Zobacz podgałęzie

Protokół z  XII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 06  marca 2008   roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pani 

Agnieszki  Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

       Obrady rozpoczęły się o godzinie 13-tej , a zakończyły o godzinie 16-tej. Na stan 15 radnych obecnych na obradach sesji było 15 radnych w/g listy  obecności załączonej do protokołu.

Przewodnicząca otworzyła  obrady XII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy  Panią Grażynę Zawłocką, radcę prawnego Panią mecenas Danielę Nastaszyc, insp. ds. organizacyjnych i kadr –Alinę Bieglecką, Dyrektora Zespołu Szkół w  Dzierzążni pełniącego jednocześnie radnego Powiatu Płońskiego – Pana Franciszka Goszczyńskiego oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady.

        Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie wystąpiła  z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty tj. 

1. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Nr 75/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z planowaną inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nowe Kucice-Korytowo-Kadłubowo  o nr 00712020 i 0712029”

2. Przyjęcie przez Radę Gminy „Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok”

Zarządziła głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad.

„Za” przyjęciem rozszerzonego porządku głosowało 14 radnych obecnych na sali.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała rozszerzony porządek obrad dzisiejszej sesji:

 1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Podjęcie Uchwały Nr 70/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.
 5. Podjęcie Uchwały Nr 71/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przekazania przez Gminę Dzierzążnia do realizacji przez Gminę Płońsk zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej
 6. Podjęcie Uchwały Nr 72/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2008 rok
 7. Podjęcie Uchwały Nr 73/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego i określenia warunków odpłatności za udzieloną pomoc  w formie posiłku
 8. Podjęcie Uchwały Nr 74/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Dzierzążnia
 9. Podjęcie Uchwały Nr 75/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z planowaną inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nowe Kucice-Korytowo-Kadłubowo o nr 00712020 i 0712029”
 10. Przyjęcie przez Radę Gminy planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
 11. Przedstawienie informacji przez Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni dotyczącej zabezpieczenia realizacji zadań z zakresu sprawowania opieki zdrowotnej nad mieszkańcami Gminy Dzierzążnia.
 12. Wolne wnioski i zapytania
 13. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Następnie Przewodnicząca poinformowała Radę ,że zapoznała się  z protokołem  XI Sesji Rady  Gminy  z  dnia 28 grudnia  2007 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

 Protokół z  XI  Sesji Rady Gminy  został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przystąpiła zatem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, który radni otrzymali wraz zawiadomieniem o terminie sesji i materiałami.

 

Ad pkt 3                   Przewodnicząca o zabranie głosu poprosiła Wójta Gminy, który przedstawił  informację z działalności międzysesyjnej. Dotyczyła  wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie od 01 stycznia 2008 roku - do 06 marca  2008 roku. 

Wójt poinformował, że w miesiącu styczniu w imieniu gminy zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wnioski na dofinansowanie inwestycji gminnych w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza

-  Komponent B – termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzążni

-  Komponent C – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo

-  Komponent E – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia

-  Komponent I – podniesienie walorów inwestycyjnych osiedla mieszkaniowego    w miejscowości Dzierzążnia

-  w ramach TFOGR – na przebudowę drogi gminnej we wsi Stare Gumino

-  w ramach wsparcia działalności ochotniczych Straży Pożarnych ( Kucice, Starczewo Wielkie  i Wierzbica Pańska  na zakup sprzętu p/pożarowego – motopompy, ubrania, buty strażackie, węże, prądownice i inne).

8 lutego 2008 roku została podpisana umowa-porozumienie pomiędzy Województwem Mazowieckiem, które reprezentuje Marszałek Województwa Mazowieckiego a Gminą Dzierzążnia dotyczące realizacji  w latach 2008-2009 Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest realizacja programu Integracji Społecznej zgodnie  z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W wyniku tego porozumienia Gmina otrzyma do wykorzystania Urzędu Wojewódzkiego kwotę  54 200 EURO, środki te pochodzą z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Aktualnie realizowany jest program „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne na terenie Gminy. W tej sprawie została podpisana 14 grudnia 2007 roku umowę z PFRON – Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

Na cały 6-cio miesięczny cykl szkolenia Gmina Dzierzążnia otrzyma kwotę 39 975zł. W miesiącu styczniu zrealizowano I etap obejmujący 16 dzieci. Wysokość tej pomocy w styczniu wyniosła 13 013zł. Program realizowany jest przez GOPS.

W celu właściwego przygotowania się Gminy do absorpcji środków w ramach programów unijnych jest już przygotowana kompletna dokumentacja na przebudowę drogi Nowe Kucice-Korytowo-Kadłubowo oraz Kucice Stare.

W trakcie przygotowywania jest dokumentacja na budowę biologicznych oczyszczalni przydomowych. W tej sprawie została podpisana umowa z Firmą HYDROPROJEKT z Łomży  na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 100 sztuk  w/w oczyszczalni.

W tej sprawie został utworzony w Banku Spółdzielczym w Dzierzążni specjalny rachunek bankowy, na który mieszkańcy gminy ubiegający się o montaż w/w oczyszczalni będą wpłacać udział własny w wysokości 1500zł.

Koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniesie około 32 tysięcy złotych.

Koszt I etapu inwestycji to kwota 1 200 000zł.

W II półroczu br. w trakcie ewentualnej realizacji I etapu zadania rozpoczniemy przygotowywanie II etapu inwestycji do realizacji w 2009 roku.

Wójt nadmienił, że aktualnie przygotowujemy się do złożenia wniosku w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.

Program pilotowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach tego programu chcielibyśmy skorzystać głównie z działania Osi 3 tj. Jakość Życia na Obszarach Wiejskich  i różnicowanie gospodarki wiejskiej  pkt 3.4 – Odnowa i rozwój wsi.

W imieniu gminy Wójt chce zaproponować mieszkańcom wsi Nowe Gumino i Gumino opracowanie „Planu rozwoju miejscowości wsi Gumino”.

Ze strony mieszkańców powołanie grupy inicjatywnej i podjęcie stosownej uchwały w sprawie opracowania „ Planu rozwoju miejscowości wsi Gumino”.

Pozostałe prace organizacyjno-techniczne wykonają pracownicy Urzędu Gminy.

Szczegóły przedsięwzięcia zostaną omówione na zebraniu wiejskim  z mieszkańcami wsi.

Licząc na wsparcie budżetu Gminy środkami z zewnątrz, dokonujemy wstępnej analizy funkcjonowania i przydatności istniejącej sieci energetycznej dotyczącej oświetlenia dróg na terenie Gminy.

W związku z planowaną 10% podwyżką płac dla nauczycieli Gmina Dzierzążnia otrzymała potwierdzenie na zmianę subwencji oświatowej w roku 2008.

29 lutego 2008 roku został przeprowadzony przetarg na sprzedaż działek w Nowych Kucicach  i w Dzierzążni. Z uwagi na brak zainteresowania nabywców- brak przedpłat, został zakończony wynikiem negatywnym.

Na 20 marca 2008 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przebudowy dróg gminnych  w miejscowościach: Gumino, Nowe Sarnowo  i Dzierzążnia.

Na zakończenie Wójt poinformował zebranych, że na odcinku Zbyszyno-Starczewo Pobodze  do końca czerwca br ma być wymieniona linia telefoniczna z powietrznej na ziemną. Mieszkańcy wsi Błomino i Starczewo zgłaszali problem z funkcjonowaniem internetu i Telekomunikacja Polska zobowiązała się do wymiany kabli aby ułatwić mieszkańcom dostęp do korzystania z internetu.

 

Ad pkt 4                  Przed podjęciem Uchwały Nr 70/XII/2008 Rady Gminy  w Dzierzążni  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego głos zabrał Wójt Gminy wyjaśnił, ze dofinansowania dotyczy drogi Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice. Jest to droga powiatowa  i Gmina Dzierzążnia w nawiązaniu do wystąpienia Starosty Płońskiego zabezpiecza w budżecie gminy kwotę 8 400zł na dofinansowanie budowy tej inwestycji.

W tym miejscu głos zabrała radna Alina Braulińska-Korycka (p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Płońsku), która poinformował zebranych, że w/w droga została przeprojektowana ( były pewne zmiany) z wyjątkiem działek jednej z mieszkanek Wilamowic – Pani Siedleckiej. Nadmieniła również że są już sporządzone akty notarialne i wkrótce można będzie rozpocząć realizacje tej inwestycji.

Innych pytań i uwag nie wniesiono zatem Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego i poddała go pod głosowanie. Głosowało    15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 70/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5               Zanim Rada podjęła uchwałę w sprawie przekazania przez Gminę Dzierzążnia do realizacji przez Gminę Płońsk zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej, głos zabrał Wójt Gminy. Poinformował, że inwestycja ta dotyczy drogi gminnej Siekluki-Kluczewo w miejscowości Siekluki o długości 200 mb.

W porozumieniu z Gminą Płońsk, Gmina Dzierzążnia przekaże dotację celową  w wysokości  3 000zł.

Innych pytań i uwag nie wniesiono.

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Dzierzążnia  do realizacji przez Gminę Płońsk zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 71/XII/2008 Rady Gminy  w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

 

 Ad pkt 6                    Podjęcie uchwały Nr 72/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok poprzedziło wyjaśnienie Skarbnik Gminy – Grażyny Zawłockiej.

Wyjaśniła ona zebranym poszczególne zmiany dokonane w budżecie gminy zgodnie    z przedstawionymi załącznikami do projektu uchwały.

Załącznik Nr 1  przedstawia zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych.

Dział 010 rozdział 01010 wprowadzono dochody w kwocie 150 000,00 uzyskane od mieszkańców gminy jako darowizna, z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy Dzierzążnia.

Dział 750 rozdział 75011 zwiększono dochody na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/13/2008 z dnia 21.02.2008r. 

Dział 756, rozdział 75647 zwiększenia dochodów o kwotę 4 792,00 dokonano na podstawie dochodów, jakie uzyskała gmina, z przeznaczeniem na refundację wydatków.

Dział 758 rozdział 75801 wprowadzono do budżetu subwencję oświatową kwocie 136 941,00,  z przeznaczeniem na podwyżkę  płac nauczycieli na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008 roku.

Dział 801, rozdział 80195 zmniejszono dochody na podstawie pisma podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/13/2008 z dnia 21.02.2008r. 

Dział 852, rozdział 85212 zwiększono  dotację celową  o kwotę 10 000,00  z przeznaczeniem  na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na podstawie pisma  podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/13/2008 z dnia 21.02.2008r. 

Dział 852, rozdział 85213 zmniejszono dotacje o kwotę 600,00 w związku  z nadwyżką  środków na  składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia   z pomocy społecznej, na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego                            FIN.I. 301/3011/852/13/2008 z dnia 21.02.2008r.

Dział 852 rozdział 85214 zwiększono  dotację celową  o kwotę 6 000,00 z przeznaczeniem  na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki i ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/13/2008 z dnia 21.02.2008r. 

Dział 852 rozdział 85219 zwiększono dotację o kwotę 3 000,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/13/2008 z dnia 21.02.2008r.

Załącznik Nr 2 przedstawia  zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych.

Dział 010 rozdział 01010 wprowadzono dochody w kwocie 150 000,00 uzyskane  od mieszkańców gminy jako darowizna, z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia.

Przesunięć  w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 4 000,00 dokonano z uwagi na brak środków budżetowych niezbędnych na zakup  wiaty przystankowej w miejscowości Wierzbica Pańska.

Dział 750, rozdział 75011 zwiększono środki na pozycji   zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 75023  zwiększeń dokonano na pozycji zakup usług pozostałych oraz opłatę za  telefon. Zwiększenia te wynikają z refundacji wydatków, które zostały przyjęte na dochody gminy. Zmniejszono natomiast zakup usług zdrowotnych, celem przesunięcia do rozdziału administracji publicznej.

 Rozdział 75095  utworzono nowy paragraf, z uwagi na przyjęte dochody, z przeznaczeniem  na refundację wydatków. Na paragrafie płacowym i składek ZUS zwiększono plan z uwagi na przyjętą refundację z Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 754, rozdział 75412  zwiększono o kwotę 300,00, z przeznaczeniem na   opłatę energii elektrycznej.

Rozdział 75421 przeniesiono rezerwę kryzysową z  działu 758, rozdział 75818.

Dział 801, rozdział 80101wydatki w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę 173 741,00   niezbędnych na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego, nieujętego w planie finansowym na 2008 rok oraz   zakupu oleju opałowego oraz na podstawie pisma Ministra Finansów ST4/4820/69/09  z dnia 12 lutego 2008r. została zwiększona część subwencji oświatowej z przeznaczeniem   na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej zdeterminowane zostało planowanym w roku bieżącym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80103 – Wydatki w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały zwiększone na podstawie pisma Ministra Finansów ST4/4820/69/09 z dnia 12 lutego 2008r.  z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80110 w Gimnazjum zwiększeń dokonano o kwotę 1 800,00 niezbędnych na zapłatę  za usługi z tytułu dostępu do sieci Internet  oraz na podstawie pisma Ministra Finansów ST4/4820/69/09 z dnia 12 lutego 2008r. została zwiększona część subwencji oświatowej  z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 wydatki na tym rozdziale zmniejszono o kwotę 6 400,00 na podstawie pisma MUW Warszawa FIN.I301/3011/852/13/2008 z dnia 21.02.2008r. W związku z powyższym zwiększono wydatki na tej samej pozycji o kwotę 3 000,00 z własnych środków na realizację bieżących potrzeb. Dodatkowo zwiększono wydatki o kwotę 1 000,00  na zakup akcesoriów komputerowych.

Dział 851 rozdział 85154 dokonano przesunięć miedzy paragrafami, celem utworzenia nowych paragrafów.

Dział 852 rozdział 85212 zwiększono o kwotę 10 000,00 z tytułu zwiększenia dotacji na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I301/3011/852/13/2008 z dnia 21.02.2008r, którą przeznaczono na świadczenia społeczne i wynagrodzenia osobowe pracowników oraz  dokonano przesunięć na brakujące paragrafy: zakup usług zdrowotnych. Zmniejszono natomiast plan na pozycji składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 85213 zmniejszono dotację  o kwotę 600,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr. FIN.I301/3011/852/13/2008 z dnia 21.02.2008r

Rozdział 85214 zwiększono o kwotę 6 000,00 z tytułu zwiększenia  dotacji  na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I301/3011/852/13/2008 z dnia 21.02.2008r którą przeznaczono na świadczenia społeczne.

Rozdział  85219  zwiększono dotację o kwotę 3 000,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I301/3011/852/13/2008 z dnia 21.02.2008r którą przeznaczono na wynagrodzenia pracowników ora zakup usług zdrowotnych.

Załączniki 3 i 4 przedstawiają dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.

Załącznik Nr 5 tok zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2008 roku. Są to między innymi: przebudowa dróg gminnych: Nowe Sarnowo-Gumowo, Stare Gumino, Błomino Gumowskie, Dzierzążnia – osiedle RSP, zakup wiaty przystankowej w Wierzbicy Pańskiej, komputerów do Urzędu Gminy, termoizolacja szkoły w Dzierzążni i utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Do przedstawionych przez Panią Skarbnik wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2008 rok  i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 72/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7                     Przed podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego           i określenia warunków odpłatności za udzielona pomoc w formie posiłku głos zabrał Wójt Gminy. Wyjaśnił on zebranym, że Gmina realizuje program wieloletni „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, w jednostkach organizacyjnych gminy, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywieniowych.

Program jest finansowany z budżetu państwa – udział ten stanowi 60 % kosztów realizacji programu oraz ze środków własnych gminy – udział ten stanowi 40 % kosztów realizacji programu.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom o których mowa w art. 3 pkt. 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1                 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach rozeznanych przez GOPS potrzeb stwierdza się, że istnieje liczba osób wymagających dożywiania, nieobjętych tą formą pomocy z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe o którym wyżej  mowa.

Do przedstawionych wyjaśnień żadnych pytań i uwag nie wniesiono zatem Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego i określenia warunków odpłatności za udzielona pomoc w formie posiłku i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 73/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 Ad pkt 8                W tym punkcie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Agnieszka Harazińska, która poinformowała zebranych, że wpłynął do niej wniosek Wójta Gminy dotyczący odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy –Pani Barbary Wicińskiej-Misiowiec w związku   ze złożonym podaniem z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron   w związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę z dniem 31 marca 2008 roku.

Wójt Gminy zabierając głos poinformował, ze w dniu  7 stycznia 2008 roku Pani sekretarz Gminy złożyła podanie z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy. W tym roku uzyskała prawo  do wcześniejszej emerytury i chciałaby z niego skorzystać. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi  z dniem 31 marca 2008 roku.

Do przedstawionych wyjaśnień żadnych pytań i uwag nie wniesiono zatem Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Dzierzążnia i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 74/XII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9               Zanim Rada podjęła uchwałę w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z planowaną inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nowe Kucice-Korytowo-Kadłubowo o nr 00712020 i 0712029”, głos zabrał Wójt Gminy.

Powyższa inwestycja planowana jest do realizacji  w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego .Warunkiem realizacji inwestycji jest posiadanie własności gruntów. W celu uregulowania własności gruntów pod planowaną inwestycję zachodzi konieczność   przejęcia na własność  w drodze umowy darowizny  na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych  nieruchomości gruntowych położonych we wsi Nowe Kucice, Korytowo przedstawionych w §1 powyższej uchwały .

Przekazanie gruntów niezbędnych przy przebudowie drogi przyczyni się do dalszej poprawy infrastruktury sieci dróg gminnych  oraz bezpieczeństwa i komfortu ruchu.

Do przedstawionych wyjaśnień żadnych pytań i uwag nie wniesiono zatem Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z planowaną inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nowe Kucice-Korytowo-Kadłubowo o nr 00712020 i 0712029” i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 75/XII/2008 Rady Gminy  w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10               W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Pani Wiesławie Jankowskiej, która przedstawiła zebranym plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego planu pracy.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym planem pracy Komisji Rewizyjnej. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Plan pracy został przyjęty jednogłośnie przez 15 radnych. Stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad pkt 11               O przedstawienie informacji dotyczącej zabezpieczenia realizacji zadań                        z zakresu sprawowania opieki zdrowotnej nad mieszkańcami Gminy Dzierzążnia przez SG ZOZ Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przybyłą na obrady Panią Aleksandrę Paszkowską – Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni.

Pani Kierownik nadmieniła, że szczegółowe sprawozdanie z realizacji dokonanych inwestycji  i zakupów przedstawiła na posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni w dniu 20 lutego 2008 roku.

Poinformowała, że do SG ZOZ w Dzierzążni zadeklarowanych jest blisko 3 500 pacjentów – mieszkańców Gminy Dzierzążnia. Przewidywana dotacja z NFZ wynosi blisko  300 tys. zł

W okresie od  01 grudnia 2007 roku do dnia dzisiejszego dokonano zakupu nowego aparatu EKG do SG ZOZ w Dzierzążni, w Kucicach naprawiono zepsuty uprzednio aparat EKG, zakupiono komputer wraz z niezbędnym urządzeniem wielofunkcyjnym i oprogramowaniem, zestaw ratunkowy wraz z lekami p/wstrząsowymi, zakupiono 2 aparaty do mierzenia RR,  uzupełniono wyposażenie leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów opatrunkowych.

Pani Paszkowska nadmieniła, że personel pracuje w takim samym składzie jak w roku ubiegłym. Jest tylko jeden lekarz rodzinny na pełnym etacie. Obecnie są zatrudnione 3 pielęgniarki  ( 2 środowiskowo-rodzinne ze specjalnością medycyny szkolnej;  jedna pielęgniarka na ½ etatu) oraz jedna położna środowiskowo rodzinna, dwóch lekarzy (pulmonolog – pełen etat)  i chirurg ( umowa-zlecenie). Ponadto dwie sprzątaczki na ½ etatu, księgowa  i informatyk.

Widząc potrzebę mieszkańców Pani Kierownik planuje w najbliższym czasie zatrudnić lekarza pediatrę.

Poinformowała również wszystkich zebranych, że od 1 lutego 2008 roku dokonała podwyżek dla pracowników o około 20% wynagrodzenia zasadniczego.

W 2008 roku Kierownik SG ZOZ planuje wykonać remont wewnętrzny  w budynkach  w Dzierzążni i w Kucicach, wymienić drzwi wejściowe do Ośrodka Zdrowia w Kucicach, wykonać podjazdy dla osób niepełnosprawnych, zakup mebli i wyposażenia tj. krzeseł, stolików, łóżka  do badania EKG. Największym jednak wydatkiem jaki planuje Pani Kierownik jest zakup aparatu USG, dzięki któremu mogłaby się poprawić dostępność mieszkańców Gminy do badania. Obecnie pacjenci kierowani są do lekarzy w Płońsku i oczekują dość długo na badanie.

Do przedstawionych informacji nie wniesiono żadnych uwag i pytań.

 

Ad pkt 12               W tym punkcie jako pierwsza głos zabrała radna Alina Braulinska-Korycka, która zwróciła się do Wójta Gminy o przyjęcie do składu wspomnianej wcześniej Grupy Inicjatywnej ds. rozwiązywania problemów społecznych w zakresie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich chociaż jednego przedstawiciela Stowarzyszenia Gminy Dzierzążnia zarejestrowanego i działającego na terenie Gminy Dzierzążnia ( w Zespole Szkół w Dzierzążni prowadzone są przez stowarzyszenie zajęcia aerobiku i cieszą się dużym zainteresowaniem).

Nawiązała również do planowanej realizacji inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nadmieniła, że w terenie jest bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców,                    a Sołtysi nie otrzymali zawiadomień o terminie składania deklaracji do Urzędu Gminy.

Zwróciła się z pytaniem, czy można zwiększyć liczbę planowanych do budowy oczyszczalni  i dlaczego jest taki duży koszt ich budowy? Niektórzy budują sami oczyszczalnie za około 7 000zł.

Na powyższe Wójt odpowiedział, że  do składu Grupy Inicjatywnej nie planuje nikogo przyjmować poza pracownikami Urzędu Gminy czy radnymi, nie chce aby pod osiągnięciami pracy Rady Gminy w Dzierzążni podpisywały się osoby nie będące radnymi, sołtysami czy przedstawicielami Urzędu Gminy.

Przypomniał o dotychczasowej poprawnej współpracy z Radą Gminy zarówno w tej jak i w poprzedniej kadencji i nie widzi potrzeby ingerencji w sprawy rozwoju naszej Gminy osób z zewnątrz pracujących na rzecz stowarzyszenia.

Co do oczyszczalni, to nie planuje w tym roku zwiększyć liczby planowanych do budowy oczyszczalni ścieków. Dla budżetu gminy jest to bardzo duży wydatek ( zainteresowani mieszkańcy płacą jedynie 1 500zł, pozostały koszt pokrywa Gmina Dzierzążnia częściowo z własnych środków a częściowo z otrzymanego dofinansowania). Koszt budowy tych oczyszczalni jest zróżnicowany w zależności od ukształtowania terenu, jego podłoża, odległości dotychczasowego szamba od domu i wielu innych czynników. Trudno jest określić jednakową kwotę dla każdego mieszkańca.

 W tym miejscu zabrał głos Pan Franciszek Goszczyński, który poparł wypowiedź Wójta Gminy. Nadmienił, że sam posiada przydomową oczyszczalnię ścieków, oczyszczalnia jest też przy Zespole Szkół w Dzierzążni i z doświadczenia wie, że wybudowanie dobrze funkcjonującej oczyszczalni jest kosztowne. Sam drenaż rozsączający nie wystarczy, trzeba także zainstalować aparaturę                       do  przepompowania  ścieków i to zwiększa koszty. Uzyskana w ten sposób woda może być ponownie zużywana do celów gospodarczych.

Wójt zabierając głos poinformował, że nie było aż tak dużego zainteresowania budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Powstała nawet lista rezerwowa dla osób, które mogą skorzystać z jej budowy w przypadku gdy z głównej listy ktoś z mieszkańców nie wpłaci wymaganej do podpisania umowy kwoty 1500zł.

W przyszłym roku Wójt Gminy planuje do realizacji większą ilość oczyszczalni i zapewne zainteresowani jej budową mieszkańcy będą mogli skorzystać z możliwości jej budowy.

W tym miejscu Wójt Gminy poinformował wszystkich zebranych, ze w ramach konkursu „Gmina przyjazna dla mieszkańców wsi” organizowanego przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Wojewodę Mazowieckiego zajął I miejsce za  duże osiągnięcia w rozwój Gminy Dzierzążnia.

Przewodnicząca odczytała treść dyplomu i złożyła Wójtowi Gminy gratulacje.

Pani Alina Braulińska-Korycka ponownie  zasugerowała Wójtowi  zaangażowanie do pracy w/w Grupy Inicjatywnej przedstawiciela Stowarzyszenia.

Sołtys wsi Wilamowice Pani Janina Siedlecka również wspomniała, że mieszkańcy wsi mają  do niej żal za nie poinformowanie ich o planowanych do budowy oczyszczalniach. Poprosiła, aby w przyszłości Urząd Gminy informował również sołtysów o planowanych do realizacji inwestycjach.

 

Innych pytań i uwag radni nie zgłosili zatem  Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała                            

 

Alina Bieglecka

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-02 14:47:21
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-02 14:47:21
 • Liczba odsłon: 888
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2270002]

przewiń do góry