Zobacz podgałęzie

Zarządzenie Nr  17/2018
Wójta Gminy w Dzierzążni
z dnia 17 maja 2018
r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierzążnia w roku 2018 przy współpracy z organizacjami porządkowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 450 z późn. zm. ) oraz uchwały nr 195/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierzążnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, co następuje :

§ 1.

1.      Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Dzierzążnia w roku 2018 z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu :

 

·        Zadanie nr 1: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dzierzążnia, w miejscowości Nowe Gumino

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania 8 000,00 zł


·        Zadanie nr 2: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dzierzążnia, w miejscowości Błomino Gumowskie

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania 7 000,00 zł

 

2.       W szczególności dofinansowane  będą działania:

·         organizowanie sportowych imprez rekreacyjno- ruchowych dla dzieci i młodzieży,

·         prowadzenie szkoleń i treningów

·     organizowanie lub uczestniczenie w organizowanych przez innych imprezach sportowo- rekreacyjnych, zawodach, turniejach, konkursach,

·         prowadzenie systematycznych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą

·         realizacja programów szkolenia sportowego,

·         zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia obiektów sportowych,

·         pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

·         pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych do celów szkolenia sportowego,

 

§2.

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Dzierzążnia i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni, na okres
od dnia 18 maja 2018 roku do dnia 8 czerwca 2018 roku  

§3.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

1.       Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, z wyjątkiem podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 4 tej ustawy

2.       Osoby prawne i jednostki organizacyjne działając na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3.       Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego .

4.       Spółdzielni socjalne.

5.       Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
( Dz. U. z 2017r., poz.1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz ni przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,- zwani dalej oferentami.

§4.

1.       Zadania, o których mowa w § 1, mogą  być realizowane w okresie: od podpisania umowy
do dnia 30 września 2018 roku

2.       Wójt Gminy Dzierzążnia zleca realizację zadań publicznych, o których mowa w § 1,
w zakresie, na zasadach i w terminach określonych w umowie.

3.       Na realizację zadań wybranych do realizacji  wyniku konkursu ofert, z budżetu gminy udzielana jest dotacja.

4.       Oferent ubiegający się o współpracę z Gminą Dzierzążnia w realizacji zadań określonych w
§ 1, zobowiązany jest wykazać się własnym wkładem finansowym pochodzącym z innych źródeł niż budżet gminy oraz winien prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem .

§5.

1.       Oferty na realizację zadań publicznych Gminy Dzierzążnia wymienionych w § 1 nalży składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Dzierzążni lub przesłać pocztą pod adres Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Dzierzążni. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

2.       Ofertę wraz z załącznikami umieszcza się w zamkniętej kopercie opisanej następująco:
“KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2018 roku” , dopisując : Zadanie nr. 1 lub 2,  podając pełną nazwę i adres referenta.

3.       Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z art. 14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2016, poz. 1817 ze zmianami), zwanej dalej ustawą

4.       Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie ofert wypełnione komputerowo w wersji drukowanej lub pisemnie pismem drukowanym, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 , poz. 1300) wraz z wymaganymi załącznikami. Oznacza to, że w ofercie nie należy zmieniać układu, treści i kolejności punktów/ pytań. Należy podać informacje we wszystkich możliwych punktach oferty, natomiast w przypadku, gdy punkt/ pytanie nie dotyczy oferenta bądź zgłaszanego przez niego projektu, należy w tym miejscu wpisać np. “Nie dotyczy”;
w przypadku znaku (*) należy postąpić zgodnie z instrukcją ( niepotrzebne skreślić).

5.       Ofert mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, przy czym należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.

6.       Do oferty dołącza się następujące załączniki:

·         Kopia aktualnego odpisu KRS, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym podmiotu składającego ofertę, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

·         W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta ( ów).

·         W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów

·         Oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.

7.       Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie określonym w §5 pkt.1 niniejszego zarządzenia lub podpisane przez osoby nieuprawnione do występowania
w imieniu podmiotu, zostaną odrzucone z powodu braków formalnych.

8.       Za dochowanie terminu i kompletności oferty odpowiada oferent.

9.       Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie działania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

10.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji jak też przyznania dotacji w wysokości określonej w ofercie. Kwota przyznania dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku, oferent musi odpowiednio dostosować zakres merytoryczny oraz finansowy zadania do realnie przyznanej dotacji, pod rygorem odmowy zawarcia umowy dotacji.

§6.

1.       Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 12 czerwca 2018 roku

2.       Oferty są opiniowane i oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

3.       W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

4.       Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży

5.       Członków Komisji powołuj Wójt Gminy Dzierzążnia, w tym także spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, kierując się przy tym posiadaną przez nich widzą i doświadczeniem w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs. Przy czym w skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty biorące udział w konkursie, których oferty rozpatrywać będzie ta Komisja.

6.       Regulamin pracy Komisji ustala Wójt Gminy.

7.       Podczas rozpatrywania ofert  Komisja Konkursowa ocenia przede wszystkim:

·         Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

·         Przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

·         Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy 1 będą realizować zadania publiczne;

·         Planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział własnych środków finansowych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

·         Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

·         Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8.       Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert oraz przekazuje oferty do Wójta Gminy wraz
z własnymi rekomendacjami.

9.       Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Dzierzążnia

10.   Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni. W terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu ofert osoba zainteresowana może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

11.   Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną  rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, stąd do Decyzji Wójta Gminy  Dzierzążni w sprawie wyboru ofert i wielkości przyznanych dotacji ni stosuj się trybu odwoławczego

12.   Dla ważności otwartego konkursu ofert wystarczające jest, gdy zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.

13.   Wójt Gminy Dzierzążnia unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Informacje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaj się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP, na stroni internetowej Gminy Dzierzążnia i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

§7.

1.       Wójt Gminy Dzierzążni, po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki zawiera umowy na realizację zadań publicznych z wyłonionymi w konkursie organizacjami pozarządowymi- zleceniobiorcą, podmiotem.

2.       Podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016, poz. 1300)

3.       Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy
o realizację zadania publicznego, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

 

§8.

1.       Środki uzyskane z dotacji na realizację zadania publicznego mogą być wykorzystane zgodnie
z zapisami umowy, przy czym żadne wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez organizacje i podmioty realizujące zadania, zaś stawki ni mogą przekraczać powszechnie obowiązujących na rynku.

2.       Środki uzyskane z dotacji na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na :

·         Prowadzenie działalności gospodarczej,

·         Prowadzenie działalności politycznej,

·         Prowadzenie działalności związków zawodowych, organizacji pracodawców
i samorządów zawodowych,

·         Prowadzenie działalności fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna,

·         Zakup gruntów

§9.

Podmioty, które otrzymują dotację na realizację zadań publicznych, są zobowiązane do :

·         Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

·         Korekty kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania dotacji wysokości innej niż wnioskowana

·         Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016, poz. 1300).

·         Informowania o dotowaniu zadania ze środków budżetu Gminy Dzierzążnia.

§10.

Zgodnie z art. 17 ustawy,  Wójt Gminy Dzierzążnia zlecając zadanie publiczne, dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności
i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

§11.

Podaje się do wiadomości, że na realizację zadań publicznych przyznano następujące kwoty:

 

§12.

      Zarządzenie wchodzi w życia z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Dzierzążnia

Witold Pająk


Załączniki:
1. wzor_oferty..pdf
2.wzor_oferty_harmonogram_realizacji.pdf
3.wzor_oferty_kalkulacja_kosztow.pdf
4.wzor_umowy.pdf
5.wzor_sprawozdania.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Adam Sobiecki
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobiecki Adam
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-18 10:44:02
  • Liczba odsłon: 851
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267012]

przewiń do góry