Uchwała Nr 69/ XI/2007

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 28 grudnia 2007 roku.

 

w   sprawie   ustalenia   najniższego   wynagrodzenia   zasadniczego   pracowników zatrudnionych   w Gminnym   Ośrodku   Pomocy    Społecznej w   Dzierzążni.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / TJ Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.   z póżn.zm/ oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2005 r,   Nr 146, poz. 1222 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

                                                                       § 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych   zatrudnionych w Gminnym   Ośrodku Pomocy   Społecznej   w Dzierzązni określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia w wysokości 1.000 zł miesięcznie.

 

                                                                       § 2

Traci moc Uchwała Nr 86/ XIII / 2004 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

 

                                                                       § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy   Społecznej   w   Dzierzążni.

 

                                                                       § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 roku.

uzasadnienie

 

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                          mgr   Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 68 /XI/ 2007

Rady Gminy w Dzierzążni  

  z dnia   28 grudnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2008r. stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie   gminy   Dzierzążnia .

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn.   zm. )   oraz art. 2, ust. 1 ust. 2, ust. 3, art. 5 ust. 1, ust. 2, pkt. 7, art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, oraz z 2006r. Dz. U. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826, z 2007r. Nr 7 poz. 48, Nr 82 poz. 558 ) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje: 

                                                                         § 1  

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych   na terenie gminy Dzierzążnia w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.  

                                                                        § 2

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok wykorzystuje się środki budżetu gminy pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

                                                                       § 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

 

                                                                       §   4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2008 roku.

 

 

 

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                              mgr Agnieszka Harazińska

 

 

  Uchwała Nr 67/XI/2007

   Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia   28 grudnia 2007 roku.

          

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2008 rok jako część Strategii Rozwiązywania   Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r.z późn. zm. / oraz art. 4¹ ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tj. Dz. U. Nr 113 poz. 732 z 1997 roku z póżn. zm. / Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

 

                                                                       § 1    

Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Dzierzążnia na 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

 

                                                                       § 2

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystuje się w całości dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

                                                                       § 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do składania corocznych sprawozdań z wykonania zadań programu.

 

                                                                       §   4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

 

                                                                       §   5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą   od   01.01.2008 roku .

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                    mgr   Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 66/XI/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2007r.

     

w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki

                    przygotowane w tej stołówce.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572), Rada Gminy w Dzierzążni u c h w a l a, co następuje:

 

§1.    

W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoły, w ramach posiadanej bazy, prowadzona jest stołówka szkolna w Zespole Szkół w Dzierzążni.

 

§2.    

  1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnie szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Dzierzążni.
  2. Obiady wydawane są:

1)       uczniom wnoszącym opłaty indywidualne,

2)       nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół w Dzierzążni wnoszącym opłaty indywidualnie.

 

§3.    

Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne, przy czym finansowane mogą być              z następujących źródeł:

1)       wpłat rodziców(opiekunów prawnych) stołujących się uczniów,

2)       wpłat stołujących się nauczycieli i pracowników.

 

§4.    

  1. Stołujący się uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół w Dzierzążni pokrywają jedynie koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków, pozostałe koszty, związane z przygotowaniem posiłków, finansowane są z budżetu gminy.
  2. Osoby określone w § 2 ust. 2 pkt 2 pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku.  

§5.  

Ustala się wysokość opłat za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej według następujących zasad:

1) dla uczniów opłata w koszcie surowca( tzw. wsad do kotła), stanowiąca iloczy   opłaty za jeden obiad tj. 2,50 zł i ilości dni, w których wydawane są posiłki    w danym miesiącu,        

         2) dla nauczycieli i pracowników cena w pełnych kosztach posiłku, stanowiąca iloczyn opłaty za jeden obiad tj. 5,00 zł i ilości dni, w których wydawane są posiłki   w danym miesiącu,    

           

§6.    

Dopuszcza się, za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół i pod warunkiem zgłoszenia tego faktu

z wyprzedzeniem, kupowanie pojedynczych posiłków, przy czym koszt tego posiłku oblicza się jak w § 5.

 

§7.    

Dopuszcza się, za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni możliwość wykupu wyłącznie zupy, której koszt stanowi 40% kosztu jednego pełnego posiłku, o którym mowa

w § 5 ust.1 dla uczniów i 40% kosztu jednego pełnego posiłku, dla nauczycieli i pracowników obsługi.

 

§8.    

Korzystający z posiłków wpłacają należności za posiłki za dany miesiąc do 15-go tego miesiąca do intendenta.

 

§9.    

1.       W przypadku nieobecności, stołującemu się przysługuje zwrot opłaty, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem:

    1) zgłoszenia tego faktu do intendenta w pierwszym dniu nieobecności a nieobecność  będzie trwała nie krócej niż trzy dni

               2) zwrotu niewykorzystanego bonu obiadowego

2.       W przypadku planowanej nieobecności w szkole /wycieczki/ należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

3.       Rezygnacje z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

4.       Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn opłaty lub ceny jednego posiłku i liczby dni nieobecności stołującego się.

5.       Zwrot opłat, o których mowa w ust. 1 dokonuje się na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) lub innych stołujących się, na koniec miesiąca, w którym przypadały dni nieobecności, w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.  

 

§ 10.    

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia.

 

§ 11.    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

uzasadnienie

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

  Uchwała Nr 65/XI/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

 

   Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 1, 3, 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się Regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku.

uzasadnienie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

 

UCHWAŁA Nr 64/XI/2007   

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

 

   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.8 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8marca 1990 r.     o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr   142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela ( tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674   z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2007 Nr 56 poz. 372) - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

 

§ 1.

  Ustala się regulamin wynagrodzenia określający wysokość stawek i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania nagród w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 19/III/2006 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

 

§ 3.

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 roku.

uzasadnienie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 63/XI./2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.   Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz   art. 198 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)   oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr 18/III/2006 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2006 roku,    Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§ 1    

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

 

§ 2    

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

 

§ 3

 

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów    - 7 944 379,00

- po stronie wydatków    - 8 486 834,00

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

 

§ 5    

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 6    

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 8    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007, podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                  mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 62/XI/2007

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierzążnia na rok 2008

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 7 710 581,00   zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

 

1.     Wydatki budżetu gminy w wysokości 7 710 581,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2.     Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3, w wysokości 525 917,00 ( 2008 rok).

3.     Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 574 309,00 zgodnie z załącznikiem 3a.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)    ogólną w wysokości   20 000,00 zł,

2)    rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym   w kwocie   1 000,00 zł,                                                                                                               

§ 4  

1.       Dochody   związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.       Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień     między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§ 5

 

1.       Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2.         Ustala się wydatki w kwocie 50 000,00   zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej   instytucji kultury na łączną kwotę 37 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody        -   3 000,00   zł,

2)       wydatki           -   4 450,00. zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10, stanowiącym zestawienie.

§ 8

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 500 000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie   

    występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a)       na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w 2008 roku, do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i 3a,

b)       z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku, na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.

3)    przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w 2009 roku, w ramach kwoty, o której mowa w pkt. 2 lit. b,

4)    określania zasad wykonywania budżetu, w tym zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek dla pracowników,

5)    dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach, z wyłączeniem przeniesień między działami,

6)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   

mgr Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-04 12:32:59
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-04 13:48:25
  • Liczba odsłon: 1033
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174477]

przewiń do góry