Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2021 roku

 

Obrady XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 19 kwietnia 2021 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 13:00, a zakończyły o godzinie 14:00.     

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 15 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

 

Ad 1.  Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, następnie odczytał  porządek obrad i wobec braku uwag przeszedł do jego realizacji bez odczytania.

 1. Otwarcie XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Podjęcie Uchwały Nr 181/XXIV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 5. Podjęcie Uchwały Nr 182/XXIV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 6. Wolne wnioski i informacje
 7. Zamknięcie obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się z protokołem XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 marca 2021 roku.  Radni przyjęli protokół z XXIII Sesji jednogłośnie.

 

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

 

Ad 4. Podjęcie Uchwały Nr 181/XXIV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2020-2029 orz wyjaśniła, na czym polegają zmiany. 

W dochodach  dokonuje się zmian:

1. z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 14 000,00 zł.

Dochody po zmianach ustalono w kwocie  17  571 131,00 zł

w tym dochody bieżące stanowią 17 073 263,00 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 903 192,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7 000,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 3 483 803,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 452 600,00 zł

- subwencja ogólna – 6 164 982,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 5 514 286,00 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 497 868,00  zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 433 200,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 64 368,00 zł

Wydatki

Wydatki w WPF skorygowano zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i załącznikiem                                                    nr 2  do uchwały.

W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia zwiększa się planowane wydatki budżetowe na zadanie pn. "Budowa dróg gminnych nr 300358W                        i 300361W w miejscowości Stare Gumino i Nowe Gumino  o kwotę 715 000,00 zł i na zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błomino Gumowskie i Błomino Jeże o kwotę   165 000,00 zł

Wydatki ogółem stanowią kwotę 19 516 920,00  zł, z tego:

Wydatki bieżące – 17 153 263,00 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 7 955 692,01 zł , na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią  2 363 657,00  zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje   i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

Przychody i rozchody

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie  1 945 789,00 zł  który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217   ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości w kwocie 240 000,00 zł, z wolnych środków  o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 289,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie  1 176 500,00 zł
 2.  Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 245 000,00zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2 190 789,00 zł i rozchody w kwocie  245 000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach kształtują się na bezpiecznym poziomie.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 181/XXIV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 182/XXIV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

 

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi . zaś plan wydatków

 

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

WYDATKI

WYDATKI  MAJĄTKOWE

600        Transport i łączność 

60016     Drogi publiczne gminne       

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe przeznaczone na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę  łączną 880 000 zł na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

 1. Budowa dróg gminnych 300358W i 300361W w miejscowości Stare Gumino  i Nowe Gumino – 715 000,00 zł
 2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błomino Gumowskie i Błomino Jeże – 165 000,00 zł.

Zwiększenie środków na planowane wydatki inwestycyjne pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki po zmianach stanowią kwotę 19 516 920,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 2 363 657,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach kształtują się na bezpiecznym poziomie.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 182/XXIV/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 6. Wolne wnioski i informacje

Na początku głos zabrał Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, który poinformował, że :

 • 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spisu Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, udział w spisie jest obowiązkowy. Istnieje kilka możliwości dokonania tego spisu : samospis przez internet, telefon od ankietera i jeżeli sytuacja na to pozwoli osobisty kontakt z rachmistrzem, Urząd Gminy w Dzierzążni jest przygotowany do udzielania pomocy osobom, które mają trudności z realizacją tego obowiązku – jest przygotowane stanowisko do samospisu z dostępem do internetu, gdzie każdy mieszkaniec Gminy ma możliwość samospisania.  Wójt podkreślił, że każdy musi się spisać, ale niedopełnienie tego obowiązku może być karane,
 • 26-27 kwietnia odbędzie się zbiórka elektrośmieci, firma będzie jeździła po całym terenie gminy. Tam gdzie będą wystawione śmieci – zostaną odebrane. Urządzenia te mogą być niesprawne, ale muszą być w całości tzn. nic nie może być z nich wymontowane. Jest to warunek, który musi być spełniony, by śmieci zostały odebrane za darmo. Wójt Gminy dodał, że podczas zbierania śmieci wielogabarytowych, mieszkańcy wystawili również elektrośmieci, które PGK odebrało,                   ale wówczas trzeba było zapłacić za każdy kg śmieci i był to dużo większy koszt,
 • 9 kwietnia odbyło się wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (25 lat), zaproszone zostały 4 pary, wszystko odbyło się zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Następnie głos zabrała Radna – Pani Iwona Kawecka, która zwróciła się z pytaniem czy zostanie zrobiony przystanek w miejscowości Gumowo.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że w najbliższy czwartek (22 kwietnia) zostanie wykonany.

Następnie Radna – Pani Iwona Kawecka zwróciła się z pytaniem, czy wnioskowany na poprzedniej komisji kosz przy przystanku, przy którym dzieci czekają na autobus do szkoły zostanie postawiony.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował, że zostały postawione znaki drogowe przy przystankach na drogach gminnych, ponieważ prywatni przewoźnicy nie wiedzieli, skąd mają zabierać pasażerów. Na liniach, gdzie pojawiły się takie sugestie zostały postawione obustronne tabliczki przystanek drogowy.  Wójt Gminy dodał, że mieszkańcy zgłosili, by przy drodze powiatowej przenieść przystanek, który został przestawiony, bo było to zaledwie kilka metrów. Odnośnie kosza, Wójt Gminy odpowiedział, że obawia się kto będzie sprzątał postawiony kosz. Zaznaczył, że wiele gminne całkowicie zrezygnowało z przystanków i pozostały tylko znaki drogowe i tam nie ma problemu śmieci.

Radna – Pani Iwona Kawecka odpowiedział, że mieszkaniec, który postawił kosz na terenie prywatnym zobowiązał się sprzątać kosz.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że w takim wypadku postara się, by kosz został postawiony.

Następnie Radna – Pani Teresa Turkowska zwróciła się z pytaniem czy będzie przeprowadzone dożwirowanie dróg.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że zła pogoda wstrzymała prace, ale będzie to robione. Tłuczeń został kupiony, jego zaletą jest to, że nie ucieka spod kół ciągników, czy ciężkich maszyn. Zwykle co roku 1-2 samochody są sypane na drogę.

Radna – Pani Iwona Kawecka zwróciła się z prośbą, by na drogę Gumowo – Korzybie nie puszczać równiarki, gdyż nie ma takiej potrzeby, a często wydobywane są kamienie.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował, że uczulił operatora równiarki, by nie wydobywał zbyt dużych kamieni.

 

Ad 7. Zamknięcie obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 14:00.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

Protokołowała:                                                           

Paulina D.Traczyk                      

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-27 15:33:57
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-28 15:02:56
 • Liczba odsłon: 762
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269777]

przewiń do góry