Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XXXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 28 stycznia 2022 roku

 

Obrady XXXI Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 28 stycznia 2022 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10:00, a zakończyły o godzinie 12:00.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Radca Prawny – Pani Daniela Nastaszyc, Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski.  

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 15 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

Ad 1.  Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, następnie odczytał porządek obrad i wobec braku uwag przeszedł do jego realizacji

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 237/XXXI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni uchylającej  Uchwałę Nr 217/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 6. Podjęcie Uchwały Nr 238/XXXI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 7. Podjęcie Uchwały Nr 239/XXXI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przystąpienia   do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia
 8. Podjęcie Uchwały Nr 240/XXXI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Starczewo-Pobodze
 9. Podjęcie Uchwały Nr 241/XXXI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Dzierzążnia
 10. Podjęcie Uchwały Nr 242/XXXI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierzążnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
 11. Podjęcie Uchwały Nr 243/XXXI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 12. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 13. Wolne wnioski i informacje
 14. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał  się z protokołem XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2021 roku. Radni przyjęli protokół z XXX Sesji jednogłośnie.

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

 

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono   w urzędzie:

 • W dniu 10 stycznia odbyło się spotkanie w Starczewie Wielkim w sprawie udrożnienia zbiornika melioracyjnego pod drogą powiatową,
 • W dniu 14 stycznia odbył się jubileusz złotych godów dla par z terenu gminy Dzierzążnia,
 • W daniach 14,15, 16 i 17 stycznia odbyły się  zebrania wiejskie w miejscowościach Cumino, Błomino Gule, Niwa, Przemkowo, Błomino Gumowskie, Dzierzążnia   i Starczewo spotkania odnoście wniosków w ramach Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw,
 • W dniu 19 stycznia odbyły się obrady  Rady Społecznej szpitala, były poruszone tematy z funkcjonowaniem szpitala w Płońsku,
 • W dniu 20 stycznia Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniu online z panem Ministrem Wąsikiem, które dotyczyło zadań realizowanych w ramach drugiego naboru do programu Polski Ład, który został ogłoszony,
 • W dniu 20 stycznia odbyło się przekazanie drogi w Wilamowicach,
 • W dniu 24 stycznia odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów Powiatu Płońskiego, był poruszony temat rozgrywek juniorów i seniorów drużyn piłkarskich,
 • W dniu 25 stycznia odbyło się zebranie walne członków Gminnej Spółki Wodnej  w Dzierzążni,
 • W dniu 25 stycznia odbyło się zebranie członków lokalnej grupy Czyste Mazowsze    na którym był omawiany plan działania na rok 2022 tego stowarzyszenia,
 • W dniu 26 stycznia Gmina przekazała 7 wniosków  do Urzędu Marszałkowskiego,
 • W dniu 27 stycznia złożony został wniosek do Lokalnej Grupy Działania   na zagospodarowanie terenu w Starczewie Wielkim.

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 237/XXXI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni uchylającej  Uchwałę  Nr 217/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że w związku z informacją otrzymaną z organu nadzoru stwierdzającą, iż Uchwała Nr 217/XXX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego bez zachowania terminu 14 dni na wejście jej w życie od 1 lutego 20022 roku, zachodzi konieczność uchylenia przedmiotowej uchwały. Wobec faktu, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia, faktycznie weszłaby w życie z dniem 2 lutego. W takiej sytuacji nie ma możliwości zastosowania stawki opłaty od dnia 1 lutego.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 237/XXXI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni uchylającej  Uchwałę Nr 217/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 238/XXXI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Rada Gminy zobowiązana jest, w drodze uchwały dokonać wyboru jednej z metod ustalania opłaty   za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych określonych w art. 6j ust.1 ww. ustawy, które stanowią iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3) powierzchni lokalu mieszkaniowego, albo

4) gospodarstwa domowego.

 

Na dzień 20 grudnia 2021r. dokonano analizy złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy, ilości ton zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy w 2021 roku w poszczególnych miesiącach oraz kwoty podanej przez Wykonawcę w związku z rozstrzygnięciem przetargu na „Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych   z terenu Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.”, w wyniku czego ustalono:

 

Ilość deklaracji złożonych urzędzie gminy to 1 198, ilość osób wg deklaracji to  3 073 osób.

Osoby kompostujące bioodpady (płacą 19,00 zł) – 836 deklaracji = 2 562 osoby

Osoby, które nie kompostują bioodpadów (płacą podstawową stawkę 20,00 zł) – 362 deklaracji = 511 osób

 

Proponowana stawka podstawowa za odpady komunalne na rok 2022, dla osób, które segregują odpady to 23,00 zł od osoby, podwyższona stawka za odpady komunalne, jeżeli osoba nie segreguje odpadów - 46,00 zł, zwolnienie z części opłaty, jeśli ktoś posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady to 1,00 zł (wówczas do zapłaty będzie 22,00 zł od osoby).

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 238/XXXI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 239/XXXI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przystąpienia      do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z nowych potrzeb związanych z rozwojem Gminy Dzierzążnia. Dokonana przez Wójta Gminy Dzierzążnia analiza, pozwoliła powziąć decyzję o zasadności opracowania miejscowego planu dla części przedmiotowego obszaru. Ważąc   na powyższe, korzystając ze swych ustawowych uprawnień recypowanych na gruncie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po przedłożeniu przez Wójta Gminy pod rozwagę możliwości sporządzenia stosownego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznano, iż jest to zamierzenie zewsząd zasadne.

Powzięta uchwała stanowi zatem wyraz woli Rady Gminy w Dzierzążni względem kształtowania przestrzeni na terenie gminy. Powyższe wpisuje się w instytucję tzw. władztwa planistycznego gminy i jest przejawem racjonalnego gospodarowania przestrzenią gminy. Przyjąć zatem należy, że niniejsza uchwała czyni zadość zarówno oczekiwaniom społeczności lokalnej jak również obowiązującym przepisom prawnym.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki dodał, że wpłynęły 3 wnioski od mieszkańców obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia w sprawie przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt gminy dodał, że przy samej drodze powiatowej jest około 11 działek, które kończą się za firmą WAPNOPOL.

Radny – Pan Radosław Pawlak dopytał jak w tej sytuacji wygląda zmiana podatku i czy rolnicy będą mogli normalnie użytkować ziemię.

Wójt Gminy - Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że plan zagospodarowania przestrzennego wykonuje firma, która musi uzgodnić to z około 30 instytucjami   np. konserwator zabytków, co znacznie wydłuża całą procedurę. Jeżeli chodzi o podatek rolny czy dopłaty to nie będzie zmian jeśli ktoś będzie użytkował ziemię rolniczo, natomiast jeśli mieszkanie będzie chciał się pobudować to będzie potrzeba przekształcenia na budowlaną. Wójt Gminy podkreślił, że w/w plan jest robiony pod inwestorów, w miejscu gdzie jest największa potrzeba i każdy będzie miał prawo do wglądu do dokumentacji do czasu  do momentu zmiany działki.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny podkreślił, że w każdej Gminie jest potrzeba wykonania w/w planu, ponieważ zachęci to młodych ludzi, którzy chcą się pobudować do pozostania na terenie Gminy.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - wstrzymuje się
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymujących się” Rada Gminy  podjęła uchwałę Nr 239/XXXI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 240/XXXI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Starczewo-Pobodze

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z nowych potrzeb związanych z rozwojem Gminy Dzierzążnia. Dokonana przez Wójta Gminy Dzierzążnia analiza, pozwoliła powziąć decyzję o zasadności opracowania miejscowego planu dla części przedmiotowego obszaru. Ważąc  na powyższe, korzystając ze swych ustawowych uprawnień recypowanych na gruncie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po przedłożeniu przez Wójta Gminy pod rozwagę możliwości sporządzenia stosownego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznano, iż jest to zamierzenie zewsząd zasadne.

Powzięta uchwała stanowi zatem wyraz woli Rady Gminy w Dzierzążni względem kształtowania przestrzeni na terenie gminy. Powyższe wpisuje się w instytucję tzw. władztwa planistycznego gminy  i jest przejawem racjonalnego gospodarowania przestrzenią gminy. Przyjąć zatem należy, że niniejsza uchwała czyni zadość zarówno oczekiwaniom społeczności lokalnej jak również obowiązującym przepisom prawnym.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 240/XXXI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Starczewo-Pobodze.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 241/XXXI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia

 

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że Gmina Dzierzążnia, będzie ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy. Jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest opracowany i zatwierdzony regulamin przyznawania dofinansowania. W związku z tym, że zmieniają się warunki dofinansowania, zmianie uległ też regulamin, dlatego podjęcie tej uchwały jest prawidłowe i zasadne.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 241/XXXI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 10. Podjęcie Uchwały Nr 242/XXXI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierzążnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego programów współpracy z podmiotami wymienionymi w § 1 uchwały, zawarty został w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Artykuł 5a ust. 2 cytowanej ustawy daje możliwość uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowym i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z tymi podmiotami w perspektywie kilku lat. Przyjęte ramy czasowe są adekwatne do zmieniających się realiów społeczno – gospodarczych.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Program zapewnia realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz Gminy do dysponowania środkami publicznymi.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 242/XXXI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierzążnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 11. Podjęcie Uchwały Nr 243/XXXI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na początku głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan wydatków  17 257 771,00 zł.

 

Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje                           się następujących zmian:

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 600 Transport i łączność, zmniejsza się planowane wydatki o 25 000,00 zł, przenosząc    do działu 700.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje  przenosi się z działu 600  kwotę  25 000,00 zł    na przeprowadzenie inwentaryzacji obiektów, wykonanie kosztorysu i specyfikacji niezbędnych do realizacji zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierzążnia z programu Polski Ład.

W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się planowane wydatki o kwotę 50 000,00 zł  z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na części obrębu geodezyjnego Dzierzążnia i części obrębu geodezyjnego Starczewo-Pobodze.

W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przesunięć między działami i  paragrafami w kwocie 7 000,00 zł i przenosi się z paragrafu 4010 kwotę 50 000,00 do działu 710.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przesunięć między działami   i  paragrafami w kwocie  7 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 17 257 771,00 zł w tym wydatki bieżące stanowią 14 689 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 2 568 771,00  zł.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 243/XXXI/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 12. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Ad 13. Wolne wnioski i informacje

Na początku głos zabrał Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski, który poinformował,   że będzie kontynuowany remont drogi w Nowych Kucicach o długości 1600 metrów. Radny dodał,  że chciałby, by został wykonany jak najdłuższy odcinek w tym roku, ale Starostwo Powiatowe jest uzależnione od dopływu środków z zewnątrz, głownie z programu Polski Ład. Pan Mirosław Opolski podkreślił, że poza remontem dróg są również inne wydatki m.in. szkoły, szpital czy hala sportowa.

Następnie głos zabrał Radny – Pan Radosław Pawlak, który zwrócił się z pytaniem czy Gmina będzie odbierała folię rolniczą, na co Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że został złożony wniosek na odbiór folii rolniczych śladem roku ubiegłego.

W dalszej kolejności glos zabrała Radna – Pani Iwona Kawecka, który podziękowała   za założenie lamp w miejscowości Gumowo. Wójt Gminy dodał, że zostało złożonych 7 wniosków w ramach MIAS na założenie lamp na terenie Gminy Dzierzążnia.

 

Ad 14. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 12:00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

Protokołowała:                                                           

Paulina Ryglewicz

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-11 13:04:11
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-01 14:44:17
 • Liczba odsłon: 661
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278394]

przewiń do góry