Dzierzążnia, dnia  2012.12.12

 

 

Nr  ORG.0002.XVIII.2012

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XVIII Sesję  Rady  Gminy   w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy,

2.      Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 125/XVIII/2012 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2013 – 2023

6.      Podjęcie Uchwały Nr 126/XVIII/2012 w sprawie uchwalenia  Budżetu Gminy Dzierzążnia  na rok 2013

7.      Podjęcie Uchwały Nr 127/XVIII/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

8.      Podjęcie Uchwały Nr 128/XVIII/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

9.      Podjęcie Uchwały Nr 129/XVIII/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10.  Podjęcie Uchwały Nr 130/XVIII/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowana  tych odpadów

11.  Podjęcie Uchwały Nr 131/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

12.  Podjęcie Uchwały Nr 132/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

13.  Podjęcie Uchwały Nr  133/XVIII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej   na lata 2012-2015

14.  Podjęcie Uchwały Nr  134/XVIII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

 

15.  Podjęcie Uchwały Nr  135/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej  na 2013 rok

16.  Podjęcie Uchwały Nr  136/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Budżetowo-Gospodarczej na 2013 rok

17.  Podjęcie Uchwały Nr  137/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na 2013 rok

18.  Podjęcie Uchwały Nr  138/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na 2013 rok

19.  Wolne wnioski i zapytania

20.  Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

 

         Obrady XVIII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  27

 

grudnia grudnia 2012 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej

 

Urzędu Gminy w Dzierzążni

 

                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                           mgr Agnieszka Harazińska

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-01 10:08:43
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-01 10:08:43
  • Liczba odsłon: 839
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174419]

przewiń do góry