projekt

Uchwała nr  /       /2019

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia ...........2019 roku

 

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 668) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1

Przyjmuje się program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego programów współpracy z podmiotami wymienionymi w § 1 uchwały, zawarty został w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 668 ). Artykuł 5a ust. 2 cytowanej ustawy daje możliwość uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowym
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z tymi podmiotami w perspektywie kilku lat. Przyjęte ramy czasowe są adekwatne do zmieniających się realiów społeczno – gospodarczych.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Program zapewnia realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz Gminy do dysponowania środkami publicznymi.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-01 15:36:56
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-01 15:36:56
  • Liczba odsłon: 718
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174574]

przewiń do góry