Zobacz podgałęzie

Protokół   VIII sesji   Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 17 czerwca   2019 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Krzysztofa Zimnego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 15.20.

Pan przewodniczący otworzył obrady VIII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy-   Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – panią Grażynę Zawłocką, Sekratarza Gminy- panią Monikę Konczewską,   wszystkich radnych, panią Reginę Sobczeńską   - kierownika GOPS, panią Bożennę Spodobalską- kierownika USC,   panią mecenas Danielę Nastaszyc , pana Mirosława Opolskiego- radnego Powiatu, pana Mariusza Cywińskiego- przedstawiciela Izb Rolniczych, dyrektorów szkół gminnych,   sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

            Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał- na stan 15 radnych obecnych było 14 radnych według listy obecności załączonej do protokołu.

              Pan Zimny odczytał nowy porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

1.       Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.

3.       Wystąpienia i zapytania.

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.       Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dzierzążnia za 2018 rok przez Wójta Gminy.

6.       Debata nad raportem.

7.       Podjęcie Uchwały Nr 61/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia wotum zaufania za 2018 rok.

8.       Przedstawienie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:

1)       Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Nr 1/2019 z dnia 28 maja 2019 roku   o opinii z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

2)       Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

3)       Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

4)       Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

9.       Podjęcie Uchwały Nr 62/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

10.   Podjęcie Uchwały Nr 63/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

11.   Podjęcie Uchwały Nr 64/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.

12.   Podjęcie Uchwały Nr 65/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

13.   Podjęcie Uchwały Nr 66/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

14.   Wolne wnioski i informacje.

15.   Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

       1.   Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Pawlak Radosław - jestem za

8. Piórkowski Ryszard- jestem za

9. Rydzewska Ewa- jestem za

10. Siedlecka Janina - jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 14 głosami.

 

Ad pkt 2

            Pan przewodniczący RG powiedział, że z protokołem z   VII sesji Rady Gminy

  w Dzierzążni zapoznał się w całości, odzwierciedla on przebieg sesji   i zawnioskował

  o przyjęcie go bez odczytania .

 

       1.   Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Pawlak Radosław - jestem za

8. Piórkowski Ryszard- jestem za

9. Rydzewska Ewa- jestem za

10. Siedlecka Janina - jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

 

 

Protokół z VII sesji przyjęto jednogłośnie 14 głosami bez czytania.

Ad pkt 3

Nie zgłoszono zapytań.

Ad pkt 4

Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

W okresie od 31 maja 2019 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe.

- W dniu 3 czerwca pan Wójt uczestniczył w obradach nowo ukonstytuowanej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zdrowotnego w Płońsku;

- W dniu 7 czerwca uczestnicy konkursu literackiego wzięli udział w   zorganizowanej przez urząd gminy wycieczce do Warszawy   .

- Trwają prace przy przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Nowe Gumino-Przemkowo i Pomianowo. Prace przebiegają sprawnie i prawdopodobnie zostaną wykonane do końca lipca.

- W dniu 11 czerwca z rąk Wojewody Mazowieckiego Zbigniewa Sipiery pan Wójt otrzymał   czek na dofinansowanie zadania budowy drogi we miejscowościach Nowe Gumino-Przemkowo.

- We współpracy z Grupą Zdrowie   wykonano prace remontowe w ośrodku zdrowia w Dzierzążni.

- W dniu 12 czerwca odbył się konkurs na stanowiska dyrektora szkoły w Dzierzążni i w Nowych Kucicach. Komisje konkursowe wyłoniły na kandydatów   na dyrektorów szkoły w Dzierzążni panią mgr Beatę Garlej i na dyrektora w Nowych Kucicach panią mgr Joannę Opolską- Lisińską.

- W dniu 14 czerwca odbył się przetarg na kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na kwotę 950 000,00 zł. Wpłynęły trzy oferty-   najkorzystniejszą ofertę złożył Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, który zaproponował oprocentowanie w wysokości 2,30 procenta.

- W dniu 15 czerwca   odbyły się wybory sołtysa wsi Wierzbica Pańska. Kandydowały trzy osoby , wygrał Pan Maciej Świderski.

 

Ad pkt 5, 6

                W tym punkcie pan Wójt przedstawił Raport o stanie Gminy Dzierzążnia za 2018 rok. Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym Wójt przedstawia raport o stanie Gminy Dzierzążnia za roku 2018. Dokument ten ma na celu przedstawienie sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz infrastruktury technicznej w   2018 roku. Nie ma wytycznych odnośnie formy raportu. Przy tworzeniu tego dokumentu pomagali kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i pracownicy dostarczając potrzebne dane.

Pan wójt w formie prezentacji przedstawił : Położenie, warunki klimatyczne i geodezyjne, władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne, zabytki, szkolnictwo, organizacje pozarządowe, straże pożarne, ludność i dynamikę zmian demograficznych. Omówił dane budżetowe, zadłużenie zaległości podatkowe, zadania inwestycyjne z roku 2018. Przedstawił dane dotyczące infrastruktury technicznej, gospodarowanie odpadami, zasób mieszkaniowy gminy. Raport jest dostępny na stronie internetowej gminy i każdy ma możliwość się z nim zapoznać.

                Pan przewodniczący Rady Gminy zarządził debatę nad raportem. Nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag odnośnie przedstawionego raportu- w debacie nikt nie zabrał głosu.

 

Ad pkt 7

                Pan przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 61/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia wotum zaufania za 2018 rok.

       1.   Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Pawlak Radosław - jestem za

8. Piórkowski Ryszard- jestem za

9. Rydzewska Ewa- jestem za

10. Siedlecka Janina - jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

  Uchwałę Nr 61/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia wotum zaufania za 2018 rok przyjęto jednogłośnie 14 głosami .

 

Ad pkt 8

 

                     W tym punkcie   zabrał głos Pan Wójt. Przedstawił on w formie prezentacji sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

Pan Wójt szczegółowo przedstawił strukturę budżetu gminy za 2018 rok, omówił dochody i wydatki budżetu gminy oraz dotacje.

Pan Sobiecki omówił inwestycje i remonty wykonane w Gminie Dzierzążnia w 2018 roku. Omówił wydatki w poszczególnych działach oraz zobowiązania gminy z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2018 roku.

          Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pytań do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

      Następnie głos zabrała    Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.   Pani Wiesława Jankowska. Podziękowała Panu Wójtowi za prawidłowe wykonanie budżetu, pracownikom Urzędu Gminy za współpracę z Radą Gminy, radnym za działania powodujące jak najlepsze wykonanie budżetu.

                     Pani przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 maja 2019 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

             Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Warszawie   Nr Ci.135.2019    Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie    z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie   wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał   opinię pozytywną z uwagami określonymi w uzasadnieniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

          Uchwała wraz z uzasadnieniem   stanowi załącznik do protokołu.      

        Następnie Pan Przewodniczący odczytał   Uchwałę Nr Ci.182.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia29 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia.

Wraz z uzasadnieniem uchwała stanowi załącznik do protokołu.

                     Pan Przewodniczący RG otworzył dyskusję na temat wykonania budżetu za 2018 rok. Nikt w dyskusji nie zabrał głosu.       

         

   Ad pkt 9

          W tym punkcie Pan   Przewodniczący Rady Gminy poinformował,

że realizujemy   Uchwałę Nr 62/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok .

       Pan Wójt w poprzednim punkcie szczegółowo omówił sprawozdanie z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

          Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pytań do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono..

    Pan Przewodniczący stwierdził, że na sali jest 14 radnych, co stanowi quorum   do

podjęcia uchwał i zarządził głosowanie nad przyjęciem   uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem   z wykonania budżetu za 2018 rok.

       1.   Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Pawlak Radosław - jestem za

8. Piórkowski Ryszard- jestem za

9. Rydzewska Ewa- jestem za

10. Siedlecka Janina - jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

 

     Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na sali, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się ? - 0 głosów.

  Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 62/VIII/2019 została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

                     Pan Przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 63/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

                     Zwrócił się do radnych z zapytaniem:

  Kto z Państwa radnych jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy   z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok, kto jest przeciwny a kto się   wstrzymał.

       1.   Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Pawlak Radosław - jestem za

8. Piórkowski Ryszard- jestem za

9. Rydzewska Ewa- jestem za

10. Siedlecka Janina - jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Turkowska Teresa- jestem za

13. Wróblewski Mariusz- jestem za

14. Zimny Krzysztof- jestem za

      Za wnioskiem głosowało 14 radnych obecnych na sali, przeciw-0, wstrzymało się 0.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 63/VIII/2019 w sprawie udzielenia   Wójtowi Gminy absolutorium   z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok została przyjęta jednogłośnie   i stanowi załącznik do protokołu.

       Pan Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi uzyskania absolutorium.

       Pan Wójt podziękował radnym za udzielone absolutorium, sołtysom za dobrą współpracę, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, pani Skarbnik, pani Sekretarz, pani Nastaszyc- radcy prawnemu, pracownikom urzędu za dobrą współpracę.

        

          Ogłoszono przerwę.     

 

Ad pkt 11

 

            W tym punkcie pani Sekretarz omówiła Uchwałę Nr 64/VIII/2019 Rady Gminy

  w Dzierzążni w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników .

Poinformowała, że 29 maja wpłynęło pismo od Prezesa Sądu Rejonowego w Płocku w sprawie dokonania przez Radę Gminy wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku- 1 osoba i w Sądzie Okręgowym w Płońsku- 1 osoba.

Pani Konczewska wyjaśniła, że ł awnikiem może zostać osoba, która spełnia poniższe wymogi:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • odznacza się nieskazitelnym charakterem,
 • ukończyła 30 lat i nie przekroczyła lat 70,
 • prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie. 

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i  innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby więziennej,
 • radni gminy, powiatu, województwa.

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać do 30 czerwca. Zgłoszeń mogą dokonywać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej 50 obywateli zamieszkujących stale na terenie Gminy i mających czynne prawo wyborcze.

Informacje w tej sprawie zostaną umieszczone na stronie internetowej UG.

Pan Przewodniczący RG poinformował, że na posiedzeniach komisji dokonano wyboru zespołu do wyboru ławników: przewodnicząca komisji- radna Siedlecka Janina, zastępca przewodniczącego- radny Radosław Pawlak, członek komisji- radna Kawecka Iwona, członek komisji- radna Iwona Kokosińska.

            Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 64/VIII/2019 Rady Gminy

  w Dzierzążni w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.

       1.   Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Pawlak Radosław - jestem za

8. Piórkowski Ryszard- jestem za

9. Rydzewska Ewa- jestem za

10. Siedlecka Janina - jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Wróblewski Mariusz- jestem za

13. Zimny Krzysztof- jestem za

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 12

            Pani Skarbnik omówiła   Uchwałę Nr 65/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono dochody o kwotę 33 643 zł. Są to dochody z następujących tytułów: w szkołach podstawowych zwiększono dochody o kwotę 21 412 zł; dotacje dla szkół na zakup podręczników w kwocie 15 302 zł; koszty egzekucyjne z tytułu nie spełniania obowiązku szkolnego- 110 zł; zwrot z PUP- zatrudnianie pracowników interwencyjnych- 6000 zł; dotacja na ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”- Etap III w kwocie 7611 zł; zwiększono dochody z tytułu wpłat vat za sprzedaż nieruchomości w kwocie 44660 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 16 041 968,16 zł. Wprowadzone dochody zostały przeznaczone na wydatki bieżące.

Wydatki po zmianie wynoszą 17 886 968,16 zł.

Pytań do uchwały nie zgłoszono. Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 65/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

       1.   Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Pawlak Radosław - jestem za

8. Piórkowski Ryszard- jestem za

9. Rydzewska Ewa- jestem za

10. Siedlecka Janina - jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Wróblewski Mariusz- jestem za

13. Zimny Krzysztof- jestem za

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13

Pani Skarbnik omówiła Uchwałę Nr 66/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.                                                                                                            W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:                                                            Dochody z Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości 33 643 zł dostosowano do uchwały budżetowej.                                                                                                                   W wydatkach dokonano następujących zmian:                                

·            Administracja publiczna- Pozostała działalność-zwiększono o kwotę 4730 zł- utrzymanie pracowników interwencyjnych;

·          Ochotnicze straże pożarne- dokonano zmian między paragrafami, zwiększono opłaty za usługi telekomunikacyjne;

·          Oświata i wychowanie- dokonano zmian na brakujących paragrafach oraz wprowadzono dotację na zakup podręczników w kwocie 15 302 zł. Zwiększono opłaty za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach w kwocie 6 000 zł;

·          Pomoc społeczna- dokonano zmian między paragrafami- zwiększono środki na opłatę za domy pomocy społecznej i domy dziecka, zmniejszono natomiast te paragrafy, na których istnieje możliwość ograniczenia wydatku;

·          Stypendia- zwiększono o kwotę 1300 zł;

·          Oświetlenie dróg- dokonano przesunięć między paragrafami;

·          Gospodarka odpadami- wprowadzono dotację na usuwanie azbestu w kwocie 7611 zł. Kwota ta stanowi 50% kosztu kwalifikowanego zadania.

Pytań do uchwały nie zgłoszono. Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie   Uchwałę Nr 66/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

       1.   Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Pawlak Radosław - jestem za

8. Piórkowski Ryszard- jestem za

9. Rydzewska Ewa- jestem za

10. Siedlecka Janina - jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Wróblewski Mariusz- jestem za

13. Zimny Krzysztof- jestem za

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 14

            Pan radny Pawlak zgłosił zastrzeżenia odnośnie lekarza przyjmującego w przychodni w Dzierzążni. Zapytał, czy mamy jakiś wpływ na dobór personelu medycznego.                                                             Pan wójt obiecał porozmawiać z menadżerem w tej sprawie.                                         Pan Cywiński – przedstawiciel Izb Rolniczych w imieniu mieszkańców Korytowa zgłosił problem z drogą. Wzdłuż drogi przeprowadzono przewody energetyczne, rozkopano pobocza i drogę i tak pozostawiono. Na asfalcie zalega maź a pobocza są poobrywane. Rada Gminy jest wszechmocna i wszechwiedząca i wyraziła zgodę na taką inwestycję.                   Pan Wójt powiedział, że inwestycja nie jest jeszcze zakończona. Gmina otrzymuje pieniądze za udostępnienie działek gminnych pod instalacje.                                                          Pan Wójt poinformował o jeszcze innym problemie- w godzinach wieczornych spada ciśnienie wody. Jeśli będzie bardzo duże zużycie, to pompy mogą nie wytrzymać i wody nie będzie. Poprosił o racjonalne gospodarowanie wodą.                                                            Pan Przewodniczący RG będący konserwatorem w Zakładzie Usług Wodnych w Mławie powiedział, że sprawa ta dotyczy terenu Kucic. Dzwonią mieszkańcy, że nie ma wody. Woda jest kradziona, będą kontrole w celu ustalenia sprawców. Kary są wysokie.

            Pani radna Siedlecka zwróciła się do przedstawiciela Izb Rolniczych. Ubliżał radnym, że RG jest wszechwiedząca i podjęła uchwałę w spawie przeprowadzenia przewodów wzdłuż drogi bez konsultacji z mieszkańcami. Radni nie podejmowali uchwały w tej sprawie, bo to nie jest w ich kompetencjach. Pan Cywiński nie wyjaśnił nawet, o jaką inwestycję chodzi.                  Pan radny Pawlak poprosił, żeby wyjaśniono o jaką inwestycję chodzi.                                    Pan Cywiński powiedział, że Powiat nie wyraził zgody na przeprowadzenie tych przewodów wzdłuż drogi powiatowej. Nic się nie mówi mieszkańcom, ktoś z pracowników jest oddelegowany do tej inwestycji i powinien sytuację monitorować. Przez dwa tygodnie droga była rozkopana a do dziś nie jest uporządkowana.                                                                           Pan Zimny zapytał, gdzie był inspektor nadzoru budowlanego. Pan Wójt zrobi wszystko, żeby przywrócić stan pierwotny.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Ad pkt 15

            Pan Przewodniczący rady Gminy zamknął obrady VIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Gzylewska Jolanta

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-10 13:43:15
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-10 13:44:35
 • Liczba odsłon: 975
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278358]

przewiń do góry