Zobacz podgałęzie

Protokół   IV sesji   Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 31 stycznia   2019 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Krzysztofa Zimnego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

   

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 13.20.

Pan przewodniczący otworzył obrady IV sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy-   Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – panią Grażynę Zawłocką, wszystkich radnych, panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS, panią Jolantę Gzylewską- Dyrektora GBP,   panią mecenas Danielę Nastaszyc , pana Mirosława Opolskiego- radnego Powiatu, pana Mariusza Cywińskiego- przedstawiciela Izb Rolniczych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

            Pan Zimny przedstawił nowego sekretarza Gminy Dzierzążnia panią Monikę Konczewską.

Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał- na stan 15 radnych obecni byli wszyscy   według listy obecności załączonej do protokołu.

              Pan Zimny odczytał porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

1.       Otwarcie IV Sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.

3.       Wystąpienia i zapytania.

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie Uchwały Nr 29/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2014 – 2020 w ramach osi LEADER

6. Podjęcie Uchwały Nr 30/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

7.       Podjęcie Uchwały Nr 31/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty       

8.     Podjęcie Uchwały Nr 32/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy                          


9. Podjęcie Uchwały Nr 33/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

10.       Podjęcie Uchwały Nr 34/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie   zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

11.       Podjęcie Uchwały Nr 35/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2019

12.       Podjęcie Uchwały Nr 36/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2019

13.       Podjęcie Uchwały Nr 37/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2019

14.   Podjęcie Uchwały Nr 38/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019

15.   Omówienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez   jednostkę samorządu terytorialnego

16.   Wolne wnioski i informacje

17.   Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

   

 

Pan przewodniczący RG odczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy głosowali nad przyjęciem porządku obrad:

       1.   Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 

Ad pkt 2

            Pan przewodniczący RG powiedział, że z protokołem z III sesji Rady Gminy

w Dzierzążni zapoznał się w całości, odzwierciedla on przebieg sesji   i zawnioskował

o przyjęcie go bez odczytania .

 

     1.   Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Protokół z III sesji przyjęto jednogłośnie 15 głosami bez czytania.

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono zapytań.

Ad pkt 4

Pan Wójt przedstawił informację międzysesyjną.

            W okresie od 19 grudnia 2018 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe.

Ponadto:

- W dniu 21 grudnia Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika .

-   Od dnia 7 stycznia stanowisko sekretarza gminy objęła Pani mgr Monika Konczewska.  

- W dniu 9 stycznia Pan Wójt był w schronisku dla psów w Napierkach. Schronisko spełnia warunki utrzymania dla psów i została podpisana umowa.

-   W dniu 11 stycznia Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Starostę Powiatu Płońskiego . Na spotkaniu poruszane były sprawy związane z powiatową komunikacja oraz zasadami współfinansowania przez gminy inwestycji powiatowych.

-   W dniu 11 stycznia w Urzędzie Gminy w Dzierzążni odbyły się uroczystości związane z obchodami jubileuszu 70, 60, 50 lecia pożycia małżeńskiego.  

- W dniu 16 stycznia odbył się   Konwent Wójtów Powiatu Płońskiego. Na konwencie poruszano sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi, przyspieszeniem procesu pozyskiwania pozwoleń i decyzji na realizację inwestycji.

- W dniu 21 stycznia Pan Wójt spotkał się z kierownikiem Rejonu GDDKiA w sprawie poprawy chodnika w miejscowości Dzierzążni.

-   Polska Spółka Gazowa w Ciechanowie rozstrzygnęła przetarg na wykonanie sieci gazowej w miejscowości Dzierzążnia, prace mają zostać wykonane do 30 czerwca 2019 roku.  

- Trwają przygotowania dokumentacji do   uzyskania pozwolenia na użytkowanie świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie. Pozwolenie takie pozwoli na wystąpienie Strażakom z wnioskiem o płatność.

- W dniu 23 stycznia została podpisana umowa na obsługę bankową z Bankiem Spółdzielczym w Płońsku. Umowa ma obowiązywać przez trzy lata.

- W związku z trudnościami w dostosowaniu kursów autobusów obsługiwanych przez powiat do potrzeb uczniów, od 11 lutego dzieci dowożone do Szkoły Podstawowej w Dzierzążni będą dowożone przez   autobusy gminne.

- Gmina Dzierzążnia przystąpiła do realizacji projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ”.W ramach projektu przewidzianych jest siedem modułów szkoleniowych.

 

Ad pkt 5

      Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 29/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2014 – 2020 w ramach osi LEADER.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze zostało wybrane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Po konsultacjach z Wójtami Zarząd LGD podjął uchwałę w sprawie składek członkowskich Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.

Składka członkowska dla sektora publicznego została ustalona w następujący sposób:

2,00zł x liczba mieszkańców na 31.12.2014r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 8/2018 Zarządu Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze z dnia 6 grudnia 2018 roku do wyliczenia składki przyjmuje się liczbę mieszkańców określoną w Lokalnej Strategii Rozwoju wg stanu na dzień 31.12.2014r. Liczba mieszkańców Gminy Dzierzążnia na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 3 792.

Wobec powyższego ustalono kwotę składki następująco:  

2,00 zł x 3 792 osoby (liczba mieszkańców na 31.12.2014r.) = 7 584 zł

Składka tak wyliczona jest jednorazową składką członkowska dla gminy za lata 2016 – 2023.

Efektem wspólnych działań będzie przede wszystkim wzrost aktywności mieszkańców, nowe miejsca pracy, nowe obiekty kulturalno – rekreacyjno – sportowe itp. Do tej pory w ramach projektu zbudowano parking przy kościele w Skołatowie.

  Jako gmina nie możemy skorzystać z dofinansowania, mogą za to skorzystać parafie ( jest możliwość pozyskania 150 tys. złotych).

            Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 29/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2014 – 2020 w ramach osi LEADER.

 

   1. Bartold Krzysztof- jestem za   

   2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

 

              Pani Skarbnik omówiła Uchwałę Nr 30/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 200 zł- jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Dochody po zmianie wynoszą 14 876 200,00.

W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

  - Administracja publiczna- dokonuje się zmian między paragrafami, zmniejszając dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników interwencyjnych, celem zabezpieczenia środków na opłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020 w ramach osi LEADER – kwota 7600zł, na podstawie podjętej uchwały;

-   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa – zwiększono o kwotę 200 zł na podstawie decyzji KBW;

-   Oświata i wychowanie- dokonano zmian między paragrafami, zabezpieczając środki na ubezpieczenie majątku szkoły w kwocie   900 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 376 200zł.

Pytań do przedstawionej uchwały nie zgłoszono.

            Pan Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 30/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 


   1. Bartold Krzysztof- jestem za   

  2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 31/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

Pan Wójt poinformował, że rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Zgłosiła się tylko jedna firma- PGK z Płońska z kwotą 586 680 zł ( za miesiąc 32 593,33 zł) , co stanowi wzrost kosztu o 31 %. Do tej pory za półtora roku płaciliśmy 399 999,99 zł, co wynosiło 22 222,20 zł miesięcznie.

Całkowity koszt miesięczny wyniesie 37 tys.zł- Należność oraz płaca pracownika.

Po obliczeniach proponujemy wzrost stawek za wywóz śmieci o 25%: odpady selektywne-

10 zł za osobę natomiast odpady zmieszane- 15 zł za osobę.

            Na dzień 24 stycznia 1426 mieszkańców segreguje odpady, 1688 deklaruje odpady zmieszane.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku mamy 154 tys. zaległości ( stan od 2013 roku).

PGK posiada własne wysypisko śmieci, z którego nie może korzystać. Wzrosły ceny, jakie płaci PGK za składowanie i spalanie śmieci. PGK wypowiedziało umowy na odbiór odpadom firmom, będą odbierać śmieci od osób fizycznych.   

Jeśli dużo mieszkańców zmieni deklaracje i zacznie segregować śmieci, to istnieje zagrożenie, że na koniec roku jeszcze raz będziemy zmuszeni podnieść stawki za odbiór odpadów.

            Pani radna Jankowska powiedziała, żeby starać się ściągać zaległości od mieszkańców.

Pan Wójt powiedział, że w styczniu wpłynęło 20 tys. zł z zaległości, na bieżąco są wysyłane upomnienia.

            Pani radna Jankowska poprosiła, żeby radni otrzymali listę z wykazem zaległości w poszczególnych wsiach.

            Radny Maliszewski zapytał, czy sołtysi mogą ściągać zaległości.

Pan Wójt wyjaśnił, że najpierw wysyłamy upomnienia, następnie tytuły wykonawcze a na końcu zgłaszamy zaległości do urzędu skarbowego. Urząd skarbowy potrąca sobie należność za podjęcie działań.

            Więcej pytań nie zgłoszono. Na prośbę wójta pan Przewodniczący RG odczytał        omówił Uchwałę Nr 31/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i poddał ją pod głosowanie   1. Bartold Krzysztof- jestem za     

  2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem przeciw

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem przeciw

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem przeciw

11. Sepetowski Dariusz- jestem przeciw

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto większością głosów- 11 za, 4 przeciw i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

 

Ad pkt 8

Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 32/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy.

Mija kadencja sołtysów i musimy zarządzić wybory. Wstępnie sporządziliśmy harmonogramy zebrań wiejskich, na których przeprowadzimy wybory. Do 8 marca zebrania będą zakończone.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG poddał pod głosowanie   Uchwałę Nr 32/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy  

1. Bartold Krzysztof- jestem za   

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem przeciw

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem przeciw

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem przeciw

11. Sepetowski Dariusz- jestem przeciw

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto   jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

             W tym punkcie Pan Wójt omówił   Uchwałę Nr 33/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała ta była podejmowana w grudniu, jednak nadzór w Płocku ja zakwestionował. Nie było w uchwale zapisu zmniejszającego wysokość diety w razie nieobecności na sesji. W przedstawionej uchwale znalazł się zapis zmniejszający dietę przewodniczącego RG o 5 % za nieobecność na sesji.

Pytań nie zgłoszono i pan Przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 33/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

 

   1. Bartold Krzysztof- jestem za   

   2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem przeciw

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem przeciw

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem przeciw

11. Sepetowski Dariusz- jestem przeciw

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto   jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 10

            Pan Wójt przedstawił   Uchwałę Nr 34/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie   zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Sytuacja jest identyczna jak w poprzednio omawianej uchwale, tylko dotyczy wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Uchwałę zmieniono tak jak poprzednią.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 34/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie   zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.   

1. Bartold Krzysztof- jestem za   

  2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

   3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem przeciw

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem przeciw

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem przeciw

11. Sepetowski Dariusz- jestem przeciw

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto   jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11, 12, 13, 14

            Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że cztery uchwały:

-   Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2019,

-   Uchwała Nr 36/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2019,

-   Uchwała Nr 37/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2019.

-   Uchwała Nr 38/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019

Zostały omówione na posiedzeniu komisji. Uwag nie zgłoszono, więc pan Zimny poddał pod głosowanie   kolejno uchwały:

  Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2019.

        1.   Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem przeciw

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem przeciw

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem przeciw

11. Sepetowski Dariusz- jestem przeciw

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto   jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

  Uchwała Nr 36/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2019

        1.   Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem przeciw

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem przeciw

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem przeciw

11. Sepetowski Dariusz- jestem przeciw

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto   jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

-            Uchwała Nr 37/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2019.

        1.   Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem przeciw

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem przeciw

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem przeciw

11. Sepetowski Dariusz- jestem przeciw

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto   jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

              Uchwała Nr 38/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019

        1.   Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem przeciw

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem przeciw

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem przeciw

11. Sepetowski Dariusz- jestem przeciw

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto   jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 15

            Pan Wójt poinformował, że istnieje obowiązek przedstawienia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez   jednostkę samorządu terytorialnego.

Pan Wójt odczytał dane z przygotowanego sprawozdania. Dodał, że w naszej gminie nauczyciele otrzymują wynagrodzenia zgodne z przepisami i nie ma potrzeby dopłat do wynagrodzeń.

 

Ad pkt 16

Nie zgłoszono wniosków.


Ad pkt 17

                Pan Przewodniczący Rady Gminy    podziękował   za przybycie i zamknął   obrady IV sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

  Protokołowała    


Gzylewska Jolanta


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-21 14:27:59
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-26 15:45:09
  • Liczba odsłon: 670
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1904974]

przewiń do góry