11 109 341,00

kolumna 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: jest 38 139,00 winno być 306 572,00

kolumna 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi : jest 2 283 139,00  winno być 2 551 572,00

kolumna 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy jest 0,00  winno być 71 567,00

kolumna 9.2.1 w tym  Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy jest 0,00  winno być 71 567,00

kolumna 9.2.1.1  w tym środki, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy jest 0,00  winno być 71 567,00

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

- wydatki bieżące

W kolumnie l.p. wiersz 1.3.1.3 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na  terenie gminy Dzierzążnia - łączne nakłady finansowe: było 760 000,00  winno być 860 000,00:  limit 2023 - było 760 000,00  winno być 860 000,00

- W kolumnie l.p.

wiersz 1.3.2.5 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierzążnia - okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe 4 000 000,00 zł; limit 2023 – 2 140 000,00 limit 2024 – 1 800 000,00;  limit zobowiązań 3 940 000,00

Pozostałe kolumny i wiersze nie ulegają zmianie.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę.

 • Bartold Krzysztof         - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard   - jestem za
 • Jankowska Wiesława   - jestem za
 • Kawecka Iwona           - jestem za
 • Kokosińska Iwona        - jestem za
 • Maliszewski Konrad     - jestem za
 • Piórkowski Ryszard     - jestem za
 • Rydzewska Ewa          - jestem za
 • Siedlecka Janina         - jestem za
 • Sepetowski Dariusz     - jestem za
 • Turkowska Teresa       - jestem za
 • Wróblewski Mariusz     - jestem za
 • Zimny Krzysztof           - jestem za

 

Przy 13 głosach „za”, braku (0) głosów „przeciwnych” oraz braku (0) głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Wójta Gminy do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

 Ad 11. Podjęcie Uchwały Nr 295/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

 

W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła w formie prezentacji Wieloletnią Prognozę Finansową. Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dzierzążnia została opracowana na lata 2022 – 2029. Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła plan dochodów oraz wydatków :

DOCHODY

Dochody zaplanowano w kwocie 23 701 200,00 zł

z czego: - dochody bieżące –    15 298 431,00 zł

  - dochody majątkowe –  8 402 769,00 zł 

w tym: dochody ze sprzedaży majątku – 385 092,00 zł

 

Dochody bieżące planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji, publikowanych przez GUS.

W dochodach majątkowych głównym źródłem dochodów będą środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki wprowadzone na podstawie wstępnej promesy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2029 w dochodach majątkowych wykazano także dochody ze sprzedaży mienia. Do 2023 roku  do sprzedaży przeniesiono nieruchomości, które nie zostały sprzedane w drodze przetargu w 2022 roku.

Rok 2023– sprzedaż mienia – 385 092 zł

 • nieruchomość  zabudowana  dz. nr.11/1 o pow.0.67  ha  położona we wsi Błomino Gumowskie  w wysokości – 27 600,00 zł
 • nieruchomość  niezabudowana  dz. nr.13/2 o pow.0.45  ha  położona we wsi Błomino Gumowskie   w wysokości – 24 400,00 zł
 • nieruchomość  zabudowana  dz. nr.13/3 o pow.0.16  ha  położona we wsi Błomino Gumowskie  w wysokości – 9 900,00 zł
 • nieruchomość  niezabudowana  dz. nr.26/2 o pow.0.16  ha  położona we wsi Błomino Gumowskie w wysokości – 25 500,00 zł
 • nieruchomość  zabudowana  dz. nr. 169/15 o pow. 0.74 ha  położona we wsi Nowe Kucice  w wysokości – 63 414,00 zł
 • nieruchomość  niezabudowana  dz. nr. 169/13 o pow. 0.11 ha  położona we wsi  Nowe Kucice  w wysokości –  7 508,00 zł
 • nieruchomość  niezabudowana  dz. nr. 169/14 o pow. 0.05 ha  położona we wsi   Nowe Kucice  w wysokości –  3 791,00 zł
 •  nieruchomość  zabudowana  dz. nr.12  o pow. 2.36   ha  położona we wsi  Cumino w wysokości –  150 000,00 zł
 • nieruchomość zabudowana dz.nr.161/1 o pow. 0,04 ha położona we wsi Dzierzążnia w wysokości – 24 426,00 zł
 • nieruchomość zabudowana dz.nr.161/2 o pow. 0,29 ha położona we wsi Dzierzążnia w wysokości – 48 553,00 zł

2024r  -  20 000,00 zł - nieruchomość  zabudowana  dz. nr. 97/2 o pow. 0.15 ha  położona we wsi Starczewo Wielkie  w wysokości –    20 000,00 zł

2025r  - 150 000,00 zł - nieruchomość  zabudowana  dz. nr. 254 o pow. 0,26 ha  położona we wsi  Dzierzążnia  w  wysokości –  150 000,00 zł

2026r  - 150 000,00 zł - nieruchomość  zabudowana  dz. nr. 64 o pow. 1,18 ha  położona we wsi Siekluki w  wysokości –  150 000,00 zł

2027r – 41 704,00 zł - nieruchomość niezabudowana  dz.nr.38 o pow.1.19 ha położona we wsi Pomianowo  w wysokości - 20 852,00 zł, nieruchomość niezabudowana  dz.nr.37/3 o pow.1.00 ha położona we wsi Pomianowo  w wysokości - 20 852,00 zł

Na lata 2028 – 2029 nie planowano  majątku gminnego do sprzedaży. 

WYDATKI

Wydatki zaplanowano na kwotę 26 101 200,00 zł z czego: - wydatki bieżące  14 991 859,00 zł w tym:

 • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -   8 349 836,00 zł
 • wydatki związane z funkcjonowaniem JST” – 4 453 177,00 zł
 • dotacje na zadania bieżące – 140 000,00 zł
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 998 846,00 zł
 • wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów  50 000,00 zł, uwzględniając wzrost oprocentowania w 2022 roku.

    - wydatki majątkowe – 11 109 341,00 zł

 Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie  2 400 000,00 zł

 

Przychody:

W przychodach ujęto środki w wysokości 2 645 000,00 zł z przeznaczeniem na:

 • pokrycie  deficytu z kredytu w wysokości 400 000 zł,
 • niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 970 000,00 zł
 • spłatę wcześniej zaciągniętych  kredytów w wysokości 245 000 zł z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 245 000 zł,

Rozchody:

W rozchodach zaplanowana spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  w wysokości 245 000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Gmina Dzierzążnia posiada zadłużenie z tytułu 2 zaciągniętych kredytów:

 • „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dzierzążnia”, w wysokości 1 500 000zł. w 2013 roku – z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Kredyt zaciągnięty na 10 lat, spłaty kwartalne po 37 500,00 – rocznie 150 000,00.
 • Kredyt zaciągnięty w 2019 roku na okres 10 lat – w wysokości 950 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo  - Gumino” z Polskiego Banku Spółdzielczego  w Ciechanowie Oddział w  Płońsku. Roczne spłaty w kwocie 95 000 zł.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Bartold Krzysztof         - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard   - jestem za
 • Jankowska Wiesława   - jestem za
 • Kawecka Iwona           - jestem za
 • Kokosińska Iwona        - jestem za
 • Maliszewski Konrad     - jestem za
 • Piórkowski Ryszard     - jestem za
 • Rydzewska Ewa          - jestem za
 • Siedlecka Janina         - jestem za
 • Sepetowski Dariusz     - jestem za
 • Turkowska Teresa       - jestem za
 • Wróblewski Mariusz     - jestem za
 • Zimny Krzysztof           - jestem za

 

Przy 13 głosach „za”, braku (0) głosów „przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 295/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 12.  Autopoprawka Wójta Gminy do uchwały w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2023

 

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz poinformowała, że w projekcie uchwały budżetu gminy na 2022 rok przedłożonym Szanownej Radzie Gminy proponuje się następujące zmiany:

 

 • w § 1 – określoną łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości  23 201 200,00 zł zwiększa się o kwotę  500 000,00 zł, tj. do wysokości 23 701 200,00 zł z tego: dochody bieżące 15 298 431,00 zł, dochody majątkowe 8 402 769,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.
 • w § 2 – określoną łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości  25 601 200,00 zł zwiększa się o kwotę  500 000,00 zł, tj. do wysokości 26 101 200,00 zł z tego: dochody bieżące 14 991 859,00 zł, dochody majątkowe 11 109 341,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki
 • w § 10 – określoną łączną kwotę po stronie dochodów i wydatków związanych gospodarką komunalną i ochroną środowiska w wysokości 850 000,00 zł zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 950 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki.
 • w § 11 pkt 3) otrzymuje brzmienie: Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu,  z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;

W projekcie uchwały budżetu gminy na 2023 rok przedłożonym Radzie Gminy proponuje się następujące zmiany:

Dochody:

Określone w projekcie budżetu uchwały budżetowej dochody ogółem proponuje się zwiększyć o kwotę 500 000,00 zł.

Proponowana kwota zwiększenia wynika ze:

 • zwiększenia dochodów własnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w kwocie 100 000,00 zł,
 • zwiększenia dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w kwocie 328 433,00 zł,
 •  przeniesienia niewykonanych dochodów w związku z brakiem refundacji z inwestycji w kwocie 71 567,00 zł.

Po zmianie dochody gminy stanowić będą kwotę 23 701 200,00 zł z tego:

 • dochody bieżące – 15 298 431,00 zł
 • dochody majątkowe – 8 402 769,00 zł

Wydatki:

Określone w projekcie budżetu uchwały budżetowej wydatki ogółem proponuje się zwiększyć o kwotę 500 000,00 zł.

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków budżetu gminy obejmują:

 • dział 700 – w wydatkach majątkowych przeniesienia niewydatkowanej kwoty 340  000,00 zł na realizację zadania w ramach programu ”Polski Ład” do realizacji w latach 2022-2024 na zadania - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierzążnia,
 • dział 754 – zwiększenie planowanych wydatków na zakup paliwa – o kwotę 10 000,00 zł
 • dział 801 - zwiększenie planowanych wydatków na zakup paliwa – o kwotę 40 000,00 zł
 • dział 900 - zwiększenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 100 000,00 zł i na zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł

Po zmianie wydatki gminy stanowić będą kwotę 26 101 200,00 zł z tego:

•           wydatki bieżące – 14 991 859,00 zł

•           wydatki majątkowe – 11 109 341,00 zł

Zmianie ulegają załączniki do uchwały budżetowej:

- dochodów – załącznik nr 1,

- wydatków – załącznik nr 2,

- przychodów i rozchodów – załącznik nr 4,

- dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik nr 10.

 

Po uwzględnieniu proponowanych zmian planowane na 2023 rok :

- dochody budżetu gminy stanowić będą kwotę  23 701 200,00 zł,

  w tym : dochody majątkowe stanowić będą kwotę  8 402 769,00 zł,

- wydatki budżetu gminy stanowić będą kwotę 26 101 200,00 zł,

   w tym: wydatki majątkowe stanowić będą kwotę  11 109 341,00 zł,

- deficyt budżetu gminy wyniesie 2 400 000,00 zł,

- przychody stanowić będą kwotę  2 645 000,00 zł,

- rozchody stanowić będą kwotę  245 000,00 zł,

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Jankowska Wiesława    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Kokosińska Iwona         - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Rydzewska Ewa           - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 13 głosach „za”, braku (0) głosów „przeciwnych” oraz braku (0) głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  Autopoprawkę Wójta Gminy do uchwały w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2023.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 13. Podjęcie Uchwały Nr 296/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2023.

 

W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok. Poinformowała, że budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Budżet Gminy Dzierzążnia na 2023 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w łącznej kwocie 23 701 200,00 zł,  w tym:

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -    23 701 200,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - 3 626 221,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 3 109 930,00 zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

     – 1 619 693,00 zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

    – 15 668,00 zł

- dochody majątkowe w 2023 roku głównym źródłem dochodów majątkowych będą środki   z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych - 7 946 000,00 zł                 

- pozostałe dochody – 219 000,00 zł

Wielkość niektórych dochodów takich jak: udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozowane wielkości subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i własne ujęto  w projekcie budżetu na 2023 rok zgodnie z otrzymanymi informacjami od poszczególnych dysponentów.

Po stronie wydatków ujęte zostały zadania własne i zadania zlecone. Wielkości przyjęte do projektu budżetu na 2022 rok mogą w trakcie roku ulec zmianie w zależności od możliwości otrzymania dodatkowych w szczególności dotacji na realizację zadań bieżących oraz majątkowych. Pozycje wydatków mogą także ulec zmianie ze względu na wzrost inflacji.

 

Poziom planowanych wydatków bieżących wg działów przedstawia się następująco:

 • pomoc społeczna i rodzina – 2 609 192,00 zł
 • pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 600 000,00
 • oświata – 6 651 344,82 zł
 • administracja – 2 958 408,18 zł
 • transport i łączność – 85 000,00 zł
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 182 000,00 zł
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  1 156 000,00 zł w tym: gospodarka odpadami – 950 000, 00 zł; oświetlenie dróg – 142 000,00 zł)
 • pozostałe działy  (sport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka przestrzenna, kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego, rolnictwo, leśnictwo, ochrona zdrowia) –  559 914,00 zł
 • obsługa długu (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) – 50 000,00 zł
 • rezerwa ogólna i celowa  -  130 000,00 zł.

 

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 400 000,00 zł.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1   Bartold Krzysztof           - jestem za

      2   Gołębiewski Ryszard      - jestem za

3   Jankowska Wiesława     - jestem za

4   Kawecka Iwona              - jestem za

5   Kokosińska Iwona          - jestem za

6   Maliszewski Konrad       - jestem za

7   Piórkowski Ryszard        - jestem za

8   Rydzewska Ewa             - jestem za

9   Siedlecka Janina            - jestem za

     10  Sepetowski Dariusz        - jestem za

     11  Turkowska Teresa          - jestem za

     12  Wróblewski Mariusz        - jestem za

     13  Zimny Krzysztof              - jestem za

 

Przy 13 głosach „za”, braku (0) głosów „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 296/XL/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2023.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 14. Podjęcie Uchwały Nr 297/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Pan Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Pani Skarbnik, która objaśniła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2022-2029. Zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano Zarządzeniem nr 69/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 24 listopada 2022 r., Zarządzeniem nr 71/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 listopada 2022 r., Zarządzeniem nr 74/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 grudnia 2022 r., Zarządzeniem nr 76/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 16 grudnia 2022 r., Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2022 r.  W związku z powyższym ulegają zmianie pozycje WPF zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody po zmianach ustalono w kwocie 23 479 93,14 zł., w tym dochody bieżące stanowią 23 226 83,59 zł., w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 560 789,57 zł., udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 9 417,00 zł., pozostałe dochody bieżące                     4 429 559,71 zł. i podatek od nieruchomości 1 480 000,00 zł., subwencja ogólna 5 987 393,00 zł., dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 8 238 924,31 zł., w tym dochody majątkowe stanowią  253 009,55 zł., w tym ze sprzedaży majątku 0,  z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje 252 859,55 zł.,  wydatki po zmianach ustalono w kwocie 23 630 71,14 zł. z czego wydatki bieżące 22 189 214,14 zł. przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 8 382 840,54 zł.,  na obsługę długu  60  000,00  zł., wydatki majątkowe stanowią 1 440 857,00 zł. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0.

W załączniku nr 2 w związku z niewykonaniem się wydatków na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dzierzążnia” przenosi się kwotę 205 171,00 zł. do 2023 roku . Na zadanie pn. „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierzążnia” przenosi się do 2023 r. kwotę 340 000,00 zł. Na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni” zmniejsza się wydatki w 2022 r. o kwotę 5 000,00 zł., na zadanie pn.” Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo” zmniejsza się  wydatki o kwotę 20 000,00 zł. Na zadanie pn. „ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pomianowo – Dzierki zmniejsza się wydatki o kwotę 80 000,00 zł.

Wynik budżetu przychody i rozchody.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 150 978,00 zł., który zostanie pokryty z nie wykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 Ustawy o Finansach Publicznych w kwocie 110 000,00 zł. i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 40 978,00 zł. Przychody budżetu tzw. wolne środki w kwocie 245 000,00 zł. przeznacza się na rozchody, które spłatę wcześniej zaciągnięto z zobowiązań z tytułu kredytów. Nadwyżkę budżetową w kwocie 30 000,00 zł. przeznacza się na rozchody, czyli udzieloną pożyczkę długo terminową. Przychody budżetu gminy ustala się  w wysokości 425 978,00 zł. i rozchody w wysokości 275 000,00 zł.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Kokosińska Iwona         - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 297/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 15. Podjęcie Uchwały Nr 298/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            Pan Zimny poprosił panią Skarbnik o omówienie zmiany uchwały budżetowej. Pani Beata Łukasiewicz w uzasadnieniu do Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej przedstawiła dokonanie następujących zmian:

- w dochodach bieżących gminy w dziale 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz przenosi się plan dochodów z działu 852 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych  w kwocie 10 994 zł 77 gr.

- w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów z tytułu najmu  usług i opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o łączną kwotę 14 846 zł. 11 gr.

- w dziale 750 - administracja publiczna wprowadzono dochody w kwocie 21zł.70 gr. z tytułu opłaty za udostępnienie danych i wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150 zł. przeniesiono kwotę 48 zł.79 gr. z wydatków inwestycyjnych do bieżących z Projektu Cyfrowa Gmina.

- w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w celu dostosowania działów i rozdziałów do pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  z dnia 28 września 2022 r. spraw stosowania działów i rozdziałów do zadań realizowanych z funduszu pomocy na podst. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeniesiono z działu 852 - 31 dochody przeznaczone na realizację art. 13. Wypłata świadczeń pieniężnych związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w kwocie 483 016 zł.

- w dziale 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilno-prawnych i różnych dochodów w kwocie 233 022 zł. i zwiększono z tytułu dochodów opłaconych w formie karty podatkowej, odsetek od nieterminowych wpłat, podatków i opłat, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w łącznej kwocie 16 181 zł. 38 gr.

- w dziale 758 - różne rozliczenia zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie 26 371 zł.  i 20 gr.

- w dziale 801 - oświata i wychowanie zwiększono wpływy z różnych dochodów refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 24 784 zł. i 60 gr., i zmniejszono z tytułu zwrotów środków nie wykorzystanych z programu "Poznaj Polskę" w kwocie 3 994  zł. i 43 gr.

- w dziale 852 - pomoc społeczna przeniesiono do działu 754 środki z funduszu na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 483 016 zł. i przeniesiono do działu 853 środki na wypłatę dodatku węglowego i inne źródła ciepła 2 539 800 zł. w ramach działu przesunięto środki w kwocie 27 531 zł. tj. z dożywiania i  300+ dla Ukrainy.  

- w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 853-22  wprowadza się środki finansowe z funduszu pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny w kwocie 2 250,00 zł., wprowadzono odsetki w kwocie 643,07 zł. doliczone do rachunku bankowego dodatku węglowego, środki na wypłatę dodatku węglowego i inne źródła ciepła 2 830 500,00 zł.

- w dziale 855 - rodzina przeniesiono z działu 852 kwotę 7 112,00 zł. oraz zmniejszono wpływy z tytułu dochodów tj. realizacji zadań administracji rządowej o 2 000,00 zł.

- w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wpływy z zagospodarowania odpadami komunalnymi tj. wpływy z opłat o 50 000,00 zł., wprowadzono środki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 14 000,00 zł., wpływy z różnych dochodów 600,00 zł., wpływy z różnych opłat 400 zł 99 gr.,  i wpływy z odsetek od nie terminowych wpłat 1 552 zł. i 30 gr.

- w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 000,00 zł.

- w dziale 926 wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych wprowadza się kwotę 5 200,00 zł. jest to dotacja nie rozliczona z 2021 r. klubu sportowego.

W dochodach majątkowych w dziale 750 administracja publiczna przeniesiono kwotę 48 zł.79 gr. z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z Projektu Cyfrowa Gmina.

- w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z nie zrealizowaniem się dochodów przeniesiono je do roku 2023, jest to kwota 71 567,00 zł. Planowane dochody po zmianach stanowią 23 479 093,14 zł. i dochody bieżące stanowią 23 226 083,59 zł., natomiast dochody majątkowe stanowią 253 009,55 zł.              

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Kokosińska Iwona         - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 298/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 16. Podjęcie Uchwały Nr 299/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia na rok 2023, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

            Pan Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia na rok 2023, i poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Pana Wójta.

Pan Adam Sobiecki powiedział, że projekt tej uchwały został przedstawiony Związkowi Nauczycielstwa Polskiego i został pozytywnie zaopiniowany. Ustalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które jest przyznawane dofinansowanie w roku 2023 to:

 • studia wyższe;
 • studia uzupełniające;
 • studia podyplomowe;
 • kursy kwalifikacyjne;
 • kursy doskonalące;

warsztaty, wykłady, szkolenia, seminaria, konferencje, webinaria.

U nas na terenie Gminy pracują dwie placówki oświatowe. Jest to Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierzążni. Kwota na doskonalenie zawodowe w przypadku szkoły w Dzierzążni wynosi 15 500,00 zł., a w przypadku szkoły w Kucicach jest to kwota 10 000,00 zł.

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione   w budżecie gminy Dzierzążnia na rok 2023, dzieli się w następujący sposób:

 • 25 % na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli na studiach, pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli,
 • 75 % na:
 • koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, webinariach, szkoleniach oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli,
 • koszty związane z podróżą służbową dla nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego.

 W przypadku niewykorzystania środków na dana formę doskonalenia zawodowego, istnieje możliwość  przesunięcia środków na inną formę doskonalenia zawodowego.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Kokosińska Iwona         - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

Przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 299/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia na rok 2023, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 17. Podjęcie Uchwały Nr 300/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Pan Zimny przekazał głos Pani Kierownik GOPS w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Pani Katarzyna Najechalska poinformowała, że zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest tego pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Koszt świadczonej usługi opiekuńczej za godzinę w niniejszej uchwale  został określony w odniesieniu do przyjętych uregulowań w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., czyli od 1 stycznia 2023 r. koszt za  godzinę jest to kwota 22 zł i 80 gr.,  natomiast od 1 lipca 2023 r. jest to kwota 23 zł. i 50 gr. za godz. W szczególności w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług na wniosek pracownika socjalnego właściwy organ może zwolnić całkowicie lub częściowo od opłat, w szczególności ze względu na:

 • Długotrwałą chorobę i ponoszenie w związku z nią udokumentowane znaczące wydatki z procesem leczenia osoby zobowiązanej bądź osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, a także stosowania określonej diety,
 • Z potrzebami mieszkaniowymi osoby zobowiązanej,
 • Korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług,
 • Ponoszenie kosztów pobytu innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, placówce opiekuńczo – wychowawczej, leczniczo – rehabilitacyjnej.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Kokosińska Iwona         - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 300/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

 Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 18. Podjęcie Uchwały Nr 301/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty przekazując głos Panu Wójtowi.

Pan Sobiecki poinformował, że postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych jest wyższe niż planowane w budżecie i zabezpieczone w budżecie i musimy wystąpić do państwa Radnych o podniesie stawki za odbiór odpadów. Od 1 lutego 2023 r. ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w  wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od każdego mieszkańca.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Kokosińska Iwona         - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 301/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 19. Podjęcie uchwały Nr 302/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierzążnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023.

      Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jak co roku podejmujemy uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierzążnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 i było to już omawiane szczegółowo na komisjach. Pan Zimny zapytał, czy ktoś z Rady Seniorów chce powiedzieć coś na ten temat, chętnych nie było, więc poprosił Pana Wójta o zabranie głosu. Pan Sobiecki powiedział, że jest w budżecie mamy 20 000,00 zł. Jest to program, gdzie możemy ogłaszać działania konkursowe, mamy dużo stowarzyszeń na terenie gminy, między innymi 2 kluby piłkarskie, 2 stowarzyszenia seniorów. Pan Wójt poprosił o podjęcie tej uchwały.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Kokosińska Iwona         - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 302/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierzążnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023.           

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu

 

Ad 20. Podjęcie Uchwały Nr 303/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację przez Gminę Dzierzążnia członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowanego na lata 2021-2027.

Pan Zimny przeszedł do ostatniej uchwały obrad dotyczącej wyrażenia zgody na kontynuację przez Gminę Dzierzążnia członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowanego na lata 2021-2027 oddają głos Panu Wójtowi.

Pan Wójt powiedział, że Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze cały czas współpracuje z naszą Gminą i pozyskuje dla nas duże pieniądze, które były wydatkowane na remont świetlicy w Podmarszczynie, plac w Sieklukach, na wykonanie ogrzewania gazowego w Dzierzążni, realizujemy zagospodarowanie terenu w Starczewie. Pieniądze są dzielone na poszczególne gminy i każda gmina pieniądze dostaje.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 

 • Bartold Krzysztof          - jestem za
 • Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 • Kawecka Iwona            - jestem za
 • Kokosińska Iwona         - jestem za
 • Maliszewski Konrad      - jestem za
 • Piórkowski Ryszard      - jestem za
 • Siedlecka Janina          - jestem za
 • Sepetowski Dariusz      - jestem za
 • Turkowska Teresa        - jestem za
 • Wróblewski Mariusz      - jestem za
 • Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 303/XL/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację przez Gminę Dzierzążnia członkostwa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowanego na lata 2021-2027.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu

 

Ad 21. Wolne wnioski i informacje

Pytań nie było, Pan Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia noworoczne, Pan Wójt Gminy Dzierzążnia dołączył się do życzeń życząc dużo zdrowia i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

 

Ad 22. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XL sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 15:00.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Uchwały dostępne na stronie BIP, w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

 

Protokołowała:                                                           

Bożena Jabłkowska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-12 10:40:53
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-03 14:08:22
 • Liczba odsłon: 336
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267079]

przewiń do góry