Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni


odbytej w dniu 14 sierpnia 2009 roku w sali konferencyjnej


Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani


Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w DzierzążniPorządek obrad


 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 5. Podjęcie Uchwały Nr 141/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 w ramach osi LEADER.

6. Podjęcie Uchwały Nr 142/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

7. Podjęcie Uchwały Nr 143/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej miejscowości Gumowo - Sarnowo- Góry – Etap I” w ramach Programu Wieloletniego pn. NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH W LATACH 2008 – 2011”,

8. Podjęcie Uchwały Nr 144/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu, z banku wyłonionego w drodze przetargu.

9. Podjęcie Uchwały Nr 145/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającej Uchwałę Nr 41/VII/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy Dzierzążnia oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

10. Podjęcie Uchwały Nr 146/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

11. Sprawy różne.

12.Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10-tej a zakończyły o godzinie 14.30.

Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXVI Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Panią mecenas Danielę Nastaszyc, Panią doktor Aleksandrę Paszkowską, Pana Franciszka Goszczyńskiego- Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni, Panią Bożenę Nowakowską- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, przedstawicielki ,,Płońszczaka” i ,, Tygodnika Ciechanowskiego” oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy wg listy obecności załączonej do protokołu.

Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie o głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka i złożyła wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni. Uchwała ta jako intencyjna została podjęta 4 maja 2009 roku. Otrzymano opinię Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Prawny Oddział w Delegaturze- Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie, w której napisano, że nie wskazano adresu zakładu, który w czasie likwidacji dotychczas istniejącego będzie świadczył usługi dla pacjentów. W załączniku do uchwały intencyjnej znalazł się projekt uchwały, w którym wskazano termin likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni na okres 01 wrzesień do 30 listopad 2009 roku. Na dzisiejszą sesję Pani radna Braulińska- Korycka ma przygotowaną uchwałę likwidacyjną i prosi o wprowadzenie jej do porządku obrad. W maju podjęto uchwałę intencyjną, gdyż Pan Wójt prosił o nie podejmowanie pochopnych i przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Wydział Prawny Urzędu Wojewódzkiego wysłał 2 pisma opiniujące przesłany projekt uchwały: jedno do Pana Wójta a jedno do Rady Gminy Dzierzążnia. W pismach tych wydział prawny stwierdził, że uchwała podjęta w maju z naruszeniem prawa ( załącznikiem uchwały intencyjnej był projekt ostatecznej uchwały o likwidacji ).

Następnie głos zabrał Pan Wójt, który stwierdził, że dzisiejsze obrady zostaną zdominowane przez dyskusję dotyczącą likwidacji SG ZOZ a na dalszy plan odejdzie tematyka ważnych uchwał, które znajdują się w porządku obrad. Na posiedzeniach komisji nie padła propozycja rozszerzenia porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie likwidacji SG ZOZ. Nie ma potrzeby likwidacji dotychczas istniejącego zakładu opieki zdrowotnej dla kaprysu jednej osoby. Społeczeństwo gminy jest przeciwne takiemu przekształceniu. W maju przyjęto projekt uchwały, który okazał się bublem i przyniósł wstyd gminie. Załącznik do uchwały został uchylony. Pani radna Braulińska- Korycka powiedziała, że na posiedzeniu Rady Społecznej Pan Wójt odczytał fragmentarycznie odpowiedź nadzoru prawnego w sprawie uchwały, co jest nieprawdą. Pani radna do tej pory uczyniła wiele zła, za co powinna przeprosić. W tworzonych przez nas uchwałach Pani radna zwraca uwagę na każdy drobiazg a opinia z Ciechanowa wskazująca, że uchwałę podjęto z naruszeniem prawa jest dla niej nieważna, gdyż twierdzi, że uchwała jest dobra. Pan Wójt chce, aby ośrodek zdrowia funkcjonował poprawnie, jeden lekarz nie jest w stanie zapewnić należytej opieki takiej liczbie pacjentów. Często nie ma lekarza, a jest tylko sama pielęgniarka, która wypisuje recepty. Uważa, że nie należy tej uchwały wprowadzać do porządku obrad. Pani radna na ostatniej sesji przekazała informację, że Pani stomatolog postawiła warunek, że jeśli odejdzie Pani doktor Paszkowska to ona również. W rozmowie z Panem Wójtem Pani Mackiewicz- Dadan zaprzeczyła, że coś takiego powiedziała.

Dalej głos zabrała Pani Jankowska, która stwierdziła, że była na posiedzeniu Rady Społecznej i Pan Wójt odczytał pismo z nadzoru prawnego we fragmentach.

Pan Wójt stwierdził, że przy odczytywaniu opinii nadzoru w sprawie ważności uchwały pominął tylko przepisy prawne.

Pani mecenas Daniela Nastaszyc stwierdziła, że skoro złożono wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad, to musi on być poddany głosowaniu. Jeśli chodzi o stronę formalną podejmowania uchwały o likwidacji SG ZOZ, to zgodnie z ustawą o ZOZ oraz naszym statutem procedura powinna być powtórzona, tzn. podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni winno być poprzedzone przyjęciem projektu uchwały o likwidacji i zobowiązaniem Pana Wójta do przesłania jej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Prawnego Oddział w Delegaturze- Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie w celu zaopiniowania.

Pani radna Braulińska- Korycka powiedziała, że opinię Wydziału Prawnego dotyczącą projektu uchwały likwidacyjnej już mamy i całej procedury nie musimy powtarzać, tylko proponuje podjęcie uchwały właściwej.

Pani doktor Paszkowska odczytała pismo z Nadzoru Prawnego skierowane do Pana Wójta

i stwierdziła, że uchwała jest ważna.

Pani radczyni urzędu gminy stwierdziła, że zapoznała się z treścią pism z Nadzoru Prawnego, w których jest wskazane, że Uchwałę Nr 132/XXIII/2009 Rady Gminy Dzierzążnia podjęto z naruszeniem prawa. Ze względu na to, że była to uchwała intencyjna, to nie podlegała ocenie ani uchyleniu.

Pan Wójt przypomniał też, że w piśmie z Nadzoru Prawnego wskazano, że opinia wojewody ,,wymaga oceny projektu uchwały przy zastosowaniu nie tylko kryterium legalności ale również celowości, rzetelności i gospodarności”. Pan Wójt poinformował, że wpłynęło do niego pismo mieszkańców domu nauczyciela, w którym mieści się ośrodek zdrowia. Mieszkańcy wyrażają obawę, że w przyszłości budynek zostanie wykupiony przez Panią Paszkowską. Jeśli chcemy zlikwidowania placówki, to utwórzmy zakład budżetowy, którego finanse będą prowadzone przez gminę, a lekarz będzie zajmował się leczeniem pacjentów, a nie biurokracją.

Pani radna Krysiewicz stwierdziła, że 75% mieszkańców nie wyraża zgody na przekształcenie.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek formalny złożony przez radną

Braulińską- Korycką w sprawie rozszerzenia porządku obrad o uchwałę w sprawie likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni.

Glosowało 15 radnych obecnych na sali. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało

8 radnych, przeciw było 7 radnych. Rozszerzono porządek obrad zwykłą większością głosów.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała nowy porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez 15 radnych obecnych na sali.

Ad pkt 2

Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem XXV Sesji Rady

Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r., który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytania. Wniosek swój poddała pod

głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Protokół z XXV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.


Ad pkt 3


W tym punkcie o głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka i złożyła dwa zapytania do Pana Wójta:

 1. Kiedy zostanie zremontowany budynek komunalny w Wilamowicach? Na początku roku była złożona obietnica ze strony Pana Wójta, że remont będzie przeprowadzony. Do tej pory budynek się wali a obiecanego remontu nie ma.

 2. Mieszkańcy Nowego Sarnowa proszą o poprawienie drogi żwirowej wzdłuż łuku drogi bocznej, przy której mieszkają p. Bułka i p. Paładiczuk. Droga jest w złym stanie i mieszkańcy pytają, czy mogą liczyć na pomoc w tej sprawie.


Ad pkt 4


W okresie sprawozdawczym zostały rozstrzygnięte przetargi 21.07.2009r.

na budowę 2 przydomowym oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowe Kucice dla dwóch wspólnot mieszkaniowych. Z siedmiu ofert najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „Zakład Usługowo – Handlowy „ z Lipna na sumę 158 600zł. Prace zostały rozpoczęte. W chwili obecnej trwają prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową. Rozliczenie zadania nastąpi do końca bieżącego roku.

28.08.2009r. zostanie podpisany akt notarialny z Agencją Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa

na przekazanie Gminie działki nr 20/12 pod budowę jednej z oczyszczalni.

24.07.2009r. przeprowadzono dwa przetargi na drogi gminne:

I obejmujący 3 zadania:

1/ Nowe Kucice – Korytowo o długości 1130mb.

2/ Korytowo o długości 750mb

3/ Błomino Jeże o długości 1072mb.

Z pięciu ofert najkorzystniejszą zgłosiła firma „WAPNOPOL” na kwotę 955 701zł. brutto.

II obejmujący zadanie

1/ Błomino Gumowskie o długości 1472mb.

Podobnie jak w pierwszym przetargu drugi również wygrała firma „WAPNOPOL” na sumę

390 522zł.

Zadania zostaną wykonane i rozliczone do końca 2009r.

13.07.2009r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie drogi Błomino Jeże w ramach FOGR, kwota dofinansowania 60 tyś zł.

29.07.2009r. została podpisana umowa z UM WM na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Starczewie. Kwota dofinansowania 66 287zł. Samochód zostanie zakupiony a dotacja rozliczona do końca października br.

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza otrzymaliśmy potwierdzenie na dofinansowanie gminnych inwestycji w ramach komponentów:

a/ komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych – w kwocie 70 tyś. Na zakup lekkiego samochodu transportowego z przeznaczeniem dla placówek oświatowych do przewozu dzieci.

b/ komponent C – Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 193 tyś. na przebudowę drogi gminnej we wsi Błomino Gumowskie

Samochód zostanie zakupiony w drodze przetargu a rozliczona dotacja do końca października br.

Trwają prace dotyczące rozbudowy Centrum Gumina w ramach którego budowany jest parking oraz świetlica wiejska. Parking zostanie wykonany do końca sierpnia a pierwszy etap budowy świetlicy do końca grudnia br.

W związku ze złożonym w dniu 18 czerwca 2009r. protestem do Wojewody Mazowieckiego w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosków w ramach RPO WM działanie

3.1 dotyczące dwóch inwestycji pn:1/ „Przebudowa drogi gminnej nr 0712020 i nr 0712029 Nowe Kucice – Korytowo – Kadłubowo”, nr rejestracyjny RPO/00447 2/ „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice” , nr rejestracyjny RPO/01663.

Po szczegółowej analizie materiałów źródłowych decyzją Wojewody protest został rozpatrzony pozytywnie a wnioski skierowane do ponownej oceny, rozstrzygnięcie wojewody do wglądu.

Aktualnie oczekujemy na ponowna ocenę i ostateczne wyjaśnienie zaistniałej sprawy.

Nadal trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dróg ujętych

w planie inwestycyjnym: Nowa Dzierzążnia, Kadłubowo, Gumino, Gumowo – Józefina - Sarnowo Góry.

Trwa kontrola kompleksowa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.

Inne zadania administracyjne realizowane są na bieżąco.

Ad pkt 5


W tym punkcie pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska przekazała głos Wójtowi Gminy, który omówił projekt Uchwały Nr 141/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 w ramach osi LEADER. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze zostało wybrane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji, ale Pan Wójt zapozna z nim Państwa sołtysów.

W dniu 2 czerwca 2009r. została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze.

Po konsultacjach z Wójtami Zarząd LGD w dniu 02 czerwca 2009r. podjął uchwałę

o wysokości składek członkowskich. Kwota ta została ustalona w następujący sposób:

Składka członkowska od osób prawnych = 2,50zł x liczba mieszkańców

Składka tak wyliczona jest jednorazową składką członkowską dla gminy za lata 2009 – 2015.

Do wyliczenia przyjmuje się liczbę mieszkańców określoną w Lokalnej Strategii Rozwoju

wg stanu na dzień 31.12.2006r. Efektem wspólnych działań będzie przede wszystkim wzrost aktywności mieszkańców, nowe miejsca pracy, nowe obiekty kulturalno – rekreacyjno – sportowe itp. Każda gmina złoży jeden wniosek w 2010 roku, na który otrzyma dofinansowanie w wysokości około 100 tys. zł. Pieniądze te będzie można przeznaczyć na budowę parkingu w Skołatowie lub też inną inwestycję.

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 141/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 w ramach osi LEADER. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 141/XXVI/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


.Ad pkt 6


W tym punkcie Pan Wójt omówił projekt Uchwały Nr 142/XXVI/2009 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

Starosta Płoński wystąpił o pomoc finansową w roku 2010 na realizację zadania pod nazwą ,, Przebudowa drogi nr 3030W Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin odcinek od drogi nr 10 do Zbyszyna długości 7,4 km” inwestycja planowana do realizacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych. Gmina sfinansuje koszty udziału własnego Powiatu w wysokości 520 000 zł tj. 40% z sumy 1 300 000 zł. Powyższe środki finansowe będą zagwarantowane w budżecie gminy na 2010 rok. Nasza gmina jest w dobrej kondycji finansowej i powinniśmy skorzystać

z szansy zremontowania takiego odcinka drogi za niewielkie pieniądze. Na drodze tej jest duży ruch. Dojeżdżają tam rolnicy do skupu zboża, wożone są transporty z burakami. Pan Wójt prosi o przyjęcie tej uchwały.

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr142/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw był jeden, 3 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr 142/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 7

W tym punkcie Pani Przewodnicząca oddała głos Panu Wójtowi, który omówił projekt Uchwały Nr 143/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej miejscowości Gumowo - Sarnowo- Góry – Etap I” w ramach Programu Wieloletniego pn. NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH W LATACH 2008 – 2011”.

Powyższa droga jest kolejną inwestycją zmierzającą do poprawy infrastruktury drogowej Gminy Dzierzążnia. Podjęcie powyższej Uchwały jest konieczne w celu złożenia wniosku

o dofinansowanie i dlatego Pan Wójt prosi o poparcie w tej sprawie. Inwestycja została podzielona na dwa etapy: I Etap od początku Gumowa do Sarnowa Góry, II Etap przez Sarnowo Góry do Wilamowic. W Sarnowie Górach potrzebna jest zgoda rolników na oddanie części własnych gruntów na poszerzenie drogi, gdyż istniejąca ma szerokość 4 m. Jeśli rolnicy wyrażą na to zgodę będzie realizowany II Etap inwestycji ( są zarezerwowane pieniądze na sporządzenie dokumentacji na drogę z II Etapu).

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 143/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej miejscowości Gumowo - Sarnowo- Góry – Etap I” w ramach Programu Wieloletniego pn. NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH W LATACH 2008 – 2011”. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 143/XXVI/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 8


W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Gminy- Panu

Mirosławowi Opolskiemu, który przedstawił radnym projekt Uchwały Nr 144/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu z banku wyłonionego w drodze przetargu. Przygotowano wnioski o dofinansowanie w ramach PROW budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Procedura naboru i rozpatrywania wniosków przedłużyła się, dlatego decyzję o przyznaniu dotacji poznamy pod koniec roku. Mieszkańcy naszej gminy już drugi rok czekają na realizację tej inwestycji, wpłacili wkład własny. Mamy środki własne w wysokości 425 000 zł. Gmina znajduje się w dobrej kondycji finansowej i dlatego dobrym rozwiązaniem wydaje się zaciągnięcie kredytu do wysokości kosztorysowej inwestycji tj. w wysokości 1 275 000 zł na okres 5 lat. Jeśli chcemy zrealizować tę inwestycję w bieżącym roku to musimy podjąć decyzję o zaciągnięciu kredytu.

Na posiedzeniach komisji większość radnych wypowiedziała się za zaciągnięciem takiego zobowiązania, gdyż nie jest ono zagrożeniem dla funkcjonowania gminy. Ze względu na fakt, że mieszkańcy długo czekają na budowę oczyszczalni Pan Wójt prosi o przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na ten cel.

Dalej o głos poprosiła Pani radna Wiesława Jankowska. Jest ona przeciwna zaciągnięciu kredytu ze względu na kończącą się kadencję radnych. Gdyby decyzja ta była podejmowana na początku kadencji, to ona by ją poparła a w tym przypadku nie chce zostawiać długów radnym, którzy zostaną wybrani na następną kadencję w przyszłym roku. Uważa ona, że odsetki i prowizja od takiego kredytu stanowią poważną sumę. Kryzys dotyka wszystkich, także rolników i jeśli kredyt ma być spłacany z wpływów z podatków to nie wiadomo, czy starczy pieniędzy na ten cel. Sama ma takie szambo i jest niezadowolona, bo śmierdzi.

Następnie o głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka. Przypomniała ona,

że jeszcze na poprzedniej sesji Pan Wójt podkreślał, że nie mamy żadnych kredytów i jest to sukces, a teraz chce wziąć kredyt. Na taki cel można pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Są one znacznie niżej oprocentowane a jeśli zostaną poprawnie wykorzystane mogą ulec umorzeniu. Kwota umorzona może być przeznaczona na inny cel ekologiczny w gminie. Czekaliśmy tyle czasu na oczyszczalnie to poczekajmy do decyzji, czy dostaniemy dofinansowanie, czy też nie. Szamba źle działają bo jest zła technologia. Nie są przeprowadzane badania przepuszczalności gleby. Nie fundujmy sobie na kredyt wadliwej inwestycji. Gdy będziemy pewni o otrzymaniu dofinansowania z PROW, wtedy będzie można podjąć decyzję o zaciągnięciu kredytu. Pan Wójt powiedział, że Pani radna Braulińska- Korycka wstrzymuje wszystkie inwestycje. Gdy była podejmowana decyzja w sprawie budowy Centrum Gumina jako jedyna wstrzymała się od głosu, podobnie było z głosowaniem na budowę 4 odcinków dróg. Za radą Pani radnej żadnej inwestycji byśmy nie zrobili. Drugi rok mieszkańcy czekają na szamba, niektórzy mają nowe domy i nie mogą się wprowadzić, bo nie mają szamb. Do końca kadencji został jeszcze rok i powinniśmy przez ten czas normalnie funkcjonować. W tym roku poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki i dlatego powinno się odprowadzać wodę z oczyszczalni, aby funkcjonowały one poprawnie. Wójt nie chce zadłużyć gminy ponad miarę, bierzemy pod uwagę zaciągnięcie kredytu gdyż jesteśmy w stanie go spłacić bez wyrzeczeń. Rada Gminy podzieliła się i pewna grupa radnych jest zawsze na nie. Pani radna Jankowska ma u siebie przydomową oczyszczalnię i dlatego nie zależy jej, aby inni mieli ją jak najszybciej, dlatego jest przeciwna kredytowi.

Dalej o głos poprosiła Pani radna Jankowska. Powiedziała, że wypowiadała się w swoim imieniu, do czego ma prawo. Złożyła reklamację na szambo, bo źle funkcjonuje, ale jeśli się okaże, że to jej wina to przyjmie taką decyzję. Wójt ze względu na zajmowane stanowisko musi realizować inwestycje i nie jest to żaden sukces a powinność.

Pani radna Braulińska- Korycka stwierdziła, że nie jest przeciw budowie przydomowych oczyszczalni ale chce wstrzymania się z podjęciem decyzji o kredycie do decyzji PROW w sprawie dofinansowania. Chce też, aby zaciągnięto tańszy kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Sołtysi wypowiedzieli się za jak najszybszym rozpoczęciem budowy oczyszczalni nawet ze środków pochodzących z kredytu, gdyż mieszkańcy długo czekają na realizację tej inwestycji.

Pani Skarbnik Grażyna Zawłocka powiedziała, że do materiałów informacyjnych dołączyła przepływy środków budżetowych. Odsetki kredytu będą włączone do wydatków w budżecie a raty spłacane 4 razy w roku z wolnych środków. Na kredyt zostanie ogłoszony przetarg i wybierzemy bank proponujący nam najkorzystniejsze warunki.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 144/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu z banku wyłonionego w drodze przetargu i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych

na sali- 11 radnych zagłosowało za, 3 radnych glosowało przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 144/XXVI/2009 została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 9

W tym punkcie Pani Skarbnik Grażyna Zawłocka przedstawiła projekt Uchwały

Nr 145/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającej Uchwałę Nr 41/VII/2007 z dnia

14 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy Dzierzążnia oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwałę musimy zmienić, gdyż zmieniła się ustawa i musimy się dostosować. Jest to wymóg formalny.

Dalej o głos poprosiła Pani radna Braulińska- Korycka. Zapytała ona o celowość podejmowania takiej uchwały, skoro na poprzedniej sesji podjęliśmy decyzję o nie tworzeniu w przyszłym roku funduszu sołeckiego. Dziś wprowadzamy zapis o składaniu wniosków przez sołtysów do Pana Wójta zawierających wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z nie istniejącego funduszu sołeckiego. W momencie podjęcia decyzji o utworzeniu takiego funduszu podejmiemy stosowną uchwałę.

Pani Radczyni Daniela Nastaszyc wyjaśniła, że nie stworzyliśmy funduszu sołeckiego na 2010 rok, ale nie wiemy, jak będzie w następnych latach. Uchwała ta nie stoi niczemu na przeszkodzie

a określa procedurę uchwalania budżetu, żeby sołtysi zapoznali się jak to powinno przebiegać

w przyszłości. Nie ma przeciwwskazań do podjęcia tej uchwały.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 145/XXVI/2009 Rady Gminy

w Dzierzążni zmieniającej Uchwałę Nr 41/VII/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy Dzierzążnia oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali- 13 radnych zagłosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr 145/XXVI/2009 została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 10

W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła projekt Uchwały Nr 146/XXVI/2009 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

W propozycjach zmian do uchwały budżetowej proponuje się przyjąć następujące zmiany:

W dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejszono środki w wysokości 1 275 000,00 pochodzące

z PROW celem zabezpieczenia wkładu własnego ( kredyt inwestycyjny) na realizację inwestycji

,, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia”.

W dziale Transport wprowadzono dotację w kwocie 193 000,00 pochodzącą z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej – Komponent C z przeznaczeniem na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Błomino Gumowskie. Ostateczna wartość inwestycji wynosi 404 981,00, zabezpieczenie wkładu własnego 202 000,00.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne wprowadzono dotację celową na dofinansowanie przez województwo mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Starczewo Wielkie na podstawie zawartej Umowy Nr ON.BI.I.3011-20-262/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w wysokości 66 287,00 oraz zabezpieczono wkładem własnym w wysokości 64 000,00. Całkowita wartość inwestycji wynosi 130 287,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie wprowadzono dotację w kwocie 70 000,00 pochodzącą

z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych – Komponent B, którą zabezpieczono wkładem własnym w tej samej wysokości z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu dzieci z terenu gminy Dzierzążnia. Całkowita wartość inwestycji wynosi 140 000,00 zł.

W dziale Opieka społeczna zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 3 186,00 celem zwiększenia o kwotę 3 186,00 jako zadania własne finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85214 zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 29 800,00 celem zwiększenia o kwotę 29 800,00 jako zadania własne, finansowane z budżetu państwa.

Powyższe zmniejszenia/zwiększenia planu następuje w wyniku zmiany ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie Ustawy o GOPS. Pismo MUW Nr FIN.I.-301/3011/852/111/09 z dnia 31 lipca 2009 roku.

Rozdział 85295 wprowadzono dotacje celowe z Proakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w wysokości 19 327,00 oraz dotację dla GOPS z przeznaczeniem na realizację programu ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie pisma MUW Warszawa FIN.I.-301/3011/852/65/09.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono dotację w kwocie 6 096,00 na podstawie pisma MUW Warszawa FIN I 301/3011/854/38/2009 z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

W wydatkach budżetu gminy:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się środki na inwestycjach ,, Budowa hybrydowych oczyszczalni ścieków w Kucicach” o kwotę 50 000,00 zł.

Wartość ostateczna inwestycji wynosi 85 000,00 zł czyli 170 000,00 zł łącznie.

W dziale Transport i łączność- drogi powiatowe- Zwiększa się środki z przeznaczeniem na:

1. opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Gumowo w wysokości       4 000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianie wynosi 24 000,00 zł.

2. opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Dzierzążnia Nowa w wysokości 2 000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianie wynosi 10 000,00 zł.

3. zmniejsza się udział własny środków przeznaczonych na inwestycję Błomino Jeże o kwotę 97 267,00. Ostateczna wartość inwestycji wynosi 332 000,00 zł.

4. zmniejszenie udziału własnego na inwestycję Nowe Kucice – Korytowo- Kadłubowo o kwotę 50 000,00 zł. Ostateczna wartość inwestycji wynosi 1 588 248,00 zł.

Wkład własny 650 000,00 zł.

5. zwiększenie wkładu własnego na inwestycję ,, Przebudowa drogi gminnej Kucice” w wysokości 105 000,00 zł.

6. w dziale Gospodarka mieszkaniowa- zwiększono środki na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń SG ZOZ w Dzierzążni o kwotę 10 267,00 zł.

7. W dziale Administracja publiczna zwiększono środki niezbędne na dokonywanie odpisów na FŚS W administracji samorządowej zwiększono środki o kwotę 9 300,00 celem zabezpieczenia na składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007- 2013 na podstawie Uchwały z dnia 14 sierpnia 2009 roku

 8. W rozdziale pozostała działalność dokonano zwiększeń na pozycji wynagrodzenia i składki ZUS pracowników interwencyjnych.

9. Dział 757 czyli obsługa długu publicznego zabezpiecza się środki w wysokości 10 400,00 z przeznaczeniem na opłatę prowizji i odsetek od zaciągniętego kredytu.

W Oświacie przesunięcie środków- zmniejsza się na pozycjach, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku, zwiększa się natomiast na pozycjach brakujących.

10. Dział 852 rozdział 85295 w ramach realizowanego programu integracji społecznej- Proakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich- zwiększono dotację w wysokości 19 327,00 oraz wprowadzono dotację na pomoc państwa w zakresie dożywiania dla GOPS w wysokości 1 632,00 zł.

Budżet po zmianach wynosi:

Po stronie dochodów- 11 926 972,15

Po stronie wydatków- 14 529 791,15

Różnica między dochodami i wydatkami 2 602 819,00- wprowadzenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do wydatków budżetu gminy oraz zaciągnięcia kredytu.

Następnie o głos poprosiła Alina Braulińska- Korycka, która zgłosiła uwagi do & 9 Uchwały

Nr 146/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni. Stwierdziła, że według niej upoważnienia dla Wójta do zaciągania kredytów i zobowiązań w takiej wysokości są nadużyciem. U nas Pan Wójt jest upoważniony do zaciągania kredytów do 2 000 000,00 zł ( pkt 1 ), co stanowi 20% budżetu gminy a dla porównania w gminie Joniec kwota ta wynosi 50 000,00 zł, co stanowi 1% budżetu tamtejszej gminy. Podobnie jest w pkt 2b gdzie Pan Wójt może zaciągać zobowiązania na łączną kwotę 1 000 000,00 zł. W pkt 2c zobowiązania wieloletnie wykraczające poza rok budżetowy w wysokości do 2 000 000,00 zł- dając upoważnienie na taką kwotę rodzą się wątpliwości, jak będą formułowane umowy. W pkt 6 upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Dlaczego mamy lokować pieniądze w innych bankach a nie w tym, który obsługuje naszą gminę. Dlatego też Pani radna składa wniosek formalny o zmiany w & 9 omawianej uchwały. Czy będą przegłosowywane poszczególne punkty paragrafu czy cały paragraf?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że uchwała została zatwierdzona przez dyrektora RIO i jest dobra.

Pani radna Braulińska- Korycka powiedziała, że nie chodzi o to, że jest niezgodna z przepisami ale że upoważnienia przyznane Panu Wójtowi są zbyt duże.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała radnym, że przez tyle lat sprawowania władzy przez Pana Wójta nigdy nie doszło do oszustw z jego strony. Zastanawia, jaką miarę przykłada Pani radna Braulińska- Korycka do Pana Wójta i radnych. Dlaczego neguje wszystkie uchwały i wnioski?

Pan Wójt zapewnił, że nigdy nie zdefraudował i nie zdefrauduje żadnych gminnych pieniędzy a cała sytuacja jest żenująca. Dlaczego Pani radna do porównań wybrała gminę Joniec a nie np. gminę Załuski, w której zaciąga się kredyty na wykonywane inwestycje? Pani radna udowadnia, że jeśli jest zapis w uchwale, to można zdefraudować dużą sumę pieniędzy. Wszystkie omawiane uchwały pani radna chce podważyć i w ten sposób uniemożliwić wprowadzenie ich w życie. Jaki jest cel jej działania? Chce, aby w gminie nie doszły do skutku żadne inwestycje, aby potem oskarżyć Wójta, że nic nie robi.

Pani radna Braulińska- Korycka złożyła wniosek formalny o przegłosowanie zmian w Uchwale  Nr 146/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni.

Pani Przewodnicząca ogłosiła krótką przerwę, aby Pani radna na piśmie sprecyzowała proponowane przez siebie zmiany w omawianej uchwale.

Po krótkiej przerwie Pani radna Braulińska- Korycka zaproponowała zmiany.

W & 8 limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- zamiast 2 000 000,00 zł wprowadzić 1 000 000,00 zł. Pani Skarbnik przypomniała, że w grudniu 2008 roku podjęto uchwałę w tej sprawie a poza tym, jeśli dokonamy tej zmiany nie otrzymamy kredytu, gdyż jego wysokość przekracza sumę 1 000 000,00 zł. W związku z takim wyjaśnieniem Pani radna wycofała proponowaną zmianę w & 8.

Następna zmiana dotyczy & 9 pkt 1- Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2 000 000,00 zł- Proponowana zmiana do 1 000 000,00 zł.

W & 9 pkt 2c- zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł- proponowana zmiana do 1 000 000,00 zł nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 500 000,00 zł- proponowana zmiana 250 000,00 zł na realizację wydatków bieżących.

Pani Skarbnik powiedziała, że przyjęcie tych poprawek uniemożliwi otrzymanie kredytu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w Uchwale

Nr 146/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Za przyjęciem zmian było 4 radnych, 7 zagłosowało przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Wniosek Pani radnej Braulińskiej- Koryckiej o wprowadzenie zmian w uchwale odrzucono.

W związku z tym Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 146/XXVI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali- 7 radnych zagłosowało za, 4 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Uchwała Nr 146/XXVI/2009 została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

Pan Wójt podziękował radnym za podjęcie uchwały. Gdyby doszło do jej odrzucenia wszystkie inwestycje w naszej gminie zostały by odrzucone i nie zrealizowane.


Ad pkt 11

Pani doktor Paszkowska rozdała radnym projekt uchwały dotyczący likwidacji SG ZOZ

w Dzierzążni. Według statutu radni powinni mieć tydzień na zapoznanie się z materiałami omawianymi na sesji.

Pani radna Alina Braulińska- Korycka powiedziała, że uchwała dotycząca likwidacji SG ZOZ nie jest nową uchwałą, ale naniesiono jedynie poprawki w uchwale podjętej w maju. W & 1 pkt 3 wskazano adres placówki, która będzie udzielała świadczeń zdrowotnych mieszkańcom gminy Dzierzążnia. W podstawie prawnej, na jakiej się opiera dopisano 2 ustępy. Jednocześnie Pani radna zapewniła, że Pani Paszkowska nie zamierza kupić budynku, w którym funkcjonuje SG ZOZ w Dzierzążni.

Pani radna złożyła wniosek formalny o przyjęcie Uchwały Nr 147/XXVI/2009 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 14 sierpnia 2009 w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

Dalej o głos poprosiła Pani radna Zofia Krysiewicz. Zaproponowała, aby przerwać obrady sesji i za tydzień po zapoznaniu się z uchwałą wznowić obrady i wtedy podjąć decyzję. Pani radna jest w Radzie Społecznej i brała udział w wyborze ofert na kierownika SG ZOZ w Dzierzążni po odejściu Pani Siekluckiej. Zaproponowano kierowanie placówką Pani doktor Paszkowskiej. Pani Paszkowska była bardzo zadowolona i podpisała umowę o pracę. Dlatego dziwi tak szybka zmiana decyzji i chęć przekształcenia istniejącej placówki. Pani doktor nie dotrzymała podpisanej przez siebie umowy. Do tej pory nie zatrudniła drugiego lekarza, podczas gdy jest to niezbędne, aby należycie obsłużyć taką ilość pacjentów.

Następnie głos zabrała Pani doktor Paszkowska. Stwierdziła, że dyskusje do niczego nie prowadzą więc należy uszanować wolę radnych i przeprowadzić głosowanie.

Pani radczyni poinformowała, że zgodnie z & 27 ust. 4 i ust. 5 Statutu należy przegłosować wniosek Pani radnej Krysiewicz w sprawie przerwania obrad sesji.

Pan Wójt zaapelował jeszcze raz, aby nie likwidować dotychczas funkcjonującego SG ZOZ, gdyż nie ma powodu takiego działania. Jeśli zakład źle funkcjonuje, to go zlikwidować albo uzdrowić. A jeśli mamy przekształcać, to stworzyć zakład budżetowy. Ciągle nie ma lekarz w przychodni. Kto dziś przyjmuje pacjentów skoro Pani doktor cały dzień jest na sesji. Wójt nie otrzymał projektu uchwały, więc jak ma ją wykonać. Odpowiada za społeczeństwo gminy i nie pozwoli na złe zmiany, z których mieszkańcy będą niezadowoleni. Na Radzie Społecznej Pani doktor powiedziała, że Wójt nie jest dla niej partnerem do rozmowy a fakt, że dziś Wójt nie ma przed sobą tekstu uchwały

o czymś świadczy. W uchwale podano fikcyjny adres zakładu leczniczego w Baboszewie, który ma świadczyć usługi medyczne mieszkańcom naszej gminy.

Pani Paszkowska jest oburzona przeprowadzeniem w jej zakładzie kontroli 5 %. Napisała pismo do Wójta w którym nakazuje Wójtowi, aby odniósł się do zarzutów przeciw sposobowi prowadzenia ośrodka zdrowia. Kontrola musiała być przeprowadzona ze względu na trwającą w gminie kontrolę kompleksową z RIO. Do dnia 15 lipca Pan Wójt zobowiązał Kierownika SG ZOZ do złożenia wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości występujących w placówce, ujawnionych w czasie kontroli. Do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi w tej sprawie.

W dniu 3 lipca Pani doktor złożyła pismo, w którym wypowiedziała umowę najmu lokalu ze skutkiem natychmiastowym a udostępnienie jej lokalu nieodpłatnie.

Żąda też pisemnego uzasadnieniu zakazu przeprowadzenia remontu w pomieszczeniach zajmowanych przez SG ZOZ. Pieniądze, które Pani doktor chciała wykorzystać na remont miały być przeznaczone na leczenie pacjentów i drugi etat lekarski.

Pan Wójt zaapelował, żeby poczekać z podjęciem tak poważnej decyzji. Jeśli dojdzie do przekształcenia i Pani doktor zmieni zdanie i zrezygnuje z pracy u nas zostaniemy bez opieki medycznej. Jeśli jest zakład gminny takiego zagrożenia nie ma, bo gmina jest w obowiązku zapewnić opiekę lekarską mieszkańcom.

Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska poddała pod glosowanie wniosek radnej Zofii Krysiewicz w sprawie przerwania sesji Rady Gminy.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przeciw 9 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Wniosek został odrzucony zwykłą większością głosów.

Następnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały

Nr 147/XXVI/2009 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 14 sierpnia 2009 w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali- 8 radnych zagłosowało za, 7 było przeciw. Uchwała

Nr 147/XXVI/2009 została przyjęta zwykłą większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 12

W tym punkcie najpierw zabrała głos Pani Przewodnicząca Rady gminy informując radnych, że wpłynęło do Rady Gminy w Dzierzążni pismo od Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w którym Zarząd Województwa Mazowieckiego przekazuje

w załączeniu projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiocie powyższego projektu uchwały w terminie 30 dni od daty doręczenia. Nieprzekazanie takiej opinii uznane będzie za akceptację przedmiotowego projektu. W związku z tym, że żadnych uwag nie zgłoszono akceptujemy przedstawiony projekt.

Następnie o głos poprosiła Pani doktor Paszkowska, która zapewniła o swoich dobrych intencjach i podziękowała radym za udzielone jej poparcie.

Dalej Pani radna Braulińska- Korycka podziękowała radnym za podejście do sprawy przekształcenia. Pan Wójt na komisjach powiedział, że Pani Paszkowska wpadła w pułapkę Pani Braulińskiej, co jest nieprawdą, gdyż Braulińska jako radna chciała pomóc a ma takie prawo.

Na ostatniej sesji Pani radna zobowiązała się, że obliczy należną kwotę do zwrotu na budowę drogi Wilamowice- Przemkowo- Stachowo, jednak ze względu na przedłużający się czas inwestycji nie może tego zrobić. Zwrot będzie naliczony po zakończeniu, kiedy znany będzie koszt całkowity.

Pani Braulińska- Korycka powiedziała, że Pan Wójt powiedział, że pochopnie oceniała wnioski na dofinansowanie budowy dróg jako skopane. Wnioski decyzją Wojewody zostały odesłane do ponownego rozpatrzenia. Pani radna w wolnej chwili sprawdzi przygotowane wnioski..

Pan radny Skrzyński zapytał, czy Sekretarz podjął jakieś kroki w sprawie złego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Na 15 zainstalowanych- według Pana radnego- 5 działa wadliwie. Weźmiemy kredyt i narobimy sobie kłopotów, bo szamba źle działają.

Pan Wójt odpowiedział, że zgłoszono do firmy wykonawczej problemy z funkcjonowaniem szamb.

Jeśli Pan Wojewoda dał odpowiedź na nasze odwołanie w sprawie odrzucenia wniosków na dofinansowanie dla nas korzystną i wskazał na nieprawidłowości w ich ocenie i brak uczciwości asesorów, to nie ma już co sprawdzać przygotowanej dokumentacji.

Jeśli chodzi o zgłoszone przez Panią radną Braulińską- Korycką zapytanie w sprawie remontu drogi w Nowym Sarnowie, to nie ma tego w planach, droga ta była już poprawiana.

Remontowaliśmy w pierwszej kolejności budynek komunalny w Starczewie, gdyż mieliśmy sygnał, że jest ona zalewany. Jeśli chodzi o budynek w Wilamowicach, to musimy się zastanowić, czy warto go remontować. Mieszka tam obecnie jedna rodzina i może lepszym rozwiązaniem okaże się umieszczenie jej w innym mieszkaniu.


Ad pkt 13

Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono.


Ad pkt 14

Innych uwag nie zgłoszono zatem Pani Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.
Protkołowała


Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-18 13:39:01
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-18 13:39:01
 • Liczba odsłon: 630
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902208]

przewiń do góry