Zobacz podgałęzie

 Protokół z XXI sesji Rady Gminy Protokół z XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

odbytej w dniu 30 marca 2009 roku w sali konferencyjnej

 

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani

 

Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Porządek obrad

 

1.      Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.

3.      Podjęcie Uchwały Nr 118/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

4.      Podjęcie Uchwały Nr 119/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 120/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 121/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia

do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni projektu systemowego „Aktywność – to lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój

i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 122/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

8.      Podjecie Uchwały Nr 123/XXI/2009 Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Dzierzążnia na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 124/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

10.  Podjęcie Uchwały Nr 125/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn: „Świetlica wiejska jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino” Działanie 3.4 – Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

11.  Podjęcie Uchwały Nr 126/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany

w budżecie na 2009 rok.

12.  Podjęcie Uchwały Nr 127/XXI/2009 Rady Gminy Dzierzążnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

13.  Wolne wnioski i zapytania.

14.  Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

      Obrady rozpoczęły się o godzinie 14-tej, a zakończyły o godzinie 17.30. Na stan

15 radnych obecni byli wszyscy wg listy obecności załączonej do protokołu.

Przewodnicząca otworzyła obrady XXI Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrad

 radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką,

 Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych

 Kucicach- Panią Bożenę Nowakowską, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni- Pana

 Franciszka Goszczyńskiego pełniącego jednocześnie funkcję radnego Powiatu Płońskiego,

 radnego Powiatu Płońskiego- Pana Witolda Pająka, Sekretarza Gminy- Pana Adama

 Sobieckiego, Panią Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni- Aleksandrę Paszkowską,

 przedstawicielki Wspólnoty Mieszkaniowej w Nowych Kucicach, przedstawicielkę

 Płońszczaka, Kierownik GBP- Jolantę Gzylewską, która protokołowała przebieg obrad

oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad pkt 2

      Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem XX Sesji Rady Gminy

 z dnia 30 stycznia 2009 r., który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytania. Wniosek swój poddała pod

 głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Protokół z XX Sesji Rady Gminy został

 przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

W tym miejscu o głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka i złożyła wniosek

o umieszczenie na początku programu obrad punktu: Interpelacje i zapytania. Pani

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych

 na sali. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Od tej pory w każdym porządku obrad na sesji jako

pkt 3 znajdzie się punkt Interpelacje i zapytania.

Pani radna Braulińska- Korycka poprosiła o głos. Stwierdziła, że doszło do naruszenie ustawy

o samorządzie terytorialnym, tzn. że uniemożliwiono niektórym radnym uczestniczenie

w obradach komisji, której są członkami, ponieważ nie zwołano posiedzenia tych komisji

przed Sesją Rady Gminy. Rada Gminy powołując skład komisji powinna zapewnić radnym

 jednakowe warunki działalności. W związku z powyższym radni z Komisji Bezpieczeństwa

 Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz z Komisji Rewizyjnej

nie omówili na posiedzeniu komisji projektów uchwał będących przedmiotem obecnej Sesji.

Następnie Pani radna złożyła dwie interpelacje:

1.      dotyczącą podjęcia działań w sprawie budowy oczyszczalni ścieków dla mieszkańców bloków Nowych Kucicach. Stwierdziła ona, że inwestycja musi być zrealizowana, gdyż obecnie panująca sytuacja stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, ponieważ ścieki wylewają się do rzeki i na okoliczne działki. Pani radna oświadczyła, że jest upoważniona przez Marszałka Województwa do podejmowania takich działań. Pan Marszałek obiecał Pani radnej dofinansowanie tej inwestycji, jeśli Gmina wystosuje do niego wniosek.

Pani radna uważa, że nie sprawdzą się w tej sytuacji przydomowe oczyszczalnie. Wyjaśniła, że oczyszczalnię Gmina może pobudować na działce 169/13 będącej jej własnością. Koszt oczyszczalni skalkulowany przez Pana Matuszewskiego wyniesie ok. 360 tysięcy zł.

Pani radna na ręce Pana Wójta złożyła interpelację podpisaną przez mieszkańców Nowych Kucic.

2.      Pani radna Braulińska- Korycka poprosiła Pana Wójta o zajęcie stanowiska w sprawie złożonego wniosku o przekształcenie dotychczas istniejącego SG ZOZ na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wniosek wpłynął 2 marca i był rozpatrywany na posiedzeniu Rady Społecznej 6 marca. Wyjaśniła, że Rada Społeczna zobowiązała Pana Wójta do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Pani radna wskazała na złą współpracę Pana Wójta

z Kierownikiem SG ZOZ Panią Aleksandrą Paszkowską. Pani radna zwróciła uwagę na brak reakcji gminy na zgłoszenie o  uszkodzeniu instalacji elektrycznej w budynku w Dzierzążni co  jest to zagrożeniem dla personelu jak i pacjentów. Pani radna powiedziała, że jedynym sposobem zatrzymania w naszej placówce dobrego lekarza, czyli Pani Paszkowskiej jest przychylenie się do złożonego przez nią wniosku. Pani radna przekazała Panu Wójtowi wniosek pracowników SG ZOZ o przekształcenie w Niepubliczny ZOZ, jak też listy społeczne ze wsi Siekluki, Wilamowice, Kucice, Sarnowo- Góry.

W tym miejscu głos zabrała Pani radna Jankowska i zwróciła uwagę, że ona i Pan radny Traczyk otrzymali przed samą sesją komplet materiałów dotyczących obecnej sesji. Uniemożliwiło im to zapoznanie się z nimi.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że odpowiedzi na zapytania będą udzielone na końcu sesji, w wolnych wnioskach i zapytaniach.

 

Ad pkt 3

            W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Gminy. Pan Wójt poinformował radnych o konieczności zwołania Sesji w miesiącach marcu i kwietniu, gdyż

do omówienia jest wiele ważnych zagadnień, których nie można traktować pobieżnie. Sprawa przekształcenia SG ZOZ w Nowych Kucicach wymaga czasu do starannego przygotowania się.

Pan Wójt wyjaśnił też, że nie ma obowiązku zwoływania na posiedzenia wszystkich Komisji

a w szczególności, kiedy omawiane sprawy ich nie dotyczą.

 Następnie Pan Wójt przedstawił radnym projekt Uchwały  Nr 118/XXI/2009 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia. Pan Wójt przypomniał radnym, że każdego roku jest podejmowana uchwała odnośnie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli. Do tej pory Uchwała obowiązywała przez jeden rok. Teraz nastąpiła zmiana i uchwałę można podjąć na czas nieokreślony. W przedstawionym Regulaminie nie nastąpiły żadne zmiany

od poprzedniego roku.

Radni żadnych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosili zatem Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 118/XXI/2009 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia i poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 118/XXI/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 4

            W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Gminy. Pan Wójt przedstawił radnym projekt Uchwały  Nr 119/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Pan Wójt odczytał tekst Regulaminu . Wysokość

i zasady przyznawania dodatku pozostały bez zmian.

Radni żadnych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosili zatem Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 119/XXI/2009 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 119/XXI/2009 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5

            W tym miejscu Pan Wójt przedstawił radnym projekt Uchwały Nr 120/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia. Pan Wójt odczytał w całości Regulamin, gdyż nie wszyscy radni mieli możliwość wcześniej się z nim zapoznać. Wyjaśnił, że na podstawie art. 72 ustawy Karty Nauczyciela organ prowadzący szkoły jest zobowiązany do przeznaczenia corocznie w budżecie odpowiednich środków finansowych przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Organ prowadzący określa również rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy

oraz warunków i sposobu przekazywania świadczeń z tego funduszu zdrowotnego .

Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej nauczycielowi podejmuje dyrektor szkoły. Pan Wójt poinformował, że na posiedzeniu komisji Regulamin ten wstępnie zatwierdzono.

Pani radna Jankowska zapytała, co robi się z pieniędzmi, których nie wykorzystano w danym roku. Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki te zwracane są do budżetu Gminy.

W dalszej części Pani radna Braulińska -Korycka zapytała, dlaczego decyzję o przyznaniu środków przyznaje dyrektor, a nie komisja, w której skład wchodzi lekarz i czy jest to zgodne z prawem.

Pani radca prawny Daniela Nastaszyc wyjaśniła, że taka procedura przyznawania pomocy finansowej jest zgodna z przepisami. Następnie głos zabrał Dyrektor ZS w Dzierzążni Franciszek Goszczyński i wyjaśnił, że dyrektor przyznaje dofinansowanie na podstawie zaświadczeń lekarskich. Zaznaczył, że to dyrektor szkoły, który bezpośrednio pracuje z nauczycielami orientuje się, komu potrzebna jest pomoc.

Po tych wyjaśnieniach Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały

 Nr 120/XXI/2009 Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 i poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 120/XXI/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos Pani Reginie Sobczeńskiej, która przedstawiła projekt Uchwały Nr 121/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni projektu systemowego „Aktywność – to lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój

 i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Pani Kierownik poinformowała, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni złożył wniosek w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o dofinansowanie realizacji Projektu  systemowego” Aktywność – to lepsza przyszłość” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie  7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób nieaktywnych zawodowo, które długotrwale korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt przewiduje rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne oraz wsparcie zdolności

do podjęcia zatrudnienia przy zastosowaniu poradnictwa specjalistycznego, kursów i szkoleń wspierających mobilność zawodową osób funkcjonujących w obszarze wykluczenia społecznego. Ogólna wartość przedmiotowego projektu wynosi 87.571 zł . Zostanie on dofinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w wysokości 78.537,15 zł, natomiast wkład własny gminy wynosi 10,5 %  wartości projektu tj. 9.213,85 zł .W związku z przygotowywaniem

do realizacji powyższego projektu i dalszą procedurą jego realizacji przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Pani radna Braulińska- Korycka zapytała o liczbę osób, które z tego projektu skorzysta. Pani Kierownik GOPS wyjaśniła, że w projekcie weźmie udział 11 osób. Część środków zostanie też przeznaczona na zakup wyposażenia, np. laptop.

Po tych wyjaśnieniach Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały

 Nr 121/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni projektu systemowego „Aktywność – to lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głosowało

 14 radnych ( radny Traczyk na chwilę opuścił salę ) obecnych na sali obrad. Uchwała

 Nr 121/XXI/2009 została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca przekazała głos Panu Wójtowi, który przedstawił projekt Uchwały  Nr 122/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pan Wójt powiedział, że proponowana do zbycia nieruchomość znajduje się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia,  położona we wsi Dzierzążnia, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów nr  142/2  o  pow. 0.2200 ha . Powyższa nieruchomość jest   zabudowana budynkiem zlewni mleka .Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa ,obudowa ścian zewnętrznych płyty, fundamenty betonowe. W/w budynek został wybudowany z środków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Płońsku z siedzibą w Skarżynie. Pan Wójt stwierdził, że przeznaczenie powyższej nieruchomości do sprzedaży  jest zasadne i właściwe z punktu   widzenia ekonomicznego Gminy . 

W zeszłym roku wyceniono działkę wraz z budynkiem na kwotę 42 000 zł.

            Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone na realizację inwestycji gminnych.

Pani radna Braulińska- Korycka zapytała Pana Wójta, czy przeprowadzono już wstępne rozmowy

 z przedstawicielami Spółdzielni Mleczarskiej w Skarżynie, co do podziału środków ze sprzedaży działki z budynkiem. Pan Wójt wyjaśnił, że rozmawiał już z Panem prezesem Zenonem Śmigielskim, który zapewnił Wójta, że Spółdzielnia Mleczarska jest skłonna do zawarcia porozumienia w sprawie podziału środków uzyskanych w wyniku sprzedaży.

Po tych wyjaśnieniach Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 122/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Głosowało 15 radnych obecnych

 na sali. 14 radnych zagłosowało za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała Nr 122/XXI/2009 została przyjęta 14 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca przekazała głos Panu Wójtowi, który przedstawił projekt Uchwały Nr 123/XXI/2009 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Dzierzążnia na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pan Wójt odczytał program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Po odczytaniu Pani radna Braulińska- Korycka zwróciła uwagę

 na usterki. Na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy odbyło się głosowanie nad wycofaniem tej uchwały z porządku obrad dzisiejszej sesji. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała

 Nr 123/XXI/2009 została wycofana z porządku obrad sesji jednogłośnie. W związku z powyższym uległa zmianie numeracja kolejnych uchwał.

 

 

Ad pkt 9

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca oddała głos Sekretarzowi Gminy, Panu Adamowi Sobieckiemu, aby przedstawił projekt Uchwały, która po zmianie numeracji otrzymała

 Nr 123/XXI/2009 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Pan Sekretarz wyjaśnił, że w Wykazie Urzędowych nazw miejscowości w Polsce , wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji , Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.Urz. MAGTiOŚr. Nr 4 poz. 9 ) występują rozbieżności dotyczące nazw miejscowości (w większości

 nieużywane) należących

do naszej gminy. Dotyczy to następujących miejscowości:

-Sarnowo-Góry nie jest częścią wsi Sarnowa , to wieś która posiada odrębną numerację budynków;

( konsultacja dotyczyć będzie zmiany rodzaju z części wsi na wieś),

-        Sarnowo- wieś , nie istnieje w żadnej dokumentacji (konsultacja dotyczyć będzie zniesienia

 nazewnictwa, istnieje wieś Nowe Sarnowo i Sarnowo Góry),

-Gumowo-Józefina- część wsi Gumowo, nazewnictwo nie używane od bardzo dawna ;

(konsultacja dotyczyć będzie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Gumowo-Józefina

 poprzez włączenie do wsi Gumowo),

-Pomianowo-Dzierki – wieś, nazewnictwo nie używane od bardzo dawna w dokumentacji

 gminnej istnieje tylko wieś Pomianowo;(konsultacja dotyczyć będzie zniesienia urzędowej nazwy

 miejscowości –Pomianowo-Dzierki i włączenia do wsi Pomianowo)

Zarówno na stanowisku ewidencji ludności, dowodach osobistych, urzędzie stanu cywilnego,

 podatkach i pozostałych referatach Urzędu Gminy od bardzo dawna nie używa się takich nazw

 miejscowości.

Z uwagi na to, że MSWiA przygotowuje się do opracowania nowego urzędowego wykazu nazw

 miejscowości, który będzie obowiązywał, konieczne jest zweryfikowanie poszczególnych nazw

 miejscowości i usunięcie istniejących rozbieżności poprzez wystąpienie do MSWiA

 z odpowiednim wnioskiem. W związku z tym niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji

 dotyczących zmian w nazewnictwie z mieszkańcami tych wsi.

Pani radna Braulińska- Korycka zapytała, czy konieczne jest przeprowadzenie konsultacji

z mieszkańcami i czy takiej decyzji nie mogą podjąć sami radni. Pani radca prawny wyjaśniła,

że takie są wymogi i musimy się im podporządkować.

Po tych wyjaśnieniach Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 123/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. 14 radnych zagłosowało za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała Nr 123/XXI/2009 została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad pkt 10

 

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Wójtowi, który omówił projekt

 

 Uchwały Nr 124/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody

 

 na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn: ,, Świetlica wiejska jako centrum

 

 aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino” Działanie 3.4 -Odnowa i rozwój wsi

 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

 

Pan Wójt wyjaśnił, że w związki z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa

 

 Mazowieckiego naborem wniosków w ramach tego programu, Gmina Dzierzążnia złożyła wniosek

 

 na projekt pn: „Świetlica wiejska jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości

 

 Gumino” Działanie 3.4 – Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 na lata 2007-2013. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2008 -2010, dlatego w celu

 

 zabezpieczenia finansowego w/w inwestycji koniecznym jest dokonanie zmian w budżecie Gminy

 

 Dzierzążnia na rok 2009. Konieczne jest podjęcie uchwały  jako uchwały intencyjnej

 

  zabezpieczającej środki finansowe na rok 2010.

 

W bieżącym roku zostanie zrealizowany pierwszy etap inwestycji, tzn. budowa parkingu oraz

 

 budynku świetlicy w stanie surowym. Dlatego niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie

 

 na przyszły rok w wysokości ok. 192 tys. zł  pozwalające na zakończenie II etapu inwestycji.

 

Po tych wyjaśnieniach Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały

 Nr 124/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn: „Świetlica wiejska jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino” Działanie 3.4 – Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  i poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 124/XXI/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca Rady Gminy przekazała głos Pani Skarbnik,

która omówiła projekt Uchwały Nr 125/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian

w budżecie na 2009 rok.

W propozycjach zmian do uchwały budżetowej, proponuje się przyjąć następujące zmiany:

1.      W dochodach zmniejszyć środki w kwocie 354 295,00 pochodzące z dotacji rozwojowej

 z przeznaczeniem na inwestycję pn. ,, Budowa świetlicy wiejskiej, jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino” celem zabezpieczenia wkładu własnego.

Środki finansowe na wkład własny zabezpieczony dla wymienionej inwestycji pochodzą

z wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 354 295,00.

2.      Zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym o kwotę 18,00 zł na podstawie pisma MUW.

3.      Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 24 949,00. Zmniejszeń dokonano na pozycjach płacowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dzierzążni.

4.      Zwiększenie dotacji celowej dla GOPS z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 1 000,00 na podstawie pisma MUW.

5.      Wprowadzenie dotacji w kwocie 37 761,00 z przeznaczeniem na stypendia socjalne

 dla uczniów na podstawie pisma MUW.

W wydatkach zwiększono także środki w dziale Transport i łączność na wykonanie prac związanych z utrzymaniem dróg na kwotę 2 400,00, zmniejszono natomiast w dziale administracji samorządowej.

W administracji państwowej zwiększono środki na szkolenia pracowników.

W Szkole Podstawowej dokonano przesunięć między paragrafami z uwagi na brak środków

na dokształcanie nauczycieli.

Budżet po zmianach wynosi: po stronie dochodów 12 864 463,00 natomiast po stronie wydatków 13 218 758,00. Różnica między dochodami i wydatkami to 354 295,00 stanowi załącznik Nr 7 -wprowadzenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do wydatków budżetu gminy.

Następnie o głos poprosiła radna Braulińska – Korycka i wskazała na brak załączników

w materiałach przekazanych radnym dotyczących tej uchwały. Pani Przewodnicząca Rady przypomniała, że radni na poprzedniej sesji wyrazili zgodę na nie dołączanie załączników

do projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie. Dalej Pani Braulińska -Korycka stwierdziła, że nie zgadzają się kwoty po stronie dochodów i wydatków przedstawione dziś z kwotami przedstawionymi na poprzedniej sesji. Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeśli dochodzi do zmniejszenia np. subwencji oświatowej, to po stronie wydatków też następuje zmiana i stąd te różnice. Pan Wójt zaznaczył, że nie doszło do defraudacji pieniędzy z budżetu gminy i wszystkie wydatki można sprawdzić. Nadmienił, że w nadwyżce z lat poprzednich pozostało ponad 1 milion zł i trzeba będzie zadecydować o przeznaczeniu tych środków.

Po tych wyjaśnieniach Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały

 Nr 125/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmian w budżecie na 2009 rok  i poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 124/XXI/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca Rady przekazała głos Panu Sekretarzowi,

który omówił projekt Uchwały Nr 126/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że uchwała ta była przyjęta na poprzedniej sesji ale ze względu

na zmianę nazwy projektu trzeba ją zatwierdzić na dzisiejszym posiedzeniu.

Po tych wyjaśnieniach Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały

 Nr 126/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej i poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 124/XXI/2009 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13

             W tym miejscu jako pierwsza zabrała głos Pani Przewodnicząca Rady Gminy

i odpowiedziała na zapytanie Pani radnej Braulińskiej- Koryckiej zadane na początku Sesji. Wyjaśniła Pani radnej, że nie ma w Statucie zapisu, że przed sesją wszystkie komisje muszą obradować. Obradują komisje, których dotyczy tematyka uchwał. Jeśli jest taka potrzeba,

to na wniosek przewodniczącego komisji można komisję zwołać. W tym przypadku nikt takiego wniosku nie złożył. Poza tym komisja rewizyjna obradowała w tym miesiącu dwa razy, więc mogła omówić zagadnienia na sesję. Pani Przewodnicząca przeprosiła radnych Jankowską i Traczyka za nie dostarczenie dokumentów na sesję i zapewniła, że to się nie powtórzy.

Następnie głos zabrał Pan Wójt. Poinformował, że w dalszym ciągu działa Proakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. W kwietniu wszyscy sołtysi dostaną tablice informacyjne. Kończy się żwirowanie dróg na terenie gminy. Poinformował też o zmianie w składzie Rady Społecznej. Decyzją Wojewody Pan Skrzyński został odwołany ze składu Rady, a jego miejsce zajęła Pani Elżbieta Demby.

W dalszej części Pan Wójt odpowiedział na interpelację w sprawie oczyszczalni ścieków

 w Nowych Kucicach. Już w latach 2000 -2002 gmina podjęła próbę przejęcia popegeerowskiej oczyszczalni ścieków. Jednak Wojewódzki Konserwator Zabytków nie nie wyraził na to zgody

ze względu na istnienie zabytkowego parku. Pan Jędrzejczak doprowadził oczyszczalnię znajdującą się na jego terenie do stanu używalności i zaproponował mieszkańcom korzystanie z niej, jeśli będą partycypować w kosztach utrzymania, na co mieszkańcy nie wyrazili zgody. Dzisiaj domagają się od Gminy dużej oczyszczalni sieciowej. Do tej pory nie można było prowadzić rozmów, bo nie istniała wspólnota mieszkaniowa. Dopiero dziś dostarczono skład przedstawicielstwa powstałej wspólnoty. Żeby zbudować dużą oczyszczalnię, to trzeba ją w całości wykorzystać i podłączyć połowę gminy, co jest niemożliwe. Proponuje się budowę oczyszczalni na działce gminnej po SKR, ale jeśli ktoś zawetuje taką inwestycję, nie dojdzie do jej realizacji. Pan Wójt zaproponował budowę dwóch oczyszczalni przydomowych przy bloku. Uważa, że trzeba podjąć poważne rozmowy w tej sprawie z mieszkańcami wsi.

Następnie Pan Wójt odpowiedział na interpelację dotyczącą przekształcenia SG ZOZ w Kucicach

w Samodzielny ZOZ. Sprawa ta szczegółowo zostanie omówiona na następnej Sesji Rady Gminy. W lutym potajemnie zwołano zebranie z radnymi. W efekcie spotkania wpłynął wniosek Kierownika SG ZOZ o przekształcenie. Wniosek złożyła Pani Kierownik w obecności 3 radnych.

W praktyce nie da się przekształcić istniejącej placówki w inną. Najpierw trzeba zamknąć istniejącą i rozpisać konkurs na powstanie nowej. Wtedy niekoniecznie Pani Paszkowska musi ten konkurs wygrać, bo wybierze się firmę, która zaproponuje pełny zakres usług. Taki wniosek powinien być najpierw rozważany na Radzie Społecznej, komisjach, sesji a potem dopiero można go oficjalnie złożyć. Jeśli jest taka wola większości mieszkańców gminy, Pan Wójt zatwierdzi go. Do tej pory placówka pracowała w niepełnym wymiarze czasu. Pani Kierownik nie zatrudniła drugiego lekarza w wyniku czego na koncie pozostało 105 tys. zł. Do końca grudnia Pani Paszkowska ma podpisaną umowę.

Pan Wójt powiedział, że sprawa przekształcenia SG ZOZ i budowy oczyszczalni ścieków szczegółowo zostanie omówiona na najbliższej Sesji Rady Gminy.

Dalej głos zabrała Pani Kierownik SG ZOZ Aleksandra Paszkowska. Wskazała na ustawę

202 art.43, która szczegółowo określa zasady przekształcania placówek zdrowotnych. Zarzuciła,

 że to co mówi Pan Wójt jest niezgodne z prawdą.

Następnie głos zabrała Pani radna Braulińska- Korycka. Podziękowała Wójtowi za deklarację zajęcia się sprawą przekształcenia SG ZOZ i budowy oczyszczalni ścieków  na najbliższej Sesji Rady Gminy. Na obrady komisji należy zaprosić Panią Kier. SG ZOZ i przedstawicielki Wspólnoty Mieszkaniowej. Nadmieniła, że pomysł przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie przekształcenia SG ZOZ był Pana Wójta. Listy z podpisami nie są fałszowane. Za przekształceniem wypowiedziało się ponad 90% mieszkańców wsi: Sarnowo- Góry, Wilamowice i Kucice.

Pan Wójt powiedział, że będą organizowane we wsiach zebrania mieszkańców w sprawie przekształcenia.

Dalej głos zabrała Pani sołtys z Wilamowic i powiedziała, że zbierała podpisy za przekształceniem, gdyż uważa, że placówka będzie lepiej funkcjonowała.

Dalej Pani Braulińska-Korycka powiedziała, że zaproponowana działka po SKR jest wystarczająca do budowy oczyszczalni. Taka oczyszczalnia funkcjonuje we Wróblewie i nie jest uciążliwa

dla mieszkańców. Koszt to 372 tys. zł.

Innych uwag nie zgłoszono, zatem Przewodnicząca zamknęła obrady XXI Sesji Rady Gminy

w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-18 14:00:25
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-18 14:00:30
  • Liczba odsłon: 844
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277084]

przewiń do góry