Uchwała Nr 44/VI/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy w Dzierzążni

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 33, poz.264 z 2003 roku) w związku z art. 4 pkt l ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1593 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy jak niżej:

 • zasadnicze wg kat.XX w kwocie       -                3900,00 zł
 • dodatek za staż pracy w wysokości 20%   wynagrodzenia zasadniczego w kwocie                                         -                  780,00 zł
 • dodatek funkcyjny wg stawki 8 wys.200%najniższego wynagrodzenia w tabeli wynagrodzeń                                 -                1420,00 zł
 • dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia  zasadniczego i dodatku funkcyjnego                                  -                1064,00zł                  

  łącznie 7164,00 zł słownie: siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote)

 §2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2003 roku.

uzasadnienie

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                   mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 43/VI/ 2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Sadkowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.Nr. 142 poz.1591 z 2001r.z późn.zm/ oraz  art.13 ust 1 ,art.37 ust 1, art. 40 ust 1 pkt 1 , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/ tj.Dz.U.Nr.46 z 2000 r.poz 543 z póżń zm/. Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów nr. 56 o pow. 0.1700 ha położoną we wsi Sadkowo .Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płońsku Księga Wieczysta nr. 22981.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzążnia nieruchomość znajduje się w terenie zieleni parkowej z usługami/ zespół podworski,świetlica,sala zebrań /

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy           

 mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 42/VI/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Stare Gumino w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.Nr. 142 poz.1591 z 2001r.z późn.zm/ oraz art.13 ust 1 ,art.37 ust 1, art. 40 ust 1 pkt 1 , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/ tj.Dz.U.Nr.46 z 2000 r. poz 543 z póżń zm/. Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość we wsi Stare Gumino . Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płońsku,Księga Wieczysta nr. 30854. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzążnia nieruchomość znajduje się w terenie usług oświaty – 4 U O

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                             mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 41/VI/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Stare Gumino w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.Nr. 142 poz.1591 z 2001r.z późn.zm/ oraz art.13 ust 1 ,art.37 ust 1, art. 40 ust 1 pkt 1 , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/ tj.Dz.U.Nr.46 z 2000 r. poz 543 z póżń zm/. Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów nr. 150/2 o pow. 0.0583 ha położoną we wsi Stare Gumino. Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płońsku,Księga Wieczysta nr. 30854. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzążnia nieruchomość znajduje się w terenie usług oświaty – 4 U O

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                    mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 40/VI/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Płońsku

           Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz.1070 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

W celu wydania opinii o zgłoszonych kandydatach mając na uwadze kryteria wymienione w art. 158 i 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, powołuje się zespół w następującym składzie:

1. Mirosław Opolski

2. Krzysztof Gąsiorowski

3. Wacław Olszewski

4. Zbigniew Wiktorzak

5. Kazimierz Milewski

6. Alina Bielewicz

7. Iwona Kaniewska

§ 2

Zobowiązuje się zespół do sporządzenia protokołu z posiedzenia, na którym zostanie dokonana i wydana opinia o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu zespołu.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

uzasadnienie

                                                                                                                

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała 39/VI/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

                    Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź. zm.) oraz art. 45 ust 1 i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408 z póź.zm.) w związku z § 21 ust 1 Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać Radę Społeczną Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni w następującym składzie:

 1. Mirosław Opolski – Wójt Gminy – Przewodniczący Rady Społecznej

 2. Grzegorz Argasiński – Przedstawiciel Wojewody

 3. Zofia Krysiewicz – członek

 4. Wiesława Jankowska – członek

 5. Alina Bielewicz - członek 

§ 2 

 1. Skład Rady Społecznej i czas trwania jej kadencji określa Statut Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

 2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.

 3. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Gminy w Dzierzążni.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 10/II/1998 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 20 listopada 1998 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

                                                                                                                

                                                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

                                                               mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 38/VI/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

             Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź. zm.) oraz art. 109, art. 124 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z póź. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 402.875 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej za rok 2002.

§ 2

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 5.091.123

- po stronie wydatków - 5.443.998

§ 3

 1. Z dochodów spłaca się pożyczkę w wysokości 50.000

 2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu tj. różnicy między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki a wydatkami są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 402.875 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Wydatki na inwestycje po zmianie określa załącznik Nr 3.

§ 5

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Dzierzążnia, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2003.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu.

                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 37/ VI/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art.18. ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr.142,poz.1591 z 2001 roku z póź,zm.) oraz art.109,art.111ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr. 15 , poz. 148 z 2003 r. ) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala , co następuje:

§ 1

Zwiększa się i zmniejsza dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr.2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 5.091.123

- po stronie wydatków - 5.041.123

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości - 520.130 zł. zgodnie z załącznikiem nr. 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości - 520.130 zł. zgodnie z załącznikiem Nr. 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2003 rok w wysokości 635.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 7

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia , który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2003 i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

            Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-21 11:39:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-25 15:11:21
 • Liczba odsłon: 1348
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278482]

przewiń do góry