ERO 6220.2.10.2018.2019                                                                        Dzierzążnia, dnia 24.01.2019r.

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017. 1257) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2017. 1405 z późn. zm.), a także §3 ust. 1 pkt 52lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa:  Green Park XVII Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 Gm. Dzierzążnia”

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW    i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną   w miejscowości Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3, gm. Dzierzążnia”.

UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy w Dzierzążni w dniu 03.04.2018 r. wpłynął wniosek Green Park XVII    Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną      w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 gm. Dzierzążnia”.

Na podstawie w/w przepisów, Wójt Gminy Dzierzążnia, pismem znak:  ERO 6220.2.3.2018,   z dnia 18.04.2018 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego  Inspektora Środowiska w Płońsku o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy  Inspektor Środowiska w Płońsku, po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej materiałami opisowo-graficznymi w opinii sanitarnej nr  ZNS. 471.068.2018.23 z dnia 2 maja 2018r.  (dostarczonej 4 maja 2018r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej         o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną             w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 gm. Dzierzążnia”. Zgodnie z w/w opinią: „Planowane przedsięwzięcie w myśl §3 ust. 1 pkt. 52 rozporządzenia jw. „zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”; zaliczano do mogących potencjalnie znacząco oddziałowywać na środowisko, dla których sporządzanie raportu może być wymagane.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomości nr 49/3 mieszczącej się   w obrębie  Błomino Gumowskie (0002), gmina Dzierzążnia. Powierzchnia nieruchomości wynosi   2,59 ha. Planowana Inwestycja  zajmie teren do 2,5 ha. Inwestorem jest Green Park XVIII Sp. z o.o. posiadający prawo dzierżawy do w/w nieruchomości.

Planowana inwestycja – farma PV o mocy do 1 MW będzie liczyła ok. 4000 paneli o mocy    ok. 250 Wp. Inwestor dopuszcza możliwość użycia paneli fotowoltaicznych o mocy mniejszej    lub większej (od 250 Wp. do 350 Wp. ) –ilość paneli zależna będzie od mocy paneli .

Optymalną pracę paneli fotowoltaicznych zapewnia : ekspozycja w kierunku południowym, brak zacienienia oraz właściwy kąt nachylenia ( w Polsce ok. 30-40 stopni).

Instalacja składać się będzie z panel i  PV montowanych na aluminiowych stelażach za pomocą kotw wbijanych w ziemie. Inwerterów (przetwornic) przetwarzających  prąd stały wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny, ze stacji transformatorowej i układów pomiarowych. W celu  przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowanego stację transformatorową 0,4/15kV.

Największe uciążliwości z podwyższonym poziomem emisji  hałasu i spalin będą  miały miejsce  tylko na etapie realizacji przedsięwzięcia . Ponieważ w odległości  około  10 m na wschód  od granicy działki znajduj się  najbliżej usytułowana  zabudowa mieszkalna. Inwestor planuje posadowienie   transformatora. W zachodniej części nieruchomości, tym samym odległość między stacją transformatorową a najbliższą zabudową mieszkalną wyniesie ponad 100 metrów oraz ok 20     od zabudowań na przedmiotowej działce. Ostatecznie miejsce posadowienia transformatora zostanie ustalone na etapie pozwolenia na budowę, będzie ono jednak uwarunkowane od tego, aby jego odległość od najbliższej zabudowy była jak najdalsza .”

W toku przeprowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia,   3 października 2008 r., o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dzierzążnia, pismem znak: ERO 6220.2.2.2018, z dnia 18.04.2018 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej materiałami opisowo-graficznymi  w opinii WOOŚ-I.4220.354.2018.ML.3 z dnia 7 czerwca 2018r. (dostarczonego dnia 12 czerwca 2018r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Według Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie: „Etap realizacji inwestycji będzie związany z emisją hałasu i substancji do powietrza oraz powstaniem odpadów i ścieków, jednakże oddziaływania te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i  będą ograniczone przez odpowiednią organizację prac do terenu wydzielonego pod plac budowy. Z kip wynika, że sprzęt budowlany będzie pracował w porze dziennej w godzinach 600 - 2200. Ponadto zaplecze budowy będzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. Emisja hałasu u substancji do powietrza będzie związana z ruchem środków transportu oraz pracą maszyn budowlanych i ustąpi całkowicie wraz z końcem budowy. Plac budowy zostanie wyposażony w kontenery socjalne.  Ścieki bytowe zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie, w sposób chroniący  środowisko przed zanieczyszczeniem, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom z zagospodarowania. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, planuje się jedynie płytkie wykopy (dla stacji transformatorowej   i przeprowadzenia kabli).

Z kip wynika, że farma fotowoltaiczna nie będzie wiązać się z poborem wody, emisją ścieków (panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia) oraz zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu nie będzie istotna (obszar oddziaływania transformatora ze względu na poziom wytworzonego hałasu ograniczy się do granic terenu inwestycyjnego).  W czasie prac konserwacyjnych odpady będą usuwane z terenu przedsięwzięcia poprzez podmioty świadczące usługi konserwacyjne. Z przedłożonej dokumentacji wynika również, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało istotnego oddziaływania na klimat.”

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś Wójt Gminy Dzierzążnia wystąpił także do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ciechanowie z prośbą o opinię dla przedsięwzięcia pn. ,.Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 gm. Dzierzążnia".

Na podstawie art. 1 pkt 30 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1722) oraz art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 tj.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie, pismem z dnia 4 października 2018 r. znak: WA.ZZS. 1.436.201.2018.EPZ, przekazał sprawę zgodnie z właściwością Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w KIP, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w opinii WA.RZŚ.436.1.302.2018.ZZ01.EPZ.4 z dnia 16 stycznia 2019r. (dostarczonego dnia 21 stycznia 2019r.) uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MWw i powierzchni zabudowy do 2,5 ha na terenie działki nr 49/3, której łączna powierzchnia wynosi 2,59 ha w obrębie miejscowości Błomino Gumowskie (obręb 0002), gm. Dzierzążnia.

 Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga zużycia wody i nie generuje ścieków, za wyjątkiem wód deszczowych, które będą spływały powierzchniowo z paneli do gruntu. Panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia. Wody deszczowe w sposób wystarczający obmywają powierzchnię instalacji. Jeśli jednak okaże się, iż zaistnieje konieczność mycia paneli, będzie do tego służyła czysta woda pod ciśnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej. Taką wodę należy traktować jako wodę opadową.

 Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga robót gruntowych i wylewania fundamentów. Wykonania fundamentu może wymagać jedynie stacja transformatorowa. W czasie eksploatacji elektrowni solarnej w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami olejem transformatorowym Inwestor planuje użytkować tak zwany transformator suchy", który nie zawiera oleju. W związku z powyższym nie ma potrzeb stosowania dodatkowych rozwiązań mających na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego przez zanieczyszczeniami olejem transformatorowym w przypadku awarii. Jeśli jednak uwarunkowania techniczne, w tym warunki przyłączenia wymogą konieczność zastosowania transformatorów olejowych, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodnogruntowego na wypadek awarii, pod transformatorami znajdować się będą szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego.

Emisja do środowiska wodno-gruntowego może pojawić się wyłącznie w sytuacji awarii maszyn i urządzeń. W celu uniknięcia przedostania się oleju bądź benzyny z pojazdów pracujących na terenie budowy będą używane maszyny, środki transportu i urządzenia budowlane, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej planuje się usadowić na placu budowy kontenery, z których będą korzystać pracownicy wykonujący prace budowlane. Odpowiedzialna za sposób gromadzenia, jak i wywóz ścieków sanitarnych będzie firma zewnętrzna posiadająca odpowiednie zezwolenie.

 

 

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy w powierzchniowych ód Powyższe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd ) oznaczonym kodem -PLGw200049. Dla ww. JCWPd stan chemiczny oraz ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

 Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych, wyznaczonych na podstawie konwencji ramsaraskiej.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi Planowane przedsięwzięcie jest położone poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i innych obszarach wynikających z Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz: 1566 z późn. zm.) oraz obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).

Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. A przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko wodne.

 Mając powyższe na uwadze zdaniem   Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie  zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W trakcie postępowania nie wpłynęły uwagi lub wnioski dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002),   dz. nr 49/3 gm. Dzierzążnia”.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań, o których mowa   w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                    (Dz. U. 2017. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy Dzierzążnia stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

 

 

 

                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                    mgr inż. Adam Sobiecki

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik inwestora - Green Park XVII Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski

2.      Strony postępowania wg. załącznika nr  1

3.      a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kruszewska Maria
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-29 10:44:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Kruszewska Maria
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-29 10:44:34
  • Liczba odsłon: 809
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269996]

przewiń do góry