Uchwała Nr 125/XIX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 23 lutego 2005 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 - stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r.z późn. zm. / oraz art. 4 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tj. Dz. U. Nr 113 poz. 732 z 1997 roku z póżn. zm. / Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Dzierzążnia na 2005 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystuje się w całości dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do składania corocznych sprawozdań z wykonania zadań programu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 124/XIX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 23 lutego 2005 roku

 

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia

przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania

w 2005 roku

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami ) oraz art.17 ust.1 pkt.3 i 14 , art.48 ust.4 i 5 i art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.nr 64 poz. 593 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” (Dz.U.Nr 236 poz.2362 z 2004 r.) Rady Gminy w Dzierzążni uchwala , co następuje:

§ 1

1.Pomoc w formie posiłku ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego jest przyznawana bezpłatnie ,jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego , o którym mowa w art.8.ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej .

 

2.Wydatki na świadczenia określone w § 1 podlegają zwrotowi wg. następujących zasad:

- dochód powyżej 150% do 200 % kryterium dochodowego - zwrotowi podlega 50% kosztów posiłku ,

- dochód powyżej 200% kryterium dochodowego zwrotowi podlega 100% kosztów posiłku

§ 2

Dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny , którym przyznano pomoc spożywają posiłek w szkole .

§ 3

W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną , może być przyznana pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku .

§ 4

Pomoc , o której mowa w § 1 i § 3 przyznaje kierownik ośrodka pomocy społecznej w drodze decyzji administracyjnej w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej na wniosek ooby zainteresowanej , rodziców dziecka , opiekunów prawnych , rodziców zastępczych,pracownika socjalnego lub innej osoby ,za zgodą osoby zainteresownej, przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych

§5

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego ,kierownik ośrodka pomocy społecznej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów .

Dotyczy to w szczególności uczniów z rodzin :

1) wielodzietnych i niepełnych ,

2) dzieci uczęszczających do szkół znajdujących się poza miejscem zamieszkania ,

3)bezradnych w sprawach opiekuńczo - wychowawaczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego .

§ 6

Traci moc Uchwała Nr.101/XVI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 września 2004 w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów .

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 123/XIX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 23 lutego 2005 roku

 

w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Dzierzążnia na lata 2004 – 2012”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr. 62 poz. 628 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póż. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Dzierzążnia na lata 2004 – 2012” stanowiący załącznik Nr. 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 122/XIX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 23 lutego 2005 roku

 

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierzążnia na lata 2004 – 2012”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz 627 z póż. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierzążnia na lata 2004 – 2012” stanowiący załącznik Nr. 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 121/XIX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 23 lutego 2005 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/XVIII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego i przyjęcia Statutu

Na podstawie art. 67 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr 112/XVIII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni wprowadza się następujące zmiany:

- w § 2 Statutu Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego skreśla się Gminę Czerwińsk jako członka Związku.

W pozostałym zakresie Statut nie ulega zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 120/XIX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 23 lutego 2005 roku

 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź zm.), art. 90 f i 90 p ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)oraz art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. Nr 281 poz. 2781 z 2004 r.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia, stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin,

2) formy w jakich udziela się stypendium szkolne,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 119/XIX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 23 lutego 2005 roku

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z póź. zm ) oraz art. 54 ust. 1, 3, 7 w związku z art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz.1112 z póź zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 118/XIX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 23 lutego 2005 roku

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.8 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami :Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759)oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr137, poz. 1304; Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz.1845) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r .w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DZ. U. Nr 22 poz. 18 z 2005 r.) - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin wynagrodzenia określający wysokość stawek i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania nagród w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 108/XVII/2000 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 5 października 2000 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Dzierzążni.

  § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 roku.

uzasadnienie

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 117/XIX/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 23 lutego 2005 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142,poz.1591 z 2001 r. z póź. zm./ oraz art. 109, art. 111 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych / tj. Dz .U. Nr. 15 poz. 148 z 2003r.z póź..zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do

niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów - 6.862.979

- po stronie wydatków - 6.862.979

 

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 626.250zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 626.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia , który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok .

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym  2005 i podlega ogłoszeniu .

 

Przewodnicząca Rada Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-24 14:56:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-24 15:38:38
  • Liczba odsłon: 1051
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174567]

przewiń do góry