Protokół z VI sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 16 marca 2015 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Porządek obrad:

1.                 Otwarcie VI Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Podjęcie Uchwały Nr 26/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 127/XVIII/2012 z dnia  27 grudnia 2012 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

6.                 Podjęcie Uchwały Nr 27/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian we wzorze deklaracji przyjętym Uchwałą  Nr 128/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni

 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 28/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2015 roku.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 29/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3084W Kadłubowo- Dzierzążnia- Kucice.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 30/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

10.             Podjęcie Uchwały Nr 31/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia,

11.             Podjęcie Uchwały Nr 32/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

12.             Wolne wnioski i zapytania,

13.             Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

   

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 12.30.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady VI sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką,  Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni – Pana Franciszka Goszczyńskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską,  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – Panią Jolantę Gzylewską,  Państwa Sołtysów, przedstawicieli KPP Płońsk, przedstawicieli mediów  oraz wszystkich przybyłych na  sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.

            Następnie Pan Przewodniczący RG udzielił głosu Kierownikowi Rewiru Dzielnicowych KPP w Płońsku st. asp. Pawłowi Wudarczykowi, który mówił o bezpieczeństwie na terenie gminy.
Poinformował, że zawiązał się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku który  stara się, by płońska komenda miała swój sztandar i zwraca się o finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia.

Na koniec Pan Wudarczyk zaprosił mieszkańców gminy na debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa, która odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2015 r. w godz. 12.00 - 14.00

w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne przy

ul. H. Sienkiewicza 11.

            Pan Wójt poprosił przybyłych policjantów o zwrócenie szczególnej uwagi na naszą miejscowość w soboty, kiedy odbywają się dyskoteki.

Wyjaśnił, że  nie możemy przekazać ze środków gminnych pieniędzy na zakup sztandaru, jednak zorganizujemy zbiórkę od radnych, sołtysów i mieszkańców gminy na ten cel. cel ten jest godny poparcia.

            Dalej Pan Przewodniczący Wróblewski odczytał porządek obrad VI sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący RG poinformował, że wpłynęły dwa wnioski do Przewodniczącego Rady Gminy od radnej Pani Katarzyny Piłkowskiej dotyczące protokołu V sesji Rady Gminy. Pani radna wnioskowała o wniesienie poprawek do protokołu. Pan Wróblewski poddał pod głosowanie pierwszy wniosek. Za naniesieniem poprawek do protokołu głosowała jedna osoba, 13 było przeciwnych. Wniosek odrzucono większością głosów. Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie drugi wniosek. Za naniesieniem poprawek do protokołu głosowała jedna osoba, 13 było przeciwnych. Wniosek odrzucono większością głosów.

            Następnie Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z V sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Protokół z V sesji Rady Gminy został przyjęty bez czytania 13 głosami, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt Witold Pająk przedstawił informację Wójta Gminy Dzierzążnia z działalności międzysesyjnej, tj.  od dnia 29 stycznia 2015 roku do 16 marca 2015 roku

W okresie od 29 stycznia 2015 roku realizowane były następujące zadania:

1.                 W dniach od 4 do 26 lutego 2015 roku zostały przeprowadzone wybory sołtysów w 29 sołectwach Gminy Dzierzążnia. W trzech sołectwach Nowe Kucice, Kucice i Stare Gumino nastąpiły zmiany na stanowisku sołtysa. Pan Wójt uczestniczył we wszystkich zebraniach wiejskich i zapoznał  z potrzebami mieszkańców Gminy Dzierzążnia. Głównymi potrzebami są dożwirowywanie dróg gminnych, oznakowania dróg gminnych, przebudowa dróg gminnych i powiatowych, oświetlenie uliczne oraz zagospodarowanie majątku wiejskiego i gminnego w celu organizacji życia kulturalno-społecznego .

2.                 W dniu 16 lutego 2015 roku uczestniczył w walnym zgromadzeniu Spółki Wodnej w Dzierzążni. Zapoznał się z działalnością Spółki Wodnej, z zakresem realizowanych zadań. Największym problemem tej organizacji jest zadłużenie przekraczające 1,5 krotność rocznej składki.

3.                 W dniu 2 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy w Dzierzążni odbył się przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kadłubowo etap II o długości 758 mb.

Do przetargu zgłosiło się 5 firm, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma WAPNOPOL Adam Nowakowski z Glinojecka za kwotę 279 267,10 złotych, termin wykonania do 30 czerwca 2015 roku. W dniu dzisiejszym zostanie podpisana umowa na wykonanie w/w zadania.

4.                 W dniu 6 marca 2015 roku zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami została rozpoczęta inwentaryzacja z firmą Energia Oświetlenie Sp. z.o.o ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 SOPOT oświetlenia ulicznego w celu wykonana modernizacji. Zgodnie z ustaleniami i prośbami mieszkańców Gminy Dzierzążnia planujemy wraz z wykonawcą modernizacji oświetlenia dokonać takich, żeby z niektórych miejsc, gdzie jest to możliwe zabrać lampy i przenieść w miejsca, które takiego oświetlenia potrzebują zwłaszcza w miejsca niebezpieczne.

5.                 W dniu 12 marca 2015 roku została przeprowadzona procedura wyboru poniżej 30 tys. euro na kompleksowe wykonanie żwirowania i profilowani dróg gminnych. Do Urzędu wpłynęły 3 oferty, niestety najniższa z tych ofert przekraczała kwotę zabezpieczoną

w budżecie Gminy na rok 2015 o  ponad 14 tysięcy złotych.

6.                  W dniu 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa  ustawa o dowodach osobistych i ewidencji ludności realizowana przez aplikację „ŹRÓDŁO” w ramach projektu „pl.ID”

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pani Skarbnik  omówiła Uchwałę Nr 26/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 127/XVIII/2012 z dnia  27 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Po rozliczeniach okazało się, że dotychczasowe stawki nie wystarczają na pokrycie kosztów. Zadłużenie z tytułu  opłat za odbiór odpadów na koniec ubiegłego roku wyniosło około 66 tys. zł - dotychczas z tej kwoty spłacono blisko 18 tys. zł. W dwóch miejscowościach: Podmarszczynie i Starczewie Pobodze płaciły za śmieci wszystkie posesje, największe zadłużenie mają mieszkańcy Nowego Gumina (14 posesji), Nowych Kucic (13 posesji ) i Nowego Sarnowa (11 posesji). Łącznie nie płacono za 114 posesji.

W gminie Dzierzążnia stawką za śmieci zmieszane jest objętych 2889 mieszkańców, a 344 za śmieci segregowane.

Uchwała powstała w oparciu o nową ustawę i dlatego zniesiono ulgi z opłatach na trzecie i kolejne dziecko, zostaną natomiast wprowadzone ulgi dla osób korzystających w pomocy opieki społecznej.

Pytań do uchwały nie zgłoszono i Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę

Nr 26/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 127/XVIII/2012 z dnia  27 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwałę przyjęto większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pani Skarbnik omówiła  Uchwałę Nr 27/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian we wzorze deklaracji przyjętym Uchwałą  Nr 128/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zmiana wzoru deklaracji podyktowana jest  zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  która  zawarta była we wzorze deklaracji.

W ustawie wprowadzono wzór elektronicznego wzoru deklaracji, zniesiono ulgę na trzecie i kolejne dziecko. Każdy mieszkaniec gminy otrzyma informację o zmianie stawek opłat za wywóz odpadów.

Pytań do uchwały nie zgłoszono, Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 27/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian we wzorze deklaracji przyjętym Uchwałą  Nr 128/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            W tym punkcie Pan Sekretarz omówił Uchwałę Nr 28/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2015 roku.

Do końca marca Rada Gminy jest zobowiązana podjąć taką uchwałę. Uchwałę napisano po konsultacjach z przedstawicielami kół łowieckich oraz lekarzem weterynarii.

Od początku roku na terenie naszej gminy zgłoszono trzy przypadki bezdomnych psów, dla wszystkich udało się znaleźć domy.

Pytań do uchwały nie było, Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 28/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2015 roku.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 29/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3084W Kadłubowo- Dzierzążnia- Kucice.

Zgodnie z pismem Starosty Płońskiego z dnia 10 lutego 2015 roku, Wójt Gminy został poinformowany o przebudowie drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo – Dzierzążnia - Kucice na odcinku skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Skołatowo o długości 1,55km. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 20 000zł. Z uwagi na fakt, iż na terenie gminy, Powiat Płoński realizuje inwestycje drogowe, zasadne jest partycypowanie w kosztach 50% wartości zadania. 

O drogę tę zabiegali mieszkańcy Skołatowa i Pluskocina. W budżecie zabezpieczono środki na ten cel.

Uwag do uchwały nie było. Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 29/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3084W Kadłubowo- Dzierzążnia- Kucice.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            Pan Wójt omówił  Uchwałę Nr 30/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Obowiązuje regulamin korzystania ze świetlic. Pan Wójt powiedział, że chce spotkać się z Radami Sołeckimi oraz strażakami, aby określić obowiązki poszczególnych osób.

Remont świetlic sfinansowano ze środków unijnych i z tego powodu nie można pobierać opłat za wynajem a jedynie opłaty za media.

Pytań nie zgłoszono, Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Nr 30/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10, 11

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 31/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 32/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:

Dochody:

1.                   Administracja publiczna,  Urzędy wojewódzkie – wprowadzono dotację

w wysokości 1 0261 zł. 

2.                   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. – zmniejszono dochody w kwocie 382 000 zł celem przesunięcia do działu 900;

3.                   Różne rozliczenia,  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst- zmniejszono subwencję oświatową na podstawie pisma Ministerstwa Finansów;

4.                   Pomoc społeczna – zwiększono dotacje o kwotę 18 600 zł( świadczenia rodzinne – zwiększono o kwotę 12 00 0 zł; Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszono o kwotę 700 zł; Zasiłki i pomoc w naturze – zwiększono

          o 600 zł; Zasiłki stałe - zwiększono  o 1 700 zł;  Pozostała działalność –                zwiększono o 5 000 zł.

5.                 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka odpadami- wprowadzono do budżetu plan wpłat pobieranych od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych – przeniesiony z działu 756

     Dochody po zmianach wynoszą 10 019 299 zł.

     Wydatki:

1.                   Przetwórstwo przemysłowe - Rozwój przedsiębiorczości – zwiększono  dotację do samorządu województwa, na podstawie zawartej umowy;

2.                   Transport i łączność:

1)                  Drogi publiczne powiatowe- zabezpieczono środki dla powiatu płońskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji pod przebudowę drogi Kadłubowo- Dzierzążnia – Kucice, w miejscowości Skołatowo

 w wysokości 50% kosztów, co stanowi kwotę 10 000 zł;

2)                  Drogi publiczne gminne - w wyniku zakończonego przetargu na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubowo” (inwestycja wieloletnia) dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych. Zmniejszono o kwotę 60 000 zł. Inwestycja po zmianie wynosi 290 000 zł.

Zaoszczędzone środki z przetargu przesunięto na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej ok. 1100mb. w miejscowości Nowe Kucice  (inwestycja wieloletnia) – zwiększono o kwotę 650 000 zł wymieniona    inwestycja           zaplanowana była w wydatkach majątkowych i WPF na 2 lata w 2015- 50 000 zł oraz w 2016 roku – 650 000 zł. Do wymienionej inwestycji włączono wolne środki w wysokości 590000 tys. zł.

1.                   Administracja publiczna:

1)                  Urzędy wojewódzkie – wprowadzoną dotację w wysokości 1 0261zł.  przeznaczono na wynagrodzenia dla referatu USC,

2)                  Urzędy gmin – zabezpieczone środki na obsługę gospodarki odpadami przeniesiono do działu 900,

3)                  Pozostała działalność –  zwiększono  dotację do samorządu województwa, na podstawie zawartej umowy.

1.                   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zabezpieczono środki w wysokości 5 000 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na budowę  strażnicy w Płońsku.

2.                 Oświata i wychowanie zmniejszono o kwotę 30 562 zł (subwencja oświatowa-szkoły podstawowe – zmniejszono o kwotę 130 630,94 zł; oddziały przedszkolne- zmniejszono o kwotę 1265,31zł; Gimnazja – zmniejszono

 o kwotę 85 465,95; Stołówki szkolne – zmniejszono o kwotę 481,80zł).

             Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji pracy – zwiększono o    kwotę 187 282 zł.

1.                  Ochrona zdrowia,  przeciwdziałanie alkoholizmowi – niewykorzystane środki

z 2014 roku włączono do wydatków roku bieżącego w kwocie 4 432 zł (do wysokości osiągniętych dochodów).

2.                  Pomoc społeczna – otrzymane dotacje przeznaczono, zgodnie z decyzjami MUW Warszawa w ogólnej kwocie 18 600 zł.

3.       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  Gospodarka odpadami – plan występujący w dziale 750 w wysokości 47 000 zł z przeznaczeniem na obsługę gospodarki odpadami przesunięto do wymienionego działu.

Wydatki  po zmianach wynoszą 10 328 591 zł.

            Pytań do omówionych uchwał nie zgłoszono. Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 31/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odczytał Uchwałę Nr 32/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

 

Ad pkt 11

   Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął obrady sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

  Protokołowała   

 Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-19 14:52:51
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-19 14:52:51
  • Liczba odsłon: 698
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181258]

przewiń do góry